Szerző Téma: Roger Liebli: VILÁGTÖRTÉNELEM  (Megtekintve 5756 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2011. Május 15. - 17:11:45

Kamilla

 • Vendég
       VILÁGTÖRTÉNELEM
             
      Kicsoda a Biblia Istene?

     Jahve = ’Örökkévaló, a változhatatlan’, Aki „kezdetben” a világmindenséget teremtette 1Móz 1:1; és Aki „hatalma szavával fenntartja a mindenséget” Zsid 1:3; , miközben ereje által minden dolgot összefog Kol 1:17b; Nincs alávetve az anyag, az idő törvényeinek = tévedhetetlenül fel tudja tárni a jövendőt.
Ésa 14:24  Megesküdött a Seregek Ura, mondván: - Úgy lesz, mint elgondoltam, úgy megy végbe, mint elvégeztem!
       34:16  Keressétek meg majd az Úr könyvében és olvassátok!


        A Biblia keletkezése, felosztása

ÓSZ:  kb. 1000 éve keletkezett Mózes korától kb. Kr.e. 1500. – Malakiás koráig kb. Kr.e. 420; arám nyelven;
1. Tóra = törvény: Mózes 5 könyve

2. Nebiim = próféták – korábbi = Józsué, Bírák, Sámuel 1-2, Királyok 1-2, 
                   későbbi = Ézsaiás Jeremiás, Ezékiel, 12 kispróféta

3. Ketubim = iratok; Zsoltárok, Péld.; Jób; Énekek Éneke; Ruth; Jeremiás Siralmai; Préd.; Eszter; Dániel; Ezsdrás; Nehémiás; Krónikák 1-2;

ÚSZ: Kr.u. 32-96; 27 könyv; görög;


      A bibliai próféciák jellege

a.) Minden bibliai kijelentés forrása Jahve = Atya + Fiú + Szent Szellem

b.) A jövendöléseket közölte prófétáival Ám 3:7;

c.) A kijelentések átfogják a teljes időt = a mindenség kezdetétől – a végéig 2Pt 3:10;+ az örökkévalóságról

d.) A történelem Isten terve szerint megy végbe
Ésa 14:24; 46:9-10  - Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincs több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonló. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat.

e.) Isten vmennyi tanácsvégzése Jézusban, a Messiásban teljesedik be                 2Kor 1:19-20  Mert az Isten Fia Jézus Krisztus, akit közöttetek mi – vagyis én, Szilvánusz és Timotheosz – hirdettünk, nem volt igenis, meg nem is, hanem az igen vált valóra benne. Mert Isten minden ígérete Őbenne igenné lett – ezért Őáltala mondunk „Áment” is Isten dicsőségére.                             
 Ezért Ő a próféciák középpontja. A jövendölés Róla szóló tanúságtétel
                                                               
 Jel 19:10b  Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme

f.) A világmindenség történelmének, amelyben élünk, végső célja a Messiás eljövendő világbirodalma                   
Dán 7:13-14  Láttam éjszakai látásokban, és íme az ég felhőiben mint valami emberfia jött; és ment az öregkorúhoz és elé vitték Őt. És adott neki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv neki szolgált; az Ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az Ő országa meg nem rontatik.g.)   
Valamennyi nép között Izraelnek különleges helyzete van: Isten különleges módon jelentette ki magát nekik. Ezt erősítik az ószöv beteljesedett próféciái.

h.) A „Szent Föld”
Zak 2:12  És birtokba veszi az Úr Júdát, mint az Ő osztályrészét a szent földön, és újra magáévá fogadja. – Jeruzsálem fővárossal, az Örökkévaló tanácsvégzéseinek földrajzi középpontja                                                                                                                                                             
Ez 38:12  Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a már népes pusztaságok ellen és a nép ellen, amely a pogányok közül gyűjtetett egybe, mely jószágot és gazdagságot szerez s lakozik a földnek köldökén.                                                                                                                                                                        
Ez 5:5  Így szól az Úr Isten: - Ez Jeruzsálem, a pogányok közibe helyezem őt, és körülötte tartományokat.

i.) A próféták figyelme a népek és világbirodalmak felé fordult, amelyek kapcsolatba kerültek, vagy fognak kerülni Izraellel  / g és h pontok /

j.) A próféták irodalmi formái: látomások; példázatok; jelzések; énekek; költemények; példabeszédek; vigasztaló és intő beszédek;

k.) „időmeghatározások”: a próféciák kiindulópontjai gyakran olyan események, amelyek az illető próféta idejében éppen időszerűek voltak. -> a közvetlen jövőre mutattak, hogy annak hallgatói ill. olvasói felismerhessék, igazi próféta szól-e, vagy nem.                                                                                                                Jer 28:9  Amely próféta a békességről prófétál, mikor beteljesedik a próféta beszéde, akkor ismertetik meg a próféta, ha az Úr küldte-e valóban?

l.) „prófétai múlt idő”: ezzel is kihangsúlyozzák a jövendölések bizonyosságát.

m.)  A próféciák céljai:

  1. Isten megismerésére vezetnek:                                                               
 Ez 30:24-25 És megerősítem Babilon királyának karjait, a Fáraó karjai pedig leesnek, hogy megtudják, én vagyok az Úr, mikor adom fegyveremet Babilon királyának kezébe, hogy azt kinyújtsa Egyiptom földje ellen. És eloszlatom az egyiptomiakat a nemzetek közé, és szétszórom őket a tartományokba, hogy megtudják, én vagyok az Úr.                                                                                                                                 Jn 13:19  - Már most elmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor majd bekövetkezik, elhiggyétek, hogy én vagyok.

2. A bűnből való megtérésre
hívnak: 
                                                                                                             Ésa 55:6-7  Íme, nem ismert népet hívsz elő, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izrael Szentjéért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van.

3. Istenhez való megtérésre hívnak:                                                                                                                        Ám 4:12  Azért hát ekképpen cselekszem veled Izrael! Minthogy pedig ekképpen cselekszem veled, készülj Istened elé, oh Izrael!                                                                                                                       
 Ám 5:4  Bizony így szól az Úr Izrael házához: - Engem keressetek és éltek!

4. Isten tiszteletére és imádatára hívnak:                                                                                                                            Jel 14:7 Ezt mondván nagy szóval: - Féljétek az Istent és Neki adjatok dicsőséget; mert eljött ítéletének órája; és imádjátok azt, Aki teremtette a mennyet és a földet, és tengert és a vizek forrásait.

5. Isten Igéjében való teljes bizalomhoz vezetnek.

  (folyt.köv.)   sm0    bye

2011. Május 15. - 17:22:59
Válasz #1

Kamilla

 • Vendég
  Dániel próféta

            1. fejezet
     
    DÁNIEL  KÖNYVÉNEK  HITELESSÉGE

    Kr.e. 605- től Nabukodonozor király a babiloni fogságba deportálta a zsidókat. Jeruzsálemet földig rombolt, fölégette a Templomot és a királyi palotákat
2Krón 36:17-20;
Ezt Jeremiás jövendölte meg:                                               
Jer 25:11-12  És ez egész föld pusztasággá és csudává lesz, és e nemzetek a babiloni királynak szolgálnak 70 évig. És mikor eltelik a 70 év, meglátogatom a babiloni királyon és népén álnokságukat, azt mondja az Úr, és a káldeai földön, és örökkévaló pusztasággá teszem azt.                                                                                                                             Jer 29:10  Mert ezt mondja az Úr: - Mihelyt eltelik Babilonban a 70 év, meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat, és visszahozlak titeket e helyre.

      Az elhurcoltak között volt Dániel is, aki ebben az időben prófétált. Kijelentéseket kapott a világbirodalmakról, ami ekkor még eljövendőek voltak, a Messiás megjelenéséről, és népének küszöbön álló szenvedéséről.


           A legerőteljesebb támadás

    Kr.u. 300. – újplatonista Porphyrus – „Dániel könyve hamisítvány, a makkabeusi korból, Kr.e. 2. sz. – ból való.” Szerinte nincs és nem is létezhet valódi prófécia.

                            Belsazár
   1854 előtt – ismeretlenek voltak a róla szóló ékírásos táblák, érvek: mivel sehol nem említik Belsazár nevét, ezért a Dániel könyve sem valódi. DE: Dániel könyve Kr.e. 6. sz.i.
    Belsazárt Nabukodonozor fiának nevezték, mert: az arám „fiú” = sémita szokás szerint „unokát” is jelentett. Föltehetően Belsazár anyja Nabukodonozor egyik lánya volt. „utód” = „fiú”, ha nincs rokoni kapcsolatban elődjével.


          A méd Dárius
Dán 6. = „Cubaru”, babiloni helytartó.

  Független méd birodalom?
Dán 5:28. – a babiloni birodalom a médek és perzsák kezére jut.                                                                                             
       6:8 – Dárius hűbéres király uralma alatt a médek és perzsák törvénye volt érvényben.                                                         
      8:20 – a méd-perzsa kettős monarchiát egyetlen kétszarvú kosnak ábrázolja


                              Perzsia királyai
Dán 11:2 – megjövendöli, hogy Círus után még 3 király lesz Perzsiában –> a „negyedik” minden erővel Görögország ellen támad = I. Xerxes személyében ( Kr.e. 486-464) teljesedett be. Térdre akarta kényszeríteni Görögo.t ,
de Kr.e. 480-ban  súlyos vereséget szenvedett a szalamiszi tengeri ütközetben.
 -> 150 év múlva Nagy Sándor hadjárata bosszúhadjárat volt ellenük.
=> Dán 11:3 – Nagy Sándorról jövendöl Dániel.


                               Jojákim uralkodásának 3. éve
Dán 1:1. – Nabukodonozor Jojákim 3. évében szállta meg Jeruzsálemet.
Jer 46:2 – a babiloni seregeknek II. Nékó fáraó fölött az Eufrátesz melletti Kárkemisnél aratott győzelme (Kr.e. 605. máj-jún.) Jojákim 4. évében volt.
 -> látszólagos ellentét: Dániel babiloni időszámítás szerint adta meg az időpontot! = Babolonban az uralkodó 1. évét =”trónralépés évének” nevezik. Csak a rákövetkező évet nevezik az uralkodás első évének.


                                  Nabukodonozor 2. éve
Dán 2:1 – Dániel álomfejtése Nabukodonozor 2. évében történt.
Kr.e. 605. aug.- Dániel fogolyként Babilonba került.
Elkezdődött kiképzésének 1. éve = babiloni újévig:
Kr.e. 604. niszán = márc. – ápr. - ig. Ekkor lépett trónra Nabukodonozor = „trónralépés éve”
Kr.e. 604. niszán -> Kr.e. 603. niszánig = Dániel 2. tanulóéve.  = Nabuk. 1. éve
Kr.e. 603. niszán –-> 602. niszánig = Dániel 3. tanulóéve = Nabuk. 2. éve.
                                 „Káldeusok”
Dán 5:30; 9:1; 2:2; 4; 5; = bölcsek osztálya vagy rendje is.


                                  Nabukodonozor őrültsége
Dán 4. – Nabuk. 7 évre megőrült.
// 1. Berossus – babiloni történetíró (Kr.e. 280) – Nabuk. élete vége felé megbetegedett.                                                         
   2. Eusebius – Abydenusra (Kr.e.2. sz.) hivatkozik. – Nabuk. élete vége felé felhágott a királyi várra (Dán 4:26-30), ott hirtelen őrültség szállta meg, s miután jövendölésszerű kijelentést tett önmagáról, elment a városból és eltűnt.


            „Nabonid imádsága” 
Dán 4. – egy qumrani tekercs = „Nabonid imádsága” = Nabomid testi betegségéről („gonosz fekély”), amley Témában támadta meg.
Különbségek a Dán 4 és e qumráni tekercs között: - különböző betegségekről szólnak; - a többi qumráni irat Dániel könyvét szent iratként idézik, a „Nabonid imádsága” nem.


  Dániel történeti megbízhatósága

a.) Dán 1:3 felsorolja azokat a tulajdonságokat, amelyek alapján kiválogatták a különleges kiképzést nyerő ifjakat: - előkelő, intelligencia; - testi szépség;                                                                                                                    // Babiloni ékírásos táblán: „…legyenek nemesi származásúak, és tökéletesek a termetüket és a testi alkatukat illetően is.” Akiknek nincs biztos tudásuk, akik nem lehetnek „bölcsek”, azokat nem vették figyelembe.

b.) Babilonban az ásatások során feltártak épületet, amely a rajta található felirat szerint az előkelő származású foglyok kiképzésére szolgált.

c.) Dán 1:5 – Dániel + a többi kiválasztott kiképzése 3 évig tartott.                                                                                     
 // Babiloni szövegek: a templomi zenészek (az egyik papi osztály tagjai), „3 évig kellett tanulnia” 

d.) Dán 2:2;27; 4:4; - a bölcsek különböző osztályait sorolja fel. = Babilóniában a papoknak rendkívül sok osztálya volt (<30)

e.) Dán 3. – a tűzhalál büntetéséről. Jellemző a Babiloni birodalomra! Óriási kemence került elő, felirata: benne azok lelték halálukat, akik nem voltak hajlandók a babiloni isteneket tisztelni.

f.) Dán 6. – oroszlánok által alkalmazott büntetés.

g.) Dán 4:1. – „én” = megegyezik a Közel-Kelet királyi iratainak irodalmi szokásaival.

h.) Dán 4:27. – Nabuk.: ő építette fel a nagy Babilont. // Babiloni ékírásos táblák megerősítik ezt: Nabuk. volt az, aki Kr.e. 680-ban a Sénahérib által teljesen lerombolt Bábelt újraépítette.

i.) Dán 5, 7; 29; - kimutatja, hogy Belsazár csak társuralkodó volt. Ezért ajánlhatta fel Dánielnek a birodalom 3. méltóságát!

j.) Dán 5. – Belsazár lakomáján nők is részt vettek, teljesen ellentétben a perzsa birodalommal, ahol a nők mindenkor távol maradtak (vö. Eszt 1)

k.) Dán 6. – Babilon bukása után Dániel megmaradt magas politikai rangjában.                                                                     
 // Történetírók: Círus átvette Babilon hivatali szervezetét, és az addigi tisztviselőket meghagyta hivatalukban.

l.) Dán 5. – nagy lakoma - röviddel Bábel elfoglalása előtt .                                                                                                   
 // Herodotos (500-424) és Xenopon (430-355 Kr.e.)

m.) Dán 2:12; 46; 48. – a babiloni uralkodó abszolút és szuverén volt.                                                                                 
Dán 6. – a perzsa uralkodókat kötötte a „médek és perzsák törvénye”
 (vö. Dán 6:8; 12; 15; és Eszt 1:19; 8:8)

 (folyt.köv.)   sm0    bye

2011. Május 15. - 17:48:25
Válasz #2

Kamilla

 • Vendég
        Görög jövevényszavak
   Dán 3:5 – arám szövegében 4 görög jöv.szó van = a nyelvészek szerint azt igazolják, hogy Dán könyve hellenista időkből (Nagy S. Kr.e. 330. körüli hadjárata utáni korból).       
                                                                                                   
Mind zenei jelentésűek:
1. „qaiterosz” = citera ==  gör. „kitharisz”
2. „szabchá”(szambüke) == gör. szambüke-ből
3. „peszantérin”= lant ==  Gör. psalterion-ból
4. „szümponjá” = zene, zenekar == symfónia

Korán Babilonba juthattak: 
1. Görög zsoldosok által, Kr.e. 605.
2. Görög telepesek által  Kr.e. 700 – Izraelben
3. Élénk kereskedelmi kapcsolat által görög városok és Távol-Kelet között.

            Perzsa jövevényszavak
  Kivétel nélkül óperzsa jöv.szavak, amelyeket már Kr.e. 300 előtt használtak.
 => Dániel könyvét legalább részben már a perzsa uralom kezdetén írta
(vö. Dán 1:21; 9:1; 10:1)

                      Dániel arám és héber nyelve 
   héber: Dán 1:1-2; 4a;  ->  arám: 2:4b-7:28; -> héber: 8:1-12:13;


          Miért hallgat a Sirák fiának könyve Dánielről
Sirák fiának könyve = apokrif;
- „Az atyák dicsérete” c. részéből hiányzik Dániel. + nincs benne: Ábel, Melkisedek, Jób, Márdokeus, Ezsdrás, pedig nyilván ismernie kellett ezeket a személyeket az ÓSZ-ből.
  Philo (Kr.e. 20 körül) – nincs idézet:  Ezékiel, Ruth, Jeremiás Siralmai, Prédikátor, Eszter könyvéből, pedig ismertek voltak.   
  Ezékiel próféta – már írt Dánielről! Ez 14:14-20; 28:31; = utal Dániel igazságosságára, bölcsességére.                                   
  vö. Dán 1:8-21;


        Dániel a „Ketubim”- ban = „iratok”   
  Dániel nem olyan értelemben volt próféta, mint pl. Ámós, Jeremiás, Ézsaiás, akik Isten és népe között közvetítettek.(Ők a „nebiim”-ben = próféták vannak).
 Hivatása szerint államférfi volt // József – és Isten iránti személyes hűsége miatt kapott betekintést az Örökkévalónak e világgal való bánásmódjába.


          Dániel kánoni jellege
  Ahhoz hogy valamely könyvet felvegyenek a kánonba, igen szigorú ellenőrzésre volt szükség. Ha ez a könyv a Kr.e. 2. szból való hamisítvány lenne, akkor soha nem kerülhetett volna be a kánonba. Dániel kánoni jellegét soha nem vitatták.


                  Késői teológia?
„Késői” teológia = angyalokról, feltámadásról, apokaliptika, stb. Azért tartalmaz ilyeneket, mert késői keletkezésű.


            Nagy Sándor olvasta Dániel könyvét
Josephus Flavius (Kr.u. 37-100) – „Antiquitates Judaice” c. – Nagy Sándor Jeruzsálemben volt (Kr.e. 330). Ott Jaddua főpap megmutatta neki Dániel könyvét. Fölismerte, hogy róla szóló prófécia van benne.


                 Az ószöv.i kánon lezárása
    Josephus Flavius: „Contra Apion”(Apion ellen) c. – Artaxerxes I. Longimanus (Kr.e.464-423) uralkodása után már egyetlen egy új könyvet sem vettek fel a kánonba, és nem változtattak semmit a felvett könyvekben!
  => Az Ószöv. egyetlen könyve sem keletkezett Kr.e. 423 – nál később!
= 22 könyv: Mózes 5 könyve = törvények + hagyomány az ember teremtéséről Mózes haláláig = kb. 3000 év                                                 
 -> utána élt próféták: egészen a Xerxes után uralkodó Artaxerxes perzsa királyig terjedő időszakot = 13 könyv.                       
 -> többi 4 könyv: Istent dicsőítő ének

22 könyv:     1: 1-2 Sámuel; + 1-2 Királyok; + 1-2 Krónika;
                    2: Ezsdrás + Nehémiás;
                    3: 12 kispróféta
                    4: Bírák + Ruth, mint a függeléke;
                    5: Jeremiás + Jer Siralmai


               Jézus Krisztus elismerte Dániel könyvét
Beszélt „Dániel prófétáról” = Mt 24:15; 
Gyakran használta az „Emberfia” kifejezést a Dán 7:13 – ból, önmaga megjelölésére = Mt 26:64;
   Aki Dánielt támadja = a kereszténységet támadja, mivel tévedést tulajdonít Jézus Krisztusnak, Isten Fiának!


       Csak IV. Antiochos Epiphanesig volt prófécia?
 Egyes bibliakritikusok szerint Dániel könyve Kr.u. 165. után keletkezett, mert:
   Történetileg kimutatható, hogy Dániel könyvének próféciái csak IV. Antiochos Epiphanesig  jövendöltek: Kr.e.175-164. -> Ezért Dániel könyvének szerzője – mivel szerintük nem létezik valóságos prófécia – nyilván Antiochus idejében élt és munkálkodott.
< > Dániel próféciája A. E. korán is túl tart! = Dán 9:24-25; - megjövendöli a Messiás eljövetelének idejét => Kr.u. 32-ben teljesedett be a názáreti Jézus Krisztusban + a Dán 26a-ban leírtak is! + Dán 9:26b = a Jeruzsálemi Templom pusztulásáról is! = Kr.u. 70-ben teljesedett be!

                Dániel Qumrámban
    Egyesek Dániel könyvének keletkezését Kr.u. 70-re teszik.
< > Holt-tengeri qumrámi leletek!!!
= 1947- 11 barlangban számtalan kéziratot fedeztek fel = az egész tudományos világban nagy feltűnést keltettek. Eszter könyvének kivételével az Ósz. vmennyi könyve megtalálható ezekben. Dániel könyve egészen különleges helyet foglal el: sok töredéket találtak belőle.  a IV. barlangban talált keletkezésének idejét Kr.e. 2. sz. végére tették.
    A Dán 11-ben leírt Ptolemaioszok + Szeleukidák + Makkabeusok koráról szóló próféciák beteljesedése nagy hatást gyakoroltak a  qumrámi zsidóságra.


        Dániel népszerűsége a zsidóságban
  A régi zsidó irodalom Dániel könyvére való hivatkozásai:
- 1Makkabeusok1:54 (vö. Dán 9:27; 11:31; 12:11;) 2:59-60; - kb. Kr.e. 90.
- 2Makkabeusok 6:5-7; - Kr.e. 1. sz. utolsó harmada
- Szibilla jövendölése III. – Kr.e. 140?
- Salamon bölcsessége 3:4-8; - Kr.e. 1. sz.
- Énók 14:18; 40:1; - Kr.e. 2. és 1. sz.
- Báruk 1:15-3:8; - Kr.e. 2. vagy 1. sz. vagy még később?

    Teljesen elképzelhetetlen, hogy egy, a makkabeusi korból származó hamisítvány – amely korban panaszkodtak, hogy nincs már próféta többé -, ilyen nagy hatást gyakorolt volna és ilyen mély benyomást keltett volna a zsidóságra.

                              Dániel könyvének egysége
David W. Gooding: „..Dániel könyvének szerkezete rendkívül egységes és átgondolt. Ez arra utal, hogy teljes lehetetlenség bármely részét is kiemelni, és későbbi betoldásnak tekinteni…”
->  Dániel könyve hiteles, a benne megtalálható adatoknak megfelelően a Kr.e. 6. sz-ból származik.                                         
1Kor 1:19-20  Meg van írva: - Elvesztem a bölcsek bölcsességét és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-e Isten e világ bölcsességét?


  (folyt.köv.)   sm0     bye

2011. Május 15. - 18:35:11
Válasz #3

Kamilla

 • Vendég

                     2. fejezet
             NABUKODONOZOR  ÁLMA

 Nebukodonozor 2. éve = Kr.e. 603. – álmot látott: Dán 2:1-30;
2:31-36a; - Dániel elmondja az álmot.

                Az álom megfejtése
Dán 2:36b-45;

           A történelmi beteljesedés
1. az új-babiloni világbirodalom
2. a méd-perzsa   v.b.
3. a görög v.b.
4. a római v.b.

       Az arany fej
Dán 2:38     …Te vagy az arany fej                       

        Az ezüst mell és karok
Dán 2:39a  és utánad más birodalom támad, alábbvaló, mint te…
Kr.e. 539. – a perzsák és médek elfoglalták Babilont. társbirodalmat alkottak = két kar

            A has és az oldalak rézből
Dán 2:39b  ..és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, amely az egész földön uralkodik.
Kr.e. 334-331.  – Görög birodalom – Nagy Sándor szétzúzta III. Dárius méd-perzsa birodalmát.
Nagy Sándor birodalma: Macedónia, Görögo. Kis-Ázsia, Szíria, Izrael, Egyiptom, Mezopotámia, Perzsia, Afganisztán, India, egészen az Indus folyón túlig.
réz = „nechásá” = vörösréz vagy bronz. = értékcsökkenés!
  Nagy S. egészen fiatalon, már Kr.e. 323-ban meghalt maláriában. -> heves hatalmi harc 4 tábornoka között  => a birodalom részekre szakadt

        A lábszárak vasból, a lábak vasból és cserépből
Dán 2:40  A 4. birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja.

    A római birodalom feltartóztathatatlanul terjeszkedett.                                                                                           
 VAS = ennek a birodalomnak a hihetetlenül kemény uralmi rendszere. Aki ellene állt, azt felmorzsolta.
Kr.u. 395.kettészakadt: keleti és nyugati császárságra = két lábszár.

Dán 2:41; - AGYAG = nem lehet ötvözni a vassal. A barbár hordákra utal, amik Kr.u. 4. sz. végén, az 5. sz. elején észak és kelet felől hatoltak be a birodalomba. Meggyengítették azt, és a területén egymás után királyságokat alkottak. = képtelenek voltak összefogni őket.
Dán 2:43; - a birodalom elegyedni fog ezekkel a barbár törzsekkel, de nem lesz összetartás.
Dán 2:44; - a jövőben lesz meg: A római bir. számtalan kis részre esett széjjel -> „az egek Istene beleszól a történelembe -> felállítja a maga világbirodalmát a nagy állóképpel jelképezett 4 világbirodalom helyébe:
   És azoknak a birodalmaknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romlik, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakadt le kéz érintése nélkül, és szétzúzta a vasat, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat.

  (folyt.köv)   sm0    bye

2011. Május 15. - 20:10:06
Válasz #4

Kamilla

 • Vendég
      A  TENGERBŐL  FELJÖVŐ  NÉGY  NAGY  ÁLLAT

   Kr.e. 549. = Belsazár 1. évében: Dániel különös álmot látott 4 állatról, amelyek egymás után jöttek elő a tengerből. Miután az utolsó is feljött, látta „az Emberfiát” eljönni az ég felhőivel, hogy egy egész világra kiterjedő birodalmat alapítson.

              A háborgó tenger
   = a nyugtalan, politikai és társadalmi problémákkal küszködő néptömeg. A népek háborgó tengeréből jön elő a 4 nagy állat által kiábrázolt 4 világbirodalom.


              Az első állat
   „Az első olyan, mint az oroszlán, és sasszárnyai voltak.”
= Nabukodonozor (vö. Jer 4:7; 49:19-22; Ez 17:3;)
– A babiloni birodalmat az oroszlán erejével + a sas gyors röptével jellemzi az Ige. -> „De néztem, és szárnyai kitépettek, és felemeltetett a földről, és mint valami ember, lábra állíttatott és emberi szív adatott neki.”

Kr.e. 539. – a médek és perzsák uralmuk alá vették Babilont, de nem semmisítették meg.
Mostantól a babiloniakkal féltek más népektől = emberi szív adatott neki -, előtte tőlük féltek..

 A második állat
   És íme, más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára…”
= Méd-Perzsa birodalom. A perzsák tartották kezükben a hatalmat.
  „…és 3 oldalborda volt a szájában, fogai között, és így szóltak neki: - Kelj fel és egyél sok húst!”
= rendkívüli mohósága és hódításvágyára utal.


          A harmadik állat   
  Ezután láttam és íme, egy másik állat, olyan mint a párduc, és 4 szárnya volt a hátán; és 4 feje volt az állatnak, és hatalom adatott neki.
= Görög világbirodalom = rendkívül gyors = párduc szárnyakkal!
Nagy Sándor kb. 10 év alatt hódította meg a földet az Égei-tengertől az Indus folyóig + a Fekete-tengertől a Nílusig. Fiatalon meghalt -> 4 tábornoka osztozott a birodalmon
=> 4 részre szakadt!:
1. Ptolemaios;
2. Seleukos;
3. Kassander;
4. Lysimachos birodalmára     = a párduc 4 feje!
           
                    A negyedik állat     
  „…íme, 4. állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős; nagy vasfogai voltak, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt.
= Római birodalom – ellenállhatatlan erővel foglalta el az országokat és hajtotta uralma alá.


         A római birodalom helyreállása
Kr.u. 96. körül – Jelenések könyve keletkezett: nagyon sok utalás Dániel könyvére. János látomásai kiegészítik Dánielt + a többi prófétát.
Jel 13:1-10;
17:8  A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jön fel és megy a veszedelemre…a.)   
a.) A fenevad volt: a birodalom egykori nagyságára utal.
b.) A fenevad nincs: a bukása utáni idő
c.) A fenevad a mélységből jön fel: a birodalom eljövendő szakaszára mutat = a helyreállításra.

  Újraéled = a nyugati hatalmak egyesülnek.
A vezetés egy diktátor kezébe kerül:
Jel 13:1-10 = a fenevad // Dán 7:8; 20b-22; 24; = a kinövő szarv.                   
=  10 hűbéruralkodóval együtt fog uralkodni = Jel 13:1; 17:12-13; Dán 7:7; 24;
// Nabukodonozor 10 lábujja Dán 2:24;

   A Jelenések látomásaiban: megkülönböztethető a Római bir. 3 szakasza, a Dániel könyvében: az a.) és c.) korszak egybe van foglalva, és a c.)  nem tűnik ki. 


                     Az Emberfia birodalma
Dán 7:13-14  …és íme, az ég felhőiben mint valami emberfia jött; és ment az öregkorúhoz, és elé vitték őt. És adott neki hatalmat, dicsőséget és országot. És minden nép, nemzet és nyelv neki szolgált; az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és országa meg nem rontatik.

  A római bir. elbukott, nem jött helyébe más.
MOST a b.) szakaszból a c.) szakaszba átvezető időben élünk.
A helyreállított birodalom élete rendkívül rövid lesz, hamar véget vet neki az Emberfiának a megjelenése: Dán 7:11; 26-27;
Az Ő birodalmában igazság és békesség lesz!

    (folyt.köv.)   sm0    bye

2011. Május 15. - 20:13:19
Válasz #5

Kamilla

 • Vendég
A  KOS  ÉS  A  KECSKEBAK   

Kr.e. 547. – Belsazár 3. évében.
                 Elámban, az Ulai folyó mellett
= Susán várában – még a babiloni birodalomhoz tartozott. -> perzsa uralkodók téli rezidenciája lett.
   
                      A kos a folyam előtt
„… 2 szarva volt, de az egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később megnövekedett.”KOS = Méd-perzsa bir.; 
KÉT SZARV = médek + perzsák;
AZ EGYIK MAGASABBRA NŐTT = perzsák: Círusz alatt jutottak a perzsák uralomra a médek felett.

                   A kos hatalma
   A Méd-perzsa birodalom ellenállhatatlanul terjeszkedett keletről nyugat felé: Mezopotámia, Szíria, Kis-Ázsia, Macedónia; észak felé: Trácia, Örményo., Turkesztánig; dél felé: Izrael, Egyiptom, Líbia;
Kb. 2 évszázadig uralkodtak!


          Kecskebak jön nyugat felől
  … egy kecskebak jött nyugat felől, az egész föld színére, és nem illette a földet; és ennek a baknak tekintélyes szarva volt a szemei között.” = A szőrös kecskebak Görögország királya,a nagy szarv pedig, amely szemei között volt, az az első király.


  Nos, remélem sikerült kedvet csinálni a könyvhöz...

 Áldott olvasást, szeretettel Kamilla   pááá

2011. Május 16. - 07:44:50
Válasz #6

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Köszönöm Kamilla áldottt munkádat. ok18
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu