Szerző Téma: Bibliai gondolatok  (Megtekintve 27256 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2014. Január 12. - 09:58:27
Válasz #60

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Jézus a felkent ,megválltó, gyóygító, szabadító!

A Jézus, Jehosua, jelentése: Isten megszabadít.
A Krisztus – görög formájában: Krisztosz – név a héber Messiás szó megfelelője.
A jelentése: a Felkent. Az Ószövetségben az isteni megbízatás jelképes ábrázolása volt az olajjal való megkenés, illetve felkenés. Az olaj ugyanis mindig a Szent Szellem jelképe.  Az ószövetségi időben a prófétákat, királyokat és főpapokat kenték fel olajjal.
A Messiás = a Felkent név jelentése így a következő:kimagasló isteni megbízatás birtokosa, aki Szent Szellemmel teljes.
A Jézus Krisztus név együttes jelentése: Istentől megbízott, felkent, Szent Szellemmel teljes Szabadító, aki ugyanakkor maga is isteni személy és az öszszes messiási ígéret és jövendölés beteljesítője.
Ézsaiás megprófétálta , hogy az Úr elküldi felkentjét népe és pogányok szabadítására.
Ésa. 42,1
Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. 
Ésa. 42,2
Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
Ésa. 42,3
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
Ésa. 42,4
Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
Ésa. 42,5
Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:
Ésa. 42,6
Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
Ésa. 42,7
Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.
Mátéban olvashatjuk a felkenetés  beteljesedését, amikor Jézus bemerítkezik és a Szent Szellem galamb képében reá száll.
Mát. 3,16
És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani.
Mát. 3,17
És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.
Lukácsban olvashatjuk, hogy amikor szombaton bement a zsinanagógába és szokás szerint felolvasott a tekercsekből, miként tesz bízonyságot felkenetéséről Ézsaiás profétát idézve, annak próféciájának beteljesedéséről.
Luk. 4,17
És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, a hol ez vala írva:
Luk. 4,18
Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,
Luk. 4,19
Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
Luk. 4,20
És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve.
Luk. 4,21
Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.
Ésa. 61,1
Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;
Ésa. 61,2
Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;
-a szegényeknek örömöt mondjak=Az örömhír, evangélium hírdetése.
Jeremiás 23:5-6. Leírja, hogy végrehajtatik a megváltást, és az emberiséget tökéletesen megbékíti Önmagával az Úr.
-bekössem a megtört szívűeket, = Jahve-Rófe = Az Úr a te gyógyítód.
Ésa. 53,4 Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá,
Ésa. 53,5 És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Kijelenti számunkra azt a megváltásból fakadó előjogunkat, hogy átvehetjük azt a gyógyulást, amelyet Krisztus, a helyettesítőnk szerzett meg számunkra.
-foglyoknak szabadulást,a megkötözötteknek megoldást=Jahve-Cidkénú = Az Úr a mi igazságunk.
Jézus lett a mi igazságosságunk, amikor elhordozta a bűneinket a kereszten. Elérkezett számunkra a  bűnbocsánat, szabadulás a bűn , a halál uralma alól.
Zsid. 1,1
Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, 
Zsid. 1,2
A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,
Zsid. 1,3
A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,
Zsid. 1,8
Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.
Zsid. 1,9
Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.
Zsolt. 45,7
Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája.
Zsolt. 45,8
Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.

Forrás:Biblia, Net,
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2014. Augusztus 10. - 17:26:54
Válasz #61

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Békesség!
 
Mát.24.44. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!

Más egyéb, az utolsó időkkel kapcsolatos  példázatokat is olvashatunk  az evangéliumokban, most csak ezeken elmélkedtem a teljesség igénye nélkül.
Jézus nem véletlenül mondott el egyetlenegy példázatot sem . Voltak példázatok amelyeket  csak a tanítványainak magyarázta el. Mert a sokaság a  csodatételei után sem hitt Benne szívük keménysége miatt.
Voltak olyan példázatai, amelyeket mindenkinek szánt, hogy azt mindenki értse.
 
Az utolsó időkkel kapcsolatban Jézustól  Máté 24-25, 4 példázatot olvashatunk.
-Az okos és a gonosz szolga  Mát.24.45-51 (Lk 12,42-46)
-A tíz szűz  Mát.25.1-13
-A talentumok  Mát.25.14-30 (Lk 19,12-27)
-Ítélet Jézus királyi trónszéke előtt.Mát.25. 31-46.

Jól kivehető  az utolsó időkben milyen lelkületről és szívbéli állapotáról tanúskodik a négy példázat.
Minden a tanulságainkra íratatott meg. Jó ha figyelünk rá, nehogy gonosz szolgák, balga szüzek,
haszontalan szolgák, bal keze felől álló  kecskék legyünk. Mert sajna nagyon jellemző, hogy mint Noé napjaiban, ettek, ittak, házasodtak.......Sőt meggazdagodtam semmire nincs szükségem.......és semmit nem vettek észre...Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek.... Az altatás az ördög egyik  legfőbb fegyvere ellenünk.  Jézus a példázatokkal  jó előre kijelentette okulásunkra, mi lesz a jellemzője az utolsó időknek. Mi lesz jutalmuk a balgáknak, és mi az okosaknak.
Mát.24,44. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!

-Az okos és a gonosz szolga 
.Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek. 
Jézus az Ő szolgáinak,  az Ő  akaratának véghezviteléről, a hívő népnek ebben való felelősségéről beszél, melyet felelősségteljesen kell hogy éljünk.
A gazda elutazott,  a gonosz szolga bár tudta, hogy valamikor haza jön, ám  a szolga azonban a szívében azt forgatta, talán nem is jön vissza.
Csinálta azt amit jónak látott, ráérünk még, és nem azt amit úra rábízott.
A  hű szolga egészen másképpen gondolkodik ,tudja a helyét,engedelmes szívvel  az teszi amit gazdája rábízott.
A gonosz szolga jutalma: …....a képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
A hűé: ….Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt.

-A tíz szűz
Ebben a példázatban két csoport van megemlítve, öt okos és öt balga szűz akik mindannyian  hivatalosak voltak és  várták, hogy vőlegényük megjőve bemenjenek azzal a menyegzőbe.
Az okosok előre gondoskodtak elegendő olajról, még ha késik is,hogy a világítás kitartson addig míg eljön a várva várt idő.
A balgák nem gondolva, hogy késhet a vőlegény nem készültek elegendő olajjal.
Mire észbe kaptak és elmentek vásárolni lekésték a menyegzőt.
A történetet átolvasva, az okosakat, sem az árusokat, senki sem hibáztatta a balgák felkészületlensége miatt.
Mindenki saját maga felelős azért, hogy kellő olajjal rendelkezzen, A balgák szíve nem volt felkészülve. Szent Szellemet csakis az Úr adhat.
Az öt okos szűz ott lesz, és együtt örül az ünneplő sokasággal.
Az öt balga szűz pedig itt fog maradni az antikrisztusi kor sötétségében az elragadtatás után. Amíg Jézus el nem jön, és meg nem kezdi e földön az ezeréves uralkodását.
Mát 24,37-41.  Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik, két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.˝   

-A talentumok 
A gazda eltávozása előtt minden vagyonát szétosztotta az ő szolgáinak, tehetségek szerint ötöt, a kettő, és az  egyet, hogy gazdálkodjanak vele amíg visszaér.
Az ötöt és a kettőt kapott szolgák megduplázták befektetéseiket, nem félelemből, hanem hűségből, örömmel, mert  ismerték és bíztak urukban.
Aki egyet kapott az nem sáfárkodott vele, hanem elásta mert félt urától, nem ismerte jól  gazdáját.
Megjött a gazda és számon kérte a szolgáit.
Akik jól sáfárkodtak elnyerték jutalmukat,megdicsérte, és nagyobb megbízatásban részesítette őket.
Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!
Aki pedig nem hozott nyereséget kemény ítéletet kapott. Nem azért lett felelősségre vonva, mert valami rosszat tett, hanem azért, mert nem tett semmi jót, semmi hasznosat.
Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
A szellemi talentumokat, amely Isten országa építésére szolgálnak az Úr mindenkinek az Ő Szent Szelleme által, képességei szerint osztogatja.
A három szolga közül az várta vágyakozva az ő Urának a megjelenését aki ötöt és  kettő kapott. Nem mondta előre az ő Uruk, hogy mennyit kell, hogy nyerjenek , ezt rájuk bízta.
Kamatoztatták a  pénzét, a kapott összeghez mérten a legnagyobb eredményre törekedtek
Pedig nem is tudták előre, hogy az ő Uruk mivel fogja megjutalmazni őket hűséges szolgálatukért.
Ebben a példázatban is jól tükröződik a szívek állapota, aki fél nem ismerte jól az ő  Urát.

-Ítélet Jézus királyi trónszéke előtt.
Ez az ige már nem példázat  a példázatok sorában, hanem kijelentés. 
Jézus lefog jönni az Ő dicsőségében, összegyűjtenek elé minden népet,beül trónjába, és megkezdődik igazságos ítélete minden ember felett. Ő lesz az ítélet bírája és egyben mércéje is cselekedeteik megítélésében.
Ez nem azt jelenti, hogy a cselekedetei által üdvözülne valaki, hanem a megtérésünk után jó cselekedeteket mennyire gyakorolták az elesettek felé. Azok alapján lesznek megítélve.
Szétválasztja a juhokat a kecskéktől.
A juhoka jobb keze felől állnak akik betöltötték a felebaráti szeretet parancsolatát.
Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta.
Az ezeréves királyi uralma alatt az Ő országa lakosai lesznek. 
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok,mezítelen              voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.
A kecskék a bal keze felől állnak majd. Aki csak magukkal törődtek, elfeledkezvén a felebaráti szeretetről.
Az ítéletre küldi őket. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre .
Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom,Jjövevény voltam, és nemfogadtatok     be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg.
Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.

Kedves testvérek a szívből indul ki minden tett motívuma.  figyeljük csak meg a 4 példázatban  Jézus figyelmeztetései egyedekre , egyen, egyenként szólnak, cselekedeteket megitélve.
Senkit nem hibáztat akik még részt vevői voltak a példázatoknak, hogy miért jutott oda a másik, hanem mindenkit egyénileg, tetteinek, annak szíve állapota felől ítél meg. Isten kegyelmes, de ugyanakkor ítélő  Isten is egyben.
Az Úr adjon nékünk a Szent Szellemtől szellemi látó szemeket, és szellemi halló füleket , hogy  meglássuk a jeleket.
Készen, tiszta szívvel tudjunk megjelenni majd Előtte. Méltók lehessünk az elragadtatáskor, mint okos szolgák, okos szüzek, a  ránk bízott tálentumokkal jól gazdálkodók,  a király a jobb keze felől álló juhok akik bemennek az örök életre.

Jel.19,7
Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya,
19,8
és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba: ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti.
19,9
Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára! Ezt is mondta nekem: Ezek Isten igaz igéi.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2014. Augusztus 11. - 17:18:03
Válasz #62

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Békesség!

Szeretnék egy gondolatot korrigállni mert nem teljesen jó és helytálló a kifejezés.  Bocsánat a tévedéseimért.  íy24
Az utolsó pélázaton órákig elmélkedtem és nem jöttemrá mi az, de valahogy nem teljes.
Köszönet Lillának egy másik topikban írt magyarázatért ami alapján ráébredhettem.

Idézet
figyeljük csak meg a 4 példázatban  Jézus figyelmeztetései egyedekre , egyen, egyenként szólnak, cselekedeteket megitélve.

Idézet
Nagyon sokszor idézzük Jézus Szavait a Mt. 25-böl, ám átfutunk egy kis nuance-on. Mert itt pont a nemzetek kollektív felelösségéröl van szó, amellett, hogy természetesen személyes felelösségre is utal.

Korrigálok:
figyeljük csak meg a 4 példázatban  Jézus figyelmeztetései egyenként, és nemzeti csportokhoz is szólnak, cselekedeteket megitélve.  A tiz szűznél is igy van, kollektiv és egyben egyén is.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2014. Augusztus 24. - 11:19:30
Válasz #63

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, 13. és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. 14. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.
Zsid 12,12-14

Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. 31. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
Ézs 40,30-31
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Mariann
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2014. Szeptember 21. - 18:01:06
Válasz #64

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Békesség Néktek!

A sót több helyen is megtaláljuk a szent írásban, mint ítélet eszközét, vagy gyógyításban szerepet játszót és mint sószövetséget. Nem térnék ki minden részletre. Ti vagytok a föld sója- mondja Jéus, erről pár gondolatot szeretnék megosztani veletek .

3.Móz.2.13. Minden ételáldozatodat sózd meg. Ne hagyd le ételáldozatodról Istened szövetségének a sóját. Minden áldozatot sóval mutass be .
Só-szövetség Izráellel.
A só maradandó ,tisztító és tartósító hatású, változhatatlan szimbóluma az Isten által kötött szövetségnek amely kifejezi a szövetségi viszony örökös érvényességét az Örökkévaló és gyermekei között. Mely  egyik szimbóluma az örökké tartó hűségnek.
Só-szövetség a Jézusban hívő megváltottak felé .
Jézusban újjászületett emberek vad ágakként beoltattak a nemes olajfájába és így ők is részei lettek a nemes tőrzsnek.
Jézus vére által ,az Újszövetség tagjaivá váltak, így bevétettek a Só-szövetségbe is, Isten örökké tartó hűségébe.
A só ízt ad és tartósít, megakadályozza a pusztulást, gazdagítja az életet.
Nekünk kell ízt adni a világnak a bennünk élő hit, remény és szeretet által  Jézusra mutatva, a evangéliumát  közvetítve  mindent  Isten dicsőségére tenni, az emberek felé.
Arra hívattunk el, hogy hatással legyünk a körülöttünk lévőkre.
Kol.4.6. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.
Sósnak mondhatjuk   magunkat amíg tiszta szívvel és lélekkel élünk az Úr és az emberek előtt.
Egy csatorna,melyen keresztül kiárad  Jézus ereje. Mely megváltoztathatatlanul só  tud maradni, minden körülmények között,
A világnak szüksége van a  jó sónkra, mert rengeteg a megízetlenült  szennyezett só amely már  nem fogyasztható. 
Jézus megmondta az utolsó időkben sok hamis tanító jön. Láthatjuk is napjainkban mennyire elfordítják az igét a különféle mozgalmak. Meghamisítva Krisztus keresztjét, arra törekedve, hogy ha lehet a választottakat is  becsapják.
Job.6.6. Megeszik-e az ízetlen ételt sótlanul, vagy van-e íze a nyers tojásnak?
Amikor életünk, cselekedeteink, beszédünk, nem Krisztust tükrözi, megalkuszunk és úgy élünk, ahogy a világ, akkor már nem leszünk sós,, hiteltelené válunk és ízetlené.
Mát.5.13.Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.
Amikor már nem tudjuk hitelesen közvetíteni az evangéliumot az emberek felé,az ízetlen sót az emberek kifogják dobi és eltapossák.
Márk 9.50. Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással! 


A teljesség igénye nélkül.

Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2014. Szeptember 21. - 18:48:07
Válasz #65

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Nagyon jó gondolatok, kedves Ircsi!

 cw6
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2014. Szeptember 22. - 14:36:48
Válasz #66

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
A megszentelődés

Ábrahámtól kérte az ÚR, hogy áldozza fel a legértékesebbet, egyszülött fiát, Izsákot. Ábrahám kész volt erre, és ezt az áldozatbemutatást imádkozásnak nevezte.

Héberül itt az imádkozás a  shâchâh – שׁחה szóval van kifejezve.

Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a kifejezést. Jelentheti még: Imádat, leborulni, meghajolni.

Ábrahámnál olvassuk:

Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk (Shachah), és utána visszatérünk hozzátok.
1Móz 22,5

Nézzük meg hol fordul még elő ez a kifejezés a kontextusban:

Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le (Shachah) lábainak zsámolyához!

Zsolt 132,7

Az arcra borulás, az imádat, a leborulás a tökéletes megalázkodás kifejezője. Ebben az állapotban képtelen vagyok védekezni és úgymond teljesen kiszolgáltatom magam Istennek, Aki előtt arcra borulok, illetve Akit imádok.

Amíg saját akaratom szerint döntök és cselekszem, nem szolgáltattam ki magam teljesen Istennek. Isten nem azt akarja, hogy saját akaratunkban cselekdjünk bármit is Őérte, hanem azt, hogy vigyük véghez akaratát. De számíthat-e ebben ránk?
Isten használni akar minket is az Ő tervében. Jézus is beszél arról, hogy készségesek legyünk megtenni Isten akaratát. Egy példázat ma is nagyon aktuális.

"De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. 29. Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát, és elment. 30. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram - de nem ment el. 31. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát?" "Az első" - felelték. Jézus erre ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.
Mt 21,28-31

Hányszor fordult már elő, hogy a kezdeti nagy belelkesedés után nem történik semmi.

Jézus erre ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.

Mt 21,31

Isten elfogad úgy ahogy vagy. Ez igaz, de itt nem áll meg a kijelentés. A megszentelődés útját senki sem kerülheti el. Isten nem azért adta az Ő egyszülött Fiát, hogy egonk jobban érezze magát. Nekünk is meg kell halnunk a Messiással.
Ez pedig a tökéletes kiszolgáltatottságot jelenti és erre csak az képes, aki újjászületve többé nem magának él, hanem Istennek.

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12. és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, 13. mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, 14. aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.
Tit 2,11-14
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2014. Szeptember 30. - 09:01:42
Válasz #67

Nem elérhető bacsipista

 • Törzstag
 • ****
 • Hozzászólások: 341
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2017. December 27. - 13:55:45
 • Testvér
 • Regisztrált: 29/10/2010
   • Havannanet
Aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon
 
Az apostolok cselekedeteinek kezdetében történt egy esemény;
 
Apcsel 5, 1-11   
1 Egy ember azonban, névszerint Anániás, Safirával, az ő feleségével, eladá birtokát.   
2 És félre tőn az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé letevé.   
3 Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy? 4 Nemde megmaradva neked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.   
5 Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala.   
6 Az ifjak pedig felkelvén, begöngyölék őt, és kivivén eltemeték.   
7 Történt aztán mintegy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem tudva, mi történt, beméne.   
8 Monda pedig neki Péter: Mondd meg nekem, vajon ennyiért adtátok-e el a földet? Ő pedig monda: Igen, ennyiért.   
9 Péter pedig monda neki: Miért hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Íme a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged.   
10 És azonnal összerogyott lábainál, és meghala; bemenvén pedig az ifjak, halva találák őt, és kivivén eltemeték férje mellé.   
11 És támada nagy félelem az egész gyülekezetben és mindazokban, kik ezeket hallják vala
.
 
Anániás és Szafira eltervezte, hogy félretesznek maguknak az eladott ház árából. Egészen biztosan arra gondoltak, hogy legyen a jövőben egy biztosíték a számukra akkor, ha nem találják meg számításukat a közösségben. Úgy gondolták, hogy helyes és kivitelezhető a tervük, csak azt felejtették ki belőle, hogy az Úr mindenről tud. A Szentlélek figyelmeztette az apostolokat, és kiderült a csalás, a hazugság mindkettőjük esetében. Isten akkor megtisztította a gyülekezetet a hamisságtól, a hazugságtól és halállal büntette Anániást és Szafirát.  Napjainkban is találkozunk hamissággal, hazugsággal a gyülekezetekben, és ha Isten most is halállal sújtaná azokat akik ezt teszik akkor gyülekezetek halnának ki. De az Úr kegyelmes, mert ahol megnövekedett a bűn, ott megnövekedett a kegyelem is.
 
Példabeszédek 16 Az Isten látja az emberek dolgait   
1  Az embernél vannak az elme gondolatai; de az Úrtól van a nyelv felelete.   
2  Minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az!   
3  Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek.   
4  Mindent teremtett az Úr az ő maga céljára; az istentelent is a büntetésnek napjára.   
5  Utálatos az Úrnak minden, aki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen.   
6  Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn; és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól.

 
Példabeszédek 14,12
Van olyan út, [mely] helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.

 
Ez a bibliai idézet csak egy esetet mutatott be, de több hasonló történet is található a Bibliában, melyek tanulságul szolgálnak a hívő ember számára.  De jöjjön még egy történet, amely Belsazár király egyenesnek hitt útjáról szól.
 
Dániel 5   
1  Belsazár király nagy lakomát szerze az ő ezer főemberének, és az ezer előtt bort ivék.   
2  Borozás közben mondá Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket elvive Nabukodonozor, az ő atyja a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai.   
3  Akkor előhozák az arany edényeket, amelyeket elvivének az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben vala, és ivának azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai.   
4  Bort ivának, és dicsérék az arany-, ezüst-, érc-, vas-, fa- és kőisteneket.   
5  Abban az órában emberi kéznek ujjai tűnének fel, és írának a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézé azt a kézfejet, amely ír vala.   
6  Ekkor a király ábrázatja megváltozék, és az ő gondolatai megháboríták őt, és derekának inai megoldódának és az ő térdei egymáshoz verődének.   
7  Erősen kiáltozék a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeusokat és jövendölőket. Szóla a király és monda a babiloni bölcseknek: Akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti nekem, bíborba öltöztetik és aranylánc lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban.   
8  Akkor bemenének a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak.   
9  Akkor Belsazár király igen megrettene, és az ő ábrázatja elváltozék rajta, és az ő főemberei is megzavarodának.   
10  A királyasszony a király és az ő főembereinek beszédei miatt beméne a lakoma házába, [és] szóla a királyasszony, és monda: Király, örökké élj! Ne rettentsenek téged a te gondolataid, és a te ábrázatod ne változzék el!   
11  Van egy férfiú a te országodban, akiben a szent isteneknek lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány, és az istenek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtaték benne, és akit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendölők fejévé tőn; igen, a te atyád, a király;   
12  Mivelhogy Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, nagyobb lélek, tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatott. Most [azért] hivattassék elő Dániel, és ő megjelenti az értelmet.   
13  Erre Dániel a király elé viteték. Szóla a király, és monda Dánielnek: Te vagy-e ama Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, akit ide hozott a király, az én atyám, Júdából?   
14  És aki felől hallottam, hogy az isteneknek lelke van benned, és értelem és tudomány és kiváló bölcsesség találtatott te benned?   15  Csak imént hozatának elém a bölcsek és varázslók, hogy elolvassák ezt az írást és jelentését tudassák velem; de nem tudják a dolog értelmét megjelenteni.   
16  De felőled azt hallottam, hogy te tudod az értelmet megfejteni és a titkokat megoldani; most azért, ha el tudod olvasni ezt az írást és értelmét nekem megmondani, bíborba öltöztetel és aranylánc lesz a nyakadon, és mint harmadik uralkodol az országban.   
17  Erre Dániel felele, és monda a királynak: Ajándékaid tiéid legyenek, és adományaidat másnak adjad, mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom neki.   
18  Te, oh király! A felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicsőséget és tisztességet ada Nabukodonozornak, a te atyádnak;   
19  És a méltóság miatt, amelyet ada neki, a népek, nemzetek és nyelvek mind féltek és rettegtek tőle; megölt, akit akart; és életben tartott akit akart; felemelt, akit akart; és megalázott, akit akart;   
20  De mikor a szíve felfuvalkodott, és a lelke megkeményedett megátalkodottan: levetteték az ő birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvevék tőle;   
21  És az emberek fiai közül kivetteték, és az ő szíve olyanná lőn, mint a barmoké; és a vadszamarakkal lőn az ő lakása, és fűvel etették őt, mint az ökröket, és a teste égi harmattal öntöztetett, míg megismeré, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, akit akar.   
22  És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad.   
23  Sőt felemelkedtél az egek Ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hozták, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak azokból; és az ezüst- és arany-, érc-, vas-, fa- és kőisteneket dicséréd, akik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek; az Istent pedig, akinek kezében van a te lelked, és előtte minden te utad, nem dicsőítetted.   
24  Azért küldetett ő általa ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás.   
25  És ez az írás, amely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin!   
26  Ez [pedig] e szavaknak az értelme: Mene, [azaz] számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak.   
27  Tekel, [azaz] megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál.   
28  Peresz, [azaz] elosztatott a te országod és adatott a médeknek és perzsáknak.   29  Akkor szóla Belsazár, és öltöztették Dánielt bíborba, és aranyláncot [vetének] nyakába, és kikiálták felőle, hogy ő parancsol mint harmadik az országban.   
30  Ugyanazon az éjszakán megöleték Belsazár, a káldeusok királya.    31  És a méd Dárius foglalá el az országot mintegy hatvankét esztendős korában.

 
Belsazár is helyesnek tartotta cselekedetét, csak arról feledkezett meg, hogy az Úrnak szentelt tárgyakat szentségtelenítette meg, és kigúnyolta cselekedetével Istent.
 
Példabeszédek 12,15
A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra

 
Az emberek többsége elfogadhatónak tartja világunkban a pénz utáni hajszát, az italozást, a különböző szexuális megnyilvánulásokat, a homoszexuális párok házasságát, a drogozást és még sok olyan más dolgot, amelyek isten szemében bűnnek számítanak. Ilyen az okkult tudományok és tanítások elfogadása, akár törvényi szintre való emelése is. Nem veszik észre, hogy az irány, amely felé tartanak nem életre, hanem a halál felé vezet. Ugyanilyen helytelen és halálra vezető út az is aki azt gondolja, hogy ő már megtért és őt semmi sem választhatja el az üdvözüléstől. Arról viszont elfeledkezi, hogy esetleg már nem az Urat szolgálja, hanem saját maga imázsát építi. Ne menjünk messzire. Egy énekes, vagy hangszeres a dicsőítő zenekarban.  Ismertségre tesz szert. Hangfelvételeket készítenek vele. Lemezeket, cd-ket árusítanak, melyek jogdíjainak egy része őt illeti, és lassan Isten kiszorul az életéből, mert bár Istenről énekel, de már nem Istennek vagy Istenhez szól a dal, sőt akkor ez már nem is dicsőítés.  Van egy sikeres evangélista. Könyvet ír, jó pénzért eladja, majd a sikeren felbuzdulva új könyveket ír, és a pénz kerül élete központjába. Gyülekezet pásztora, aki testőrökkel védeti magát, a közelébe nem lehet férkőzni, szolgák lesik minden mozdulatát, a közösség pénzéből él, utazik körbe a világban, luxus szállodákban él, amikor elfogad egy vendégpásztori meghívást. Nem akarom tovább folyatni. Ők azok, akik azt mondják, hogy mindezt az Úrért teszem, és bár jól élek azért gondom van időnként a rászorulókra is. Ők azok, akik nem veszik észre tévedésüket, és azt hiszik, hogy az örök élet felé vezető úton járnak. De sajnos ez nem így van.
 
1 Korintus 10, 12
Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, el ne essék.

 
Tudjuk, vannak, akik hitetlenségük miatt nem kerülhetnek be a mennyek országába. De lesznek olyanok, akik elbizakodottságuk miatt nem fognak bejutni. És ahhoz nem kell híres embernek, dicsőítőnek, írónak, prédikátornak lenni. Az elbizakodottság minket is utolérhet és eltéríthet minket a helyes útról.
 
Róma 12,16
Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.

 
Hol van a helyes út?
 
János 14,6
Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is énáltalam.

 
Jézus Krisztus kijelölt egy utat a számunkra. Ezt kell nekünk megtalálnunk és ezen kell járnunk.
 
Máté 7, 13-27   
13  Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.   
14  Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.   
15  Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.   
16  Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?   
17  Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.   
18  Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.   
19  Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.   
20  Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.   
21  Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.   
22  Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben?   
23  És akkor vallást teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.   
24  Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:   
25  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.   
26  És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:   
27  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

 
Építsük életünket Jézus Krisztusra, és ha ő bennünk él, soha nem térünk le a helyes útról. Különbséget fogunk tudni tenni a helyes és a helytelen között. Nem engedhetjük, hogy a testi vágyaink vezessenek a bűnös életre, hanem újjászületett szellemünk irányítsa gondolatainkat és tetteinket.  Ekkor nem érhet bennünket meglepetés és nem kapjuk ezt a választ, hogy sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
 
Sajnos, felismerhetjük testvéreinkben is azt, hogy letértek a keskeny útról. ebben az esetben figyelmeztetnünk kellene testvérünket:
 
Galata 6, 1-10   
1  Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.   
2  Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.   
3  Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg.   
4  Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve.
 5  Mert ki-ki a maga terhét hordozza.   
6  Aki pedig az igére taníttatik, közölje minden javát tanítójával.   
7  Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratándja is.   
8  Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.   
9  A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.   
10  Annak okáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.

 
Felelősek vagyunk egymásért is, és jó ha tudjuk, hogy nem ülhetünk ölbe tett kezekkel ha testvérünk a bűnbe, a halálba rohan.
 
Ezékiel 33, 7-9 
7 És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izrael házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben.   
8  Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg.   
9  De ha te megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.

 
Ebből is látszik, hogy mindnyájunknak a helyünkön kell állni. Nem csak hinni, hogy állunk, hanem biztosnak lenni benne. Éppen ezért szükségünk lehet önvizsgálatra, és ami fontos, az Úrral való közösségre.  Dávid zsoltárában olvastam
 
Zsoltárok 19, 13 13   
Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.
 

Hívjuk segítségül az Urat. A Szentlélek a segítségünkre lesz. Legyünk engedelmesek, éljünk istenfélelemben és maradjunk mindig a keskeny úton, amely az életre vezet.
 
(bacsipista)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
kis virág, bist
Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává (1Korintus 6,12)

2014. Szeptember 30. - 14:17:51
Válasz #68

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Köszönöm, kedves István, nagyon áldott gondolatok! Nemrégen gondolkoztam el én is egy hasonló témán, úgy gondolom, hogy szinte folytatása lenne annak amit írtál.

A világosság és a cselekedet

Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. 21. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."
Jn 3,20-21

Aki a világosságban jár nem titkolózik, nem próbálja cselekedeteit kimagyarázni, vagy álcázni.  A világosság megóv minket hamis elképzelésektől, tévelygésektől és hamis öntudattól. És aki jár, annak szüksége van egy útra, amin jár.

Jézus Krisztus maga az ÚT és a Világosság!

Ez azt jelenti, hogy általa juthatunk a Mennyei Atyához és ezen az Úton Jézus Krisztus, aki Isten Ígéje, a Világosság.

Aki jobban szereti a sötétséget, a homályosságot mert fél, hogy fény derül cselekedeteire, bűnös mivoltára, az önmagát csapja be és már ítélet alatt van.

Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.
Jn 3,19

A világosság ott kezdődik az életemben, hogy felismerem az Ige fényében elesett és bűnös állapotomat, és keresem a szabadulást  Annál, Aki ellen vétkeztem.

Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? 25. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.
Róm 7,24

Aki nem látja a homályban, a sötétségben ezt az Igazságot, szellemileg kevély marad.

Megcsalt téged kevély szíved, mert sziklahasadékokban laksz, magasan van lakóhelyed, és ezt mondod magadban: Ki tud ledönteni a földre? 4. Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is ledöntlek - így szól az ÚR!
Abd 1,3-4

Péld 4,18    
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.

A világosság, a fény elűzi a homályt és a sötétségnek nincs hatalma a világosság felett. Ha felkel a hajnal, elűzi a sötétséget, a napsugár pedig elűzi még az utolsó homályt is. E kettő sohasem létezik együtt. Vagy, vagy... nincs de..., nincs talán....,  nincs hogyha.

Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? 15. Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? 16. Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal?
2Kor 6,14-16

Itt elsősorban nem a házasságról van szó, amint azt sokan állítják, hanem arról, hogy nem férhet össze a bálványimádás Isten templomával. Mint ahogy a gonoszságnak sincs semmi köze a világossághoz. A következő Ígékben értjük meg, hogy mit jelent ez az Íge a gyakorlatban.

A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak; 2. és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben.
1Tim 4,1-2

Ne csodálkozzunk ezen:

Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek.

Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. 14. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. 15. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz.

2Kor 11,4;13-15

Mint látjuk a világosság, illetve a sötétség a cselekedetek által lesz nyilvánvaló.

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. 6. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. 7. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 8. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. 9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. 10. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.
1Jn 1,5-10

Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
bist
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2014. Október 06. - 20:30:07
Válasz #69

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Élő reménység

„A reménység nem szégyenít meg.”  Ez pedig abban gyökerezik, hogy Isten ereje és hatalma mindenek felett áll. Nem függök a saját erőmtől többé.

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, 15. akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: 16. adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; 17. hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva 18. képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; 19. és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. 20. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: 21. azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.
Ef 3,14-21

A teljességre jutás alapfeltétele, hogy megismerjük Krisztusnak mindent meghaladó szeretetét. Ez viszont nem a mi erőnk függvénye, hanem Jézus Krisztus ereje munkálja bennünk. Ezért is soha sem dicsekedhetünk.

Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, 19. és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével 20. munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, 21. feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. 22. "Az ő lábai alá vetett mindent", és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, 23. amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.
Ef 1,18-23

Isten hatalma, amelyen át munkálkodik Krisztusban mérhetetlenül nagy. Feljebb van minden hatalmasságnál, minden méltóságnál, minden fejedelemségnél, minden erőnél, minden uralomnál. Ha erről meg vagyunk győződve, akkor van csak elő reménységünk.  Uralkodhat-e bárki azokon, akiket gyermekeivé fogadott? Nem!!! Soha!!! Isten soha sem végez fél munkát! Habár mi néha elesünk, da Istennek van hatalma megtartani minket! Ez az élő reménység! Nincs olyan hatalom, ami uralkodhatna tajtunk, vagy befolyásolhatná életünkben Isten erejét.

Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység; hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? 25. Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. 26. Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.
Róma 8,24-27

Krisztusban üdvösségünk van, ezért felelősséggel is tartozunk, hogy engedelmeskedjünk parancsolatainak, és ezt a reménységet soha ne engedjük bárki által megkérdőjelezni, mert amit Isten Jézus Krisztusban kijelentett, azt ember nem változtathatja meg!

Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, 11. kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő Lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. 12. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. 13. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. 14. Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, 15. hanem - mivel ő, a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, 16. úgy, amint meg van írva: "Szentek legyetek, mert én szent vagyok."
1Pt 1,10-16

Korábbi vágyak, érzelmek... Ne igazodjunk azokhoz. Legyünk minden időben józanok és éberek, felkészült értelemmel és legyünk készek arra, hogy teljes bizonysággal tudjunk reménykedni, és engedelmeskedni. Nem befolyásolhatnak ebben minket a külső körülmények, mert pont a körülmények ellenére vagyunk meggyöződve arról, amit Isten ígért nekünk Jézus Krisztusban.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2014. Október 14. - 22:30:36
Válasz #70

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
URam, ki lehet sátradnak vendége?

Dávid zsoltára. URam, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? 2. Az, aki feddhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól; 3. nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat felebarátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. 4. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az URat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. 5. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha.
Zsolt 15

Nagyon gyakorlati kifejezése a szeretetnek ez a Zsoltár. Szemléljük meg egy kicsit közelebbről.

Ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden?

Vessük össze az Újszövetség szavaival és meglátjuk, hogy Jézus valóban érvényt szerzett Isten Igazságának, parancsolatának:

Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk.
Zsid 9,24

"Ezek után láttam, hogy megnyílt a bizonyságtétel sátrának szentélye a mennyben,"
Jel 15,5

Ezek után jön a felsorolás és nézzük meg az ide tartozó Ígéket más helyen is.

1.   Az, aki feddhetetlenül él,


   
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
Mt 5,48

2.   törekszik az igazságra

Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!

Jn 7,24    

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.

Mt 5,6

3.   szíve szerint igazat szól;

   
Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.
Mt 5,37

Aki igazságosan él, és őszintén beszél, megveti a zsarolt nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét, látni sem akar gonoszságot.
Ézs 33,15

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, 20. mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. 21. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. 22. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.
Jak 1,19-22
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
bist, sarai11
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2014. November 30. - 16:51:06
Válasz #71

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! 24. Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! 25. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! 26. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. 27. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!
Péld 4,23-27

Szivünk állapota Isten előtt teljesen nyitott könyv. Jobban ismeri gondolatainkat, motivációnkat,  mint mi saját magunk.  A Jelenések könyvében a gyülekezet angyalának is azt mondja Jézus: „Tudok a te dolgaidról...” Mégis hányan próbálják meg eltitkolni Isten elől gondolataikat és érzéseiket, és emberek előtt kedvesnek mutatkozni. Nem szeretnének megválni azoktól a dolgoktól, amelyek az életükben fontosnak tűnt. Pedig ez elengedhetetlen. Csodálatosan egybecseng a beidézett Igevers azzal, amit az Újszövetségben is olvasunk.

24. Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot!
Péld 4,24

Erröl bővebben olvasunk a Kolossébeliekhez írt levélben:

Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, 6. mert ezek miatt haragszik Isten. 7. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek; 8. most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. 9. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, 10. és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.
Kol 3,5-10

Továbbá olvastuk fent az idézetben:

25. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz!

Péld 4,25

Pontosan erről beszél Jézus, a Messiás is:

Jézus pedig így felelt: "Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."
Lk 9,62

Nem mindegy milyen úton járunk. A biztos útról nem térhetünk le se jobbra, se balra...

Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. 27. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!

Péld 4,26-27

   
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Jn 14,6

Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, 13. és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon.
Zsid 12,12-13
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2015. Január 01. - 12:20:51
Válasz #72

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg.
Zsid 13,2   

Ha ezt az Ígeszakaszt összehasonlítjuk a Tánáchban leírt eseménnyel, láthatjuk mennyire valós tényröl olvasunk, nyilvánvaló a párhuzam:

Azután megjelent neki az ÚR Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott. 2. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, 3. és így szólt: Uram, ha megnyertem jóindulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat! 4. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá! 5. Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el! Ők azt felelték: Tedd azt, amit mondtál! 6. Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta: Siess, dagassz meg három mérték finomlisztet, és süss lángost! 7. Kiszaladt Ábrahám a csordához is, fogott egy szép szopós borjút, és odaadta a legényének, az pedig gyorsan elkészítette. 8. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészíttetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek.
1Móz 18,1-8

És a mi még érdekesebb: Ki volt az egyik Angyal?

Nézzük meg:

Egyikük azt mondta: Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek, Sárának fia lesz! Sára meg ott hallgatódzott a háta mögött a sátor bejáratánál.
1Móz 18,10

De az ÚR megkérdezte Ábrahámot: Miért nevetett Sára, és miért mondta: Ugyan, hogy szülhetnék öreg létemre? 14. Van-e valami lehetetlen az ÚR számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.

1Móz 18,13-14

Most Ki fog visszatérni Ábrahámhoz, Kit vendégelt meg Ábrahám???

 s46
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu