Szerző Téma: Kenneth E. Hagin Tanításai  (Megtekintve 32343 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

2010. Január 17. - 17:07:46

vatamas

 • VendégKenneth E. Hagin tanításai.
Ebben a topicban szeretném, ha a karizmatikus egyház egyik legkiemelkedőbb szolgálójának ( aki sajnos már elköltözött az Úrhoz) az írásait, tanításait ismertetnénk meg a fórumozókkal.


Kenneth E. Hagin (1917-2003)
Kenneth Hagin a 20. század nemzetközi szinten is elismert bibliatanítója, prédikátora, akinek prófétai működése úgyszintén sokak épülésére vált, és akinek sokoldalú munkássága utána következő nemzedékek tagjainak ezreit készítette fel szolgálatra. Nyomdokain jó néhány, ma már szintén nemzetközi hírnevet szerzett tanító és prédikátor halad, akik a nyilvánosság előtt sem tagadják, hogy hatalmas bátorítást és rendszeres inspirációt merítettek Hagin tanításaiból és személyes példájából.Kenneth E. Hagin közel hetven évig szolgált különféle keresztény közösségekben. Neve elválaszthatatlanul összekapcsolódik azzal a teljes evangéliumi, karizmatikus, felekezetközi irányzattal, amelyet Amerika-szerte – és külföldön is – „hit-mozgalomnak” neveznek. (Mások ugyanezt „Ige-mozgalomnak” hívják, de egy és ugyanarról van szó.) Mi húzódik meg a „hit-mozgalom” elnevezés mögött? Kenneth Hagint saját fiatalkori, megdöbbentő megtapasztalása Isten Igéjének erejéről, amely talpra állította őt egy teljesen reménytelen fizikai állapotból, arra a megingathatatlan meggyőződésre, mondhatni mennyei látásra juttatta, hogy az írott Ige, a Szentírás szövege hatalmas mennyei erőtöltettel rendelkezik. (Ez a felismerés pontosan megfelel a Zsidó levél 4. fejezete 12. versében az Isten Igéjét jellemző eredeti kifejezés, a dünamisz tartalmának: maga az Újszövetség is nyilvánvalóan így mutatja be Isten beszédét, mint olyan valóságot, amely robbanékony erőt hordoz.) Hagin már tizenéves kora végétől ebben a mindent megmozgató, szellemi, lelki, fizikai realitásokat átalakító Igében hitt, és erről prédikált mindenhol, ahol elfogadták látását. A Szentírással való bensőséges viszony egyik úttörője volt. Az igetanulmányozás számára egyáltalán nem vallásos kötelességet vagy tudományos kutatómunkát jelentett, hanem szellemi táplálkozást, étkezést, amely ugyanúgy – sőt jobban – hozzátartozik az ember mindennapjaihoz, mint a természetes táplálkozás. Az ima ilyen megközelítésben szintén nem napi feladat, amelyet teljesíteni kell, hanem a szellemi ember lélegzetvétele. Esténként szerette „álomba imádkozni” vagy „álomba énekelni” magát a Szentlélek nyelvén. Gyógyulása után hamarosan részesült a Szentlélek-keresztségben, és ezután egész életében Isten Szellemének vezetését kívánta követni, annak ajándékaiban járt, és nagyra becsülte a Szellem megnyilvánulásait. Ezzel együtt mindvégig megmaradt egyszerű, józan, amerikai vidéki embernek, aki nagy természetességgel működött természetfölötti síkon, és soha nem veszítette el egyensúlyérzékét a természetes és a szellemvilág vonatkozásaiban, megítélésében. Ezért is taníthatta olyan látványos eredménnyel a fiatal karizmatikusokat a Szentlélekről. Tanításainak legkedveltebb témái közé tartozik a Szentlélek ajándékainak, azaz megnyilvánulásainak taglalása sok bibliai példával és nagyszámú személyes történettel illusztrálva. Fő üzenete ifjúkorától utolsó napjaiig ugyanakkor a hit volt. Ezt több alkalommal meg is említette prédikációiban, mert meggyőződése szerint ez volt küldetése, Isten őt ezzel a feladattal bízta meg, amikor szólt hozzá: „Menj, és tanítsd hitre az én népemet!”

Isten ezzel a feladattal bízta meg, amikor szólt hozzá: „Menj, és tanítsd hitre népemet!”
A hit tanításában rávilágított arra, hogy az Isten által kimondott szó, amely létrehozta a világmindenséget, rendkívüli, számunkra felfoghatatlan erővel rendelkezik. Ezért, amit Isten kimondott, az azonnal meg is jelent a fizikai világban (lásd: teremtés). Jézus ugyanilyen módon, természetfölötti hatalommal mondta ki szavait, amikor a betegeket gyógyította, és démonokat űzött az emberekből, s szavának energiája létrehozta az egészséget, a szabadságot, áldásba „kapcsolta be” az Ige hallgatóit. (Ez volt egyébként a római százados felismerése is Jézus szolgálatáról, amelyre az Úr elismerően mondta, hogy „még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet” – Mt 8:10b). A bibliai hit tehát olyan, mint Isten hite: a szó erején alapul. Ez az a hit, amelyből egy mustármagnyi már hegyeket mozgat… Hagin úgy tapasztalta, hogy ugyanakkor az olvasott bibliai szöveg, bár az ember bensőjét is megérinti, először sok esetben csak az ember lelki síkjára kerül – ekkor az illető még csupáncsak „felfogja” az olvasmányt –, vagy ha ugyanezt hallgatja, akkor éppen csak „megérti” a hallottakat. Ez is hasznos lehet, de nem elég. Mint ahogy a magvetőről szóló példázatban a pusztán csak megértett Ige ugyan jobb reménységre jogosít fel, mint az első körben szereplők helyzete, akiknek a Sátán azonnal kiragadja a szívükből az üzenetet, mielőtt befogadták volna, de ez az állapot még nem hozza meg azokat a változásokat az ember életében, amelyeket a tényleges bibliai hit eredményez. Az Igének le kell hatolnia az ember bensőjébe, szellemébe, és ott meg kell gyökereznie, teret kell nyernie. Tehát a bibliai hit nem „fej-hit”, hanem „szív-hit”. Az utóbbi nem jön létre felszínes szellemi élettel, félfüllel hallgatott prédikációkkal vagy futtában olvasott Biblia-versekre való homályos emlékezéssel.

Hagin sokat idézi a Róma 10:17-et: „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” „Hallani, olvasni, szólni kell” az Igét ahhoz, hogy belső valósággá váljon az emberben, hogy az ereje felül tudjon kerekedni a negatív realitásokon: a bűnön, a betegségen, a szegénységen és minden más emberi bajon, nyomorúságon. Ha valaki folytonosan táplálkozik az Igével, és felkent üzeneteket hallgat, mindenképpen komoly változásokon megy át belső és külső élete is, mert az Ige közben cselekszik, hiszen eleven szellemi valóság, Isten ereje van benne, az élet lehelete.

Kenneth Hagin a hitben járást aktív, cselekvő magatartásnak látta. Rendkívüli fontosságot tulajdonított az ember által kimondott szónak. Meggyőződése volt, hogy sok ember saját hitetlen beszédének az áldozata. Volt ugyan helye teológiájában a szellemvilágról való kijelentéseknek, nem utasította el a démonok kiűzését, sőt esetenként gyakorolta is, viszont nem kívánta figyelmen kívül hagyni az ember felelősségét, és gyakran igyekezett rámutatni a felelőtlen, hitetlen beszéd káros következményeire. Nem azt akarta, hogy az emberek tagadják le, ha bajban vannak, vagy hogy ne nevezzék meg betegségüket – bár ehhez hasonló vádakat bőségesen lehetett hallani Haginről és a hit-mozgalom más képviselőiről –, hanem azt próbálta megmagyarázni hallgatóinak, hogy reálisan felmért állapotukból is tekintsenek fel hittel egy, az állapotuknál is nagyobb, időtállóbb, megbízhatóbb valóságra: Isten beszédére – és magára Jézus Krisztusra, a megtestesült Igére, a hit szerzőjére és bevégzőjére. Maga Jézus is hasonlóan viszonyult a hozzá forduló, betegségekkel, nyomorúságokkal sújtott emberekhez: hitet kívánt tőlük, semmi mást. A holdkóros fiú apjának ezt válaszolta: „Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.” (Mk 9:23) A vérfolyásból meggyógyult asszonyhoz így szólt: „Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.” (Mk 5:34) Kenneth Hagin rámutat arra a tényre, hogy az asszony önmagához is hittel szólt: „Ha csak a ruháit illethetem is, meggyógyulok.” (Mk 5:28) Azaz tizenkét évi szenvedés, kirekesztés, elszegényedés sem fosztotta meg ezt az asszonyt attól a bátor belső kiállástól, meggyőződéstől, pozitív várakozástól, ami a hithez szükséges, és amit maga Jézus is méltányolt. Kenneth Hagin erre akarta megtanítani nemzedékét és az utána következő hívő generációkat, mert az utat ő maga is megjárta előttünk, és a hit jelentette számára az egyetlen lehetőséget az életben maradásra, gyógyulásra, felemelkedésre szellemi, fizikai, anyagi területen egyaránt, ez segítette győzelemre az akadályok fölött földi pályafutásában.

részlet az Új Exodusból.


2010. Január 18. - 11:48:47
Válasz #1

izraelita

 • Vendég
Shalom  sl8

Kenneth E. Hagin - Testen kívüli élmény

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=64391337


2010. Január 18. - 15:20:34
Válasz #2

Nem elérhető mnorbi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 551
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2016. Január 17. - 06:21:17
 • Regisztrált: 06/10/2009
Kenneth Hagin: Meghallgatott imádság

Központi igazság: hit által kinyúlhatunk, hogy megszerezzük azt, amire szükségünk van, s így megteremtjük annak valóságát az életünkben.

Ez a két részes írás az imádkozás alapvető kérdéseivel foglalkozik. Az olyan imádsággal, amelynek van eredménye. Ha a hívő ezeket a lépéseket az imádkozó életében hűségesen követi, biztos lehet benne, hogy meglesz a válasz.

1. lépés: döntsd el, mit akarsz Istentől. Jak 1,6-8 (De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember): ez az Ige megmutatja, milyen fontos is a döntésünk. Jakab azt mondja, ha az ember ingadozik – azaz nem tud dönteni -, akkor minden útjában határozatlan. S nem várhatja, hogy bármit is kap az Úrtól.

Gyakran vagyunk határozatlanok az imádságainkban. Mikor embereket megkérdezek, mivel kapcsolatban imádkoznak, van úgy, hogy azt mondják, nem tudják. Egy drága testvér azt mondta, ő azért imádkozik, hogy imádkozzon.

Természetesen van olyanfajta ima, mikor imádjuk Istent, és közösségben vagyunk Vele. De ebben a leckében azokkal az imákkal foglalkozunk, mikor választ is akarunk kapni. Ha nem vagyunk óvatosak, az általános imánk nem fog eredményt hozni. A szükség idején teljesen pontosnak kell lennünk azzal a szükséggel kapcsolatban.

Ha elmész egy élelmiszerüzletbe, és a bevásárló kocsidat le- s föl tologatod, de nem teszel bele semmit, az emberek méltán hiszik azt, hogy valami baj van veled. Ha a gyermekedet elküldöd, hogy bizonyos dolgokat vegyen meg a boltban, és éppen azokat veszi meg, akkor az a gyermek nagyon céltudatos.

Igaz ez az imádkozásra is. Sokkal jobb, ha 2-3 percet imádkozol, de tudod, hogy miért, mintha céltalanul imádkozol akár 2-3 órát.

Határozd el, mit akarsz Istentől, és légy céltudatos ebben!

2. lépés: olvasd azokat az Igéket, melyek választ ígérnek a szükségedre. Józs1,8 (El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.) - ha sikeres akarsz lenni az ima-életedben, Isten Igéje legyen a legfontosabb. Ahogy tápláljuk magunkat Isten Igéjével, beépítjük azt a személyiségünkbe, tudatunkba s a szükség idejére fel leszünk készítve. Használhatjuk a megfelelő Igét az ördög ellen, mikor megpróbál kétséget ébreszteni Istennel kapcsolatban, és meg akar rabolni attól, amire szükségünk van.

A pusztában, mikor a sátán megkísértette Jézust, hogy a köveket változtassa kenyérré, Ő Isten Igéjével válaszolt. Azt mondta: „meg van írva, az ember nem csak kenyérrel él, hanem Isten minden Igéjével.” Ezután a sátán felvitte őt egy magas hegyre, és megmutatta neki a világ összes királyságát. Azt mondta Jézusnak, ha imádja őt, mindezt neki adja. Jézus megint Isten Igéjével válaszolt: „meg van írva, csak az Urat, a te Istenedet imádd, és őt szolgáld.”

Sátán ekkor Jézust felvitte a templom tetejére, és azt mondta neki: „vesd le magad!” Jézus ismét az Igével válaszolt, és azt mondta: „meg van írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” Luk4,3-12.

Jézust ugyanazt a fegyvert használta az ördög legyőzésére, amely ma is rendelkezésére áll minden hívőnek: Isten Igéjét. Amit tennünk kell kísértés vagy kételkedés esetén, hogy kimondjuk: „meg van írva...” Ha az Ige erősen, szilárdan a szívünkbe van ültetve, az ördög bármely támadása esetére fel vagyunk készítve.

Ha vezetésre van szükséged, kutasd az Igét, hogy megtudd, Isten mit is akar mondani a helyzetedről. Az Ő Igéje egyszerűen, világosan megmutatja az akaratát. Ha az Ige nem ígér nekünk valamit, amire szükségünk van, akkor azért nem sok értelme van imádkozni. Nincs olyan dologra szükségünk, amiről Isten Igéje azt mondja, hogy nincs rá szükségünk.

Másrészről viszont, ha olyasmiért imádkozunk, amiről Isten Igéje határozott ígéretet tesz, akkor teljesen biztosak lehetünk benne, hogy meg fogja adni, amire szükségünk van. Évekkel ezelőtt piros tintával bele írtam a Bibliámba: „a Biblia állítja, én hiszem, és az a dolog már el van intézve.”

Nagyon sok ember megpróbál a hitét meghaladóan imádkozni. Isten Igéje az, ami hitet ad: „ a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Róm 10,17. Az ok, amiért az emberek nem imádkoznak hittel és bizonyossággal, az, hogy nem ismerik Isten Igéjét eléggé, és nem tudják, hogy amiért imádkoznak, vajon Isten akarata-e? Reménykednek, de nem tudják. Ahogy olvassuk Isten Igéjét, és megismerjük az Úr akaratát, hozzá tudjuk rendelni az ígéreteit a szükségeinkhez.

3. lépés: kérd Istent azokért, amikre szükséged van. Mt 7,7-8 (Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.) A Mt 6,8-ban Jézus azt mondta: „a te Atyád tudja, mire van szükséged, mielőtt kérnéd.” Azonban a következő fejezetben, ahogy látjuk a fenti Igében, Jézus azt mondja, kérjük őt a szükségeinkkel kapcsolatban. Bár tudja, mégis azt kéri tőlünk, hogy vigyük elé ezeket, és kérjük a segítségét.

4. lépés: hidd, hogy megkapod. Márk11,23-24. (Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.) Amplified Bible: „...akármit is kérsz imában, hidd – bízz, és légy bizonyos – hogy ez már biztosítva van számodra, és meg fogod kapni.”

Ahhoz, hogy jobban megértsük a fenti Igét, meg kell értenünk, hogy kétfajta igazság létezik: az érzékszerveink által közvetített ismeret, igazság, és a kijelentés-igazság.

Néhányan azt hiszik, hogy az igazság olyasmire vonatkozik, amit a szemükkel képesek meglátni. A Szent Szellem dolgait azonban nem tudjuk meglátni, ezek nem testiek, nem anyagból valók.

Minden, amire szükségünk van, a szellemvilágból áll elő: Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Ef 1,3 Szükségeink Jézus Krisztusban töltetnek be. Nem mindig vagyunk képesek ezt meglátni, de ezek az áldások ott vannak.

Amikor az „érzéki ismeret-igazság” ellentmond a „kijelentés-igazságnak” vagy Isten Igéjének, akkor én a kijelentés-igazságot választom, és aszerint megyek tovább. Azt fogadom el, amit Isten mond.

Ami a szellemi valóságban van, az hit által lesz valóságos itt a látható világban. A hit ragadja meg azt, és teremti meg a valóságát az életünkben.

Ezért amikor imádkozol, hidd, hogy megkapod, amit kérsz, és meglesz neked. Ez meghaladja a természetes eszünket, értelmünket, a természetes értelem nem képes megragadni ezt. De hitben kell járnunk és nem látásban.

Egyszer egy kis gyülekezetben prédikáltam, és kimelegedtem. Ahogy kiléptem az ajtón az istentisztelet után, a testem még izzadt volt, és a hideg levegő megcsapott. Mire a kocsihoz értem, a torkom elkezdett fájni, és alig tudtam beszélni. Következő nap a mellkasom is fájni kezdett, és csak suttogni tudtam.

Neki álltam olyan Igéket olvasni, amik a gyógyulásról szóltak. Nyitott Bibliával imádkoztam csendben, és azt mondtam: „Uram a te Igéd azt mondja, meg vagyok gyógyulva. Ha megkérdezném a testemet, hogy vajon gyógyult-e, nemleges választ kapnék. Ha megkérdezném az érzéseimet, a válasz szintén nemleges lenne. Ha megkérdezném az embereket körülöttem, hogy egészséges vagyok-e, nyilvánvalóan azt mondanák, hogy nem.”

„Ám a te Igéd azt mondja, Isten igaz, és minden ember hazug. Tehát ha azt mondom, hogy nem vagyok egészséges, hazudok. A te Igéd azt mondja, hogy Isten nem képes hazudni. A Róm3,4 azt állítja: ’legyen minden ember hazug...’”

Az esti istentisztelet ideje eljött, odaléptem a mikrofonhoz, és azt mondtam, szeretném megköszönni Istennek, hogy meggyógyított. A gyülekezet megdöbbent, majd úgy néztek rám, mintha őrült lennék. Mert alig tudtam suttogni. Elkezdtem Isten Igéjéből bemutatni nekik hogy mit is mond a gyógyulásról. Bebizonyítottam nekik Isten Igéjéből, hogy egészséges vagyok. Elmondtam nekik, hogy amit Isten mond az igaz, s amit én mondok, hogy nem vagyok egészséges, az hazugság. Kértem őket, álljanak fel, és dicsérjük együtt Istent a gyógyulásomért. Ahogy felálltunk, és elkezdtük dicsérni Istent, nem kellett háromszor azt mondanom, hogy Halleluja, és a hangom visszajött. Majd a prédikációmat tiszta, erős hangon elmondtam. Aznap este a gyülekezet láthatta, a hit hogyan is cselekszik.

Amire szükségünk van, az az, hogy kérjük Istent azokért a dolgokért, amikre szükségünk van, és higgyük, hogy megvan nekünk.

Emlékezzünk:
Máté 7,7-8. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.


Jakab 1,6-8
Józsué 1,8
Máté 7-78
Márk 11,23-24 
 
Aki a felségesnek rejtekében lakozik.

2010. Január 18. - 17:56:05
Válasz #3

vatamas

 • Vendég
Kenneth Hagin honlapja:
http://www.rhema.org/

Itt sok érdekességet találsz, van tv, hallgatható tanítás, s van havonta megjelenő újság (word of faith), amit letölthetsz.

2010. Január 19. - 14:57:33
Válasz #4

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Mit tegyél a szeretteid üdvösségéért?

A szolgálatban töltött éveim során az egyik leggyakrabban feltett kérdés arra vonatkozott, hogyan vezessék üdvösségre a hívők a családtagjaikat. Íme, az Úr Igéjére alapozott válaszom.

    Először is: ismerjük fel, hogy az Atya a Szent Szellemen keresztül vonzza magához az embereket. Amikor az Igét prédikálják, a Szent Szellem meggyőzi az embert az Ige által.
    Jézus azt mondta: „Senki sem jöhet énhozzám, hanemha az Atya, aki engem elküldött, vonzza azt: én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.” (János 6:44 – angol fordítás)
    Másodszor: imádkozz azért, hogy Isten küldjön valakit az illető hozzátartozód útjába. Jézus azt mondta a Máté 9:38-ban: „Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.” Erre később még részletesebben visszatérünk.
    Mindazonáltal én nem hiszek abban, hogy bármilyen szabályszerűséget meg lehetne állapítani a lélekmentésre vonatkozóan, ami mindenki számára működne. Isten az egyik embert így vezeti, a másikat pedig máshogyan. Mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy a Szent Szellemnek van létfontosságú munkája abban, hogy az embereket Jézushoz vonzza.
    Előfordul, hogy a családtagjaiddal lesz a lehető legnehezebb dolgod. Nagyon gyakori, hogy nem hallgatnak rád. Általában igaz, hogy jobban teszed, ha nem próbálsz meg ilyen téren foglalkozni velük. Ne érts félre – időnként a Szent Szellem vezethet téged máshogy. Most általános tanácsokról beszélek.

HOGYAN NYERT AZ ÉN CSALÁDOM ÜDVÖSSÉGET
   Tinédzser koromban születtem újjá. Néhány rokonom úgynevezett névleges keresztény volt. Tudták, hogy Jézus a Megváltójuk, de ennél nem igazán terjedt tovább a tudásuk. Ami azokat a családtagjaimat illeti, akiknek nem volt üdvösségük – és ebbe olyan rokonok is beletartoztak, mint a nagynénim, nagybácsim és az unokatestvéreim – azt a vezetést vettem Isten Szellemétől, hogy soha ne hozzam nekik szóba az üdvösséget. Az egyik módja annak, ahogy a Szent Szellem vezet bennünket: a belső bizonyosság, belső meggyőződés. Bizonyos voltam a szellememben, hogy ha a rokonaim látják az életemben Jézus Krisztus valóságosságát, ők is mind akarják majd. (Ez a természetes világban is igaz. Például, ha tudod, hogy valakinek van egy jó receptje, meg akarod szerezni.)
    Isten Igéje szerint „a test gyakorlásának kevés haszna van, de az istenfélelem mindenre hasznos…” (1Tim. 4:8) A hasznos azt jelenti, hogy kifizetődő. A 15. versben így folytatta Pál: „Ezeken elmélkedj… hogy a te nyereséged mindenki előtt nyilvánvaló legyen.” (angol fordítás)
    Soha semmit nem mondtam az Úrról a közeli hozzátartozóimnak, és soha egyiküket sem kértem meg, hogy fogadják el az üdvösséget. Tizenhét évesen kezdtem prédikálni, de soha nem kértem őket arra, hogy jöjjenek el és hallgassanak meg. Eljöttek, de én nem kértem őket erre. Soha egy szót nem szóltam egyiküknek sem az üdvösségről. Az volt a vezetésem, hogy ne tegyem. Tudtam a szellememben, hogy nem lenne jó.

NE NYAGGASD ŐKET!
    Ha zaklatod a rokonaidat, szabadulni akarnak majd tőled. Mielőtt újjászülettem és elkezdtem volna prédikálni, soha nem imádkoztunk az asztalnál, de később mindig megkértek, hogy mondjak áldást. Ezen kívül soha semmi mást nem mondtam nekik. Az évek során azonban mégis mindegyikük üdvösségre jutott!
    Megfigyeltem, hogy a két leggyakrabban elkövetett hiba, amit az emberek a családjukkal elkövetnek:

    * szuperszellemiek próbálnak lenni,
    * túlzásba viszik a bizonyságtevést.

    Igen, a Biblia tanítja a bizonyságtételt, de emlékezzünk csak a régi közmondásra: Többet ér a tett, mint a szó. (Angolban: A tett hangosabban beszél, mint a szó.) Ez azt jelenti, hogy amit teszel, az olyan hangosan szól, hogy az emberek gyakran nem is tudják meghallani, amit mondasz. Ez különösen igaz akkor, ha nincs összhangban az, amit cselekszel, és az, amit mondasz. Vagyis: azoknak, akik sokat beszélnek, lehet, hogy nincs elég „cselekedetük”, ami alátámasztaná a tanúságtételüket.
    Egyszerűen hagytam, hogy az életem legyen bizonyságul a rokonaim előtt, és láttak valamit az életemben, amit ők is akartak. Azt hiszem, ez a legnagyobb bizonyság. Az életed hatással tud lenni a házastársadra, a gyermekeidre és az összes rokonodra.
    Amellett, hogy nem tettem bizonyságot a családomnak, imádkoztam értük az évek során. Kifejezetten az egyik rokonomért imádkoztam, amikor nagyon nehéz megpróbáltatásokon ment keresztül a családjában.
    Egy nap, amikor éppen a szülővárosomban voltam egy elintéznivaló miatt, láttam egy ismerős alakot az utcán, akinek a járása arra a bizonyos rokonomra emlékeztetett. Amikor azonban félrehúztam mellé az autóval, úgy láttam, mégsem ő az, és tovább hajtottam.
    Néhány háztömbnyire egyszer csak belém nyilallt, hogy édesanyám azt mondta: ez az illető olyan sokat fogyott, hogy meg sem ismerném. Tényleg nem ismertem meg, olyan elgyötört volt. Gyorsan így szóltam hangosan: „Drága Istenem, mentsd meg őt … (mondtam a nevét)!”
    Egy hang a hátsó ülésről így felelt: „Nos, éppen ezt próbálom tenni.” Olyan tisztán hallottam, hogy körülnéztem, hogy nem bújt-e el hátul valaki. Aztán hirtelen megértettem valamit: az időmet pazaroltam azzal, hogy így imádkoztam ennek az embernek az üdvösségért, mert Isten egész életében ezen munkálkodott.

IMÁDKOZZ A(Z ARATÓ) MUNKÁSOKÉRT
    Egy Ige jutott az eszembe. Jézus azt mondta a Máté 9:38-ban, hogy „Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.”
    Lehúzódtam az út szélére és leállítottam az autót. Lehajtottam a fejemet, és így imádkoztam: „Drága Uram, tudom, hogy nem sokat érne, ha odamennék és beszélnék ezzel az emberrel, mert tudom, hogy nem hallgatna rám. De biztosan van valaki, akire hallgat. Én nem tudom, ki ez a személy, de Te igen. Küldj az útjába valakit, hogy bizonyságot tegyen neki!”
    Nem működött az, ahogy tizenöt évig imádkoztam: „Istenem, mentsd meg XY-t!” Egyszer kértem imádságban azt, hogy küldjön az Úr egy munkást az ő útjába, és két héten belül találkozott valakivel, aki imádkozott vele és hatással volt rá. Édesanyám elmondta, hogy vett egy Bibliát és elkezdett gyülekezetbe járni.
    Miután átéltem ezt a nem mindennapi megtapasztalást, elkezdtem az Igét tanulmányozni. Azokban a gyülekezeti körökben, ahova abban az időben tartoztam, mindig így imádkoztunk: „Istenem, mentsd meg az elveszetteket! Istenem, mentsd meg az elveszetteket! Istenem, mentsd meg az elveszetteket!” Sehol nem találtam azonban a Bibliában azt, hogy: „Imádkozz, hogy Isten megmentse, üdvözítse az elveszetteket!”
    Ehelyett azt találtam, hogy Jézus ezt mondta: „Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.” Az aratnivaló már csak arra vár, hogy learassák! Egyszerűen csak munkásokra van szükség, hogy arassanak.
    Van valaki, aki tud beszélni a rokonaiddal akkor is, ha te nem tudsz. Meg kell ezt értened.

AZ IMÁDSÁG SZEREPE
    Abban hinni azonban, hogy egy aratómunkás találkozik a te elveszett rokonaiddal – nem az egyetlen módja annak, hogy üdvösségük legyen. A szellemedre kell figyelned, hogy útmutatást kapj arra nézve, hogy hogyan érheted el az illetőt. Valami működni fog. Az egyik dolog, amit tehetsz, hogy közbenjársz érte.
    Gyakran előfordul, hogy amikor az elveszett rokonainkért imádkozunk, sírunk, vagy nyelveken, szellemben imádkozunk. Többé-kevésbé megpróbáljuk mi magunk véghezvinni testből. Megpróbáljuk rávenni Istent, hogy tegyen valamit, megpróbáljuk kierőltetni, hogy történjen valami.       Valójában azt kell tennünk, hogy tanulmányozzuk az Igét, Isten Szellemére támaszkodunk és megbízunk benne, hogy a szeretteink megismerik az üdvösséget. Az Igét kell az első helyre tennünk. Semmilyen imaélet nem lesz sikeres, ha nem Isten Igéjén alapul.
    Vedd észre: lehet, hogy rajtad múlik megkapod-e a választ! Gyorsabban tud jönni a megnyilvánulás, ha Isten Igéje mélyen gyökeret vert benned. A Biblia azt mondja, hogy „a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” (Róma 10:17) Tehát: erősebb a hited, ha sok van benned az Igéből.
    Ez az oka annak, hogy napokig nem imádkozom dolgokkal kapcsolatban, addig, amíg át nem tanulmányozom alaposan, mit mond az Ige abban a témában. (A vészhelyzetek mások.) Ha az adott helyzet évek óta fennáll és nem változott, akkor néhány nap múlva még mindig ugyanaz lesz, és van időd tanulmányozni, hogy mit mond róla az Ige. Csak járd körül a dolgot! Elmélkedj rajta!
    Néha napokra elmentem, hogy egyetlen dolgon elmélkedjek. Három-négy nap múlva úgy vettem észre, hogy olyan erős a hitem, hogy akkor sem tudnék kételkedni, ha akarnék. Az Ige belém épített valamit.
    Jézus azt mondta a János 15:7-ben: „Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.” Látod, csak azután vagy képes hatásosan imádkozni, miután Isten Igéje benned él.
    Mivel Isten Szelleme tudja – nem mi –, kit lehet megérinteni, lehet, hogy arra vezet téged, hogy olyan emberért járj közben, akit alig ismersz, ahelyett, hogy a családtagjaidért vagy barátaidért imádkoznál. Ha ilyen módon imádkozol, bizonyos idő elteltével észre fogod venni, hogy az imádság terhe felemelkedik és a megkönnyebbülés szelleme száll rád. Néha az ember elkezd nevetni. Nagyon gyakran előfordul, hogy Szellemben nevetek vagy énekelek. Miért? Amikor a teher felemelkedik, az azt jelenti, hogy a válasz biztosított, annak ellenére, hogy még nem látszik.


Néhány évvel ezelőtt tanulmányoztam, hogy mit mond az Újszövetség a hívő hatalmáról. Még csak nem is gondoltam a rokonaimra, akiknek nem volt üdvösségük. Azonban amikor a 2 Korinthus 4:4-et olvastam, ahol Pál azt mondja, hogy e világ istene, a sátán megvakította azoknak az elméjét, akik elveszettek, kezdtem megérteni valamit.
    Meg kell törnünk az ördög erejét az elveszett rokonaink felett, mert az ördög vakította meg az elméjüket és úgy is tartja azt.
    Amikor megértettem ezt az igazságot, így gondolkodtam: Ha ez igaz — és tudtam, hogy igaz, mert benne van Isten Igéjében —, akkor, ha működtetni tudom ezt Dub testvéremen, akkor bárki máson is, mert ő a család fekete báránya. Sok bűnös van, de ő a legrosszabb eset. Ha nála működik, bárkinél fog!
    Az egyik kezemmel felemeltem a Bibliámat, a másik kezemet felemeltem a Menny felé, és ezt mondtam: „Az Úr Jézus Krisztus nevében megtöröm az ördög erejét a testvérem, Dub élete felett és követelem a szabadulását! Ez azt jelenti, hogy szabaddá válik az ördögtől és teljes megváltást jelent Jézus nevében. Ámen.”
    Tizenöt éven át imádkoztam, és időnként böjtöltem is Dubért. Úgy látszott, egyik sem használt. Sőt, látszólag minden még rosszabb lett. De miután egyszer elimádkoztam ezt, megtörtem az ördög erejét Dub élete felett, és a dolog le volt zárva. Még gondolati szinten sem érintettem, nem is gondolkodtam rajta.
    Körülbelül egy hét telt el. Aztán a következő gondolat jött: „Ugyan már! Csak nem hiszed, hogy az öreg Dub valaha is újjászületik, ugye?”
    Elkezdtem gondolkodni a helyzeten. És ez egy kritikus pontja a megváltásnak, a hitnek és bárminek, amit szeretnél Istentől kapni: Amíg a sátán képes téged az észérvek, az elme területén tartani, minden alkalommal legyőz téged – minden csatában, minden konfliktusban. De ha te tartod őt a hit küzdőterén, minden esetben te győzedelmeskedsz felette!
    Egy pillanatra elkezdtem gondolkodni rajta. Aztán leállítottam az elmémet és nem gondolkodtam rajta többet. (Képezheted magadat abban, hogy ezt meg tudd tenni, de ez időt és szorgalmat igényel.)
    Valahonnan mélyről belőlem, a szellememből, előtört valami. A számon át jött ki, és nevetni kezdtem – a bensőmből.
    Azt mondtam: „Nem, nem, nem gondolom, hogy Dub megváltást kap. Tudom! Tudod, sátán, fogtam Jézus nevét és megtörtem az erődet Dub felett, és követeltem, hogy váljon tőled szabaddá és a teljes megváltását is.”
    Ha az ördög rá tudott volna venni, hogy kezdjek el így gondolkodni: „Hát, remélem, hogy újjászületik… nem tudom, hogy így lesz-e vagy sem… talán igen”. Ha ezt tettem volna, legyőzött volna. De kikapcsoltam az elmémet és megtagadtam, hogy ezen gondolkodjak.
    Dub két héten belül újjászületett.
    Ez csak egyik módja annak, ahogy imádkozhatunk a szeretteink üdvösségéért. Más rokonaimért máshogyan imádkoztam, ahogy az Úr vezetett engem.
    Ez mind az Igéhez és a Szellemhez vezet vissza. Minden kereszténynek bele kell kerülnie az Igébe, és tanulmányoznia kell, mit mond a Biblia az elveszettekért való közbenjárásról.
    Az emberek gyakran helytelenül imádkoznak és megnyitják az ajtót az ördögnek. Úgy imádkoznak: ”Uram, hozd őt be bármi áron!” De Jézus már megfizette az árat! Ilyeneket lehet hallani: „Nos, Isten arra használta ezt a tragédiát, hogy üdvösségre vezesse őt”. De ez a fajta gondolkodás nincs összhangban a Bibliával.
    Születtek újjá emberek háború idején, amikor bombák potyogtak az égből, de ez nem Isten útja volt az üdvösségükre! Természetesen Ő ott van, ha az emberek Hozzá fordulnak, de neked nem kell tragédiákért imádkozni az emberek életében, hogy az majd ráveszi őket, hogy Istenhez forduljanak!       Nagyon fontos, hogy rá kell bíznod magad Isten Szellemére, és bölcsesség kell ahhoz, hogy tudd, mikor kell beszélned az elveszett rokonaiddal, és mikor kell csöndben maradnod. És ezalatt imádkozni kell értük.
    Soha nem kételkedtem abban, hogy a közvetlen családomnak üdvössége lesz. A feleségem már újjá volt születve, amikor összeházasodtunk és később két gyermekünk lett. Soha nem támadt olyan gondolatom, hogy a gyerekeimnek nem lesz üdvössége. Tudtam, hogy lesz nekik.
    Isten családokkal foglalkozik, és a férfinek kell a vezetőnek lennie. A legtöbb esetben, ha a férfi keresztény lesz, Istennel jár, ő a feje a háznak, és imádkozik, valamint odaadó a családjával szemben, a családja végül követni fogja őt.
    Ha szülőkön a sor, hogy „követeljék” a családjukat, néhány dolgot meg kell tenniük. Az ő útjának módja szerint kell felnevelniük a gyermeküket (úgy kell nevelniük a gyermeküket, ahogy annak majd járnia kell - angol ford., Péld. 22:6). Az Úr tanítása és intése szerint kell nevelniük őt (az Úr tanítása és feddése szerint – angol ford., Efézus 6:4), tanítaniuk kell neki az Igét.
    Ha a fiatalok próbálnak a még újjá nem született szüleik felé szolgálni, nekik is arra van szükségük, hogy a Szellem vezesse őket. Ismerek olyan gyerekeket és tinédzsereket, akik újjászülettek és a szüleiket is az Úrhoz vezették. Másrészt viszont olyan tinédzsereket is ismerek, akik szakadást okoztak maguk és a szüleik között, mert túl gyorsan akartak előrehaladni és túl erőszakosak voltak a bizonyságtétellel.
    Érdekelhetnek mások és nehezedhet rád súllyal a sorsuk, de nem tudsz vastörvényeket lefektetni, és azt mondani: „követelhetem valaki más üdvösségét”, csak azért, mert azt akarod, hogy újjászülessenek. Természetesen azt akarjuk, hogy mindenki újjászülessen, de ebbe az illetőnek is van beleszólása. Az ember saját akarata vesz részt abban, hogy elfogadja, vagy elutasítja Jézust. 
    Ha az ördög ereje már meg lett törve az ember élete felett, ha már szabad arra, hogy döntést hozzon, akkor általában helyesen dönt. De ha az elméje meg van vakítva, akkor természetesen nem tud helyes döntést hozni. Mindenesetre az az általános, hogy az emberek az Úrhoz térnek, ha a sátán ereje egyszer meg lett törve felettük. Nem lehet azt mondani, hogy minden esetben így van, mert egyes emberek önszántukból, tudatosan nem akarják követni az Urat.
    Vannak tehát irányelvek, és a legtöbb esetben ezeket úgy találod meg, ha tanulmányozod az Igét. Ahol pedig nincsenek, ott arra kell hagyatkoznod, amit a Szent Szellem mond neked, hogy tégy.     
    Hadd küldje az Úr a szeretteid útjába azt az embert, akit ő akar. Talán azt szeretnéd, ha újjászületnének és egy bizonyos gyülekezetbe kezdenének el járni, de lehet, hogy újjászületnek és egy másik gyülekezethez fognak tartozni. Az a legfontosabb, hogy az emberek újjászülessenek, és a Mennyországba kerüljenek!
    Attól függetlenül, hogy az emberek meggyógyulnak-e és szólnak-e nyelveken, még a Mennybe kerülnek, ha újjászületnek. Más szavakkal: beteg testtel lehet a Mennyországba kerülni, de bűnös, újjá nem született szellemmel nem. És ha egyszer újjászülettél, a Mennybe kerülsz attól függetlenül, hogy megkeresztelkedtél-e a Szent Szellemben vagy sem.
    A legfontosabb dolog az üdvösség.

KRISZTUS NAGYKÖVETEI
   Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy lélekmentő légy.
    Előfordult már, hogy az Úrhoz akartál vezetni valakit, de féltél, mert nem érezted ehhez elég képzettnek magad? Vagy azért haboztál, mert nem tudtad az egész Bibliát kívülről idézni?
    Ahhoz, hogy valakit az Úrhoz tudjunk vezetni, csak hajlandónak és engedelmesnek kell lennünk. Ez az a két jellemvonás, amit Isten keres.
    Mindannyian emberek vagyunk, és mindegyikünk követ el hibákat. Lehet, hogy voltak esetek, amikor tudtuk, hogy Isten arra vezetett minket, hogy szolgáljunk valaki felé, de nem tettük meg, amit kért.
    Ilyen esetben meg kell ezt bánnunk, meg kell térnünk, tovább kell lépni, és nem szabad hagyni, hogy ez visszatartson minket attól, hogy megtegyük, amire Isten elhívott minket. Péter apostol hibázott, amikor háromszor megtagadta Jézust, de Pünkösd napján Jézusról beszélt az embereknek, és közel háromezer embert vezetett az Úrhoz!
    Legyen ez példa előttünk! Ne engedd, hogy a hibáid miatt eltávolodj Istentől! Legyenek inkább emlékeztetők arra, hogy Nélküle semmit sem tudunk tenni!

Kenneth E. Hagin (1981
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.


2010. Január 27. - 13:13:58
Válasz #6

Nem elérhető mnorbi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 551
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2016. Január 17. - 06:21:17
 • Regisztrált: 06/10/2009
 

Kenneth Hagin próféciája


 


Igen, azt mondja a Seregeknek Ura: emlékezzetek, hogy az Én kezemben vagytok. Emlékezzetek, hogy én jobban ismerem a jövőt, mint ti a múltat — és minden rendben van! Figyelmeztetni foglak benneteket azokra a dolgokra, amik hatással lesznek rátok. Megmutatom az utat, amerre mennetek kell, és azon fogtok járni, és áldottak lesztek. A föld minden népénél áldottabbak lesztek. Mert az én népem vagytok, és az én népem uralkodni fog. És az Úr áldásai az én népemre szállnak. Kiöntetik a kései eső. Igen, azokra a nemzetekre, amelyek most kietlenek és puszták. De az eső kiöntetik. A mag el lesz ültetve. Az aratás el fog jönni. Isten dicsősége fog ragyogni a földön. A világból valók pedig továbbmennek azon az úton, amelyen jártak, és a sötétség erőt vesz rajtuk. Ti azonban a világosságban fogtok járni! Az Ő Igéjének megnyilatkozása világosságot ad! Járjatok az Ige szerint. Járjatok az Igében. Járjatok a Szellemben. És az erő megnyugszik rajtatok, és Isten dicsősége látható lesz a ti arcotokon! Sokan fordulnak majd az Úrhoz. Nagyszerű napok, csodálatos idők, hatalmas áldások várnak rátok. Ezért örvendezzetek és örüljetek! Sokakat aggasztanak a közelmúltban történt dolgok, a rémület, ami sok ember szívét megragadta. Sokan tartanak a háborúktól. Sokan aggodalmaskodnak a jövő miatt. Úgy tűnik, hogy a sötétség nőttön-nő. Az idő horizontján sötét felhők gyülekeznek. De — azt mondja a Seregeknek Ura — ne annak alapján járjatok, amit a fizikai szemetekkel láttok. Annak alapján járjatok, amit az Én Igém mond! Annak alapján járjatok, amit a Szent Szellem mond nektek!
Mert Ő sok ember szívéhez beszél, de azok továbbra is a természetes síkon járnak, és nem figyelnek a szívükre. Ő sok szellemhez szól! Ők azonban továbbra is az értelem birodalmában járnak, a saját gondolataikon gondolkodnak, saját útjaikat tervezgetik. De, azt mondja a Seregek Ura, figyeljetek arra, amit a Szellem szól a szívetekhez, a szellemetekhez. És amit mondott neked, a szerint cselekedj! Arra alapozd a cselekedeteidet! Úgy cselekedj, mintha már úgy lenne, ahogy megmondta!
Örvendezz és örülj! A nehézségek közepette. Az elkerülhetetlennek tűnő vereséggel szemben is! A látszólagos kudarc közepette! Mert belső információkkal rendelkezel, információkkal az Igében, a Szellem által adott információkkal. És ezek mind valóra fognak válni.
Ámen.
Büszkék vagyunk rá, hogy Igei gyülekezet vagyunk, Igei emberek vagyunk. Ez így is van, és jó dolog. Mert igaz, azt mondja az Úr, hogy ti Igei emberek vagytok. De ne feledjétek, hogy a Szent Szellem népe is vagytok – szellemi emberek. Igen, az Ige megy előre. De a Szellem újra és újra mozdulni akart közöttetek, de ti figyelmen kívül hagytátok Őt, és csendben maradtatok.
Néhányatok ideiglenesen megnyitotta magát a Szellemnek. Mert a Szellem arra törekszik, hogy kinyilvánítsa Önmagát. Kinyilvánítja magát kijelentésben, felfedi magát nektek a tudás szaván keresztül, a bölcsesség szaván keresztül, a szellemek megkülönböztetésén keresztül. Folyamatosan törekszik rá, hogy szóljon! Mert Ő szól az Ő népéhez a Szent Szellem által. A nyelvek nemei és magyarázata által, próféciában. Sokan visszatartották, és nem voltak hajlandóak kimondani. Ezáltal kioltották a Szellemet, és nem csak kioltották, hanem meg is szomorították a Szellemet. Igen, figyeljetek arra, amit a Szellem mond. Mert a Szent Szellem ki fog áradni ezekben az utolsó napokban. A kései eső – a korai és a kései eső, hogy összegyűjtse a föld gyümölcsét, amire az Úr vár, mielőtt újra eljön. Igen, az eső közeledik!

Ez az év, a 2003-as év, pedig a felkészülés éve. Az elkülönülés éve! Lesznek, akik elkülönülnek tőletek, és a saját útjukat járják, a saját terveiket viszik véghez, és nem lesz ott az erő, nem lesz ott a dicsőség, nem lesz ott a Szellem. A halál dermedtsége lesz úrrá rajtuk. De lesznek olyanok, akik teljesen megnyitják magukat, és azt mondják: „Igen Uram. Igen, Uram, eltévesztettem az elmúlt időben. Sokszor engedetlen voltam, bocsáss meg nekem.” Emlékezzetek: Ő megbocsát. Emlékezzetek, hogy van irgalom. Emlékezzetek, mit mond az Ige: „Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk.” Van tehát irgalom, és van kegyelem. Ezért szedd össze magad és menj előre és tanulj. Tanuld meg a Szellem útjait. Tanulmányozd! Elmélkedj rajta! Helyreállítás következik! Már folyamatban van a helyreállítás. Helyreállítás! Helyreállítás, szellemi értelemben, amikor a Szellem megnyilvánulásai teljességgel helyreállíttatnak… Ő igyekezett kiosztani ezeket a megnyilvánulásokat sokatoknak, akik most itt ültök, és ti nem reagáltatok rá. Ne féljetek! Igen, az ember ember, és gyakran hibázik — elvéti, rosszul értelmezi, amit Ő mond. De ne hagyd, hogy ezek a dolgok elrettentsenek, szolgáljanak inkább tapasztalatban való gazdagodásul. Igen! Igen! Ez a helyreállítás ideje. Helyreállítás következik a világban, az érzékek birodalmában. Házasságok helyreállítása. Helyreállítása azoknak, akik nem voltak közösségben egymással… Sokan közösség nélkül vannak! Kerüljetek közösségbe! Kerüljetek közösségbe egymással. Kerüljetek összhangba Isten dicséretében és imádatában! És a dicsőség eljön, úgy, ahogy még soha nem láttad.
A 2003-as év tehát a felkészülés éve. Nem csak a felkészülés éve, hanem a helyreállítás éve is. A 2003-as év dicsőséges lesz.
De nem csupán dicsőséges lesz. Igen, Isten áldásai mindig dicsőségesek. De ne feledd, Jézust a Szellem a pusztába vezette. És a pusztaság megtapasztalása nem volt dicsőséges, egészen a végéig. Néhányatok számára, akik itt ültök, jönnek időszakok, amik nem tűnnek majd dicsőségesnek. Könnyek (sírás), igen, könnyek fognak hullani. Gyászt kell elviselni. Reggelre azonban eljön az öröm. Sok szempontból 2003 a lehetőségek éve – a helyreállítás éve, az újjáépítés éve.

És 2004? Mi a helyzet 2004-el? 2004 olyan év lesz, amelyben mindenből több lesz. Több erő, több dicsőség, több megnyilvánulás, több üdvösség, több beteljesedés a Szellemmel, több gyógyulás! 2004 az az év lesz, amikor több lesz mindenből.

Mi a helyzet 2005-el? Az idő tovább megy, vagy megszűnik? 2005 – az ítélet éve. Ítélet. Ha megítéljük magunkat, nem kapunk ítéletet. De amikor ítéletet kapunk, átadnak minket a sátánnak a test pusztulására, hogy a szellem megmeneküljön az Úr Jézus napján. Ítélet jön az egyénekre. Ítélet a családokban. Ítélet a nemzetekben. A szigorúság ideje. A fegyelmezés ideje. A kiigazítás ideje. De az év vége dicsőséges lesz. Változások lesznek. Sokan megítélik magukat. Nemzetek fognak Istenhez fordulni. Dicsőséges módon fog befejeződni.

Mi a helyzet 2006-al kapcsolatban? Nincs rá mód, hogy elmondjuk! Ó, Uram! Hogyan lehetne leírni? És ez még csak a kezdet. Igen, amikor azt mondom, „kezdet”, arról beszélek, ami az év elején történik! Egyre növekszik majd az ereje… dicsőséges év lesz. A mennyország éve lesz a földön! De a vég még dicsőségesebb lesz, mint a kezdet. Ezért örülj és örvendezz! Az ellenség le van győzve! Jézus diadalmaskodott. A győzelem mindenkié. Senkinek nem maradhat üres a keze, hanem mindenkinek teljes győzelemben kell járnia, követelve a jogait és kiváltságait Jézus Krisztusban… semmit nem az Atyától követelünk – mert Ő az, aki mindenről gondoskodott. Hanem az ördögtől követelünk, aki igyekszik meghiúsítani Isten tervét, aki próbálja megakadályozni, hogy valóra váljon.
De minden valóra fog válni. Végül minden valósággá fog válni.

A Szent Szellem ma este nagyon sok szolgálóhoz szólt. Szólt hozzátok az elmúlt időkben is. Pontosan elmondta, mit tegyetek. Még nem tettétek meg! És azon csodálkoztok, miért tart vissza bizonyos dolgokat. Csodálkoztok, miért olyan nehéz, vagy miért tűnik olyan göröngyösnek az út. Menjetek, és figyeljetek arra, amit a Szent Szellem mond. A gyülekezeted ne csak Ige gyülekezet legyen, hanem a Szent Szellem gyülekezete is. Mindig tedd első helyre az Igét. Mozdulj a Szent Szellemben, az Igével összhangban.

És a dicsőség meg fog nyilvánulni. Sokan még látni is fogják a dicsőséget. És az Úr áldásai hatalmas folyamként fognak áradni. Köszönjük Neked, Úr Jézus!
 
 
Aki a felségesnek rejtekében lakozik.

2010. Február 10. - 08:35:40
Válasz #7

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Kenneth E. Hagin   :Győzelem az ellenség ereje felett


Három Igét olvassunk fel:
Zsolt 91,13 Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
Luk10,19 Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.
Kol2,15 Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban (...nyilvánosan mutogatta, győzelmet aratott felettük a kereszt által).


Ha itt befejeznénk, akkor is azt tudnánk mondani, hogy ezek fantasztikus ígéretek, és mehetnénk haza. De sokkal biztosabb vagyok benne, mint ezelőtt bármikor, hogy ha nincs erőnk a sátán legyőzéséhez, akkor vereségben élünk. Ha nem tudjuk, hogyan tegyük, az is vereséget jelent. De ha tudjuk, hogy Isten Igéje mit mond erről, akkor győzelemben fogunk járni.

Sokan tudják, mi tartozik hozzájuk, de nem tudják, hogyan kovácsoljanak előnyt ebből, vagy hogyan alkalmazzák. Ha nem tudjuk, hogyan arassunk győzelmet sátán fölött, aki egyébként nagyon erős az ő birodalmában, akkor mind fizikai mind szellemi síkon vereséget szenvedünk. Tudnunk kell tehát, hogyan vehetünk fölötte hatalmat, és kerekedhetünk fölé.

Ki áll a háttérben, a világ történéseit illetően? Emlékszel, a 2 Kor 4,4-ben Pál azt mondja, sátán e világ istene. Ki áll a bűnözési hullám mögött? Sátán. Ki áll a modernizmus mögött, amely tagadja Isten Igéjét, annak igazságát, erejét, és hatalmát? Sátán. Ki áll az evolúció mögött, mely tagadja, amit Isten Igéje mond erről? Ki áll a hamis tanítások mögött? Isten természetfölötti csodáinak tagadása mögött? A betegségek, járványok mögött, amik végigsöpörnek a földön? Sátán. Mielőtt gyógyulást találnál valamire, már ott a másik probléma.

A Biblia elmondja az Apcsel 10,38-ban, hogy Jézus körbejárt jót cselekedvén (A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.)

A Biblia a betegséget sátáni elnyomásnak tartja. Ki áll a megkötözöttségek (dohányzás, stb.) mögött? - És tudjuk, hogy Istennek sok gyermeke is meg van kötözve. - Ki áll a sötétség szelleme mögött, aki akadályozni akar téged az imában? Sátán. Aki elszánt arra, hogy legyőzzön, hogy megrabolja azt a győzelmet, ami megillet. Mit fogunk tenni? Ilyenkor az ember felteszi a kezét és azt mondja: nem tudunk mit tenni. NEM, NEM, NEM! Ezerszer is nem! Jézus a győztes!

Az Igében benne van, hogy lefegyverezte, foglyul ejtette az ellenséges erőket. Ugyanazokat a hatalmakat, erőket, amikkel nekünk kell megküzdenünk itt. (Ef 6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.)

Ez egy kicsit érthetetlen számunkra, pedig az Igében benne van, hogy semmissé tette őket. (Köszönjük Uram, hogy legyőzted az ördögöt.) Tudjuk, hogy Jézusnak erre nem volt szüksége, ő miattunk tette meg, mint a mi helyettesítőnk.

A 91. Zsoltárban az van: oroszlánon taposunk. Felfigyelhettél arra, hogy a Bibliában két oroszlánról van szó. Az oroszlán a sztyeppék királya, itt azonban az ördögről beszél az Ige. De a Biblia beszél egy másik oroszlánról is, Júda oroszlánjáról. Ő az Úr Jézus Krisztus! A Szentírás határozottan állítja, hogy Ő Júda törzsének oroszlánja. Ha követjük Jézus családfáját, akkor tudhatjuk, hogy Ő Júda törzséből származik. Júda jelentése: dicséret. Ő a dicséret törzsének az oroszlánja.

Azt is tudjuk a Bibliából, hogy Jézus és Isten a dicséreteink között lakozik. Pál és Silás börtönben volt, a hátuk korbácsütésektől sebes, és a börtön legmélyére vetették őket kalodában. És az Ige szerint a sötétség órájában, éjfélkor imádkoztak. (Apcsel 16,25) De az ima csak egy lépés a győzelem felé. Ők dicséretet énekeltek Istennek. Amikor dicséretet énekelünk Istennek, akkor jönnek a válaszok. Mert Jézus a dicséret törzsének az oroszlánja. Ha azt akarod, hogy az Úr közbelépjen az érdekedben, kezdd el Őt dicsérni a sötétség legnehezebb óráiban. A 91. Zsoltárban az oroszlán nem állatként van megemlítve, inkább erőket jelent, olyat, ami erős és félelmetes - a sátánról beszél, amelyen taposnod kell.

Az 57. Zsoltár mondja: a lelkem oroszlánok között van. (Az én lelkem oroszlánok között van, tűzokádók között fekszem; emberek között, akiknek foguk dárda és nyilak, nyelvök pedig éles szablya.). Érezted már ezt? Fel kell azonban ismernünk, lehetséges, hogy a lelked oroszlánok között van, ennek ellenére ezeket megtapossuk. Lehet, hogy oroszlánok között vagyunk, de semmi esélyük nincs ellenünk, ha tudjuk, hogyan bánjunk el velük. Jézus foglyul ejtette az erősségeket, hatalmasságokat. (Kol 2:15 Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.)

Tudjátok, hogy a 21. Zsoltár a mostani életünkre vonatkozik? Gyakran temetések alkalmával olvassuk fel. Pedig amikor arról olvasol, hogy a halál árnyékának völgyében jársz, az nem a fizikai halálról szól. Hiszen az Úr kövér legelőkhöz vezet, s mikor átvezet a halál árnyékának völgyén, az csak árnyék. S Ő megvigasztal engem, sőt a poharam túlcsordul. A zsoltár úgy fejeződik be, hogy irgalmad és kegyelmed követnek engem életem minden napján. Tehát ez élőknek és nem holtaknak szóló zsoltár. S az Úr házában lakozom örökké.

Ebben a világban, melynek sátán az istene, a feje, s itt a sötétség királysága van, ebben az életben nekünk ezen a völgyön kell átmennünk. Ez a halál árnyékának a völgye. A szellemi halál árnyékának völgye vesz körül minket. A betegségek, a szegénység - ez a halál árnyéka.

De ugyanez a zsoltár mondja: asztalt terít nékem az én ellenségem előtt. A 91. Zsoltár arról beszél, hogy megtapossuk az oroszlánt és sárkányt – ezek az ellenségek szimbólumai, azaz sátánon és seregén taposunk. És az, hogy asztalt terít az ellenség előtt, arra vonatkozik, hogy a sátán és démonjai előtt terít asztalt az Úr. Előkészíti az asztalát az Úr, és rajta győzelem van. De valamit fel kell fedeznünk: előkészíti az asztalt az ellenség jelenlétében. Bizony az ellenség jelen van, és jelen is marad. Ádám felségárulása óta joga van itt tartózkodni.

De hálát adunk Istennek: lehet, hogy ordít az oroszlán, és közel is jön, de nem tud elkapni! Mi az Atya asztalánál ülünk, hiszen Ő készített egy asztalt nekünk, az ellenség jelenlétében. Sokan túl sokat foglalkoznak az ellenségeikkel. A tekintetedet inkább az asztalra helyezd, mert ott győzelem van az ellenség minden ereje fölött! Ne akarj bajba kerülni. Vedd le a szemedet az ellenségről, és nézz az asztalra, mert meg kell taposnod az oroszlánkölyköt és a sárkányt, az ellenséget. Nekik vereséget kell szenvedniük! Ha megtaposod az oroszlánt, járnod is kell rajta, a lábaid alá kell, hogy kerüljön.

Igen, sátán a lábaink alatt van, mert Jézus az Egyház feje, mi pedig a teste vagyunk. S Ő mindent az Egyház, a saját lábai alá vetett. Ő a fej, mi a láb. S ugye a láb a test egy része. Ha a láb alatt van, akkor az egész test alatt van.

Ebben a zsoltárban a kígyó héberül kobrát, áspiskígyót is jelent. Ezeknek a veszélyes kígyóknak a teljességét jelenti itt a kígyó szó. Mindenféle démont jelent – de te jársz rajtuk, és megtaposod őket. Taposnod és járnod kell rajtuk. Felettük kell járnod. Megtaposod az oroszlánt, a sárkányt, kígyót, oroszlánkölyköt. Beszéltünk az oroszlánról, most nézzük az oroszlánkölyköt. Mi lehet ez? Az első a sátán maga, a vérszomjas. A kölyök tele van energiával, amely mindenféle démoni aktivitást jelent, de tudod mit? Nem kell félned ezektől. Halleluja! Mert az Úr a pásztorod – nem szűkölködsz. Mert Ő asztalt terít nekünk, és rajta van a győzelem.

5Móz 32,33 Sárkányok mérge az ő boruk, áspiskígyóknak kegyetlen epéje.Nemcsak az oroszlánkölykön, de a sárkányon is taposol. Hatalmad, erőd, felhatalmazásod van arra, hogy taposs a sátánon és minden sátáni erőn, démonokon, erősségeken. Az Ige szerint az ő boruk a sárkány mérge, s az áspiskígyó epéje.

Az Újszövetségben a Róm 3,13-ban olvasunk az áspiskígyó mérgéről a nyelvük alatt. Ebben a világban bizony az áspiskígyó mérge az emberek nyelve alatt van. Olyan, mint az áspiskígyó fullánkja. Ezek bizony a rágalmazó beszédek. Évekig szolgáltam, s ez évben már a szolgálat 63. évén vagyok túl. Ám ez idő alatt senki nem hallotta, hogy valakit is kritizáltam volna, nem emlékezhettek arra, hogy bárkiről bántón beszéltem volna. Lehet, hogy rólam igen, azokért imádkoztam. Súsárolni, rágalmazni, bántani, rosszat mondani másokról olyan, mint az áspiskígyó mérge. Neked azonban hatalmad van ezeken taposni. Járj ezeken, és menj tovább. 25 éves koromban mondtam először, és most is ugyanúgy gondolom: ha valaki azt mondaná, hogy megöltem a nagymamámat, akkor is csak tovább mennék, dicsérve az Urat. (Köszönöm Uram a győzelmet!

Tehát megtapossuk az oroszlánkölyköt és a sárkányt. A sárkány egy kígyófajta, sok feje van. De erre is azt mondja a zsoltár, hogy megtaposod, a lábad alá kerül. Lehet, hogy suttognak ellened, ilyenek voltak ellenem is, de ez nem változtatott meg. Halleluja! Ugyanaz vagyok ma is, mint tegnap. Nem fogadtam el bántásnak, hanem megtapostam és a lábam alá vetettem ezeket. Ismeritek a bizonyságomat: 16 évesen halálos betegségből keltem föl, a Márk 11,23-24 alapján cselekedtem. Az Úr 1950 májusában hallhatóan ezt mondta: tanítsd hitre a népemet, mégpedig az Igémen keresztül. Megengedtem, hogy bizonyos tapasztalatokon átmenj, és megtanultad a hitet az Igémből és a tapasztalataidból.

Vannak emberek, akik túlzásba esnek. Én az út közepén akarok maradni. De így is hallani nem éppen kedves dolgokat a hit szolgálatokról, hit üzenetekről. Néhány évvel ezelőtt egy szolgáló egyik reggeli prédikációm után odajött hozzám: miért tanítasz olyan sokat a hitről? Én azt válaszoltam: több oka is van. 1. Hit által tudsz üdvösséget kapni, kegyelemből, hit által tartatunk meg - ez Isten ajándéka. 2. hit nélkül nem tudsz keresztény életet élni. Hitben járunk, nem látásban. 3. Nem tudsz Istennel hit nélkül élni. Mert az igaz ember hitből, hit által él. 4. Az imád hit nélkül nem talál meghallgatásra. Jézus azt mondta: amikor imádkozol, hidd, hogy megkapod és meglesz néked. 5. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, a mennybe sem tudsz hit nélkül menni.

Ez a szolgáló már 25 éve szolgálatban volt, de azt mondta: tudod Hagin testvér, még soha nem tanítottam a hitről. De hála Istennek, ezután már tanított.

Pál azt írja az 1 Thess 5-ben : ragaszkodj mindazokhoz, amik jók. Itt Pál apostol – ha a teljes szövegkörnyezetet nézzük - a próféciákra és a szellem mozgására utalt: a szellemet ne oltsd meg, ne állj ellene a próféciáknak, vizsgálj meg mindent és ragaszkodj a jókhoz. Látjuk, hogy hangsúlyozza: vizsgáljatok meg mindent, és ami jó, azokhoz ragaszkodjatok. Már elmondtam, hogy 1933 ápr. 22-én kerültem betegágyba, 1934 januárjában a nagyszüleimnél laktunk, mert édesanyám elvált, és hozzájuk költöztünk. Akkor édesanyám öccse is velünk lakott. Nagyapámnak akkor több háza is volt, és elhatározta, hogy átköltözünk egy másikba, hogy ezt helyreállítsa, és kiadja.

Január 1-jén költöztünk, s az én hálószobám volt az utolsó. A költöztető körbevezetett a városon, s közben egy hang azt mondta - ma már tudom, az ördög volt -: jól nézz körül, mert most láttad utoljára ezt a teret. Jó fiú vagy, de nincs reményed a gyógyulásra. Nem tudtam, honnan jön ez a hang, de egy kis fénysugaram volt, és a bensőmben (ma már tudom, a szellemem volt) hangosan felkiáltottam: NEM IGAZ, MÉG FOGOM LÁTNI! Ide fogok jönni testben, és megnézem ezeket az épületeket.

Nyolc hónap múlva még mindig ágyhoz kötött voltam, de 1934 augusztus második szombatján ott álltam a főtéren! Éppen piacnap volt, zsúfolt volt a tér. Ott álltam a járda szélén, kivettem a Bibliámat, és kinyitottam a Márk 11,34-nél, felolvastam, majd hangosan azt mondtam: ördög, mondtam neked nyolc hónappal ezelőtt, hogy azért is itt fogok állni. (Nem tudom az emberek mit gondoltak, de nem is érdekelt). Ragaszkodtam hozzá, és 63 éve ragaszkodom hozzá. Sok minden történt azóta, de még mindig hiszek ebben az Igében. Vizsgálj meg minden dolgot, és ragaszkodj hozzá, ragadd meg, szorítsd magadhoz. Ragaszkodj ahhoz, ami jó. Szorosan tartsd. Mert van egy ellenséged, aki ellenlábasod, aki meg akar rabolni. Mert ő egy tolvaj. De te ragaszkodj hozzá. Mondd: köszönöm Uram Isten Igéjét, halleluja!

A Luk 10,19-ben olvassuk: adok neked hatalmat, ami azt is jelenti, hogy adok neked felhatalmazást, hogy kígyókon és skorpiókon taposs... S végre már látjuk, hogy az Ige nem fizikai kígyókról beszélt, hanem az ellenség, a sötétség minden erejéről, sátánról. Íme, adok nektek felhatalmazást, hogy kígyókon....? Nem, az ellenség minden erején. Adok hatalmat, hogy taposs a kígyón és skorpión, adok erőt a taposásra. Gyakran előfordul, hogy ellened suttognak, pletykálnak, megjegyzéseket tesznek rád. Ezek a fullánkok. Sokszor, mikor hibázol az életben, ezek fullánkok nagyon fájdalmasak lehetnek. De hála Istennek, ezeken is taposunk!

S ez a győzelem nem esetleges, néha esik meg, hanem mindig. Ezt a győzelmet a mi Urunk Jézus Krisztus halála és feltámadása által kaptuk, a felemeltetése és az Atya jobbján, a magasságban való leülése után.

Pál a Róm 15,4-ben azt írja, hogy ami Izraellel történt, az a mi tanulságunkra íratott meg. Nos, az 5 Móz 2,31-ben az Úr Mózesnek azt mondta: nektek adom Sihont, kezdd el birtokba venni ezt a földet. Vagyis: bár neked adtam, de birtokba is kell venned bizonyos dolgokat. Az enyém már potenciálisan, de mikor lesz ez valóságossá? Amikor birtokba veszem: kijelentem, hogy amit Isten mondott rólam, az igaz. Ahogy a Józsué 1,3-ban van: Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek.

Mit jelent ez? Minden helyet, ahol megtaposod a kígyót és skorpiót, neked adtam. Ez nem lesz automatikusan az enyém, egészen addig, míg birtokba nem veszem. Megtapossuk a z oroszlánkölyköt és sárkányt, s az Úr adott nekünk hatalmat, hogy tapossunk az ellenség minden erején. Ha arra vársz, hogy Isten megadja neked a győzelmet, azt mondom: már megadta, Jézuson keresztül már megtette! Akkor válik realitássá az életedben, ha megtaposod az ellenség minden erejét.

Taposd meg az ellenséget. Várod a gyógyulást? Kezdj el a gyógyulásodban járni, mert hozzád tartozik. Taposd meg az ellenséget, mert a tiéd az a föld. Neked adtam – mondja az Úr. Ragaszkodj ahhoz, amit az Úr neked adott. Vedd birtokba azt a földet. Sok hívő azt hiszi, hogy a fáról, mint érett gyümölcs leesik a győzelme. Pedig azért tenni is kell. Taposni kell. Ezt nem fogod tudni megtenni, ha lábujjon mégy az ösvényeden. Teljes talppal kell menned. Járj az ellenségen. Az ördög egész héten üldözött engem – mondta ezt egy hölgy. De nem erről kell bizonyságot tenned. Taposnod kell az ellenségen.

Minden földet, amit a talpad érint, az a tiéd. De rajtad múlik, mennyi győzelmet aratsz az életedben. Ha nem taposol rajta, nem lesz a tiéd. Valójában hozzád tartozik, de birtokba kell venned, és meg kell taposnod az ördögöt, hogy a tiéd legyen.

Kol 2,13-15: És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

Az efezusiaknak azt mondta: Krisztussal együtt felemeltettünk, és leültettünk Krisztussal. Nem örülsz, hogy az Úr minden bűnödet megbocsátotta?

Az Ige végére céloz, az Ő eltemettetéséről és feltámadásáról van szó. A foglyul ejtés a Biblia idejében úgy nézett ki, hogy ha két király háborúzott, a győztes foglyul ejtette a legyőzöttet. Jézus megfosztotta a démonokat az erejétől körülöttünk. Elszakította tőlük a hatalmat fölöttünk. Egy másik fordítás: háborús foglyokká tette. A királyok foglyai hadifoglyok voltak.

1 Kor 2,6 (Moffat fordítás): Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;
Veszendő fejedelmei: trónfosztott erő, hatalom, amely uralkodik a világban. Hogy lehet uralkodnia, ha trónfosztott? Úgy, hogy ez a világ még nem tudja, hogy trónfosztott lett. Ha újjászülettél, és új teremtés lettél, és a Bibliát tanulmányoztad, akkor tudod, az ellenség trónfosztott lett az életünkben. Te ebben a világban élsz, de nem e világból való vagy. Pál tovább megy: Jézus a fej, te pedig a Krisztus teste. Ennek a testnek a legkisebb része is uralkodási pozícióban van, ugyanúgy, mint maga a fej. Mi vagyunk Krisztus, mi vagyunk a test, Krisztus teste. Lehet, hogy sátán uralkodik a világban, de rajtunk nem tud uralkodni. Ehelyett mi uralkodunk rajta.

Az Ószövetségben egy ezret, kettő tízezret győz le. Gondolj bele: mennyien vagyunk mi? Futamítsd meg az ördögöt. És mulass egy kicsit a győzelmen. Használd azt a hatalmat, erőt, hiszen felemeltettél és le is ültettél az Atya jobbján. Ott van a felhatalmazás, a hatalom helye. Nem a sátán uralkodik rajtad, hanem neked kell rajta. Ha parancsolsz, neki engedelmeskednie kell. Ő egy legyőzött Krisztusban. De ő is tudja ezt. Ezért mondja az Ige: állj ellene az ördögnek, és az elfut rettegve. Mert ismer téged: te Krisztusban vagy, Krisztus felhatalmazásával, erejével. Kelj fel végre, foglald el a helyedet! A menny, a föld, és a pokol is felismeri, hogy mit tett Krisztus a kereszten.

Sátánnak nincs legális joga, hogy uralkodjon az életedben. Róm 5,17: uralkodnod kell az életben, mint királyok. Én nem átok alatt vagyok, a betegséget, egészséget, a szegénységet gazdagságra cserélte az Úr. Az Úr szerezte meg nekem, mert felvitte a keresztre, átokká lett értünk, hogy mi ne legyünk átkozottak, hanem Ábrahám áldása legyen a miénk. Hogy a pogányokra jöjjön Jézus Krisztuson keresztül Ábrahám áldása. Ha Krisztusban vagy, akkor Ábrahám magva vagy. Ábrahám áldása háromszoros: szellemi, fizikai gyógyulás, anyagi-pénzügyi áldás.

Hozzád tartozik, de akkor kerül a birtokodba, ha megtaposod az ördögöt. Minden talpalatnyi föld, minden lépés, amellyel taposol az ördögön, a birtokodba kerül. Mondd: a győzelem az enyém. Nem érdekes, min mentél keresztül. mert te kígyókon és skorpiókon taposol. A gyógyulás az enyém. Egészséges vagyok, teljes vagyok. A fejem búbjától a talpamig.

És akkor lesz a tiéd, mikor használod a hatalmadat.

Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Február 11. - 10:57:39
Válasz #8

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Kenneth E. HaginA könyv 1983-ban jelent meg a Rhéma Bibliaiskolában. Témája: hogyan szerezhető meg a valóságos hit? Emberek ezrei imádkoznak azért, hogy valóságos hitük legyen, miközben a hit Isten igéjének hallása által keletkezik. Kenneth E. Hagin rámutat arra, hogy mivel a természetes világban élünk, ezért arra vagyunk hajlamosak, hogy inkább érzékeinkre támaszkodjunk, mint Isten igéjének igazságaira. K. E. Hagin hozzáteszi még, hogy a valóságos hit - az Ábrahám típusú hit - nem a fizikai valóságon alapul, hanem Isten igéjén.

„A tömegméretű gyógyító összejöveteleknek mindig voltak kritikusai, mivel sok esetben a gyógyulások nem véglegesek - mondja K. E. Hagin. - Ez igaz, mert ahol a tömeghit megjelenik, időlegesen az emberek meggyógyulhatnak, de az egészséget megtartani csak akkor képesek, ha Isten igéjével folyamatosan táplálkoznak e területen is.

 

Fejezetek:
1. Kétfajta igazság
2. Kétfajta hit
3. Kétfajta hitetlenség
4. A hit ellenségei

Első fejezet
 

János evangélium 17,17: A te igéd igazság.

Amikor Jézus az Atyához imádkozott, azt mondta: a te igéd igazság. Kétfajta igazság létezik: az egyik, amelyik Isten igéjén alapul, vagyis mit mond Isten igéje, a másik az érzékszerveink által ismert igazság, amelyik arra épül, hogy fizikai érzékszerveink mit mondanak nekünk. Amíg az érzékszerveink által tudósított valóság és a bibliai igazság nem ütköznek össze, addig nincs probléma. De mivel a természetes világban élünk, ezért egyszerűbb elhinni, amit a külső emberünk mond, és nagyon is nehéz átváltanunk a bibliai, Isten igéje által adott igazságokra, és hitben járni.

Évekkel ezelőtt imádkoztam egy idősebb emberért, aki reumás fájdalmaktól szenvedett már hosszú ideje. Ahogy kezeimet rátettem, és imádkoztam, az Úr meggyógyította őt. Nyolc hónappal később sétáltam a városban, és megláttam, ahogy a tehénkéjével kínlódik. Látszott, hogy alig tud mozogni. Azt mondtam neki: - Testvérem, én úgy gondoltam, Isten téged meggyógyított. - Nos, én is úgy gondoltam - válaszolta -, de most már tudom, Ő ezt nem tette meg. Tegnapelőtt, amikor fejtem a tehenet, beleállt a kezembe egy fájdalom, amely aztán átment a karomra, a vállamra, aztán le a hátamra. Azóta a karom teljesen használhatatlan, annyira fáj, a hátam szintén, ha lefekszem, alig tudok felkelni. Pedig addig a napig nem volt semmiféle tünetem attól kezdve, hogy imádkoztál értem az elmúlt év januárjában.

Megkérdeztem tőle, a gyógyulása előtt mennyi ideig szenvedett a reumájától? - Közel 30 évig - felelte. - Ezek szerint a 30 év alatt volt egy nyolc hónapos periódus, amíg nem éreztél semmiféle tünetet, fájdalmat? - firtattam tovább. - Így van - mondta. - S a három évtized során hiába jártam orvostól orvoshoz, senki sem tudott meggyógyítani. Mindennap szednem kellett valamilyen gyógyszert, de azok csak egy kicsit enyhítették a fájdalmat.
Nem furcsa - kérdeztem,- hogy ezek a tünetek teljesen eltűntek, amikor a kezeimet rád helyeztem Jézus Krisztus nevében, és nyolc hónapig nem volt semmiféle fájdalmad?

Láthatod, az Úr valósággal meggyógyított téged. Én pontosan megmondom neked, hogy mi történt. Abban a percben, amikor az első fájdalmak elkezdtek zavarni téged, s a testedet megtámadták, így szóltál magadban: azt gondoltam, hogy Isten meggyógyított, de úgy látszik, tévedtem - és ezzel utat nyitottál az ördögnek, hogy újra vissza tudjon jönni.
Kicsit beszélgettünk és tanítottam őt arra, ha a fájdalom visszajön, ellene kell állnia , mert ezek a fájdalmak az ördögtől vannak. A biblia azt mondja, álljatok ellene az ördögnek, s ő elfut tőletek (Jakab levél 4,7.) Újra imádkoztam érte, s az összes tünet újra eltűnt.

A négy év alatt, míg abban a városban szolgáltam és pásztoroltam a gyülekezetet, annak a testvérnek soha többé nem volt reumatikus problémája. Abban, hogy meg tudja tartani egészségét, és ellene tudjon állni a visszajövő fájdalmaknak, az ige tanítása segített. Imádkoztam érte, és újra bevittem abba az állapotba, hogy vissza tudta szerezni az elvesztett egészségét. Az ige tanítása által tele lett hittel, és meglátta a különbséget Tamás hite és Ábrahám hite között. A különbséget a hit között, amely a fizikai valóságon alapul, és a hit között, ami arra épül, hogy mit mondott Isten.
A legtöbb ember, akinek nincs megfelelő tanítása az igéből, hajlamos arra, hogy keressen valakit, aki a hit imádságát mondja el érte. Ez átmenetileg elviheti abba az állapotba, ami a gyógyulást jelenti számára, de a hitetlenség rövidebb-hosszabb idő múlva megszüntetheti az imádság hatásait. Ez történt ezzel a reumás testvérrel is. A hit imádsága időlegesen átvitte a reumás fájdalmak állapotából a gyógyulás állapotába, de a hitetlenséggel egy idő után megszüntette az imádság hatásait.

Figyelemre méltó, hogy nem ugyanazon ok miatt gyógyult meg második alkalommal ez a testvér, mint első alkalommal. Első alkalommal úgy kapta vissza egészségét, hogy semmiféle tanítást nem adtam át neki. Rátettem kezeimet, és imádkoztam. A második alkalommal, mikor imádkoztam, tanítanom kellett őt, mielőtt a gyógyulását el tudta venni. Akkor az ő hite kezdett el működni, s így már meg tudta tartani az egészségét. Ez elegendő volt arra, hogy mindig gyógyult maradjon - gyógyulása véglegessé vált.

A gyógyító összejöveteleknek mindig voltak kritikusai, mivel sok esetben a gyógyulás nem végleges. Ez azért igaz, mert a nagy gyógyító összejöveteleken a közös hit van jelen, és az embereken ez időlegesen segíthet. Azonban ahhoz, hogy megtartsák gyógyulásukat, ezeknek az embereknek folyamatosan Isten igéjével kellene táplálkozniuk. Egyszer egy teljes evangéliumi női prédikátor Texasban olyan szerencsétlenül járt, hogy a fejét természetellenes módon kellett eltartania a testétől. A specialisták azt mondták neki, hogy az idegrendszer súlyos sérülése miatt alakult ki a betegség, és ezen nem lehet segíteni. Figyelmeztették, hogy az állapota rosszabbodni fog, és el kell készülnie arra, hogy mozgásképtelen lesz hat hónap múlva.

Ő és a férje felültek egy vonatra, és egy isteni gyógyító összejövetelre mentek el. Imádkoztak érte, és ő rendbe is jött - úgy 8-10 hónapig. Az állapotában ezután visszaesés következett be. Éppen akkor abban a körzetben tartottam egy összejövetelt, és ő is ott volt a szolgálatom alatt. Ahogy ült, és hallgatott, megértette, hogy miért veszítette el a gyógyulását. Helyreállította a hitét és kijött az imádságért. Ráhelyeztük a kezeinket és véglegesen megszabadult - közel 20 éve, hogy meggyógyult.

Annyira fontos, hogy az emberek helyesen értsék meg a dolgokat, és megfelelőképpen legyenek tanítva! Egyszer valaki azt mondta nekem: Hagin testvér, olyan hálás vagyok neked a magnókazettáidért, mert gyógyulást nyertem a múlt évben egy evangélista szolgálata által, de utána elveszítettem azt. Ahogy hallgattam a kazettáidat, ahogy tanítottad Isten igéjét, újra megkaptam a gyógyulást, és már meg is tudom őrizni.

Nagyon sokan hasonlók ahhoz az emberhez , aki azt mondta nekem: „úgy gondoltam, az Úr meggyógyított, de már kétlem.” Hiszem, hogy ha Isten valamit megcsinál, akkor azt véglegesen megcsinálja! Ha Isten meggyógyít téged, utána már mindig egészséges leszel, s azt nem veszítheted.
A Jelenések könyvében azonban olvashatjuk, hogy Jézus megjelent egy látomásban Jánosnak Pátmos szigetén, s minden egyes gyülekezetnek adott üzeneteket. A 3,11 -ben azt mondja, tartsd meg (erősen - teszi hozzá az angol fordítás), ami nálad van.

A mi esetünkben azt mondhatnánk: tartsd meg erősen a gyógyulásodat - s ebben neked is van szereped, mivel minden egyes győzelemben van egy ember által, és egy Isten által megvívandó harc. Isten megígérte Izrael gyermekeinek Kánaán földjét, de azt is mondta, hogy minden talpalatnyi hely, ahová lábukat teszik, az az övék. Röviden - Isten azt mondta: én ezt a földet nektek adom, de nektek kell megőriznetek.

A szó: hinni, egy ige - olyan ige, amely cselekvést fejez ki. Hinni egy bibliai igazságban azt jelenti, hogy azt el kell venni, meg kell ragadni. Hinni Jézusban azt jelenti, hogy mindent el kell fogadni, amit az írás kijelent róla. Hinni abban, hogy Jézus a megmentő, azt jelenti, hogy el kell fogadnod Őt, mint a te megmentődet. Hinni abban, hogy Jézus a gyógyító, azt jelenti, hogy el kell fogadnod Őt, mint a te személyes gyógyítódat.

Egy ember mondhatja, hogy hiszek az üdvösségben, ennek ellenére soha nem lesz üdvössége. Mondhatja: hiszek Jézusban, hogy Ő Isten Fia. Ennek ellenére amikor meghal, a pokolba megy. Mondhatja: hiszem, az újjászületés igei. Ennek ellenére soha nem birtokolja azt. Hasonlóan ehhez, mondhatod azt, hiszek az isteni gyógyításban, mivel láttál valakit meggyógyulni, vagy olvastál erről a témáról a bibliában. Ez nem jelenti azt, hogy el tudod fogadni, vagy már megvan az isteni gyógyulásod. El kell fogadnod Jézust, mint a te gyógyítódat. A hit egy akarati cselekvés. Józsué azt mondta a 24,15-ben: ha pedig rossznak látjátok hogy szolgáljatok az Úrnak, válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok, akár azokat az isteneket akiknek atyáitok szolgáltak, amíg túl valának a folyóvízen, akár az Emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.

Jelenések könyve 22,17: És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
A hit cselekvés Isten igéje alapján. A kételkedés pedig nem más, mint megtagadni az Isten igéje alapján való cselekvést.
Ahogy korábban beszéltük, kétfajta igazság van, amelyben hihetünk. A természetes, emberi igazság, és az az igazság, amely Isten igéjéből származik. A másodikat úgy is nevezhetjük, hogy bibliai igazság, vagy szellemi igazság. A szellemi dolgok épp olyan valóságosak mint a fizikai dolgok, mivel Isten, aki szellem, alkotott minden fizikai dolgot, valóságot. Ha a fizikai test meghal, és bekerül a temetőbe, porrá válik, de a szellemi ember tovább él. Az érzékeken keresztül, a természeten keresztül, az emberi igazságon keresztül egy személy észlelheti hogy beteg, hogy fájdalmai vannak, de Isten igéje azt mondja a Máté evangélium 8,17-ben: Ő vette el erőtlenségünket, és Ő hordozta betegségeinket. Vagy a Péter első levél 2,24-ben: az Ő sebeiben meggyógyultunk. Az Ő Igéje ugyanúgy igaz egyszer, mint egy másik alkalommal. Éppúgy igaz akkor, amikor beteg vagy, és szenvedsz valamitől, mint akkor, amikor éppen jól érzed magad. Ha abban hinnél, amit a fizikai érzékeid mondanak, azt mondhatnád: nekem nincs gyógyulásom, én beteg vagyok. De ha Isten igéjébe vetett, Isten igéje szerinti igazsággal hiszel, akkor ezt mondhatod: meggyógyultam az Ő sebeiben.

Folyt.köv.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Február 12. - 12:35:20
Válasz #9

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Második fejezet
 

A biblia kétfajta hitet állít szembe egymással: a Tamás -féle hitet az Ábrahám hitével. Ábrahámnak szellemi hite volt, szív-hite, amely Isten igéjén alapult - azon, amit Isten mondott. Tamásnak természetes, emberi hite volt. Mindenkinek, a megmentetteknek, és a nem megmentetteknek egyaránt megvan ez a természetes emberi hitük. Tamás hite egyedül a fizikai érzékszervein alapult. Ő csak abban hitt, amit látott, s nem abban amit Isten mondott. A János levél 20,24-29-ben a következőt olvashatjuk: Tamás pedig egy a tizenkettő közül , akit Kettősnek hívtak, nem vala ő velük, amikor eljött vala Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És nyolc nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velük. Noha az ajtó zárva vala, bement Jézus, és megállt a középen és monda: Békesség néktek! Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felelt Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem! Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek.      

Ha Ábrahám az alapján járt volna, amit látott, s amit a fizikai érzékszervei mondtak neki, sohasem kapta volna meg Isten ígéretét. Egy általánosan elfogadott tény azt mondja nekünk, hogy egy 99 éves öregembernek és egy 90 éves idős asszonynak nem lehet többé gyermeke. Azonban Ábrahámnak Istentől volt ígérete, miszerint ő lesz nagyon sok népnek atyja, és hitt Isten ígéretének.
A Róma levél 4,18-21 ezt mondja: Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti.

Ábrahám hitt annak, amit Isten mondott, és nem hitt annak, amit érzett. Nem hitt az érzéseinek, sem annak, amit látott, és nem hitt a fizikai érzékszerveinek sem. Az ő hite Isten ígéretén alapult. Köznapi szóhasználattal így foglalhatnánk össze: amikor Isten elmondta Ábrahámnak, hogy ő lesz sok nemzet atyja - annak ellenére, hogy Ábrahám és felesége jóval túl volt azon a koron, amikor gyermekáldást kaphattak -, Ábrahámnak a szeme sem rezdült, mert tudta, Istennek semmi sem lehetetlen. Ő mindent meg tud tenni. Éppen ezért Ábrahám biztos volt abban, hogy Isten az ígéretét betartja, s abban is, hogy Ő meg tudja cselekedni, amit mondott.
Ábrahám áldása a miénk, mivel mi Krisztus követői vagyunk, hiszen a
 Galata 3,14-ben ezt olvashatjuk: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által. Ábrahám áldása hármas természetű volt: szellemi, fizikai és anyagi. Isten azt mondta Ábrahám leszármazottainak - ez volt abban a szövetségben, amit Ábrahámmal megkötött -, hogy az számukra lehet áldás vagy átok. Az áldás tartalmaz szellemi áldást, fizikait - például egészséget, vagy gyógyulást - és anyagit, mint pénzügyi bővölködést. Átok a szegénység, betegség, stb. A hívők nincsenek átok alatt, mivel a Galata levél 3,13 azt mondja: Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert meg van írva: átkozott minden, aki a fán függ. A 29 vsz.: ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.  

Mivel mi Ábrahám magva vagyunk, Ábrahám áldásai a miénk kell hogy legyenek. S mivel Krisztushoz tartozunk, Ábrahám magva vagyunk, tehát az ígéret szerint örökösök. Ez azt jelenti, hogy az áldás, az ígéret örökösei vagyunk.
Itt van megint az a szó, hogy ígéret. Ez az, amiben Ábrahám hitt - az ígéret. Éppen ezért, ha Krisztuséi vagyunk, Ábrahám magva is vagyunk, ha pedig Ábrahám magva vagyunk, akkor örökösök is vagyunk, az ígéret szerinti örökösök. Az áldásokat pedig ugyanúgy tudjuk elvenni, mint ahogy Ábrahám vette el az áldásainak döntő részét - hit által. De ezt nem tudod Tamás hite szerint elvenni, neked az Ábrahám hitével kell rendelkezned. Túl sokan próbálják Ábrahám áldásait elvenni Tamás érzékszervek által irányított hitével. Ha nem látják a hitük tárgyát, nem hisznek. Ők csak abban hisznek, amit hallhatnak, érezhetnek a természetes világból. Hitük a természetes érzékeiken alapul. Ha azt érzik, hogy van valamijük, hiszik, hogy nekik ez megvan. De ha nem érzékelik, hogy van valamijük, nem hisznek abban, hogy az az övék. Néhány ember érzi, hogy meg van mentve, s hisznek abban, hogy ők megmentettek.

Ugyanez a helyzet az imádságra adott válaszokkal is. Az emberek nagyon gyakran ott hibázzák el, hogy megszerezzék a választ az imádságaikra, vagy elvegyék a gyógyulásukat, hogy hitük a fizikai valóságon, az érzékszerveik által közölt ismereteken nyugszik. Néhányan azt mondják: úgy érzem, Isten meghallgatott. Azért gondolják ezt, mert jobban érzik magukat, vagy szellemükben felemelkedtek és számukra ez jelenti azt, hogy Isten meghallgatta őket. Ő azonban nem hallgat meg minket csak azért, mert úgy érezzük, hogy Ő meghallgatott. Isten meghallgat minket, mert hisszük, hogy igaz, amit Ő mondott az Igéjében erről:
akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. (János evangélium 15,16)
Természetesen nem tudunk úgy imádkozni, kommunikálni Istennel, hogy ne éreznénk magunkat jobban. De csak azért, mert így érzünk, vagy kaptunk egy szellemi áldást, nem jele annak, hogy egy bizonyos imádság választ kapott.

Folyt.köv.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Február 13. - 11:49:00
Válasz #10

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Én nagyon sokszor éreztem magam jobban imádság után, és úgy gondoltam, hogy Isten meghallgatott engem. De Ő nem tette ezt. Amikor azonban arra helyeztem a hitemet, amit Ő mondott az Igéjében - s ez ellentétes volt azzal, amit én éreztem abban az időben -, és szigorúan ragaszkodtam az ígéretéhez, a válasz megérkezett. Az emberi természet kettős: van egy belső és egy külső ember. A belső ember a szellem. A külső ember a test. Hinni szívvel azt jelenti, hogy hinni belül, hinni a belső emberrel. Ha valakinek a hite a fizikai valóságon nyugszik, akkor csak annak hisz, amit az természetes emberi érzékeivel érzékel, tehát a külső emberével hisz. A valóságos, a szívvel való hit Istenben: hiszi hogy Isten igéje igaz, hisz Isten igéjében függetlenül attól, hogy a fizikai valóság milyen. Ez hit a belső emberrel, ami természetesen azt okozza, hogy a hit manifesztálódik, azaz megjelenik a külső emberben is.

Nagyon sok emberrel az a probléma, hogy azt akarják, kívül is megjelenjen kérésük, mielőtt belül hinnének. De ez nem működik ilyen módon. Ezek az emberek megengedik a testüknek, fizikai érzékszerveiknek, hogy uralkodjanak rajtuk. Ők abban hisznek, amit a külső ember, a fizikai testük mond, s inkább ennek hisznek, mint annak, amit Isten igéje jelent ki. Az a személy, aki a gyógyulást keresi, Isten igéjére kell hogy nézzen, nem a tüneteire. Neki ezt kellene mondania: tudom, hogy meg vagyok gyógyulva, mivel Isten igéje azt mondja, hogy én meggyógyultam az Ő sebeiben. Azonban hiába mondod, ez sem fog semmi jót eredményezni addig, amíg belül nem hiszel. Ha belül, a szívedben hiszel, és kimondod a száddal, akkor bizonyosan működni fog.
A Márk evangélium 11,23 azt mondja: ha valaki azt mondja ennek a hegynek: kelj fel és ugorj a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.    

Smith Wigglesworth jelentette ki egyszer: „én nem aszerint élek, amit látok, vagy amit érzek, aszerint élek, amit hiszek.” Ez az az út, amely szerint Ábrahám is élt. Tamás ezzel szemben azt mondta: hacsak nem látom, és nem érzem, nem fogok hinni. Túl sok ember teszi Isten igéjét a második, és testét, a fizikai érzéseit az első helyre. Nem lehet egyszerre így cselekedni, és hitben járni.
Pál azt mondta : mivel mi hitben járunk, nem látásban. (2 Korinthoszi levél 5,7)
A látás egyfajta fizikai érzékelés. Pál azt szintén mondta, megsanyargatom a testem... (1 Korinthoszi levél 9,27)

Figyeljük meg, hogy Pál azt mondta: megsanyargatom a testemet... Az angol ezt úgy mondja: én alul tartom a testemet, - én, vagyis az az ember, aki belül van, a valóságos Pál, a belső ember, aki Istenben született. Pál azt mondta, én a testemet alul tartom. A testéről nem úgy beszélt, mint egy valóságos személyről. A tested nem te vagy, csak a házad, amiben élsz. Ha a tested lenne, aki te valójában vagy, akkor Pál azt mondta volna, szolgaságban tartom magamat. Ő ellenben azt mondta: megsanyargatom testemet és szolgává teszem. Más szavakkal: nem engedte, hogy a teste, a fizikai érzékei irányítsák őt, hogy uralkodjanak rajta. Ugyanazt mondta Pál, amit Smith Wigglesworth. mondott néhány évszázaddal később, másfajta kifejezést használva.
A testünk jóval többféleképpen uralkodhat rajtunk, mint ahogy gondolnánk. Sok ember úgy gondolja, hogy szent, és Isten számára el van választva, mivel szigorú szabályokat és előírásokat követ, azonban nagyon sokszor ennek épp az ellenkezője igaz. A testük uralkodik felettük, és rendszerint a legkisebb hitük ezeknek az embereknek van. Inkább az érzékek birodalmában élnek, mint a szellem és a hit birodalmában. Ahogyan a külsejük találkozik az előírásokkal, annak megfelelően érzik magukat. Ezeknek az embereknek rendkívül undok szellemük van, és nagyon hosszú, pletykás nyelvük. Találkoztam olyan emberekkel, akik nem sok szabály állítottak fel maguknak, mégis csodálatos szellemük van. Külön áldás közösségben lenni velük.

Ha az első helyre az érzéseidet teszed, akkor a testedet teszed az első helyre, mert az érzések a test hangja. Ha ebben kételkedsz, várd meg, amíg valaki hajnali két órakor telefonon felhív, és te kipattansz az ágyból, hogy felkapd a telefont... Akkor meg fogod tudni, hogy a tested hangja a te érzésed. Nagyon sok ember az érzéseit teszi az első helyre, a hitét az érzéseivel a másodikra, és Isten szavát, ha egyáltalán marad még hely, utoljára. Fordítsd meg a sorrendet! Tedd Isten szavát az első helyre, a hitedet Isten szavával a másodikra, és az érzéseidet utoljára. Emlékezz: az érzés a test hangja, az ésszerűség az értelmedé, a belső meggyőződés pedig a szellemed hangja. Az ésszerűség alapján cselekedni Isten igéje helyett azt jelenti, hogy emberbe veted a bizalmadat Isten igéje helyett. Természetesen nagyon sok esetben az ésszerűség alapján kell cselekednünk. De én olyan eseményekről beszélek, amikor a körülmények nem arra késztetnének, hogy Isten Igéje alapján cselekedj. Ugyanezt láthatjuk Ábrahámnál - az ésszerűség azt mondta volna, hogy egy 99 éves férfinak és egy 90 éves idős nőnek semmi esélye sincs arra, hogy gyermeke legyen, Isten azonban azt mondta, hogy megváltoztatom a nevedet Ábrámról Ábrahámra, vagyis sok nemzet atyja leszel.

Rendben van, ha az ésszerűség alapján cselekszel, amíg az nincs ellentétben Isten igéjével. De ha ellenkezik vele, akkor inkább Isten igéje alapján cselekedj az ésszerűség helyett. Ha viszont az ésszerűség alapján cselekszel Isten igéje helyett, akkor emberben bízol Isten helyett.
A Biblia pedig azt mondja, átkozott az a férfi, az az ember, aki emberben bízik, (Jeremiás könyve 17,5)
 Nekünk Isten szavában kell bíznunk.
Ugyanez igaz az üdvösség kérdésében is. Egy hölgy az egyik találkozónkon ezt vallotta meg: „tudom, hogy meg vagyok mentve, mert ellene álltam és elhagytam a bűneimet, és feladtam az összes rossz szokásomat.” Egyáltalán nem biztos, hogy ez a hölgy meg van mentve. Miért? Mert ez a hölgy az ő üdvösségét arra alapozza, amit ő tett, s nem arra, amit Jézus. Egy szót sem mondott Jézusról. A kérdés tehát feltehető: ellene állhat-e, illetve elhagyhatja-e egy személy az ő bűneit, és nincs megmentve? Természetesen. A legnagyobb meglepetés számomra az volt, amikor az első gyülekezetben, amelyet pásztoroltam, a legnagyszerűbb ember a gyülekezetben kijött a megtérés imájára, és elfogadta Krisztust, mint megmentőjét. Ennek az embernek az otthonában nagyon sokszor voltam már, és tudtam hogy rendszeresen imádkozik, és olvassa a Bibliát. Tinédzser fiai, akik csak néhány évvel voltak fiatalabbak, mint én akkor, elmondták nekem, hogy soha nem hallottak apjuktól egy rossz szót, vagy egy undok viccet, s azt sem hallották, hogy ő és édesanyjuk valaha is veszekedett volna. Ennek ellenére ez az ember nem volt keresztyén! A beszélgetésünk után azt mondtam neki, hogy ő már meg volt mentve. - Nem - mondta, - sohasem voltam megmentve. Édesanyám egy régi vágású szent volt, és mindig az ő tanítása szerint éltem. Nagyon keményen nevelt, életemben soha nem játszottam labdajátékot, vagy mentem moziba. Ha bármilyen, a mama általi tanítás ellen vétettem, rögtön megálltam, és azt mondtam: Isten, bocsásd ezt meg nekem. De soha nem hívtam Jézust a szívembe. Sohasem fogadtam be őt hittel. - Vagyis ezt az embert a rossz cselekedeteknek való ellenállás nem mentette meg.

Ez épp olyan, mintha a szomszédodnak, barátodnak azt mondanád, sajnálom, bocsáss meg. Ez nem jelenti azt, hogy meg vagy mentve. Annak a hölgynek a hite, aki megvallotta, hogy üdvössége van, mivel ő ellene áll a bűnnek, és feladta az összes rossz szokását, nem bibliai. Ő a fizikai valóságra helyezi a bizalmát, ahelyett hogy Isten igéjére tenné. A mi szövetségünk inkább a
Róma levél 10,9: ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
Az üdvösség az Ábrahám szerinti hit eredménye - szív-hit, szellemi hit. Hit, amely nem érzéseken alapul, hanem Isten igéjén.


Folyt.köv.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Február 14. - 11:35:58
Válasz #11

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Harmadik fejezet
 

Kétfajta hitetlenség létezik. Az első oka a tudatlanság, az ismeret hiánya.
A Róma levél 10,17 azt mondja: a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
Ebből következik, hogy mindazoknak, akik nem hallanak igét, nem lehet ismeretük, éppen ezért nem is hihetnek. Nagyon sok ember nem hisz szellemi dolgokban, mivel nem ismerik, mit tanít Isten igéje erről a témáról. Például nagyon sokan tudatlanok azzal kapcsolatban, hogyan lehet Szent Szellemmel betöltekezni, egész egyszerűen azért, mert nem ismerik az igét. Az orvosság erre a fajta hitetlenségre természetesen Isten igéjének ismerete.

A másik fajta hitetlenségről a Zsidó levél 4,6-ban olvashatunk: Mivelhogy annak okáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdettetett az evangélium, nem mentek be engedetlenség miatt.
Ez a szövegrész Izrael népére vonatkozik. Ők nem mentegetőzhetnek azzal, hogy tudatlanok voltak, mivel Isten pontosan megmondta, hová menjenek - Kánaán földjére, - és azt is, hogy el kell foglalniuk ezt a földet. Ráadásul kémeket küldtek Kánaánba, és a kémek azzal a hírrel jöttek vissza, hogy a földön tej és méz folyik, éppen úgy, ahogy Isten megmondta.

Egy másik fordítás szerint: nem léptek be az engedetlenség miatt. Egy újabb fordítás szerint pedig azt olvashatjuk: nem léptek be, mivel nem volt hajlandóságuk.
A Zsidó levél 4,11 figyelmeztet: Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.
Izrael gyermekei tudták, mit mond nekik Isten, de nem akaródzott nekik ez alapján cselekedni. Bűnösök voltak a hajlandóság hiánya miatt, amit a Biblia egyébként hitetlenségnek is nevez. Nekik megvolt az ismeretük Isten igéjéről, de nem voltak hajlandók ez alapján cselekedni. Nem akarták megengedni, hogy Isten igéje irányítsa őket. Ez a fajta hitetlenség nagyon gyakori a keresztyének között. Nem engedik meg, hogy Isten igéje vezesse az életüket. Megtagadják a cselekedetet, amit pedig ismeretük alapján meg kellene tenniük. Nagyon sokan tudják, mit tanít az ige, de megtagadják az ez alapján való cselekvést.
A hit - egy akarati cselekvés. Mi tudunk Isten igéje alapján cselekedni - ha akarunk. Az engedetlenség a hajlandóság hiánya Isten igéjével szemben. Éppen ezért kétfajta hitetlenség létezik: az első az igével szembeni tudatlanság. A második viszont a hajlandóság hiánya, hogy Isten igéje alapján éljünk. Az elsőre - ahogy már említettük - a gyógyszer az ismeret, a másodikra az engedelmesség.

Ha a hitetlenséggel foglalkozunk, foglalkoznunk kell egy nagyon hasonló dologgal is. Ez az ún. pszichikai beleegyezés, megegyezés, ami egyébként nagyon vallásosan hangzik. A pszichikai megegyező csak annak hisz, amit lát és érez. Véleményem szerint ez az egyik legerősebb ellensége a hitnek. A lelki, vagy pszichikai megegyező minden további nélkül mondja: hiszek Isten igéjének, hiszem, hogy a Biblia Isten inspirációja által keletkezett. Még azt is mondja: folyamatosan küzdök azért a hitért, amit az első szentek kaptak. Ám azt már megtagadja, hogy Isten igéje alapján cselekedjen. Hogyan tudjuk megállapítani, hogy egy személy valóságosan hisz-e, szívéből, vagy csak egy pszichikai beleegyező? Az utóbbi azt fogja mondani, hogy a Biblia igaz, de nem ennek megfelelően él. A hit Isten igéje alapján való cselekvés.
Annak deklarálása, hogy Isten igéje igazság, azaz azt mondani, hogy Isten nem tudná és nem is fogja elmulasztani, hogy segítsen nekünk a krízis idején, majd visszafordulni a világhoz segítségért - bizony nagyon súlyos eset. Megnyitja az ajtót a hűtlenségnek, és az ellenség győzelmének, mivel azt mondja a Biblia, hogy Sátán e világ istene. A pszichikai megegyező nagyon súlyos helyzetben van: ott, ahol Isten nem tudja elérni őt, mivel Sátán beléphetett a belsejébe, a gondolataiba, ezért meg tudja akadályozni, hogy élvezze azokat az előnyöket, jogokat, privilégiumokat, amelyeket Krisztusban kapott. Nagyon könnyű deklarálni hogy Isten igéje igaz, amikor minden olajozottan megy, világos van, süt a nap. De mi történik, amikor jön a krízis, amikor az élet viharai tornyosulnak?

Folyt.köv.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Február 15. - 15:46:06
Válasz #12

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
A pszichikai beleegyező mondhatja, hogy Isten soha nem téved, az Ő igéje igaz, amikor a dolgok jól mennek. Ám ő ezt éppen csak elfogadja, igazából nem hisz benne. Úgy gondolja, hogy hisz, de mégsem így van.
Ha valóságosan hiszünk Isten igéjének, épp annyira leszünk szilárdak, amikor jönnek a felhők, és eltakarják a napot az életünkben, mint amikor az ránk süt. Valójában ekkor is tudunk nevetni ezen. Ha felborul egy csésze? Ha a pénztárcánk üres? Nevetünk mindezen. Nem zavar meg, mert ismerjük az igét. Ha van 100 dollárod a pénztárcádban és van pénzed a bankszámládon is, könnyű mondani: "dicsőség az Úrnak, Ő betölti minden szükségemet. Úgy érzem, én tudnék hinni neki, bármilyen helyzetben." De amikor a bankszámlád és a pénztárcád hirtelen kiürül, és a számlák farkasszemet néznek veled, na, az egy külön eset. Ekkor a pszichikai beleegyező visszaesik a Tamás -féle hitbe, és csak az alapján hajlandó járni, amit lát. S mivel azt látja, hogy fizikai szükségek nőnek, annak megfelelően kezd járni.

Hosszú ideje megtanultam azonnal megvallani, amikor szükségek vagy nehézségek jönnek, hogy nem látásban járok.
A 2 Korinthoszi levél 5,7 azt mondja, hogy mi hitben járunk, nem látásban.
 Azt mondom, amit Smith Wigglesworth is mondott: nem az alapján élek amit látok, és amit érzek, kizárólag úgy élek, ahogy hiszek. Én hiszek Isten igéjének.
Ő azt mondja.: az én Istenem betölti minden szükségemet. (Filippi levél 4,19.)
Isten Igéje azt mondja: az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. (23 Zsoltár 1.)

Szeretem azt mondani: nem szűkölködöm. Hiszek Istennek!

Ugyanez igaz egyébként a gyógyulásra is. Míg csak néhány tünet jelentkezik, könnyű a helyzet. De nem olyan könnyű, mikor fájdalomban vagy. Ám Isten igéje nem éppen olyan igaz egyszer, mint máskor? Nem éppen olyan igaz, mikor fájdalmak vannak a testedben, mint amikor nincsenek? Mikor nem vagy jól a testedben, mint mikor jól vagy? Ha látásban járok, azaz annak alapján, amit a fizikai érzékszerveim mondanak nekem, azt kellene mondanom: nem vagyok jól, nem gyógyultam meg. De hitben járva tudom, hogy meggyógyultam Jézus nevében.
Láthatjuk, a Tamás -féle hit, és a pszichikai megegyező - ikrek. Nagyon szeretem használni azt a megvallást, amit Pál mondott. Folyamatosan használom ezt a saját életemben, minden időben, s szeretem megvallani az Úrnak, magamnak és az ördögnek. Mikor Pál hajótörést szenvedett Róma felé, és minden remény elszállt, hogy azok, akik a hajón utaztak, megmeneküljenek, a reménytelen helyzet kellős közepén Pál azt mondta (Apostolok Cselekedete 27,23): Mert ez éjjel mellém állt egy angyala Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, s részletesen elmondta, mit mondott az angyal neki, azaz hogy minden ember meg fog menekülni, ha hallgatnak Pálra.
Végül így foglalta össze a 25. versszakban: Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.

Ez volt az az ige, amit az angyal hozott Istentől. A Biblia éppen annyira valóságos, mint az az ige. Én is használhatom tehát ugyanazt a megvallást, ezt nekem is mondta a Biblia. Éppen ezért azt mondom: annakokáért uraim, én hiszek Istennek, hogy minden úgy lesz, ahogy megmondatott nékem. Ez pontosan ugyanaz, amit Ábrahám tett: ő hitt annak, amit neki Isten mondott. Pál ezt visszhangozta, mondván: annakokáért uraim, én hiszek Istennek, hogy mindennek úgy kell lennie, amint megmondatott.

Tamás viszont nem hitt annak, amit mondtak neki. A tanítványok bejelentették: láttuk az Urat. Erre Tamás azt válaszolta: nem hiszek nektek, sőt
(János 20,25.): ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.    
A mi hitünk viszont olyan mint Ábrahámé, mivel Ábrahám leszármazottai vagyunk (Galata levél 3,14.): Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.
 Sőt a Galata levél 3,7-ben a biblia leszögezi: értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.
 A mi hitünk azon alapul, amit Isten mond.

Életünk nagyon gyakran hasonlít ahhoz a szituációhoz, amibe Pál került, amikor hajótörést szenvedtek. Az élet viharainak a kellős közepén , ha az érzéseink szerint járunk, úgy tűnhet, hogy az Úr faképnél hagyott bennünket, és minden remény elszállt. De tudjuk, hogy nem így van, mivel a mi Urunk azt mondja: nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. (Zsidó levél 13,5.) Tehát az élet viharaiban is nyugodtan mondhatjuk: Annakokáért uraim, én hiszek Istennek.

Folyt.köv.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Február 16. - 11:55:29
Válasz #13

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum

Negyedik fejezet
 


Timóteus első levél 6,12: Harcold meg a hit szép harcát, nyerd el az örök életet, melyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.
Ebben a fejezetben a hit ellenségeivel foglalkozunk. Nem is lenne a hit harca, ha nem lennének a hitnek ellenségei. De ezek az ellenségek nem éppen azok, amire sokan gondolnak magukban. A legtöbben úgy gondolják, hogy az ellenségek a természetes világban vannak, és nem azt, ahol a valóságban.
A Biblia azt mondja a Róma 10,17-ben: A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.  
A hit legnagyobb ellensége Isten igéje ismeretének a hiánya. Ebből következik, hogy a hit minden ellensége valamilyen úton-módon Isten igéje ismeretének a hiányát akarja elérni. Ha megvan ez az ismeretünk, semmi nem tarthat vissza attól, hogy az működjön. Ha te hallottad az igét, van hited. Emberek imádkoznak azért, hogy legyen hitük, de tudjuk, hogy a hit kizárólag Isten igéjének hallásából származik. Ha meg tudnád szerezni imádság által, akkor a Róma levél 10,17 nem lenne igaz. Az emberek, akik a hitért imádkoznak, megpróbálnak megszerezni valamit, amit egyedül az ige adhat meg.

A hit következő ellensége az értéktelenség érzése. Mindannyiunknak megvan a küzdelmünk ezzel. Az értéktelenség és a hit hiányának az érzése kéz a kézben járnak. Talán ez a kettő a legerősebb, legveszélyesebb fegyvere az ördögnek. A választ azonban erre is megtalálhatjuk Isten igéjében: a te értéked Jézus Krisztus. Isten nem gyógyítja meg a testedet , vagy merít be Szent Szellembe azért, mert értékes vagy. Ha ez alapján cselekedne, senki nem kaphatná meg ezeket az áldásokat Istentől, mert senki nem lehet a saját jogán annyira értékes, hogy Isten ezt megtegye. Az igét nem ismerve sok keresztyén megengedi, hogy az értéktelenség érzése legyőzze őt. Jó néhányan mondták már nekem, biztosak benne, hogy ők nem töltekeztek be Szent Szellemmel, mert nem elég jók hozzá. Ők értéktelenek. Ha imádkozom emberekkel gyógyulásért, nagyon sokszor találkozom ezzel a helyzettel. A probléma az, hogy látják saját hibáikat, hiányosságaikat, és természetes nézőpontból szemlélik magukat., ahelyett hogy bibliai szemszögből tennék, úgy, ahogyan Isten.

Én is komolyan küzdöttem ezzel a problémával, míg tinédzser voltam, 60 évvel ezelőtt. Azt gondoltam, alázatos vagyok, ma már tudom, hogy egyszerűen csak ostoba. Gyenge vagyok és értéktelen - gondoltam, - s ez természetes nézőpontból igaz volt. De nem volt igaz a Biblia szemszögéből.
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad. (Zsoltárok könyve 119,130.)  
Ha egyszer a világosság a szellemedben van, nem mozdítható el, akkor sem, ha az ördög mindent megpróbál, hogy összezavarjon. Ő azon igyekszik, hogy távol tartson a világosságban járástól, s még addig is elmegy, hogy azt mondja: rendben van, az igaz, hogy a hit imádsága működik, de te nem imádkozhatsz hittel, mert nem vagy hozzá elég jó. Túlságosan értéktelen vagy. Ugyanezt mondta nekem, míg ágyhoz kötött voltam. Mivel nem tudtam jobbat, elfogadtam, és így maradtam néhány hónapig.

Azonban egészen más következtetésre jutottam, mikor elolvastam a
2 Korinthoszi levél 5,17-et: azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Pál így írt az Efézusiakhoz a 2,10.-ben : Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban ... Mi nem tudjuk magunkat új teremtéssé tenni, Ő tett minket új teremtéssé. Az Efézusi levél 4,24. ezt mondja: És felöltözzétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
Föltettem magamnak a kérdést: tud Isten egy értéktelen új teremtést létrehozni? Akar Ő egy olyan új teremtést létrehozni, amely nem elég jó ahhoz, hogy megálljon az Ő jelenlétében? S ekkor láttam, hogy ahelyett, hogy abban hittem volna, amit a Biblia mond rólam, a valóságos magamról, a belső emberemről, én a külső emberemre néztem, a pszichikai és egyéb hiányosságaimra. A magam megítélése helyett el kellett volna fogadnom azt, amit Isten állít rólam. Tudtam, Isten nem csinál semmi értéktelen új teremtést. Ha csinál, akkor az ő munkája lenne értéktelen, saját munkáját kicsinyelné le. Ő minket új teremtéssé tett Jézus KrisztusbanFolyt.köv.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Február 17. - 14:24:31
Válasz #14

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
A mi értékünk Jézus Krisztus. Sokkal jobban nézek ki benne, mint bármilyen más módon. És így néz Isten is engem - Őbenne. Valójában nem engem lát, Ő Jézust látja, és lát engem Jézusban - ahogy a 2 Korinthoszi levél 5,17-ben olvassuk. Hatalmas lépés volt számomra, amikor megtanultam ezt az igazságot, hogy valóságos hitem legyen, olyan hitem, amivel el tudom fogadni a fizikai gyógyulásomat is. Az én értékem Jézus Krisztusban az igazság. Ő az igazságban van, és te Isten igazsága vagy Őbenne.
2 Korinthoszi levél 5,21: Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.   
 Mivel benne vagyunk, Isten igazságává váltunk. Éppen ezért az értéktelenség érzése Jézus Krisztus kereszthalálának a lényegét tagadja, a helyzetünket Jézus Krisztusban, és Jézus Krisztus igazságosságát az Atya Isten előtt, ami nekünk megadatott. Isten igéje segíteni fog, hogy átugorj az értéktelenség érzésén, s ha ezt megteszed, el fog hagyni a hit hiányának az érzése is. Ez a két ellenség mint ikrek azért jönnek, hogy megraboljanak téged Isten, Jézus Krisztus áldásaitól, amik számodra biztosítva vannak.

A másik erős hit ellenség - nagyon sok keresztény életében a vereségnek szintén oka - a hit valami fajta behelyettesítésének az elfogadása. Megpróbálják a hitet reménnyel vagy pszichikai behelyettesítéssel biztosítani. Az emberek azt mondják: igen, reménykedem és imádkozom. Gyakran mondják, amikor egy barát készülődik utazáshoz: remélem, és imádkozom, hogy biztonságos utad legyen. Az ő imádságuk nem érvényes, mivel reménységben történt. Sehol nem olvassuk a Bibliában, hogy Isten meghallgatja a reménység imádságát.

A Biblia a hit imádságáról beszél.
 A Jakab levél 5,15.-ben ez így szól: A hitből való imádság (angol fordításban: a hit imádsága) megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt.
 Ha Jakab a reménység imádságáról beszélt volna, akkor mi mindannyian automatikusan megkapnánk ennek eredményét, mivel a reménység egy természetes emberi dolog.
 Jézus azt tanította, hogy „Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lészen néktek.” (Márk evangéliuma 11,24.)
 Hinni, s nem reménykedni, jelenti azt, hogy meg is fogod kapni. Folyamatosan emlékeztetni kell ezekre a keresztyéneket, mivel olyan könnyű visszacsúszni a természetes világba.
Péter azt mondta a 2 Péter 3,1-ben: ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem.
Ő emlékeztette őket azokat a dolgokra, melyeket már egyszer elmondott, és tudta, hogy az embereknek erre a serkentgetésre szükségük van, mivel egy természetes világban élünk, és a reménykedés természetes emberi reakció. Hívhatod hitnek is, de ez semmivel sem jelent többet, mintha egy Ford autót repülőgépnek gondolnál - attól az még nem lesz repülő.

Azt mondhatod, hiszek Istennek, hogy valamit majd csinálni fog értem. Én hiszem, hogy ő meg fog gyógyítani, meg fog hallgatni, és válaszolni fog rá valamikor. Hát ez a tipikus reménykedés. Ez nem hit. Hívhatod annak, de attól még reménység marad, mivel ennek az eredményét a jövőbe toltad. A hit - jelenidő. A Biblia azt mondja, hogy Isten megcselekedett valamit a számunkra, már mostanra.
Az Efézusi levél 1,3 azt mondja : Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban.    
Az áldásokat tehát már kiosztották nekünk Jézus Krisztusban. Istennek nem kell több dolgot elvégeznie, mivel már mindent elkészített.


Folyt.köv.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu