Szerző Téma: Bibliai történelem  (Megtekintve 27850 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2011. Június 08. - 21:55:15
Válasz #30

Kamilla

 • Vendég

 Dávid történetének folytatását megtaláljátok a

 Példaképek, hősök a Bibliában című topikban.   c19    ok21

2011. Június 08. - 22:22:34
Válasz #31

Kamilla

 • Vendég

     S A L A M O N  K I R Á L Y S Á G Á N A K   M E G A L A P Í T Á S A
                                         ( 1Kir 1 - 2 ) 1. Adónia összeesküvése.  Salamont királlyá kiáltják  ( 1 )

- Adónia - Dávid és Haggit 4. fia , Absolon után, ekkor a legidősebb életben maradt fia.
-> 6. v.: nem kapott nevelést kit az ő apja soha meg nem szomorított...
-> Joáb, Séruja fia, Dávid fővezére  és Abjátár pap pártjára állt.
-> Nátán próféta és Betsabé azonnal emlékeztették Dávidot arra, hogy Salamonnak ígérte a trónt.
-> mellettük állt Sádók pap és Benája, Jójada fia, a testőrkapitány
-> a városon kívül felkenték = Sádók pap és Nátán próféta Salamont, és ünnepelni kezdték Dávid parancsára Gihonban = ott volt a Sátor
   = ez a felkenés Salamon uralmának hivatalos kezdetét jelentette, egy ideig még társuralkodóként
-> Adónia, mikor meghallotta ezt, mivel félt Salamontól, elfutott és megragadta az oltár szarvait


 2.  Dávid halála.  Salamon trónra lépése  ( 2; 1Krón 28 - 29 )

-> Krónika -
    Dávid hivatalos gyűlést szervezett Jeruzsálembe, hogy:
       - Salamon személyében bemutassa a trónörököst a törzsi vezetőknek.
       - Isten parancsai iránti hűségre intett,
-> Kir. 2 - a templom felépítését Salamonra és a népre bízta.
              - utolsó utasításait a halálos ágyán adja Salamonnak = és őrizd meg az Úrnak a te Istenednek őrizeteit, hogy az Ő útjain járj, és megőrizd a rendeléseit, parancsolatait és ítéleteit, és bizonyságtételeit....
              - rendelkezés Joáb, Sémei, Barzillai felől

 ° Joáb - megölte Abnert, a Nér fiát, és Amasát, a Jéter fiát, akik fővezérek voltak, harci vért ontva békesség idején -> ne engedd, hogy megőszülvén, békességgel menjenek a koporsóba

 ° gileádbeli Barzillai fiai - cselekedj velük irgalmasságot, és legyenek asztalod vendégei, mert így közeledtek ők is felém, mikor Absolon, a te testvéred elől menekültem

 °  Sémei, Gérár fia, a Babilonbeli Benjáminita - aki gyalázatosan szidalmazott akkor, mikor Mahanáimba  mentem; de aztán, mikor elém alájött a Jordánhoz, megesküdtem neki az Úrra, és mondtam: - Nem öllek meg téged fegyverrel. Te azonban ne hagyd őt büntetés nélkül, és mivel eszes férfi vagy, tudod, mit kell cselekedned vele, hogy az ő vénségét vérrel bocsássad a koporsóba.

-> Dávid 70 évesen meghalt, 40 évi uralkodás után
-> Salamon kemény kézzel kezdett el uralkodni
-> Adóniát halállal büntette, mert feleségül kérte Abiságot = ez a trónutódlás igényével volt egyenértékű
-> Abjátár papot Anatothba száműzte - hogy ne legyen az Úr papja, hogy beteljesedjen az Úr beszéde, amelyet szólt az Éli háza felől Silóban. (2:27)
-> Joábot megölette
-> Sémeit a városból való kijárási tilalomra ítélte -> megszegte => kivégeztette.---
-> Benája, Jójada fia lett a hadvezér
-> a főpap Sádók lett.

  (folyt.köv.)   c19

2011. Június 09. - 08:45:24
Válasz #32

Kamilla

 • Vendég
    S A L A M O N  U R A L K O D Á S A      ( 3- 11 )

         
1.  Salamonnak adott isteni ajándékok  ( 3;  2Krón 1 )

-> már akkor is bölcs volt, amikor Isten megjelent neki - szerette Salamon az Urat, járván Dávidnak, az ő atyjának parancsolataiban, kivéve, hogy a magas helyeken áldozott, és ott tömjénezett.
-> a szomszédos népekkel szövetségre lépett = megerősítette az országot .
     - Egyiptom esetében házassággal
-> a magaslatokat nem romboltatta le
-> Gibeonban áldozott, amikor Isten megjelent neki álmában 
       - Kérj amit akarsz, hogy adjak neked.
-> Amiért a bölcsességet választotta - Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet és tudjon választást tenni a jó és gonosz között;
< > gazdagság, ellenségei élete, hosszú élet helyett
   => ezeket is megkapta - Íme beszéded szerint cselekszem: adok neked bölcs és értelmes szívet, úgy hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben.
-> a hosszú élet feltételeit nem töltötte be, ezért az nem valósult meg
 
 14.v. - És ha az én utaimon jársz, megőrizvén végzéseimet és parancsaimat, amiképpen járt atyád Dávid: meghosszabbítom életed idejét.
-> a két anya közti ítélettétel


     
 2.  Salamon javai  ( 4 )

-> 20.v. - Salamon uralma boldogságot, békességet, bőséget hozott a népre
-> a királyi udvar kb. 14 ezer főből állt.
     Nagy istállók - kb. 40 ezer ló
-> 3000 példabeszédéből 375 maradt fenn, 1005 énekéből kettő: Zsolt 72; 127;

 
       
3.  A templomépítés kezdete  ( 5;  2Krón 2 )

-> szerződés Hírámmal - Tírus királya, cédrusfát, mesterembereket küldött Dávidnak, amikor házat épített
    most: cédrus és fenyőfa behozatal gabonáért és olajért
-> 3850 munkafelügyelő.
-> a munkások többsége = leigázott népekből ill. kánaánitákból


         
4.  A templom építése  ( 6;  2Krón 3 )

-> 1v. És megépítteték az Úr háza Izrael fiainak Egyiptom földjéből való kijövetele után a 480. évben, Salamon Izrael felett való uralkodásának
4. évében, a Zif hónapban, mely 2. hónap.

 // 1Krón 29:22 
  S ettek és ittak az Úr előtt azon a napon nagy vígasságban. Azután Salamont, a Dávid  fiát másodszor is királlyá tették és felkenték őt az Úrnak, hogy legyen fejedelem; Sádókot is fölkenték a főpapságra. ( a jeruzsálemi gyűléskor)
-> A templom elrendezése és a méretek aránya megegyezik Mózes sátoráéval, de a méretek 2x-sek.
    - hatalmas kövek,
    - cédruslap borítás belül,
    - egy függöny = a szentek szentje és a szenthely között,
    - nagy központi mosdómedence (kb. 70 ezer l)
    - 10 másik medence;
    - 10 kenyerek asztala;
    - 10 gyertyatartó;
-> frigyláda - két olajfából készült, arannyal bevont kérubot állítottak fölé
-> az egész házat, a padlót is arannyal vonták be
-> az építőanyagokat a lelőhelyükön elkészítették, a templom helyén csak összeállították.
-> 11-13.v. - Isten újra szól Salamonnak
     - Ez ama ház, amelyet te építesz: ha a rendeléseimben jársz és az én ítéleteim szerint cselekszel, és megtartod minden parancsolatomat, azokban járván: Én is bizonyára megerősítem veled az én beszédemet, amelyet szóltam Dávidnak, a te atyádnak; és az Izrael fiai között lakozom, és nem hagyom el az én népemet, az Izraelt.
-> 7 és fél évig épült a templom.


         
 5. Salamon palotái, a templom berendezése  ( 7;  2Krón 4 )

-> királyi rezidencia; - oszlopcsarnok, - trónterem; - saját háza, - a Fáraó leányának háza
-> a templom tornácában lévő oszlopok:
         - Jákin = "megszilárdulás, megalapozás"; 
         - Boáz = " erő"
-> Hírám - tíruszi, fémműves mester - teljes volt bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal, hogy tudna csinálni mindenféle művet rézből....
-> Eziongáberben fejlett rézöntő és finomító műhelyek voltak.
-> a templomhoz felhasznált nyersanyagok összértéke = 5 milliárd dollár;
    153 ezer kánaánita munkaerőt alkalmaztak.

        (folyt.köv.)   c19

2011. Június 10. - 06:26:45
Válasz #33

Kamilla

 • Vendég

6.  A templom felszentelése  ( 8;  2Krón 5:1-7:10 )

-> Befejezés: 7. év 8. hó (6:38) = 14. év (= a 494. év az exodustól?)
-> Felszentelés: 7. hó ( 11 hónappal később) = sátorok ünnepén
     Fénypont = a frigyláda behelyezése - Isten dicsősége miatt a papok nem maradhattak állva.
  8:6  És bevitték a papok az Úr szövetségének ládáját az ő helyére, a ház belső részébe, a szentek szentjébe, a Kérubok szárnyai alá.
  8:11  Mikor pedig kijöttek a papok a szenthelyből: köd töltötte be az Úr házát.
   Úgy, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt mert az Úr dicsősége töltötte be az Úr házát.

-> Salamon imája 27-46.vsz.
-> 22 ezer ökröt, 120 ezer juhot áldoztak. Legalább 2000 pap szolgált
-> 65.v. Hét napig sátorok ünnepe = 14 napig összesen.
      és Salamon ünnepet szerzett ebben az időben, és vele együtt az egész Izrael; egy nagy gyűlést Hámát határától fogva Egyiptom határáig, az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, 7 napig, és újra 7 napig, azaz 14 napig.


       
 7. Szövetség Salamonnal. Építkezései  ( 9;  2Krón 7:11-8:18 )

-> Isten újra megjelent Salamonnak - megerősítette a Dávidnak adott szövetséget, de:
 6-9! De hogyha elszakadtok ti és a fiaitok tőlem, és meg nem őrzitek parancsolataimat, és végzéseimet, amelyeket előtökbe adtam, hanem elmentek és idegen isteneknek szolgáltok és meghajoltok azok előtt; kigyomlálom az Izraelt e föld színéről, melyet nekik adtam; e házat, melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől, és meséül lesz minden nép előtt.
 És bár e ház felséges, mégis, akik elmennek mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak és azt mondják: - Miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal? - és azt felelik: - Azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki az ő atyáikat kihozta Egyiptom földjéből, és idegen istenekhez ragaszkodtak, és azokat imádták, és azoknak szolgáltak: ezért bocsátotta rájuk az Úr mindezt a  nyomorúságot.

// 5Móz 28:37  És iszonyattá, példabeszéddé és gúnnyá leszel minden népnél,
                         amelyek közé elűz téged az Úr.

            28:45  És ezek az átkok mind rád szállnak és üldöznek téged, és megteljesednek rajtad, míg elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az Ő parancsolatait és rendeléseit, amelyeket parancsolt neked.
            28:63  És amiképpen örvendezett az Úr rajtatok, hogy jót tett veletek és megsokasított titeket, akképpen fog örvendezni az Úr rajtatok, hogy kiveszt és kipusztít titeket; és ki fogtok gyomláltatni arról a földről, amelyre bemégy, hogy bírjad azt.
-> fizetség Hírámnak: 20 város, amikkel elégedetlen volt = "Kabul földje" = 'elzálogosított föld'
     = értéktelenségre való utalás
-> Hírám Salamonnak 120 talentum aranyat küldött = adó, amelyet kivetett Salamon, hogy megépíthesse az Úr házát, a maga házát, és a többi várost.
-> Salamon híre, hatalma növekszik.
-> Gézert a fáraó elfoglalta, kiűzte onnan a kananeusokat, és lányának, Salamon feleségének adta
-> Salamon megépítette: Megiddót = szekérvárosnak - istállókat tártak itt fel
-> kényszermunkás kánaániták 20-21. v.
-> Kereskedő flotta, áruk Szíriából, Arábiából, Egyiptomból, Indiából, Ofir India v. Arábiából.
-> Esiongáberben kikötőt és bányaközpontot hoztak létre = feltárták.


       
 8.  Séba királynőjének látogatása  ( 10;  2Krón 9 )

-> Délnyugat Arábiával azonosítják ( szabeusok) - Mt 12:42 - dél királynője
    Arab legenda szerint a neve = Balkis.
-> Érdekes tesztek: - kérdéseket tett fel, és mindenre tudott válaszolni Salamon,
    És mikor látta Séba királyné asszonya Salamon minden bölcsességét és a házat, amelyet épített, és asztalának étkeit, és szolgáinak lakását, és szolgáinak udvarlási módjait, és azok öltözeteit, és pohárszékeit, és áldozatát, mellyel az Úr házában áldozott: a lélegzete is elállt.
-> elismeréssel szól, áldást mond Salamonra és Istenre
-> adott neki 120 talentum aranyat + sok fűszert + drágaköveket
-> Hírám - aranyat Ofirból és ébenfát + drágaköveket
-> Salamon csináltatott belőlük: - oszlopokat az Úr házába; - hegedűket, lantokat a dicsérőknek.
     az aranyból - 100 pajzsot, tiszta vert aranyból
      " nem volt azok között semmi ezüst, mert annak semmi becse nem volt Salamon idejében"


           
9. Salamon feleségei és problémái.  Halála  ( 11 )

-> 700 felesége + 300 ágyasa volt - a házasságok egy része lehetett politikai érdek is
-> az idegen feleségek bálványimádásokkal elhajtották Salamon szívét Istentől, aki ellenségeket támasztott:
    - az edomita Hadádot = Joáb irtóhadjárata óta Egy.ban élt;
    - a szír Rezont;
    -  Jeroboámot, a Nébát fiát.
-> Fő ellensége, szolgája = Jeroboám volt, aki jól kezdte:
 11:28  Jeroboám erős férfi volt, és látván Salamon, hogy az ő szolgája az ő dolgában szorgalmas, rá bízta a József házának gondviselésének egész terhét.
-> De nem erényei, hanem Salamon bűne miatt választatott ki a 10 törzs királyául:
  11:11 Mondta az Úr Salamonnak: - Miután ez történt veled, és nem őrizted meg szövetségemet és rendeléseimet, amelyeket parancsoltam neked, elszakasztván elszakasztom tőled az országot, és adom a te szolgádnak.
-> Salamon meg akarta ölni Jeroboámot, ezért Egyiptomba menekült.
-> Salamon 60 évesen, 40 év uralkodás után halt meg.
    Elvesztette a hosszú élet ígéretét. 

         (folyt.köv.)   c19           

2011. Június 10. - 11:57:25
Válasz #34

Kamilla

 • Vendég

  1Kir 12   a királyság kettészakadása
 - Roboám Sikemben király lett, hozzá ment Jeroboám ( Egyiptomból, ahová Salamon elől menekült),
   és egész Izrael : "könnyebbítsd meg atyád kemény szolgálatát... és szolgálunk neked."
 - vénekkel tanácskozott : "Ha e mai napon szolgája leszel e népnek,... jó szót adsz nekik, mind éltig szolgálnak neked."
 - ifjak: "Az én kisujjam vastagabb atyám derekánál. ha atyám ostorral fékezett titeket, én skorpiókkal ostorozlak titeket."
 -> "Micsoda részünk van nekünk Dávidban? Nincsen nekünk örökségünk az Isai fiában..."
 -> Adorámot, az adószedőt megkövezték az izraeliek, és Roboám is elmenekült Jeruzsálembe.
   "Így szakadt el Izrael népe a Dávid házától..."

 -> Jeroboámot királlyá tették Izraelen.

 - Roboám meg akarta támadni Izraelt, de Semáján keresztül szólt az Úr:
   "Fel ne menj hadakozni atyátokfiai ellen; térjetek meg kiki a maga házába, mert tőlem lett e dolog"

2011. Június 10. - 12:09:18
Válasz #35

Kamilla

 • Vendég

AZ ÉSZAKI KIRÁLYSÁG (IZRAEL) FONTOSABB URALKODÓI ÉS ESEMÉNYEI

I. JEROBOÁM / 921-901)
1Kir 12:25; 14.17; 
 új főváros: Penuél, Sikem, majd Tirca
 - Jeroboám megépítette Sikemet, Efraim hegyén, és Pénuelt.
 - Tirca: oda ment Jeroboám felesége, és "mikor a ház küszöbén belépett, meghalt a gyermek - Abija, Jeroboám fia -.

1Kir 12:31-33  bálványimádó kultusz bevezetése
 - "Ha felmegy e nép, hogy áldozatot tegyenek Jeruzsálemben az Úr házában; enép szíve urához, Roboámhoz, Júda kir.hoz hajol, és engem megölnek, és visszatérnek Roboámhoz..."
 - aranyborjúk= Béthel és Dán
 - magashelyek temploma,  - papok a nép aljából,
 - Ünnep = 8. hó 15.-én  // mint a Templomszentelés ünnepe Béthelben.

OMRI ( 876-869 )
1Kir 16:24 
  Új fővárost épít Somrónban
 - megvette a Samaria hegyét Sémertől, és nevezte: Sémernek = Somróm

ÁHÁB ( 869-850 )
1Kir 20      dinasztikus szövetségi politika Türosszal
 - Benhadád, Siria király seregével + 32 király és sok ló, szekér
 <> Samariát ostromolta, követek Akhábhoz: "- Mindened az enyém!"
 - Akháb egybehívta a véneket : - "Ne engedj neki.."
 - Próféta Akhábhoz : "kezedbe adom azt e sokaságot, hogy megtudjad, én vagyok az Úr!"
 - "Ki által?
- A tartományok fejedelmei által. - Ki kezdje a harcot? - Te!"
 - másik próféta Akhábhoz: " erősítsd meg magad... egy év múlva ismét megtámad.."
 - sziriabeliek: "A hegyek istenei segítették őket...!"
 - Afek - Izrael győzőtt, és a Akháb szövetséget kötött Benhadáddal:
   "A városokat, amiket elvett atyám a te atyádtól, azokat visszaadom, és csinálj magadnak utcákat Damaszkuszban, mint atyám csinált szamáriában; én ezzel a kötéssel bocsátlak el téged. És szövetséget kötött vele, és elbocsátotta őt."

 -> a próféta kéri: - "verj meg engem!"-> elment a királyhoz: "mert elbocsátottad a férfiút, akit én halálra szántam, azért lelked lesz lelkéért, és néped népéért."

                                                                     
1Kir 22   szövetségi polittika az asszírok ellen
 - Josafát, Júda királya, Akhábhoz, Izrael kir.hoz
-> aki hadba hívta Rámoth Gileád ellen, ahol a szíriaiak voltak.
-> 400 próféta: "Menj el... az Úr kezedbe adja.."
 - Sedékiás, Kénaána fia: vasszarvak "Ezekkel ökleled fel őket..."

< - > Mikeás, a Jemla fia: "Látám az egész Izraelt szétszéledve a hegyeken, mint akiknek nincs pásztoruk. Látám az Urat a székében ülni, és az egész mennyei sereget jobb- és bal keze felől mellette állni.... eljött egy szellem: Kimegyek és hazug szellem leszek minden prófétájának szájában..." 
-> Mikeást tömlöcbe vetették
-> Akháb álruhában ment a hadba, és egy találomra kilőtt nyílvessző megölte.
-> Akházia, Akháb fia Izraelben  // Josafát, Asa fia Júdában //  Edomban helyettes király
 - Josafát társishajókat küldött aranyért Ofirba, de Esiongáberben, de összetörtek.
 - nem engedte szolgáit fáért az Akházia szolgáival.


1Kir 16:32  Baál templomok építése Somrónban
 - Akháb, Omri fia : "oltárt emelt a Baálnak a Baál házában, amit Samáriában épített."

1Kir 18:4  halálra üldözi az Úr prófétáit
 - Abdiás - Akháb házának gondviselője - 100 prófétát bújtatott el és etette öket.


J(EH)ÓRÁM (849-842 )
2Kir 3:4-27  Mésa, moábita király lázadása
 - Akháb adófizetője volt, de annak halála után elszakadt Izraeltől.
 - Jórám népszámlálást tartott, követeket küldött Josafáthoz: Menjen vele Moáb ellen!
 - Csatlakozott hozzájuk Edom királyaa is, de 7 napig bolyongtak víz nélkül
 - Elizeus próféta, a Sáfát fia: "Nála van az Úr beszéde." - csak Josafát miatt állt velük szóba 
 - " a patak megtelik vízzel... Moábot is kezetekbe adja az Úr"

 - Moáb királya vette elsőszülött fiát és megáldozta égőáldozatul a kőfalon."
 - Izrael otthagyta őket undorodva

    (folyt.köv.)   c19
 
 

2011. Június 10. - 12:55:32
Válasz #36

Kamilla

 • Vendég

JÉHU ( 842-815 )
2Kir 9-10  államcsíny
 - Elizeus egy prófétának: "menj Rámóth Gileádba... Jéhut, Josafátnak fia, Nimsi unokája...
   "Téged kentelek királlyá Izraelen!" 
 - "Hogy elveszítsd Akhábnak, uradnak házanépét, mert bosszút állok szolgáimnak véréért, a prófétáknak véréért... kivész egészen Akháb háza... Jézabelt az ebek eszik meg.."

 - "Akkor nagy sietséggel vette kiki az ő ruháját, és aláterítették a grádics felső részére: Jéhu uralkodik!" "Így ütött pártot ... Jórám ellen",
 aki Hazáel - siriai király - ellen harcolt .
 - Jezréel: Jórám sebesült, Akházia - Júda királya - meglátogatta, oda ment Jéhu "Kerülj a  hátam mögé!" "Mit békesség, mikor Jézabelnek a te anyádnak (Jórámé) paráznasága mind nagyobb lesz!"
-> Jéhu hátba lőtte Jórámot , "Bizonyára megkeresem Nábót vérét és fiainak vérét.."
 - Akháziát is megsebesítették, Megiddóban halt meg.
 - Akhábnak 70 fia volt, megölték őket a tútoraik, hogy bebizonyítsák Jéhuhoz való hűségüket.
 - "Az Úr beszédéből egy sem esik le a földre, amit Akháb háza ellen szólt.", mindenkit kiirtott!
 - Samáriába menet is rátalált Akháb atyjafiaira, azokat is megölette (42).
 - Samária: Megölette a Baál prófétáit, megégették a bálványokat...
 - DE nem szakadtak el az aranyborjútól! (Jeroboám bűne)
 - "... a te fiaid negyedíziglen ülnek Izrael királyi székében!"

2Kir 10:32-33  Jéhu az asszir kir. adófizetője lesz
 - <> HAZÁEL megverte Izraelt köröskörül. Jéhu meghalt
-> fia Joákház uralkodott.

                                                                 
JÓÁHÁZ (815-801)
2Kir 13:7  fegyverzetmoratórium  (10 szekér, 50 lovas testőr, 10 000 gyalogos)


JÓÁS (802/1-786)
2Kir 13:25   v.mennyi várost visszavette, amit apja elvesztett
 - "visszavette Benhadád - Hazáel fia - kezéből  a városokat..."


II. JEROBOÁM (786-746)
2 Kir 14:25  a gát-héferi próféta, Jónás szavai szerint északon a salamoni határokig terjesztette ki országát
 - Jónás Amittai fia


PEKAH BEN REMALJA (737-732)
2Kir 15:29  részt vesz egy Asszír ellenes szövetségben, leverik és megkezdik a deportálásokat.
 Izraelt 3 asszír tartománnyá szervezték: Gileád, Megiddó, Dór

 - Pekája -  Menáhem fia - ellen: hadnagya volt, megölte Samáriában
 - Péka + Récin - Siria királya - Jeruzsálem ellen, körülzárták Akházt, Elát a sziriaiaké lett.
 - Akház Tiglát-Pilésertől kért segítséget
-> Damaskus ellen: Récint megölte
 - Akház: a damaskusi oltár képét Uriás paphoz -> azon áldozott a király   
 - Odéd próféta 
 - Tiglát-Piléser Assziria királya
 - Hósea - Ela fia - megölte Pékát
 // Jótám - Uzza fia- 20. évében

2 Kir 17:6-23  Izrael 10 törzsének fogságba hurcolása
 - Hósea 9. éve - V. Salmanassár, asszir király támadása, mert:
- idegenistenek imádása, magaslatok, bálványok,
  "A körülöttük levő pogányok után indultak, akik felől megparancsolta az Úr, hogy azokat ne utánozzák."
- tűzön átvitték a fiaikat; két borjú; Asera;
  "Elidegenült azért az Úr egész Izrael magvától.."
       "követték Jeroboám minden bűnét.."


   (folyt.köv.)   c19

2011. Június 10. - 14:03:19
Válasz #37

Kamilla

 • Vendég
  Az Asszír Birodalom

ASSZÍRIA /első fővárosáról ASSÚR-nak is nevezik/ eredetileg a Tigris felső folyásánál terült el.
Fénykorában magában foglalta a Fekete t., Kaspi tenger, Perzsa – öböl, Földközi tenger közti területet Egyiptommal együtt.
Lakossága sémita volt, későbbi fővárosa Ninive.
 A „hazafias” Jónás próféta előre látva Ninive felemelkedését, nem akart feléjük a megtérés üzenetével szolgálni.
Az asszír uralkodók általában nem kényszerítették vazallusaikat az isteneik imádására.

A birodalom i.e. 9. sz-ban, 1100 körül I.Tiglátpilészer uralkodása alatt emelkedett fel, elérte a Földközi tengert.
Utódai alatt visszasüllyedt jelentéktelen állammá.

II. Assurnaszirpál i.e. 800-as években újra terjeszkedik: elérte Szíriát és a föníciai városokat (Tírus, Szidon), melyekre súlyos adókat vetett ki.

III. Salmanassár hódító politikája során Szíria központja felé vonult. Közben elfoglalta Qarqart is.
Szíriai, izraeli, egyiptomi szövetségesekből álló koalícióval ütközött meg i.e. 853-ban.
Legyőzte őket, de a hadereje meggyengült és csak 4 év múlva folytatta a nyugati hadjáratát.
Egy asszír felirat őrzi a csata emlékét, amely a szövetséges haderő listája (eléggé túlzó számadatokkal).
Újabb hadjárata Szíria ellen, de a szír koalíciós sereg Hadaezer /Ben-Hadad/ vezetésével ellenállt.
I.e. 841-ben azonban legyőzte a Hazáél által, újonnan alapított damaszkuszi dinasztiát. Damaszkuszt nem tudta bevenni, elpusztított több várost (pl. Hácórt. Baál-Rós hegyén / valószínűleg a Kármel hegy), a tengerparton felállítatta saját szobrát.
Az asszír források Izraelt „Omri házának országaként” említik, Jéhut pedig „Omri fia”ként pl. a király Fekete Obeliszkjén.
   „Adót szedtem Türosz és Szidon városok lakosaitól, valamint Jéhutól, Omri fiától.” – szerepel III. Salmanasszár évkönyvében.

Az új uralkodó III. Adad-nirari ismét nyugat felé hódít, a krónikák több hadjáratot rögzítenek.
Az utolsóban Damaszkusz ostroma után Mari (III. Benhadád) és a „Szamerina (Szamária) földjéről való Jóás”, Edom és Filisztea is adót fizet.

III. Tiglátpilészer felújította a terjeszkedési politikát.
 Őt tartják a birodalom alapítójának, amely bekebelezte Szíriát és Izraelt is. Miután az ellenséget legyőzte, adófizetésre kötelezte, a független országokat tartományokká szervezte és asszír helytartókat állított élükre.
A lázadások visszaszorítása végett a meghódított ország vezető rétegét deportálta, helyettük a birodalom más részéről idegeneket telepített be /pl.: Szamária kevert lakossága/.
Felirata szerint i.e. 743-ban Uzziás, Júda királya vezette a koalíciós sereget vele szemben, ami az asszír túlerő miatt felbomlott.
Elérte Libanont, asszír provinciákat alapított.
Uzziás halála után Péka és Recin újabb koalíciót szervezett Asszíria ellen, de mivel Akház nem akart csatlakozni, ellene fordultak.
Közben a filiszteusok is megszállták a Negevet, és Júda tengerparti részét.
E reménytelen helyzetben Akház Asszíriához fordult segítségért Ézsaiás figyelmeztetése ellenére, aki felismerte, hogy Asszíria sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint „e két füstölgő üszög darab”.

Az asszír király feliratai szerint hadjáratot folytatott Filisztea ellen, elfoglalta Gázát.
Egyik egysége Egyiptom patakjánál állomásozott, elvágva Palesztinát az egyiptomi segítségtől.
I.e. 733-ban Észak- Izrael elleni hadjáratban, elfoglalja a Jordán völgy északi területeit, Felső- Galieán keresztül Türosz dombjait, Kedest.
Ézsaiásnál az elsőként elfoglalt területek: „a tenger útja, a Jordánon túli föld, és a nemzetek Galileája”. (Ábél-bét-Maakából Jánoahba vezető út, Gileád, Jezréel völgy).
Damaszkuszt is elfoglalta, Astarót lakosait fogságba vitte.
(a király kalahi palotájában egy dombormű örökítette meg az eseményt).
Hóseát Izrael királyává tette, keményen megadóztatta és megkezdte a deportálást.(i.e.732)
Izraelt 3 asszír tartománnyá szervezte (Gileád, Megiddó, Dór)
Az asszír politika a meghódított területeket helyi kormányzók alá rendelt tartományokra osztotta, egy-két helyen a helyi dinasztiát meghagyták
 /Türosz, Gáza, Ekron/.
Damaszkusz, Izrael területét felosztották, élükre asszír kormányzó került. Később a babiloniak, perzsák is az asszír közigazgatási körzeteket vették át.

V. Salmanu-asarídu /Szalmanasszár/ idejében Hósea nem fizetett adót, Egyiptomhoz fordult.
 Az asszír király letartóztatta és ostromolta Szamáriát (i.e.725-724), amely elesett, lakóit fogságra vitte.

II. Sarrukin /Sargon/
"Újraszerveztem ezeket a városokat.
Letelepítettem ide népeket, akiket nyugat földjeiről hoztam fogolyként. Hivatalnokomat neveztem ki föléjük kormányzóul, asszírokként bántam velük és az én igámat hordták” áll az évkönyvében.

Elfoglalta Szamariát, lakóit deportálta Gózán, Halah, Média tartományokba. I.e.722 .
Szamáriába Babilonból, Szefárvaimból Arábiából telepített be embereket.
Egyiptomot, Észak Arábiát legyőzte, ellenőrzési jogot szerzett az Arábia- Filisztea közti karavánút felett.
Ezékiás lojális volt az asszír királyhoz, ezért hatalmas hasznot húzott a karavánutakból, amiből fegyverkezett.
Asdódot is elfoglalta, legyőzte a káldeus Merodák Baladánt Babilonban.

Szín-ahhé-eriba /Sanherib/
 Ezékiás asszír ellenes lázadást szervezett, visszafoglalt júdeai városokat, filiszteus erődöket..
Sanhérib újrahódította Főníciát, majd Filisztea és Júda ellen vonult.
Elfoglalta Azekát, Gátot, Lákist.… Jeruzsálemet Rabsaké ostromolta, majd visszafordult. Sanheribet fiai ölték meg Ninivében, a palotájában ima közben.

Assur-ah-idinna/Esárhaddon /újra felépítette Babilont, elfoglalta Egyiptomot.
Idegen néptörzseket telepített Babilonból Szamáriába. Manassét fogságba vitte.

Assur-ban-apli uralma alatt belső feszültségek és külső veszélyek jelentkeztek.
A babiloni sereg és méd szövetségesei elfoglalták Ninivét, majd i.e. 610-ben Harránt.

      (folyt.köv.)   c19

2011. Június 11. - 18:37:51
Válasz #38

Kamilla

 • Vendég

 A DÉLI KIRÁLYSÁG ( JÚDA) FONTOSABB URALKODÓI ÉS ESEMÉNYEI


ROBOÁM (922-915)
1Kir 14:21-31  háborúba keveredik Jeroboámmal
 - Júdában: magaslatok, faragott képek, férfi paráznák,
 - 5. évében Sisák - Egyp. kir. - <> Jeruzsálem: elvitte a Templom kincseit
 - Semája próféta "Mert ti engem elhagytatok, Sisák kezébe adlak."
 -> megalázták magukat
 - "és hadakozás volt Roboám és Jeroboám közt egész életében."
      (2Krón 12:14)

1Kir 14:25  Sosen / Sisák fáraó támadása Jeruzsálem ellen

ABIJJÁ (915-913)
1Kir 15:4  legyőzi Jeroboámot és elfoglalja Bételt, Jeruzsálemet megerősíti
 - "velünk van Isten vezér gyanánt, és papjai a riadó kürtökkel... Ne harcoljatok atyáitok Istene ellen, mert nem lesz szerencsétek!"
 "Isten megverte Jeroboámot... Júda fiai pedig megerősödtek, mert ők az Úrra, atyáik Istenére támaszkodtak."

 - " Abija hatalmas lett, vett magának 14 feleséget.."  ("Krón 13 )
                                                             
JÓSÁFÁT (873-849)
1Kir 22:47  Egyiptom befolyása véget ér;  Edom Júda tartománya lesz.
- megtámadták a Moábiták, Ammoniták, Edomiták
- "Nem tudjuk mit cselekdjünk, hanem csak Rád néznek szemeink."
- Jaházielre - Zakariás fia (Lévita, Asáf fiai közül) - "az Úr szelleme szállt....Ne féljetek.. nem a ti harcotok, hanem Istené."
- dicsérték az Urat
-> győztek! Júda népe Mispába zsákmányoltak
-> hálát adtak az Úrnak
- barátság Akháziával
 -> Eliézer jövendölése Jósafát ellen:
   "megsemmisíti az Úr a munkádat.."
-> összetörtek a hajók Esiongáberben   (2Krón 20)

ATALJÁ (842-837)
2Kir 11:3  a Szentély papjainak összeesküvésére megölik a Templom közelében.
 - Akházia anyja az egész királyi magot megölette, de Joás megmenekült.
 - Jójada szövetkezett Izrael családfőivel + a Lévitákkal : királlyá tették Joást
 - Atália bement az Úr házában, de kint ölték meg.

JÓÁS  (837-800)
2Kir 12:8-16  Kijavíttatta az Úr házának romlásait
 - Jójada adománygyűjtő ládát tett az oltár jobb oldalára; ha sok pénz összegyűlt, megszámolták és a munkavezetők kezébe adták
 - Hazáel - siriai kir. <>  Jeruzs ellen, Joás kincseket küldött és így elment.


AMACJÁ (800-783)
2Kir 14:7-14  Megverte az Edomitákat, de az izraeli Joástól vereséget szenvedett
 - Követeket kükdött Joáshoz - Jéhu fia (Izr.)- hadba hívta.
 - példabeszéd: a bogácskóró a cédrus lányát akarja feleségül a fiának, de eltapossa a mező vadja.
  = ne akarjon vereséget!
 -> Bethsemesnél megverte Joás Amásiát.
 - elfogta Joást, lerontotta Jeruzsálem kerítését, elvitt minden aranyat, az Úr házának kincseit.
 

ÁHÁZ (735-715)
2Kir 16:5 ;  Ézs 7:1  Recin és Peka megostromolják Jeruzsálemet, de nem tudják bevenni
 - "És lőn a Júda királyának, Akháznak az Uzziás fiának, Jóthám fiának napjaiban, eljöve Recin, Sziria kir.a és Peka, Izrael kir.a Jeruzsálem ellen,... de nem veheté be azt."

2Kir 16:10-18  Az Úr oltárát elviteti és damaszkuszi mintára építtet Uriás pappal egy oltárt, amelyen maga is áldozik, sőt, talán még az asszír királyt is beengedi a Szentélybe.

EZÉKIÁS / HIZKIJJÁHU (715-687 / 6)
2Kir 18:7  Elszakadt Asszíriától és nem szolgált neki
Ézs 22:8b-11   megerődíti Jeruzsálemet
 - összegyűjti az alsó tó vizét;  - a kőfalat megerősítik; 
 - árkot astak a két kőfal között a régi tó vizének

2Kir 18:35; 2Krón 32:21; Ézs 37:36  Szanherib hiába ostromolja Jeruzsálemet
 - "És elbocsátotta az Úr az erős angyalát, aki megölt minden erős vitézt, elöljárót és vezért az assziriai kir. táborában, és nagy szégyennel megtért földébe. Bemenvén a saját istenének házába, és ott saját fiai ölték meg.

2Kir 20:12-17  barátkozása Merodák-Baladán babilóni uralkodóval
 - megmutatta neki egész kincsesházát és mindent a birodalomban
 - Ésaiás próféta: "mindaz ami házadban van, elvitetik Babilónba,.. fiaid elhurcoltatnak udvari szolgáknak."
                                                             
MANASSÉ (687/6-642)
2Kir 21:1-17  bálványozás az Úr házában
 - újra megépíttette a magaslatokat; oltárokat emelt Baálnak; Aserát állított; imádta az összes menyei sereget és azok szolgáit;
 - Az Úr házában is épített oltárokat mind a két pitvarnak az egész mennyei seregnek.
 - "Mivel ezeket a gonosz dolgokat csel.te,.. oly veszedelmet hozok Júdára és Jeruzsálemre, hogy mindenki aki hallja, megcsendül bele mindkét füle."
 - "Kiterjesztem rá Samaria mérőzsinórját és Akháb házának mértékét..."
 - "Elhagyom örökségem maradékát, adom őt ellenségei kezébe... "

 - Manasse sok ártatlan vért ontott

            (folyt.köv.)   bye


2011. Június 12. - 10:11:13
Válasz #39

Kamilla

 • Vendég

JÓSIÁS / JÓSIJJÁHU ( 640-609) 31 évig
2Kir 22-23  Hilkija főpap megtalálja a Törvénykönyvet a Szentélyben, a szövetség megújítása és a húsvét megünneplése
 - 18. év: kijavíttatta az Úr házának romlásait;
 - Hilkia Sáfánnal, az íródeákkal üzen: megtalálta a Törv.könyvet
 - felovasta a királynak, aki megszaggatta ruháit
 - Hulda próféta asszony: "veszedelmet hozok e helyre, e könyv beszédei szerint, ...de mivel meglágyult a szíved e beszédekre, melyeket hallottál, és megaláztad magad az Úr előtt, meghallgattalak..."- a nagy veszedelmet halálod után hozom csak e földre."
 - elment minden férfi a királlyal az Úr házába és felolvasták a szövetség könyvét mindenki előtt
 - a király szövetséget tett: "az Urat akarják követni mindenben"
 - kitakarítottak a Templomból minden utálatosságot
 - kiírtotta a bálvány papokat;   - lerontotta a férfi paráznák házait;  - lerontatta a magaslatokat;
 - eltávolította a lovakat, amelyeket Júda királyai a napnak szenteltek
 - a Béthel-i oltárt leromboltatta (ezen volt az aranyborjú) és megégette rajta a csontokat
     // "Oltár! Oltár! Íme egy fiú születik a Dávid házából, a neve Jósiás lesz, aki megáldozza rajtad a magaslatok papjait, akik most rajtad tömjéneznek és emberek csontjait égetik."
 - megáldozta rajta a magaslatok papjait
 - páska ünnep
 - minden okkultistát kiírtatott;
 
2Kir 23:29  Nékó fáraó ebben az időben jött fel Izrael ellen. Bevette Megiddót és
                    megölte az elébe menő Jósiást.ELJÁKIM / JÓJÁKIM
2Kir 23:35;  24:1;  Kifizette az egyiptomiak (II. Nékó) hadisarcát, majd 3 évig rendes adót fizetett II: Nabu-kudurri-ucurnak.

2Kir 23:34-37;  24:1-5  Jeruzsálem első ostroma a babilóni kir.tól.
  - a föld népét sarcoltatta meg
 - 3 év múlva elpártolt
 - ráküldte az Úr: a Káldeusok, sziriaiak, moábiták, ammoniták seregeit Júdára, az Ő beszéde szerint ( Jósiásnak), a Manasse bűneiért.

JÓJÁKIN  3 hó
2Kir 24:7;  25:24-30  a babilóni hódítás
 - "Babilónia királya mindent elvett, ami az egyiptomi királyé volt, Egyiptom folyóvizétől, az Eufrátes folyóvizéig."
 - Gedália (Sáfán unokája) a tiszttartó - MIspában: "Maradjatok az országban, és szolgáljatok Babilónia királyának és jó dolgotok lesz."

 - a 7. hóban megölték és mindenkit, aki vele volt Mispában.
 - a maradék nép elment Egyiptomba
 - Jojákin fogságra hurcolása után, a 32. évben Evil-Merodák - Babilónia kir.a - uralkodása 1. évében
    Jojákint szabadon engedte, és "feljebb emelte királyi székét a többi királyokénál."


CIDQIJJÁ (597-587)
2Kir 24:18-21   a babilóniak bábkirálya
 - gonoszul csel.tt, mint Joákim
 - elpártoltBabilón kir.tól

    (folyt.köv.)   c19

2011. Június 13. - 19:55:00
Válasz #40

Kamilla

 • Vendég
2Krón 36:17-21;  Jer 39:1-10    A babilóni fogság
 - a Káldeusok megölték az ifjakat, szüzeket, mindenkit,
 - minden kincset elvittek
 - felgyújtották a Templomot, 
 - Jeruzsálem kőfalait lerontották;
 - akik élve maradtak, elhurcolták és szolgáik lettek, míg a perzsa bir.m fel nem támadt
 - "míg lerójja a föld a szombatját... betelik a 70 év.
Jer 39:1-10
 - Sedékiás 9. év 10.hó - Nabukodonozor
 - leültek a babilóni fejedelmek a középső kapuban, Sedékiás meglátta őket
 -> elmenekült
 - elfogták, elvitték Riblába Nabukodonozorhoz: megölte előtte fiait, szemeit kiszúrta
 - Nabuzáradán a poroszlók feje: csak a nincstelenek maradtak Júdában, kaptak szőlőket, és szántóföldeket.

2Kir 17:24-41   A szamaritánusok eredete
 - "És más népet telepített be Asszíria királya - Asznapár - Babilóniából, Kutából, Avából, Hámátból és Sefárvaimból Samaria városaiba..."
 - az Úr oroszlánokat bocsátott rájuk, mert "nem tudják e föld Istene tiszteletét."
 - A király papot hozatott, aki Béthelben lakott
 - a népek szolgáltak isteneiknek, és tisztelték az Urat is de nem igazán.

Dán 2:31-45;  7:1-27    A négy birodalom felemelkedése
 - arany-fej - Babilon királya - Nabukodonozor- szárnyas oroszlán
 - ezüstmell és karok  -  medve 
 - has és oldalak rézből -  párduc
 - lábszárak vasból és lábai cserép és vas -  rettenetes
 - "a vas és a cserép emberi mag által vegyülnek össze, de mással nem egyesülnek"
 - "És azokban a napokban támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem széjjelzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké."
Dán 7:1-27
 - Belsazár 1. évében
 - "az ég négy szele háborút támaszt a nagy tengeren."
 - oroszlán sas-szárnyakkal és emberi szivet kapott   -  Babilon
 - medve, 3 oldalborda a szájában- "Kelj fel, egyél sok húst!" - Méd-perzsa
 - párduc, 4 madárszárnnyal, négy fejjel   -  Görög
 - rettenetes, nagy vasfogakkal, "falt és zúzott és a maradékot összetaposta." - Római

2Krón 36:22-23;  Ezsd 1:1-4   Kürosz engedélye a hazatérésről és a Szentély felépítéséről
 - Círus perzsa kir. 1. évében , "élő szóban és írásban is..."
 - mindenki aki Isten népe közül való, menjen Jeruzsálembe felépíteni az Úr házát,
 - aki marad támogassa a munkát

                                                           
Neh 2:1-8    Artaxerxés rendelete Jeruzsálem falainak újjáépítéséről
 - Artaxerxes 20. évében, Niszán hó - Nehémiás szolgál a királynak, és szomorú volt.
 - leveleket kapott a folyón túli tiszttartókhoz, és Aszáfhoz, erdőőr; segítsék

Eszt 1:1    Ahasvérus (Artaxerxés) birodalmának kiterjedése
 - Indiától - Szerecsenországig 127 tartományban

Dán 8:3-26   A méd-perzsa birodalom bukása és a görög uralom
 - kos két szarvval, az egyik nagyobb, naggyá lett  - Média és perzsia királya
 - kecskebak nyugatról, szarv a szemei közt, leütötte a kost és letörte szarvait - Görögország+ első király
 - a kecskebak hatalmassá nőtt, de eltört a szarva és 4 tekintélyes szarv jött helyette - 4 ország
 - egyikből egy kis szarv támadt és megnőtt délre, a kívánatos föld felé - ravasz, kemény arcú király
 - "És a seregek fejedelméig növekedék, és elvette tőle a mindennapi áldozatot és elhányattaté az Ő szentségének helye."   - antikrisztus
 - "2300 estéig és reggelig, azután kiderül a Szenthely igazsága."

Dán 11:1-45  A Ptolemaida (Déli) és a Szelekuida (Északi) királyság harca a hatalomért, IV. Antiochos Epiphanés;  a Makkabeus-felkelés

 - a méd Dárius 1. évében - 4 király fog támadni : 3 perzsiában, + 1 aki Görögország ellen támad
 - 1. déli király  <-> 2. északi király
 - "helyére egy útálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét, hanem alattomban jön és hizelkedéssel jut az országba....  visszatér, dühöng a szent szövetség ellen, és cselekszik ellne...és seregek állnak fel az ő részéről és megfertőztetik a szent helyet, az erősséget és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot....  És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig.
 - És aki felfuvalkodik és felmagasztaltatja magát minden  isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerően szól és szerencsés lesz, míg betelik a harag; mert ami elhatároztatott, végrehajtatik."

Dán 9:26-27;  Jel 13:2  A negyedik birodalom
 - "és 62 hét múlva kiirtatik a Messiás és senkje sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe;
 - És egy héten át sokakkal megerősíttetik a szövetség," de azután véget vet az áldozatoknak
.
 - "ez a fenevad... hasonló volt a párduchoz, lábai, mint a medvéé és szája, mint az oroszláné; halálos sebe meggyógyíttatott; csodálván, az egész föld követte a fenevadat."

2011. Június 13. - 20:12:02
Válasz #41

Kamilla

 • Vendég
  Nagy Sándor hódításai

Dán2,39 És utánad más birodalom támad, alábbvaló, mint te; és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, amely az egész földön uralkodik.

Dán7,6 Ez után látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párduc, és négy madárszárnya volt a hátán; és négy feje volt az állatnak, és hatalom adaték néki.

Dán8, 5-7 És míg én szemlélém, ímé, egy kecskebak jöve napnyugot felől az egész föld színére, és nem is illeté a földet; és ennek a baknak tekintélyes szarva vala az ő szemei között. És méne a kétszarvú koshoz, amelyet láték állani a folyam előtt; és feléje futa erejének indulatában. És látám a koshoz érni; és neki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem vala a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből.

Dán11,3 És támad egy erős király és uralkodik nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik.

  Nagy Sándor 13 év alatt végrehajtott hódításait
 (i. e. 336-323) már a kortársak is az egész világ meghódítási kísérleteként értékelték.
  Alexandrosz (Nagy Sándor), II. Philipposz makedón király fia i. e. 334-ben 35000 fős sereg élén megindult Perzsia ellen. Keleti hadjárata eleinte a perzsák elleni bosszúhadjáratnak indult.
Megdöbbentő sikereinek oka:
•   haderőinek (elsősorban a makedón lovasságnak) taktikai fölénye
•   stratégiai zsenialitása
•   jól értett hozzá, hogyan kell lelkesíteni és még nagyobb teljesítményre sarkallni katonáit.
   Ezzel szemben Perzsia, amely I. Dareiosz idején még félelmetes ellenségnek bizonyult, most vezetőinek erőtlenségétől szenvedett.
   
   Hadjárata:
   Kis-Ázsia, Lükia, Pamphülia, Phrügia, Tarszosz, Isszosz (itt legyőzi Dareiosz ellene összegyűjtött csapatát), Fönícia (itt Türosz bevétele 7 hónap alatt felépített gáttal), Akkó, Gáza (2 hónapos ostrom után), Samaria, Jeruzsálem, Eufrátesz, Tigris (itt legyőzi Dareiosz megmaradt seregét), Kelet Perzsia, Közép-Ázsia sztyeppéi, Indus völgye (itt hadserege föllázadt és megtagadta a továbbhaladást), Babilon
   Ekbatanából visszaküldte a szövetséges görög csapatokat, s ettől kezdve személyes háborút vívott, melynek célja a Kelet teljes meghódítása, és a két világ politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális egyesítése volt.
   A kecskebak tisztátalanságot, érzékiséget jelképez.
 Megtámadta a két szarvú kost nagy indulattal, legyőzi, letöri szarvát, megtapossa, alárendeli magának.
 Nagy Sándor megváltozik, majd 32 évesen hirtelen meghal.

2011. Június 14. - 15:25:18
Válasz #42

Kamilla

 • Vendég

A Ptolemaidák és Szeleukidák
   
 Dán8,8 A kecskebak pedig igen naggyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé.
   
 Dán11,4 De alighogy támadt, megrontatik az ő országa és elosztatik az égnek négy tája szerint, de nem száll az ő maradékira és nem az ő hatalma szerint, amellyel ő uralkodott: mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kívül.
   
   Nagy Sándor két utódot hagyott hátra:
•   féleszű öccsét, Philipposzt;
•   még meg nem született gyermekét

 Négy hadvezére fölosztja birodalmát, a vér szerinti utódokat félretették az útból, és egymás között hosszú harcba kezdtek. („nem az ő hatalma szerint”: utódállamai meg sem közelítették Nagy Sándor birodalmát)

Dán11,5 És elhatalmasodik a déli király, de az ő vezérei közül is egyik; és ez hatalmat vesz rajta és uralkodik; nagy uralkodás lesz az ő uralkodása.

  A fő küzdelem azok között zajlott, akik a birodalmat érintetlenül akarták hagyni (mint pl. Perdikkasz kormányzó és Antigonosz), illetve azok között akik fel akarták darabolni Nagy Sándor örökségét (Ptolemaiosz, aki Egyiptom szatrapiájának élén állt).

  Ptolemaiosz szilárdan tartotta magát pozíciójában, egyiptomi uralmának biztosítása érdekében szemet vetett Izraelre is, amelynek elfoglalására útnak indított egy szárazföldi sereget Szeleukosz Nikanór vezetésével, míg ő maga a tengeren át haladt célja felé.
 Perdikkasz kormányzó halála után Nagy Sándor birodalmának központi hatalma Antigonosz kezébe került.
 Antigonosz először is elhallgattatta Nagy Sándor dinasztiájának utolsó támogatóit, azután saját hadvezér-társai ellen fordult, mivelhogy a királyi címre fente a fogát.

  Babilónia kormányzója, Szeleukosz Egyiptom urához, Ptolemaioszhoz menekült, aki a birodalom felosztásának legfőbb híve volt.
 315 és 306 között hol Antigonosz, hol pedig Ptolemaiosz csapatai vették birtokukba az Egyiptomba vezető keleti utakat. Antigonosznak háromszor sikerült eljutnia a Nílus-völgy határáig.
  Első alkalommal, 315-ben Ptolemaiosz harc nélkül meghátrált, másodszor megverte Antigonosz fiát, Démétrioszt, de takarodót fújt az Antigonosz vezette túlerő előtt, a visszaúton azonban lerombolta Izrael erődjeit és sok foglyot vitt magával Jeruzsálemből, Júdeából és Szamariából, akiket Egyiptomban telepített le.
  Ugyanebben az évben Szeleukosz visszatért Babilónba, hogy az egész Keletet mozgósítsa Antigonosz ellen.
  301-ben végül Ptolemaiosz egyesítette erőit Szeleukosszal és a harmadik hadvezérrel, Lüszimakhosszal. Szeleukosz indiai elefántjai segítségével a szövetségesek győzelmet arattak Antigonosz és fia fölött Ipszosznál, Kis-Ázsiában.
  Ezzel a csatával szertefoszlott az egyesült Hellén Birodalom álma.
 Antigonosz veresége után a Ptolemaidák felemelkedőben voltak, Izraelt pedig beolvasztották birodalmuk komplex közigazgatásába.

 Dán11,6 És esztendők múlva szövetkeznek, és a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen, de a kar erejét meg nem tarthatja, és ő sem áll meg, sem az ő karja, hanem kiszolgáltatják őt és az ő kísérőit és az ő nemzőjét és azt aki őt egy ideig gyámolította.

 Az ipszoszi csata után III. Ptolemaiosz megtartotta magának Izraelt és Föníciát – a Szeleukosz Nikanórral a csata előtt kötött megállapodást figyelmen kívül hagyva.
  Amikor Szeleukosz Ázsia királya lett, vonakodott Ptolemaiosszal, egykori bajtársával harcba bocsátkozni.
  Szeleukosz utódai már kevésbé haboztak, melynek eredményeképpen konfliktusok sorozata bontakozott ki: ezek voltak a szír háborúk.
Az első és a második háborúban a Ptolemaidák voltak a támadó fél.
  225-ben egy időre békét kötöttek és II. Antiokhosz feleségül veszi Berenikét, III. Ptolemaiosz nővérét, miután korábbi hitvesét Laodikét eltaszította magától. II. Antiokhosz halálát követően azonban Berenikét elmozdították pozíciójából, nem sokkal később pedig Laodiké kezétől halálát lelte, mindez a Szíria és Egyiptom közötti háborúskodás kiújulásához vezetett.

  (folyt.köv.)   c19

2011. Június 14. - 15:37:08
Válasz #43

Kamilla

 • Vendég

Dán11,7-8 De támad helyébe az ő gyökerének csemetéje közül, aki a had ellen jön majd, és tör az északi király erősségeire, és azokat megszállja és beveszi. És azoknak isteneit is bálványaikkal és drága arany- és ezüstedényeikkel együtt fogságba viszi Egyiptomba. És néhány esztendeig erősebb lesz, mit az északi király.

  Egyiptom királya egyesített szárazföldi-tengeri hadművelettel megtámadta Antiokhiát és Szelukiát, mindkét város megadta magát.
Ezután megszállta Babilóniát, de a visszatérés mellett döntött, miután egy egyiptomi lázadás híre eljutott hozzá.

Dán11,9 Ez ugyan bemegy a déli király országába, de visszatér az ő földére.

Az i. e. 223/22-es évben szinte egy időben került két ifjú király Szíria és Egyiptom trónjára: Antiokhiában III. Antiokhosz, Alexandriában pedig IV. Ptolemaiosz kezdte meg uralkodását.
 Kettőjük közül a Szeleukida király bizonyult erősebbnek, és tüstént nekilátott, hogy Izraelt elragadja a rivális uralkodóháztól.
  221-ben, ahogy megszállta Libanon völgyét, a Theodotosz, Ptolemiosz parancsnoka által kiépített erődök sorfala megállásra kényszerítette őt.
Szíria visszaütött, az egyiptomiak kerekedtek felül és Antiokhosz visszavonult.

Dán11,10 De az ő fiai fegyverkeznek és sok nagy sereget gyűjtenek, és hirtelen jön és beözönlik, és átmegy és visszatér, és hadakoznak mind az ő erősségéig.

Antiokhosz 219-ben több sikerrel járt: elfoglalta Szeleukiát, melynek következtében Theodotosz és helyettese átállt hozzá.
Segítségükkel legyőzte az új egyiptomi tábornokot, Szidón, Türosz és Ptolemaisz meghódolt.
A Galileai-tenger partján álló közigazgatási központ, Philoteria, valamint Szküthopolisz voltak az első városok, amelyek megadták magukat.
A király csellel elfoglalta a Tábór-hegyet, Abila és Gadara ellenállás nélkül megnyitották kapuikat.
Elfoglalta Philadelphiát, majd innen visszatért Ptolemaiszba és ott töltötte a telet.

Dán11,11 És felháborodik a déli király és kimegy és megütközik vele, az északi királlyal, és az nagy sokaságot állít fel, de ez a sokaság annak a kezébe adatik.

  Időközben az egyiptomiak mozgósították összes haderejüket.
 IV. Ptolemaiosz útnak indult a 70000 katonát, 5000 lovas és 73 harci elefántot számláló seregével i. e. 217-ben.
Raphiában várta III. Antiokhosz 62000 gyalogossal, 6000 lovassal és 102 elefánttal.
Az egyiptomiak kerekedtek felül és Antiokhosz visszavonult Izraelből.

Dán11,12-13 És amint a sokaság elfogatott: felfuvalkodik annak szíve, és sok ezeret letipor; mégsem lesz hatalmas. Mert az északi király visszatér, és az előbbinél nagyobb sokaságot állít; néhány esztendő múlva nagy sereggel és nagy készlettel jő bizony.

 Ezután IV. Ptolemaiosz diadalmasan végigvonul az országon, ellátogatott Jeruzsálembe, Ptolemaiszba és Türoszba, és bejárta birodalma határait.
Úgy tűnt, az egyiptomi uralom még egyszer megsziládult Izraelben.
Egy hosszúra nyúlt hadjárat után, melyet Ázsia belseje felé vezetett,
 i.e. 201-ben Antiokhosz ismét megszállja Izraelt, IV Ptolemaiosz csapatai egy döntő csatában vereséget szenvedtek.

Dán11, 14-17 És azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen, a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak. Mert eljő észak királya, és töltést emel és beveszi az erősített várost; és délnek seregei meg nem állanak, sem az ő válogatott népe, és semmi erő nem bír ellene állni. És az, aki reátört a maga tetszése szerint cselekszik, és senki sem lesz, aki ellene álljon, és megállapodik a dicső földön, és megsemmisül az az ő kezétől. Azután maga elé tűzi, hogy bemegy az ő egész országának erejével; és békés szándékot mutat, és leányasszonyt ad néki feleségül, hogy megrontsa, de az nem áll meg és nem tart vele.

 Antiokhosz és serege Jeruzsálembe érkezett.
 A zsidók készségesen fogadták őt, ellátták katonáit és az oldalán küzdöttek, amikor megtámadta az egyiptomiak által hátrahagyott helyőrséget.
 Antiokhosz cserébe sokféle kedvezményt biztosított nekik: ellátta őket az áldozatokhoz szükséges rituálisan tiszta jószágokkal, valamint borral, olajjal, tömjénnel, búzával, liszttel és sóval, ezenkívül gerendákkal a Templom karbantartásához.
Megengedte a zsidóknak hogy atyáik törvénye szerint éljenek, a papokat felmentette a fej- és sóadó fizetése alól.
Parancsot adott, hogy engedjék szabadon az itt ejtett foglyokat... Júdea 31 éven át háborítatlanul élt a Szeleukida uralom alatt.

 Miközben a hellénisztikus birodalmak az egymás közötti háborúskodásokkal szétforgácsolták erejüket, új hatalom emelkedett föl Nyugaton: Róma, amely először egyesítette Itáliát, majd a második pun háborúban legyőzte Karthágót.
i. e. 197-ben felszámolta a makedón királyságot, majd a Szeleukidák ellen fordult.

Dán11,18 És fordítja orcáját a szigetekre, és sokat elfoglal; de az ő gyalázatosságának véget vet egy vezér, amellett, hogy megfizet néki az ő gyalázatosságáért.

III. Antiokhosz megpróbálta elejét venni a királyságát fenyegető veszélynek.
Elfoglalja Thrákiát, a görög szigetvilág nagyobb részét. 191-ben azonban a Thermopülai vereség után ki kell ürítenie Görögországot, kisebbik fiát Antiokhosz Epiphanészt is oda kellett adnia túszként (Antiokhosz Epiphanész Rómában nevelkedett).

Dán11,19 És fordítja orcáját a maga országának erősségeire, és meghanyatlik, elesik és nem találtatik meg.

  A szír király hanyatlása.
 190-ben végső csapást mér Róma III. Antiokhoszra a kis-ázsiai Magnésziában. Békekötés után feladta egész Kis-Ázsiát, hadseregét szélnek eresztette, jóvátételt fizetett.
 I. e. 187-ben megölte a fellázadt sokaság, amiért kirabolta a templomokat.

Dán11,20 Ennek helyébe jön az, aki adószedőt jártat végig az ország dicső földén, de rövid időn megrontatik, noha nem haraggal, sem viadalban.

Szíriában hatalomváltás (IV. Szeleukosz), a kincstartót (Heliodorosz) kijelölte adóbeszedésre, aki elvette a  Jeruzsálemi templom kincseit, majd megölte az uralkodót.

Dán11,21-35 Antiokhosz Epiphanész

Dán11,21 És ennek helyébe egy utálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét; hanem alattomban jő, és hízelkedéssel jut az országhoz.

 A rómaiak hazaengedték a fogságból a meggyilkolt testvére miatt, de nem engedték meg, hogy király legyen.
 IV. Szeleukosz fiai következtek volna a trónon.
Hízelgéssel és manipulálással sikerült megszereznie a hatalmat.
Ebben segítségére volt a Pergamoni király. Heliodórosz és mindenki trónbitorlónak minősítette, de minden ellenállást le tudott törni.

Dán11,22 És a beözönlő seregek elárasztatnak az ő orcája előtt és megtöretnek; még egy szövetséges fejedelem is.

Óniás főpapot megfosztotta a főpapi címtől, helyette Menelaoszt a hellenizált főpapot támogatta, megszegte apja Jeruzsálemnek tett ígéreteit.
Vallási egység alapján kívánta királyságát megerősíteni, az összes istenség integrálását akarta Zeusz fősége alatt.

Dán11,23 Mert a vele való megbarátkozás óta csalárdul cselekszik ellene, és reátör és győzedelmet vesz rajta kevés néppel.

 Jeruzsálemben világi párt vezetője, Jáson elérte, hogy szövetséget kössön Izraellel.
Pogány szokásokat akartak bevezetni Izraelben, a békét így akarták megvalósítani.
 Antiokhosz Epiphanész nyájas volt a zsidókkal, de ez csak színlelés és csábítás volt.
Egyiptomból hazafelé elment Jeruzsálembe, mert ott katonai nyugtalanság volt, bevette a várost.
A hellenizált zsidók örömmel fogadták, elárulták Jeruzsálemet!
Ezután vérfürdőt rendezett, a vele szembeállókat kiirtotta.


   (folyt.köv.)

2011. Június 15. - 08:49:19
Válasz #44

Kamilla

 • Vendég
Dán11,24 Alattomban még az ország gazdag részeibe is behatol, és azt cselekszi, amit nem cselekedtek sem az ő atyái, sem az ő atyáinak atyái: zsákmányt, prédát és gazdagságot tékozol előlök, és az erősségek ellen is cselt kohol, de csak egy ideig.

Még alaposabban kifosztotta Izraelt.
Jutalmakat, tisztségeket adott azoknak, akik elárulták Jeruzsálemet.

Dán11,25-26 És felindítja az ő erejét és szívét a déli király ellen nagy sereggel, és a déli király is hadra készül nagy sereggel és igen erőssel, de meg nem állhat, mert cselt koholtak ellene. És akik az ő ételét eszik, megrontják őt, és az ő serege elszéled, és sokan elhullanak seb miatt.

Antiokhosz Epiphanész Egyiptommal háborúzott.
i. e. 170-ben elindította a 6. szír háborút Egyiptom ellen.
 Kiskorú gyermek volt ekkor Egyiptom trónján, ezt látta kedvező alkalomnak. Egyiptom elvesztette a csatát.

Dán11,27 De ennek a két királynak szíve is gonoszt forral, és egy asztalnál hazugságot szólnak egymásnak; de siker nélkül, mert a vég még bizonyos időre elmarad.

Egyesíteni akarják Egyiptomot és Szíriát, de nem sikerül.

Dán11,28 Azért visszatér az ő földére nagy gazdagsággal; de az ő szíve a szent szövetség ellen van, és ellene tesz, és újra visszatér az ő földére.

Egyiptomból visszatér mesés hadizsákmánnyal, útközben Jeruzsálembe újra belerúgott, gyűlölte a zsidók Istenét.

Dán11,29-30 Bizonyos időben megjő, és délre megy: de nem lesz utolszor úgy, mint először volt. Mert kitteus hajók jőnek ellene és megijed, és visszatér és dühöng a szent szövetség ellen és cselekszik ellene; visszatér és ügyel azokra, akik elhagyják a szent szövetséget.

i. e. 168-ban még egyszer Egyiptom ellen vonult.
Mintegy hat kilométernyire ismét megközelítette Alexandriát, ez alkalommal azonban szembetalálta magát a római Popilius Laenasszal, aki megparancsolta neki, hogy vonuljon vissza Egyiptomból.
 Amikor a király gondolkodási időt kért, a római egy kört vont köré a porba és kényszerítette őt,hogy „döntsön, mielőtt elhagyja ezt a kört”.
Antiokhosz engedett neki.
A visszaúton, a müsziai zsoldosok parancsnokát húszezer emberrel Jeruzsálembe küldte, ez volt valószínűleg az a sereg, amire a Dán11,31 utal:

Dán11,31 És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot.

Antiokhosz és tanácsadói, akik a hellenizált zsidóság szélsőségesebb irányzatának véleményét tartották szem előtt, azt hitték, hogy a zsidó nép kész magáévá tenni a görög kultúrát.
A hellenizációs folyamat lassúsága miatt türelmetlenkedő Antiokhosz elhatározta, hogy Isten Házát Zeusz templomává alakítja, akiket azonosított Izrael Istenével.
A lakosság heves ellenállása  a történelem első ismert vallási üldözéséhez vezetett.
Isten tiszteletét betiltották és a zsidókat arra kényszerítették, hogy más isteneknek áldozzanak.
Adószedőjét Epiphanész Jeruzsálembe küldte: gyilkolt, lerontotta a falakat.
i.e. 168 decemberében megszüntették az áldozatot.
A 10 parancsolat megtartása halálos bűnnek számított.
 Zeusz oltárrá alakították az oltárt: az oltár Epiphanész vonásaival.


Dán11,32 És akik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hízelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.

Az üldözés felkeléshez vezetett, amely azonban nem Jeruzsálemben tört ki, hanem a Modiin nevű városkában.
 Vezetője Mattathiász (Matattjáhu) a hasmoneus családból származó pap és fiai megtagadták az engedelmességet a királyi rendelettel szemben és nem voltak hajlandók Zeusznak áldozni.
 Mattatjáhu megölt egy zsidót, amikor az éppen teljesíteni akarta a parancsot, valamint a király jelenlévő megbizottját, és lerombolta az ott álló oltárt. Mattatjáhu és fiai elmenekültek, rejtekhelyükről továbbhaladva lerombolták az idegen istenek oltárait és feltüzelték a zsidó falvakat a hellén barátok ellen.
 Júda Makkabi aki apja halála után átvette a parancsnokságot, megtámadta a királyi csapatokat és szétverte őket.

  (folyt.köv.)   c19

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu