Szerző Téma: Áldás és átok  (Megtekintve 18918 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2012. Július 18. - 09:02:32
Válasz #30

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
5 Móz. 28,1
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;

5 Móz. 28,2
És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.

5 Móz. 28,3
Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben.

5 Móz. 28,4
Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.

5 Móz. 28,5
Áldott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.

5 Móz. 28,6
Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.

5 Móz. 28,7
Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, a kik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.

5 Móz. 28,8
Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.

5 Móz. 28,9
Az Úr felkészít téged magának szent néppé, a miképen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.

5 Móz. 28,13
És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;   bye2
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2012. Július 18. - 09:29:54
Válasz #31

Kamilla

 • Vendég

Ez lemaradt kedves Ircsi   ok21

14.    
És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, a melyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.


       cw6    :)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ircsi

2012. Július 18. - 15:30:40
Válasz #32

Kamilla

 • Vendég
5 Móz. 28,1
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;

5 Móz. 28,2
És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.
 (...)

Apostolok Cselekedetei 15:24-29;
   
Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk:
   
Tetszett nékünk, miután egy értelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal,
   
Oly emberekkel, kik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért.    
Küldöttük azért Júdást és Silást, kik élőszóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket.

   
Mert tetszett a Szent Szellemnek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül,
   
hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlva holt állattól, és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok.
 Legyetek egészségben!


  ====>  áldások!   :)

2012. Augusztus 28. - 10:42:04
Válasz #33

Kamilla

 • Vendég
Sokat gondolkoztam azon, vajon átkozott-e a föld?

Olvasva az 1Mózest, erre jutottam:

Amikor megtörtént a bűnbeesés, a Teremtő átkot mondott ki a földre:
1Mózes 3:17;   
„Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.
Az Édenben a következő parancsolatok hangzottak el:
1Móz 1,22    
„És megáldotta azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.”
1Móz 1,28    
„És megáldotta Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”
Ez ellen a parancsolat ellen lázadt fel Nimród, főleg a „..töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá…” „rész” ellen.

1Mózes 2:15-17;
„És vette az Úr Isten az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt.
És parancsolta az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon eszel arról, bizony meghalsz.”

Miután megszegték azt, ami a jó és gonosz tudásának fájára vonatkozott és ezért megkapták a büntetést, a kiűzetés után érvényben maradt a többi parancs, a sokasodásról és a föld betöltéséről.
Sajnos ezt sem úgy töltötték be, ahogyan Isten akarta, hanem így:
1Mózes 6:1-7;
„Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik szültek.    
És látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedveltek..    
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje százhúsz esztendő.   
Az óriások voltak a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.    
És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.   
Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódott az ő szívében.   
És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.”


Emiatt következett az ítélet = özönvíz által elpusztított minden szárazföldi lényt az Úr, kivéve azokat, akik a Noé által épített bárkában voltak.
Megtörtént az ítélet, és Noé kijővén a bárkából, oltárt épített, áldozatot mutatott be az Úrnak, amit Ő el is fogadott és szövetséget kötött Noéval, és így rajta keresztül minden emberrel:
1Mózes 8:20-222;
 És oltárt épített Noé az Úrnak, és vőn minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és áldozott égőáldozattal az oltáron.   
És megérezte az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.   
Ennek utána míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek.”
1Mózes 9:1-17;
„Azután megáldotta Isten Noét és az ő fiait, és azt mondta nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.
És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állata, az égnek minden madara: minden a mi nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott;
Minden mozgó állat, a mely él legyen nektek eledelül; a mint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat.
Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.
De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét.
A ki ember-vért ont, annak vére ember által ontasson ki; mert Isten a maga képére teremtette az embert.
Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön és sokasodjatok azon.
És szólt az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván:
Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánatok.
És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig.
Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.
És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:
Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.
És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.
És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.
Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van.
És monda Isten Noénak: Ez ama szövetségnek jele, melyet szerzettem én közöttem és minden test között, mely a földön van.”


Ez a szövetség a mai napig érvényben van.
A Föld a vízben, víz által újjászületett, tehát már nem átkozott.
Megkapta az ítéletet és Isten azt mondta, hogy többé nem átkozza meg a földet az ember miatt: „És megérezte az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.”
Ez abból is látszik, hogy mikor bementek a Kánaán földjére, akkor elrendelte az Úr a tizedet:
3Móz 27,30    
„A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úré; szentség az az Úrnak.”
A föld terméséből!
Ha a föld átkozott lenne, akkor hogyan fogadná el az Úr a termését?!
Sőt az állatáldozat sem lett volna jó, mert az állat a föld növényeit eszi… és az ételáldozat sem, mert az is a föld terméséből volt… szóval…

 Mit gondoltok erről?   vf11
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
oszo

2012. Augusztus 28. - 11:08:21
Válasz #34

Kamilla

 • Vendég
Eszembe jutott még ez:

Az 5Mózes 28:18-ban van szó átkozott gyümölcsről, állatról, de az az ember miatt lett olyan, és csak azé az emberé, aki nem hallgatja és nem tartja meg az Úr szavát: „Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.”

Ez persze nem kedves áldozni való Istennek... :( de az ilyen ember nem is igen akar áldozni az Úrnak...csak úgy esetleg, mint Káin... :(

Tehát nem globálisan átkozott minden, ami a földben terem, vagy nem minden állat.

       s46
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
oszo

2014. Május 08. - 09:43:55
Válasz #35

Kamilla

 • Vendég
Áldás vs. átok.

Sokan a gazdagságot Isten áldása mérőfokának tartják.
Az evangéliumban olvassuk, hogy Isten szeretete az ember iránt abban nyílvánul meg, hogy vannak általános áldások, mint  a napfény, eső, meleg, hideg, jó termés, termőtalaj, maga az idő, hogy tart még a ma stb.
Máté 5:45 
hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

A kánaániták sorsa elgondolkoztató:
1Móz 9:25 
Azt mondta: Átkozott Kánaán! Szolgák szolgája legyen testvérei között!
Mégis ezt olvassuk:
2Móz 3:8 
Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őt arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és jebúszi nép helyére.

Szóval az a föld nagyon áldott volt, erről győződtek meg az elküldött kémek is, és bizonyságul cipelték a hatalmas szőlőfürtöt, rúdon...

Szóval nagy gazdagsággal voltak megáldva a kánaánita népek, de mégis micsoda sors volt megígérve nekik!
Nem tudtak élni a lehetőséggel, nem ismerték fel, illetve el Azt, Akitől volt ez az áldás, gazdagság.
Hasonlóan jártak a szodomaiak, a Jordán partján lévő gazdagságban.

Érdekes az áldás fogalma, nem?  :)

1Tim 6:6-16 
De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk semmit.
De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.
Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek csak pusztulásba és romlásba döntik az embereket.
Mert minden rossznak gyökere a pénz szeretete, amely után sóvárogva némelyek eltévelyedtek a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak.

De te, Isten embere, kerüld ezeket, viszont törekedj az igazságra, az istenfélelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelídségre.[/i]
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, és amelyről szép vallástétellel vallást tettél sok tanú előtt.
Meghagyom neked Isten előtt, aki élteti a mindenséget, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus előtt szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, amelyet a maga idejében megmutat az áldott és egyedül Hatalmas, a királyok Királya és az uraknak Ura.
Egyedül ő halhatatlan, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom.

Ámen.

2014. Május 08. - 20:04:11
Válasz #36

Kamilla

 • Vendég
Találtam egy érdekes Igehelyet... az átokimátmondók jutottak eszembe róla...

Préd 7:21 
Ne figyelj minden beszédre, hogy meg ne halld szolgádat, ha átkoz téged.
Préd 7:22 
Mert lelked tudja, hogy sok esetben te átkoztál másokat.

2014. Május 08. - 22:51:57
Válasz #37

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Az áldás forrásáról pedig nekem ez jutott eszembe:

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.
Ef 1,3-4
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2014. Május 21. - 11:07:54
Válasz #38

Kamilla

 • Vendég
Sokat gondolkoztam azon a vitán, ami Nagyika és Tutajos között van, arról, hogy megátkozta Tutajos a "manifesztáló testvéreket", ahogy Nagyika írta.

Tutajos pedig arra hivatkozik, hogy Pál is ezt tette.

Ha megnézzük a Bibliában ezt a kérdéskört, akkor azt láthatjuk, hogy igazából ez nem átkozás, hanem bemutatása annak, hogyan kerül valaki átok alá.
Az, hogy átkozott valaki azt jelenti, hogy a beszéd, vagy cselekedet, ami nem Istentől való, hanem pont az ellentéte, az, ami utálatosság Isten szemében, ami "anti", ellenkezik Krisztussal, Krisztus Szellemével, Szavával, az az ellenségtől van, aki átlkozott, és ítéletben van, lesz része.
Mindaz, aki ezeket cselekszi, részesül azokból.
Tehát nem Isten átkozza az embert, hanem Ő átkot mondott ki a Sátánra és gonosz angyalaira, elkészítette nekik a büntetés helyét a Gyehennát, és azok az emberek, akik elé odatette Isten az életet és a halált, az Ő Szövetségében foglaltakat, amiben le van írva, mit kell tenni, hogyan kell élni ahhoz, hogy áldottak legyünk és a mennybe jussunk, és az is le van írva, hogy ha ezt és ezt teszzük, akkor büntetés, pokol és gyehenna.
"Akik ilyeneket cselekszenek..."
Az ember dönt, választ és ennek következményei vannak, akár jó, akár rossz.
A végső fázis az, amikor már átokká is lesz, nincs visszaút.
Mi csak annyit tehetünk, hogy elmondjuk, amit Isten ránk bíz, ah ránk bízza!
Ez pedig az, hogy Isten megmutatja Szövetségének tartalmát, Törvényeit, parancsait, rendelkezéseit, és felszólít, ahhoz térjünk vissza, vagyis éljünk hitbeli, engedelmes életet Krisztusban.
Megmondja, hogy ha nem tesszük, akkor mi lesz.
Példa erre az 5 Mózes 27-28. fejezet.

Jézus azt mondja, az szereti Őt, aki megtartja parancsait, aki követi Őt, hitben, engedelmességben jár, aki gondolkodásában, életmódjában olyan lesz, mint a Mestere.
Értelemszerűen, aki nem ezt teszi, akinek nem Ura Krisztus Jézus, aki nem az Atya Isten gyermeke Krisztusban, az az ellenségé és annak beszédét szólja, cselekedeteit teszi, és így részesül a következményekből, annak ítéletéből.
Így lesz átkozott, átok alá kerül.
Egészen, míg tart a Kegyelem időszaka, míg van esély a megtérésre, más felsimerésre, bűnbánatra, addig ki lehet ebből jönni, amíg Isten ad kegyelmet.
Van olyan, hogy már nincs esély, mint Ézsau, vagy Júdás esetében.
Amikor betelik a gonoszság, és maga az ember is átokká lesz, amint látjuk ezt a kánaáni népek esetében, vagy olvassuk Ámos prófétánál, pl.

Tehát Pál nem átkozott meg senki, szvsz, hanem mivel ismerte Istent, parancsait, szövetségét, és tisztában volt az áldás és átok fogalmával, és látta az illető cselekedeteit, meg tudta ítélni, hogy az most az áldás, vagy átok alatt van-e.
Pál csak kimondta a tényeket.
Hasonlóan, mint Noé, amikor kimondta: "Átkozott Kanaán!"
Nem Noé átkozta meg Kanaánt, hanem felismerte, hogy Kanaán apja, Khám tette átkot hozott utódjára, tehát átkozott lett Kanaán, Noé unokája.
És mivel nem akartak megváltozni, ezért az átok rajtuk is maradt, tudjuk a következményekből.
Így jártak a szodomaiak is, pl.

szvsz  :)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
bist

2014. Július 10. - 20:27:27
Válasz #39

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! 25. Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! 26. Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!
4Móz 6,24-26

Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
Jn 14,27 

A Shalom, a békesség az áldás szerves része. Ez a békesség nem valami konfliktusmentességet jelent, hanem az a csodálatos, hogy pont a konfliktusok közepette is müködik és pont ezért is áldás! A tanítványoknak is szükségük volt arra, hogy Jézus megnyugtassa öket: "Ne nyugtalankodjon a ti szívetek, és ne féljen..."

Az Ö békességében tökéletesen megnyugodhatunk, bármely külsö nehézségek ellenére, mert tudjuk, hogy Ö az ÚR és megszabadítja, megtartja, megigazítja, megszenteli az Ö gyermekeit.

Érdekes, hogy a héber Shalom szó nem csak békességet, hanem beteljesedést és tökéletes állapotot is jelent. Söt, a Shalom jelenheti azt is, hogy ki van fizetve. Az ingyen azt jelenti, hogy valaki már rendezte helyetted az adósságodat.

Csodálatos utalás Jézusra, aki a fára szegezte a mi adósságunkról szóló levelet. Szent Vére volt az ára annak, hogy örök életünk lehessen.  Megbékéltetett minket Istennel, Ö a mi békességünk.

Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel" kerültetek a Krisztus vére által. 14. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, 15. miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. 16. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, 17. és eljött, és "békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek".
Ef 2,13-17

Ezért is majden minden level elején a megszólítás:

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
2Thess 1,2    

Ez nem más, mint áldás kívánás.

Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!
2Thess 3,16    


Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Mariann
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu