Szerző Téma: Derek Prince Írásai  (Megtekintve 21528 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2011. Szeptember 11. - 10:00:37

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Derek Prince: A test helye az Úr szolgálatában

Derek Prince:
A test helye az Úr szolgálatában
2000. február 12. szombat de.
„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó és tökéletes akarata.” (Róma 12, 1-2.)
A Bibliának sok mondanivalója van a testünkkel kapcsolatban. Pál a rómaiakhoz írt levelében az első 11 részben áttekinti a megváltás tervét. Bemutatja, hogy mindenki megváltásra szorul, majd rávilágít arra, hogyan működhet a megváltás az emberek életében. A 9-11 részekben Isten Izraelre vonatkozó tervét ismerteti. A 12. rész elején aztán hirtelen váltás következik: látszólag földhözragadt témára tér át, a testünk Istennek való odaszánására. Ebből látszik, hogy az egyedüli helyes reakció a megváltásra a testünk élő áldozatként való odaadása Isten számára. Megtetted-e már ezt az életedben? Ha igen, akkor többé nem te rendelkezel a tested fölött, nem te döntöd el, hogy hol lakjon a tested, hová utazzon, mit egyen, mit igyon..., hanem ezeket a kérdéseket Isten akaratának rendeled alá. A 2. versből kiderül, hogy a test odaszánása az alapja az elme megújításának is. A megújulás nélküli elme egocentrikus. Minden helyzetben azt vizsgálja, hogyan húzhat hasznot a maga számára. A megújult elme gondolkodásának középpontjában azonban Isten áll, minden körülményben Isten megdicsőülésének lehetőségét keresi.
I.Kor. 6, 19-ben Pál megkérdezi a hívőket: „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” Ezt a mai keresztények többsége nem tudja. Nem lehetsz egyszerre magadé is és Istené is. A templom Isten megszentelt helye. Nem mindegy, hogyan bánunk a testünkkel. Sok keresztény annyit sem ápolja a testét, mint a házát vagy az autóját, pedig ezek pótolható dolgok, a tested helyett azonban nem vehetsz másikat. Isten számon fogja kérni mindenkitől, hogyan gondozta a testét.
A Ján. 4, 24-ben Jézus arról beszélt, hogy az Ő eledele az Atya akaratának megcselekvése, az Ő dolgának véghezvitele. Ez a mi elhívásunk is. Ehhez azonban életben kell maradnunk. Ez egy kihívás a testünk számára. Csak egy példa: rendszeres mozgásra van szükséged ahhoz, hogy tested egészséges maradjon!
Jézus vére kiváltott minket az ördög kezéből (Kol. 1, 14.). Ahhoz azonban, hogy ez a vér működni tudjon az életünkben egyrészt világosságban, vagyis engedelmességben és nyíltságban, másrészt egymással közösségben, vagyis becsületességben és alázatosságban kell járnunk (I.Ján. 1, 7.). Jézus folyamatosan megszentel minket, elválaszt Isten számára (Zsid. 13, 2.).
Róma 6, 13-ban Isten azt kéri tőlünk, hogy szánjuk oda tagjainkat az igazság fegyvereiül Istennek, vagyis vegyünk részt a szellemi hadviselésben az Ő oldalán. El kell döntened, hogy melyik oldalon harcol a nyelved, ki irányítja a tagjaidat! A bizonyságtételünk által győzzük le a Sátánt (Jel. 12, 11). Mindenben, amit teszel, legyen az bármilyen „földhözragadt” tevékenység, mint pl. az evés, vagy az ivás, Isten dicsőségét kell keresned (I.Kor. 10, 31). A szemedet egy célra kell összpontosítanod: a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra (Zsid. 12, 2). Így leszel tele Isten világosságával, így válik a tested világossághordozó edénnyé (Máté 6, 22).
Róma 8, 1-ben kijelenti az Ige, hogy nincsen már semmi sem, amivel az ördög vádolhatna minket, mert Jézus elhordozta a bűneinket, és megbocsátotta azokat. Jézus vére által igazságossá vagyunk nyilvánítva, mintha soha nem vétkeztünk volna (Róma 5, 9). Isten az üdvösség ruhájával öltöztetett fel minket és Jézus Krisztus igazságossága, mint egy palást, teljesen beborít minket (Ézs. 61, 10). Jézus Krisztus testében vitte fel bűneinket a keresztre, az Ő sebei miatt gyógyulunk meg (I.Péter 2, 24).
Jel. 12, 11-ben olvassuk, hogy „életüket nem kímélték mind halálig”, tehát az Urat még az életüknél is jobban kell szeretni.
Isten testünkkel kapcsolatos akaratának ismerete azonban nem elegendő ahhoz, hogy az Ige megvalósuljon az életünkben. A zsidókhoz írt levél Jézust a mi vallásunk apostolának és főpapjának nevezi (Zsid. 3.1). A vallás megvallást jelent, vagyis ugyanazt mondani magunkról mint amit az Ige állít rólunk. Jézus csak akkor tud főpapként cselekedni az életünkben, ha megfelelő megvallásokat teszünk. Az ószövetségi páska áldozatra vonatkozó rendtartás segít megértenünk a megvallás jelentőségét (Móz. 12, 22.). Izrael fiainak házanként egy bárányt meg kellett ölniük. A vért fel kellett fogni, majd ki kellett vinni a házból, és izsóp segítségével a szemöldökfára és az ajtófélfára kellett kenniük. Ez a vér védelmezte meg őket a gonosz angyal pusztításától. Fontos azonban megérteni, hogy ha a vér az edényben maradt volna, nem használt volna semmit. A felkenés kulcsfontosságú volt a védelem szempontjából. Az izsópot kellett használniuk. Az izsóp egy kistermetű, Közel-Keleten igen elterjedt, étkezésre használt növény, mely mindenki számára könnyen hozzáférhető. Jézus vére közel 2000 éve kifolyt a kereszten. Ez a tény azonban olyan, mint az edényben lévő vér. Ahhoz, hogy ez a vér megmosson, megvédelmezzen minket, az életünkre kell helyezni. Ezt csak megvallás által tehetjük meg. A megvallás tehát olyan mint az izsóp. Bár vannak erők (kárhoztatás, kísértések, nehézségek, terhek stb.), melyek el akarnak bizonytalanítani minket, tántoríthatatlanul meg kell tartanunk a reménységnek megvallását (Zsid. 10, 23., 4, 14.). A megvallásunk határozza meg, hogy mit kapunk a jövőben. A 12 kém története is egyértelműen bizonyítja ezt (IV. Móz. 13, 14. fejezet).
Végezetül Isten testünkre vonatkozó igazságainak birtokba vételéhez szolgáljon mintaként a fent áttekintett Igék alapján megfogalmazott megvallás:
A testem a Szent Szellem temploma, melyet Jézus vére megváltott, megszentelt, megtisztított. Tagjaim az igazság fegyverei, melyeket átadok Isten szolgálatára és dicséretére. Szememet egyetlen célon tartom, és az egész testem tele van világossággal. Az ördögnek nincs helye bennem, nincs hatalma fölöttem, nincsenek jogos követelései velem szemben, mivel Jézus vére mindent elrendezett. Legyőzöm a Sátánt a Bárány vére által és a bizonyságtételem beszéde által, és nem kímélem az életemet mindhalálig. A bizonyságtételem pedig a következő: maga Jézus hordozta el bűneimet testében a keresztfán, hogy a bűnöknek meghalva, az igazságnak élhessek. Jézus sebeiben meggyógyultam.


 Forrás:http://vesa.elitsol.hu/tanitasok/derek-prince-a-test-helye-az-ur-szolgalataban
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2011. November 26. - 07:41:06
Válasz #1

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Derek Prince - Dallamok Dávid hárfáján

Ef.4.14 ... többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;
 15 hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.
 16 Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.Jól egybeszerkesztve
 
"Jeruzsálem, te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város! (Zsolt.122:3)

 Ez a kifejezés: jól egybeszerkesztett kijelentést ad nekünk arról, hogyan fog egyesülni Isten népe. A héber nyelvben majdnem minden szó egy három mássalhangzóból álló gyök származéka. Ezért, ha tudni szeretnénk a szó igazi jelentését, vissza kell vezetnünk azt a gyökre. A jól egybeszerkesztett-nek fordított szó egy olyan gyökből származik, amelynek jelentése "barát", "bajtárs", valaki nagyon közelálló. Nincsen semmilyen különleges "vallásos" mellékjelentése. Sőt inkább egy meleg, egyszerű, alapvető emberi kapcsolatot jelöl. Ma is ugyanez a jelentése a modern héberben.
 Az egyház évszázadokon keresztül különböző vallásos követelményekkel helyettesítette az egység alapját: az istentisztelet speciális helyére való eljárás; minden héten bizonyos számú alkalommal való együttlét; bizonyos doktrínák állításainak elismerése. De a történelem bebizonyította, hogy ezek egyike sem szolgáltatott szilárd, megfelelő alapot az egységre. A zsoltáros Jeruzsálemről szóló leírása adja az egyedül helyes kulcsot. Az egyház ereje személyes kapcsolatokon nyugszik, nem pedig összejöveteleken vagy hittételeken.
 Ami Isten népét igazán eggyé teszi, az a személyes elkötelezettség: először és elsősorban Maga az Úr felé; másodszor mindazok felé, akik hasonlóan elkötelezték magukat Neki. A személyes elkötelezettségnek ez a habarcsa tart össze bennünket még akkor is, ha egy tanításban nem értünk egyet, vagy nem ugyanazon a helyen és időben találkozunk. Barátokká és bajtársakká tesz bennünket, jól egybeszerkesztve.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2011. November 27. - 10:38:04
Válasz #2

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum

Derek Prince - Dallamok Dávid hárfáján

"Nem vártak az Ő tanácsára."

Zsid.13:5 elégedjetek meg azzal, amitek van, hiszen Isten maga mondta:
 "Nem mondok le rólad, sem el nem hagylak téged."


Imák, amelyeket nem kellene elmondanunk

Hamar elfeledék cselekedeteit; nem vártak az Ő tanácsára! Epekedés epeszté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagban. És megadá nékik, amit kívántak; és ösztövérséget bocsáta lelkükbe." (Zsolt.106:13-15)

Isten megszabadította Izraelt Egyiptomból. Döbbenetes csodákat tett az érdekükben. Ellátta őket egész sivatagi vándorlásuk alatt. Nem volt olyan szükségük, amit be ne töltött volna. De Izrael elkövetett két tragikus hibát. Az egyik a feledékenység volt: "Hamar elfeledék cselekedeteit." A másik a türelmetlenség: "Nem vártak az Ő tanácsára."
Isten a mannáról, a mennyei kenyérről gondoskodott táplálékul, amely teljesen megfelelő volt Izrael számára. A nép mégis megvetette a természetfölötti ellátást. Átengedték magukat féktelen étvágyuknak, és húst követeltek helyette. Erre Isten szelet küldött, hogy sodorjon annyi fürjet a táborokba, míg térdig nem járnak benne. Majd ahogy a nép lakmározni kezdett a fürjekből, sokan megbetegedtek és meghaltak.
 Ezt így kommentálja a zsoltáros: "És megadá nékik, amit kívántak; és ösztövérséget bocsáta lelkükbe."
 Tanulnunk kell Izrael sorsából, és védekeznünk kell e két összefüggő hibával, a feledékenységgel és a türelmetlenséggel szemben. Minket is megkísérthet, hogy megvessük Isten ellátását, és úgy érezzük, hogy jobban tudjuk, mire van szükségünk, mint Ő.
 Ilyenkor saját vágyainkat kezdjük ráerőltetni az imában Istenre. Ilyenkor a legrosszabb, amit Isten tehet velünk, ha megadja kérésünket. Mert ha megteszi, ez "ösztövérséget"* teremt a lelkünkben.
 Ösztövérség: szárazság, aszottság, terméktelenség, üresség.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2011. December 02. - 14:27:42
Válasz #3

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Derek Prince - Dallamok Dávid hárfáján

Örökké a mennyben.

Ján.17:14-17
Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók,
mint ahogy én sem vagyok a világból való.
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.
Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.

 "Uram! örökké megmarad a te Igéd a mennyben." (Zsolt.119:89)


Az ember évszázadokon keresztül próbálta kikutatni, gondolati síkon megmagyarázni Isten természetét, de minden kísérlet kudarcba fulladt. Különböző filozófusok, mind a tiszta értelemre hivatkozva, teljesen eltérő eredményre jutottak: Isten a tökéletes értelem, Isten a teljes realitás, Isten benne rejlik minden létezőben, nincs Isten, és így tovább.
Minden ilyen okoskodástói függetlenül, Isten maga választotta meg, hogyan nyilatkoztassa ki magát; nem az emberi értelem, hanem a hit számára.
Az Istenről való kijelentéseknek legfontosabb csatornája a Biblia, ez az egyedülálló könyv, amelyet emberek írtak le Isten akaratából. Dávid itt idézett szavaiban a Biblia három csodálatos dolgot mond magáról.
Az első tényt a kezdő szó tartalmazza: örökké. A Biblia örökkévaló. Nem befolyásolja az idő múlása. Nem változik a divatokkal, a történelmi eseményekkel vagy az emberek gondolataival vagy vélekedéseivel. Örökké tart.
A második, hogy Dávid a "Te Igéd"-ről beszél. Ez Isten szava, nem embereké. Ez magának Istennek a kijelentése - az ő útjai, gondolatai, véleménye, céljai, törvénye. Emberi csatornákon keresztül jött, de mindig Isten volt a forrás.
Harmadszor, Isten szava a mennybe van helyezve. Semmi, ami a földön történik nem tudja onnan kimozdítani. Nincs alárendelve a királyok és uralkodók bukásának vagy a politikusok véleményének vagy akár a háborús erőszaknak. Elérhetetlen minden gonosz erő számára. Végső soron minden földi esemény menetének meghatározója.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2011. December 03. - 07:30:49
Válasz #4

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
 Derek Prince - Dallamok Dávid hárfáján

Az árnyék alatt

"Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, és tüzet, hogy világítson éjjel." (Zsolt.105:39)

Ez a rész azt mutatja be, hogyan vezette és védelmezte az Úr az ő népét, Izraelt, negyven éves vándorlásuk során a Sinai sivatagban. Felhőt terjesztett ki, hogy befedezze őket nappal, éjjel pedig tüzet adott, hogy fényt és meleget árasszon rájuk.

Úgy esett, hogy II. Világháborúban katonaként én is tettem egy hét napon és éjszakán tartó utat ugyanabban a Sinai sivatagban.Tanultam ott valamit, ami nagymértékben fokozta Isten bámulatraméltó ellátása iránti elismerésemet.
Napközben a sivatag nagyon forró, éjszaka viszont rendkívül hideg.

 Megértettem, hogy Isten milyen csodálatosan gondoskodott Izraelről. Nappal a felhő pajzs volt, ami megvédte őket a napsugaraktól. De éjszaka, tűzzé vált, ami fényt adott és a szükséges meleget. Így vezette Isten az Ő népét negyven éven át a sivatagban.

Nekünk, keresztényeknek a felhő, ami Izraelt vezérelte, szemléletesen előrevetíti a Szent Szellem helyét életünkben. Pál azt mondja nekünk: "mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai." (Róm.8:14) Ahogy Isten a felhővel vezette Izraelt a sivatagban, úgy vezet most bennünket ebben a világban a Szent Szellem által.
Ami a felhő volt Izraelnek, az a Szent Szellem nekünk.
A forróság idején beárnyékol bennünket. A sötétségben fényt ad. Mikor minden kihűl körülöttünk, természetfölötti melegséget áraszt. Az ő jelenléte mindenkor kiegyenIítetté teszi környezetünket. Mindezt az a név foglalja össze, ahogy Jézus a tanítványoknak nevezte a Szent Szellemet: a Segítő.

Ján.14.15-17;  25.-26.
 15 Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsaimat.
 16 Én pedig megkérem az Atyát, és másik Segítőt küld nektek, aki örökre veletek marad.
 17Ő az Igazság Szelleme, akit a hitetlen emberek nem tudnak elfogadni, mert nem látják, és nem ismerik őt. Ti azonban ismeritek, mert veletek lakik, sőt bennetek él majd.

 25 Ezeket mondom most, míg veletek vagyok.
 26 A Segítő pedig, a Szent Szellem, akit az Atya küld az én nevemben. Ő mindent megtanít majd nektek, és mindenre emlékeztet titeket, amit mondtam.


Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2011. December 04. - 09:17:04
Válasz #5

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Derek Prince - Dallamok Dávid hárfáján

Isten a kősziklában

"Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon." (Zsolt.105:41)

 Ez egy kép arról, hogyan látta el Isten az Ő népét, Izraelt, negyven éves vándorlásuk során a sivatagban. Száraz és puszta föld volt, folyók, patakok, tavak nélkül, ahol szinte egyáltalán nem volt víz. Isten mégis bőségesen ellátta őket vízzel. Nagyon szokatlan módon fakasztott vizet: egy kősziklából. Ha látsz egy sziklát a sivatagban, ahogy én is számtalanszor láttam, keménynek és merevnek tűnik. Mi jó származhat belőle?
 A kőszikla képében azonban tudjuk, hogy Isten maga volt a néppel; "mert ittak az őket követő szellemi kősziklából, mely a Krisztus volt." (1Kor.10:4.) Isten maga volt a kőszikla, és belőle fakadt népének bőséges ellátása.
 Fontos az is, hogy Izrael tudta, hogyan közelítsen a kősziklához. Egyik alkalommal Mózesnek rá kellett sújtania. Máskor szólnia kellett hozzá. Minden alkalommal, mikor hitben, engedelmesen közeledett, a látszólag puszta és barátságtalan kősziklából bőségesen fakadt fel a víz, és áradt, mint egy folyó a sivatagban.
 Gyakran így van a mi életünkben is. A pusztaság közepén találjuk magunkat, mikor úgy tűnik nincs ellátás. Bár Isten ott van. Ott van egy szikla képében - ami keménynek és merevnek tűnik, amitől hajlamosak lennénk el is fordulni. De mikor felismerjük benne Istent, és hitben és engedelmesen közeledünk, akkor a kőszikla ellátásunk forrásává válik.


Ézs.43. 18 Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!
19 Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.
20 Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek,
21 a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2011. December 05. - 10:52:53
Válasz #6

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
 Derek Prince - Dallamok Dávid hárfáján

A megfontolás órája

"Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom. Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat." (Zsolt.119:59-60)

 Időről időre meg kell állnunk, hogy megvizsgáljuk életmódunkat. Olyan könnyen le tud kötni bennünket a tevékenységek végtelen sora, hogy megfeledkezünk a végső célról. Túl sok figyelmet szentelünk életünk egyes fáinak és nem látjuk meg az erdőt, ami lsten örökkévaló célja. Ha ezt vesszük észre meg kell állnunk és fel kell tennünk magunknak két alapvető kérdést. Először: mi annak a végső célja, amit csinálok? Másodszor: közeledek-e afelé a cél felé?
 Megmagyarázhatatlan frusztrációhoz vezethet, ha nem nézünk szembe ezekkel az alapvető kérdésekkel. Egy csomó látszólag fontos dolgot csinálunk, de legbelül mégis elégedetlenek maradunk, és nem látjuk a várt eredményt. Pontosan ezt a problémát tárta Aggeus a maga idejében a zsidó nép elé: "Gondoljátok meg jól a ti utaitokat! Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de nem teltek be; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, kerestek pénzt, de csak hogy lyukas erszénybe tegyétek." (Aggeus 1:5-6).
 Dávid is megtapasztalta ezt a fajta frusztrációt életében, és megmutatja azt az ellenszert, amit felfedezett: összhangba kell hoznunk éIetünket Isten törvényeivel; legelső kötelességünk, hogy engedelmeskedjünk az ő törvényeinek. Ez fogja helyreállítani a harmóniát és a termékenységet az életünk többi területén is.

Lk.10.38. Amikor továbbhaladtak, (Jézus) betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta.
39 Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét.
40 Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!"
41 Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz,

42 pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."

Zsolt.127.1 Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző.
2 Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Annak akit az Úr szeret álmában is ad eleget.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2011. December 08. - 07:55:50
Válasz #7

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Dallamok Dávid hárfáján

A CSÚCSPONTRA VÁRVA

„Örüljenek az egek és örvendezzen a föld;harsogjon a tenger és minden benne való!Viduljon a mező és minden, a mi rajta van;örvend akkor az erdő minden fája is,Az Úrnak orcája előtt, mert eljön,mert eljön, hogy megítélje e földet.
Megítéli majd a világot igazsággal,és a népeket az ő hűségével. Zsolt. 96:11-13


„ Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiának kijelentését. Mert a teremtett világ hiábavalóság alávettetett, nem a saját választásából….“ (Róma 8: 19.20)

Az ember, Teremtője elleni lázadásával, romlást és pusztulást hozott az egész körülötte lévő természe-tes világra.
Mindaz, ami bukása által romba dőlt, csak megváltása által állítható helyre.
Ez az a csúcspont, amit az egész természet vár.
Maga az ember is túlgyakran téveszti ezt szem elől, de a természet várakozása egyre erősebb.
A zsoltáros a Szent Szellem által adott bepillantás segítségével tolmácsolja a körülötte levő természetesvilág néma vágyakozását.
A zsoltáros a Szent Szellem által adott bepillantás segítségével tolmácsolja a körülötte levő természetesvilág néma vágyakozását.
A Menny fent, a Föld odalent,a tengerek, mezők és fák mind az úr jövetelére várnak, hogy helyreállítsa, ami elveszett az ember bukása által.
És abban a pillanatban, mint a zenekar a karmesteri pálca meglendüléseután, a dicséret és ujjongás szimfóniájábantörnek ki.
Na és mi ahelyzet velünk? Mi is készen állunk a nagycsúcspontra, mint a természet?
Adja Isten,hogy te és én még várakozóbbak és izgatottabbak legyünk, mint a fák,a mezők, a tengerek és a menny!
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2011. December 09. - 07:28:17
Válasz #8

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Dallamok Dávid hárfáján

Isten fenségében osztozva

"Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban trónol? A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön; A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonssza a hamuból, Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé ..." (Zsolt.113:5-8)

Isten természetének látszólag két ellentétes vonását vázolja itt fel a zsoltáros, bár ezek Benne csodálatosan egyesülnek. Az egyik Isten fenséges nagyszerűsége. A magasságban trónol. Megalázza magát pusztán azzal is, hogy lenéz a mennyei dolgokra, még inkább a földiekre. A másik Isten gyengéd együttérzése a szegényekkel és a szűkölködőkkel. Felemeli őket a porból - még a hamuból is -, hogy népének főemberei közé helyezze őket.
Ézsaiás próféta által Isten ugyanezt a paradoxont bontja ki: "Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos szívűvel is..." (Ézs.57:15). Isten nem zárja ki az alacsony sorsúakat fenséges lakhelyéről. Ellenkezőleg, ők azok, akiket arra hív, hogy osztozzanak Vele.
Mindannyiunknak van valamilyen hagyományos képünk Isten döbbenetes nagyságáról. Gyakran szolgál témául a prédikátoroknak és költőknek. De egyedül a Szent Szellem képes kijelenteni számunkra Isten természetének másik vonását: gyengéd együttérzését és leereszkedését.
Összehasonlítva Isten fenséges nagyságával saját helyzetünket a porban és hamuban, teljesen méltatlannak érezzük magunkat arra, hogy Istenhez közeledjünk, még kevésbé, hogy közösségben legyünk Vele. Meg kell látnunk az isteni paradoxont: rendkívüli kicsinységünk tesz alkalmassá arra, hogy osztozzunk Isten fenségében.

 Zsolt.8.4-10
 4 Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,
 5 micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?
 6 Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.
 7 Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél:
 8 a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is,
 9 az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak.
 10 Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2011. December 14. - 07:38:41
Válasz #9

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Dallamok Dávid hárfáján

    "(Jézus) Más példázatot is mondott nekik: A mennyek királysága kovászhoz hasonló, melyet elővesz, és három mérce liszt közé rejt az asszony, s várja, hogy az egész megkeljen." (Mt.13.33)

Türelem áldást terem

Más példázatot is mondott nekik: A mennyek királysága kovászhoz hasonló, melyet elővesz, és három mérce liszt közé rejt az asszony, s várja, hogy az egész megkeljen." (Mt.13.33)

 Az ige sok helyen és sokszor beszél egy mára már általánosan háttérbe szorított vagy elfelejtett viselkedésről. Ez a türelem. Tudtad, hogy a hited próbájának is ez az egyik része? Tudtad, hogy várakozni csak úgy lehet igazán, ha türelmes vagy?

 Annyira 'instant' [gyosan elkészülő, azonnal oldódó] világban élünk, hogy mára már ez egy szinte ismeretlen fogalommá vált. Abban a környezetben ahol élünk, csak a MOST-nak van értéke. Minden ennek van alárendelve. A mostban nincs szükség célokra, a mostnak nem kell erőfeszítéseket tenni, nem kell várni és nincs szükség türelemre. A "most" csak a pillanatnak él, ezért azonnal látni és érezni akar.

 Egy olyan világban élsz, ahol csak a most számít. Így senki sem fogja észrevenni, hogy
 a pillanatok, amik a "most" útját kikövezik, a pokolba vezetnek.
 A "most" mindenkinek be fog nyújtani egy kifizethetetlen számlát!

 Isten viszont egy olyan életet bíz rád, amit Ő már kifizetett. Ezért örülj és légy szabad! Ragadd meg az idő isteni relativitását! Nála az időt, a "most"-ot máshogy mérik. Ha a mennyei világhoz tartozol, ha már mennyei állampolgár vagy akkor a mennyei időt mutató órát is rakd fel a falra!

 Ez mit jelent a gyakorlatban? Hogy a földi idő szerint lehet, hogy most várnod kell. Türelmesnek kell lenned! De ez nem elvesztegetett időt jelent! Ilyenkor megengeded, hogy Isten cselekedjen az életedben. Legtöbbször láthatatlanul teszi ezt, úgy ahogyan egy földbe vetett magban a földműves számára láthatatlanul megkezdődik az élet csodája. Pál megtanulta, hogy ez hogyan működik: "Én ültettem, Apollós öntözött, de az Isten növesztett." (1Kor.3.6)

 Isten munkájának, vezetésének az életedben mindig meg van az az oldala amit neked kell megtenni, és meg van, amit Ő akar megtenni. Ebben is az Ő munkatársa lehetsz. De ha elvetettél egy magot, akkor ne ásd ki két percenként, hogy mi van már! A Mennyei Atya zömmel nem instant maggal dolgozik. Viszont annál csodálatosabb kevés dolog van, mint amikor az isteni "most" és a földi "most" találkozik! Legyen minél több területen ebben részed!

Jak.5.7-8 Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van."   ms7
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Kamilla
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2012. Január 15. - 13:04:02
Válasz #10

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Dallamok Dávid hárfáján

Isten törvényének a célja

"Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te alapoztad meg a földet és fennáll az. A te ítéleteid szerint áll fenn minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál." (Zsolt.119:90-91)

Az univerzumot nem pusztán fizikai törvények és erők irányítják. A matematikai fizika fogalmaival nem lehet tökéletesen leírni. Bár bizonyos fokig igazak, de nem fedik a teljes valóságot. A világegyetem mögött rejlő végső valóság egy személy: Isten. A törvény szó is értelmetlen törvényadó nélkül, aki elrendeli és érvényre juttatja a törvényt. Az ember által felismert törvények a világegyetemben a láthatatlan Teremtő megbízhatóságának látható megnyilvánulásai.
Ezek a törvények nem csak Istentől származnak, hanem szolgálják is Őt. Isten nem egyszerűen beindította a világegyetemet, majd visszavonult a közönyös megfigyelő pozíciójába. Neki örökkévaló céljai vannak, amiket folyamatosan munkál ki a világegyetemben. Milyen csodálatos kijelentés! A világegyetemben minden folyamatosan engedelmeskedik Isten törvényének, és az Ő céljait szolgálja.
A korintusi gyülekezethez szólva, Pál egy lépéssel tovább megy: "Mert minden tiérettetek van" (2Kor.4:15). Nem csupán arról van szó, hogy az egész világmindenség engedelmeskedik Isten törvényeinek; és nem csupán arról, hogy ezek a törvények Isten céljait szolgálják; hanem - ami a legcsodálatosabb - az így megvalósított célok középpontjában Isten népe áll. Mindezek azért születtek és működnek, hogy a lehető legtökéletesebb jót hozzák létre azok számára, akik Isten megtartó szeretetének és gondoskodásának tárgyai.

Róm.1:18-22; 
18 Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot.
19 Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra.
20 Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük,
21 hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett.
22 Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá lettek…

2Kor.4:151 Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2012. Január 16. - 08:38:37
Válasz #11

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Dallamok Dávid hárfáján

A következő lépés

"Az én lábamnak szövétneke a Te igéd, és ösvényemnek világossága." (Zsolt.119:105)

Dávid itt az úttal foglalkozik, amelyen a világban járnunk kell. Járásunk két fő elemére koncentrál: a lábakra, amivel járunk és az ösvényre, amin járunk. Felkínálja nekünk azt az áldott biztonságot, hogy ha teljesen bízunk Istenben és engedelmeskedünk Neki, akkor sohasem kell sötétben járnunk.
Lesz idő, mikor a világ körülöttünk teljes sötétségbe borul. Nem fogunk messzebb látni egy pár lépésnél akármelyik irányba. Lehetnek előttünk megoldatlan problémák. A sarkon túl veszélyek leselkedhetnek ránk. Mindezek között is biztosan tudhatjuk: ha hűségeses engedelmeskedünk Isten Igéjének, ahogy azt minden adott szituációban kijelenti, soha nem fogunk sötétben járni. Soha nem fogjuk a lábunkat olyan ingatag helyre tenni, ahol megbotlanánk, és ez sérülést vagy szerencsétlenséget okozna.
Ez a biztosíték azonban csak egy szűk területre vonatkozik: arra a helyre, ahová a következő lépést akarjuk tenni. Isten nem ígéri nekünk, hogy egy lépésnél tovább fogunk látni. Lehet, hogy azt sem fogjuk tudni, mi vár ránk ezentúl, de ez nem a mi dolgunk. lsten csak annyit vár tőlünk, hogy az Ő Igéjének való teljes engedelmességben tegyük meg a következő lépést.
A legnagyobb veszély számunkra, ha a sötétben túl messzire próbálunk látni. Ha ezt tesszük, elvéthetjük a következő lépést, aminek helye meg volt világítva számunkra abban a pillanatban.

Zsolt.17:4-5
4 Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától.
5 Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim.
 Zsolt.18:29-31
29 Mert te gyújtod meg az én szövétnekemet; az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet.
30 Mert általad az ellenség táborán is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom.
31 Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa Ő mindazoknak, akik bíznak benne.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2012. Január 17. - 07:43:39
Válasz #12

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Dallamok Dávid hárfáján Derek Prince 
 
Isten törvényére építve

"Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat. Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt." (Zsolt.119:19-20)

 Dávid szemtől szemben látta magát a realitás tükrében, és felkiáltott: "Jövevény vagyok a földön." Majdnem mindannyiunk számára eljön az igazságnak az a pillanata, mikor rá kell ébrednünk, hogy ez a jelenvaló világ nem az otthonunk. Emberek vagy dolgok, amikre támaszkodtunk, hirtelen eltűnnek. Minden mulandónak és átmenetinek tűnik körülöttünk. Maga az életünk is olyan, mint a pára, ami pár pillanatig lebeg a levegőben, aztán eltűnik, hogy többé ne térjen vissza.
 Az emberek különbözőképpen reagálnak erre a felismerésre. Van, aki az élvezetek és a szórakozás hajszolása felé fordul, bár nem talál igazi megelégedést. Mások a munkába temetik magukat, és soha nem állnak meg, hogy megkérdezzék mi a maradandó értéke annak, amit elvégeztek. Megint mások az alkohollal és a narkotikumokkal kábítják el magukat vagy egy saját maguk teremtette fantáziavilágba menekülnek.
 Dávid azonban más forráshoz fordul: Isten törvényéhez. A múló, átmeneti dolgok mögé nézett. Megértette, hogy minden életet végső soron Isten törvénye irányít, ami igazán maradandó és változatlan. Rájött, hogyha arra építi az életét, olyan stabilitást és biztonságot találhat, ami nincs alávetve a körülötte levő világ viszontagságainak.
 Nyilvánvaló sikerét egy egyszerű történelmi tény bizonyítja: háromezer év múltán is számtalan férfi és nő talál maradandó vigaszra Dávid zsoltáraiban.

Ján.12:47-50
 47 (Jézus:) Én nem ítélem el azokat, akik hallgatják a szavaimat, de nem engedelmeskednek. Nem azért jöttem, hogy elítéljem az embereket, hanem azért, hogy megmentsem őket.
 48 De lesz valami, ami elítéli azt, aki visszautasít engem, és nem fogadja el a beszédeimet: szavaim, amiket mondtam, azok ítélik el őt az utolsó napon.
 49 Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki elküldött engem, parancsolta meg, hogy mit mondjak és mit tanítsak.
 50 És tudom, hogy az örök élet abból származik, amit az Atya parancsol. Amit tehát én mondok, azt úgy mondom, ahogyan ő mondta nekem.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2012. Február 25. - 09:09:15
Válasz #13

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Derek Prince – A megbocsátás


A MEG NEM BOCSÁTÁS KORLÁTAI

A meg nem bocsátás egy olyan luxus, amelyet egy keresztény nem engedhet megmagának.
Sok keresztény életében vannak olyan korlátok, amelyek visszatartják őket, hogy átéljék a kiteljesedést, a megelégedést, a békességet, a gyógyulást és Isten megsokszorozottáldásait.
Most egy nagyon gyakori korlátot szeretnénk megvizsgálni. De mielőtt ezt tennénk, emlékeztetni akarlak benneteket, hogy a Kálváriától kezdve, ha valamilyen korlát emelkedikIsten és az ember között, az az ember részéről van, s nem Isten részéről. Jézus halálával és
feltámadásával Isten oldaláról minden korlát ledőlt.
Igy tehát, ha van valamiféle szellemi korlát, ami szellemi előrehaladásodat akadályozza, valami, ami nyomaszt és lenn tart, oda-
szegez; visszatart attól az örömtől, békességtől, megelégedéstől, kiteljesedéstől, aminek meg kellene lennie és ami után vágyakozol, akkor a korlát felőled van, és nem Isten oldalán.
Személyes tapasztalatomban a teljes békesség és tökéletes nyugalom ellen a leghatalmasabb korlát a meg nem bocsátás. Kezdjük a tanulmányt Jézus szavaira való utalással a Máté 18,15-35-ben:
"Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád,megnyerted atyádfiát.3Móz 19:17
Gal 6:1 16Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást.5Móz19:15
17 Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt.1Kor 5:132Thessz 3:6
18 Bizony,mondom néktek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is.Mt 16:19Jn 20:23
19 Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én
mennyei Atyám.
20 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyokközöttük."
21 Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: "Uram, hányszor vétkezhet
ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?"
22 Jézus így válaszolt: "Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.1Móz4:24
23 Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani
szolgáival.Jak 2:13
24 Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal
volt adósa.
25 Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és
feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen.
26 A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.
27 Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát.
28 Amikor azonban eltávozott az a szolga,összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni
kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol!
29 Szolgatársa ekkor leborult előtte, és igy kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.
30 De az nem engedett,hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását.
31 Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami
történt.
32 Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtemminden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem.
33 Nem kellett volna-e neked ismegkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad?
34 Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást.
35 Így teszmajd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő
atyjafiának."
Ennek az igerésznek a 18-19. verseiben van az, amit én a gyülekezet előtárházának hívok.
Minden hatalom és tekintély helye. Jézus azt mondja: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
megoldotok a földön, meg lesz oldva a mennyben is. Ha ketten közületek megegyeznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, meg adja nékik az én mennyei Atyám.
Hiszem, hogy a gyülekezet sejtje az a két-három hívő, akiket a Szentlélek vezet egybe,Jézus nevében.
A találkozópont Jézus neve, és aki összehozza őket, az a Szentlélek. Ez az a sejtélet, amiből fölépül a gyülekezet. A fizikai életben van egy elv: hogyha a sejt élete megtörik, elpusztul, akkor az egész test élete, egészsége kárt szenved. És én hiszem, hogyhasonlóképpen igaz ez Jézus Krisztus Testéről, a Gyülekezetről.
Ha a helyi sejtélet megromlik, az egész test nem lehet egészséges. Ebben a sejtéletben van az egész gyülekezeti élet csírája, és minden hatalom szíve és forrása.
Senkinek sincs nagyobb hatalomra szüksége, mint ami itt van megígérve: Ha ketten közületek megegyeznek minden dolog felől, bármit kérjenek, meglesz az nékik. Mire van inkább szükségünk, mint erre? Minden hatalom bele van foglalva ebbe a versbe.
De amire szeretnék rámutatni, az az, hogy ennek a hatalomnak az ígérete körül van kerítve, őrzik egy kerítéssel, és addig nem juthatsz belülre, amíg eleget nem teszel a feltételeknek. Ezt a kerítéstmegfelelő kapcsolatnak nevezem. Senki nem tartózkodik a kerítésen belül, aki nem él jó kapcsolatban Istennel és emberrel.
A 15-17. versekben, pontosan mielőtt Jézus adja az ígéretet, beszél arról, mit kell tenni, ha testvéred megbánt téged. És azonnal az ígéret után, a 23-35. versekben Jézus folytatja azzal, hogy ad egy példázatot a meg nem bocsátó szolgáról, figyelmeztetve bennünket azokra
a szörnyű következményekre, ha mi nem vagyunk hajlandók egy másik hívőnekmegbocsátani.
Látjuk ezeknek a verseknek az elhelyezkedéséből, hogy a hatalom titkos helye körbe van kerítve a megfelelő kapcsolatokkal.


SZELLEMI SZIMFÓNIA

A Máté 18,19. versében azt olvassuk: ha ketten közületek megegyeznek. A görög szót itt pontosan az az angol szó adja vissza, ami szimfóniát, azaz összhangzást jelent. Ez nem csak egyszerű intellektuális megegyezés; ez harmónia, összhang. Ez két ember, aki eggyé vált
szellemben.Természetes síkon, he neked egy szimfóniát -mint zenekari művet - kell előadnod, két dologra van szükséged: partitúrára és karmesterre. A partitúra Isten akarata, a karmester a Szentlélek.
Ha két ember összejön egy szellemben, szimfóniában, harmóniában, megegyezveIsten akaratában, amelyet a Szentlélek mutat meg, akkor mindazt elérhetik, amire szükségük van. Ez valóságos ígéret, de be kell töltened a feltételeket.
Én olyan sok embert hallottam már így szólni: Jöjj, Prince testvér, egyezzünk meg; ezért és ezért fogunk imádkozni.
Néha zavarban vagyok, mert nagyon sokszor úgy érzem, hogy ez egy sekélyes színlelés, aminek nem lesz meg az eredménye.
A megegyezés nem csak azt jelenti: megegyezünk. A megegyezés azt jelenti, hogy harmóniában vagyunk egymással
Szentlélekben, s ahogy mi erre az igazi, valóságos, szent, szentlélekbeli harmóniahelyre érkezünk, akkor ellenállhatatlanok vagyunk.
Ez okból az ördög mindent megtesz, ami csak a hatalmában van, hogy megakadályozza a keresztények elérkezését erre a helyre.
S ez a gyakorló keresztények tömegénél sikerül is neki.
Bízom benne, hogy nem foglak benneteket megdöbbenteni azzal, hogy azt mondom: AGyülekezet, amely Krisztus Teste, nem földi intézmény. De általánosságban szólva, a keresztények szükségét érezték, vagy kényszerítve érezték magukat, hogy valamely
intézményes szervezetet hozzanak létre, amelybe összekötik magukat, hogy egységet érjenek el.
Mégis a dolog lényege, igazsága az, hogy nem ez adja meg azt az egységet, amit Isten szánt Jézus Krisztus Teste, a Gyülekezet számára. Az Ószövetség ideje alatt Istennek hatalmas problémája volt Izráel népével, ő megmutatta magát mint olyan valakit, akit
lehet ábrázolni semmiféle képpel, festménnyel vagy szoborral.
Az a kísérlet, hogy valamilyen istenképet csináljanak, szigorúan tilos volt. De Izráel újra és újra abba a hibába esett, hogy
bálványképet készített, és azt mondta: ez képviseli Istent. Úgy hiszem, hogy ehhez hasonló hiba van a keresztényeknél: Jézus Krisztus Testét nem lehet intézményesen képviselni.
Nem lehet képviselni mint olyan szervezetet, amelyet a világi életből ismerünk. De időről-időre a keresztények megpróbálnak csinálni valami láthatót és tapinthatót abból, ami szellemi.
Megpróbálnak létrehozni valami szervezetet, uniót, összeköttetést, amely helyettesíti a valóságos egységet, kapcsolatot Krisztus Testében. És ez kivétel nélkül mindig hiba. Vegyük például az Üdvhadsereget - és ez nem az Üdvhadsereg kritikája.
Az Üdvhadseregen belül van egy erős szervezeti egység, ami hasonló egy hadseregéhez. És azon felül van még egy összekötés az emberek között egy egyenruhán keresztül, így tehát ha ránézel valakire, meglátod azonnal, hogy ő egy üdvhadseregbeli lány, vagy, hogy ő tiszt az
Üdvhadseregben. Mindaz, amit az emberek meg tudnak tenni azért, hogy létrehozzanak egységet és szervezeti struktúrát, az itt megvan.
És mégis: lehet két ember az Üdvhadseregben olyan messze az igazi egységtől, harmóniától, hogy teljes ellenkezésben lehetnek egymással.
Két ember lehet az Üdvhadseregben, s az egyik megtért és újjászületett, míg a másik nem.
Ők még csak nem is ugyanabban a szellemi szférában mozognak. Vagy pedig vegyük példának az anglikán egyházat, ahol én felnevelkedtem.
Te lehetsz az anglikán egyház tagja, és egyidejűleg kommunista vagy római katolikus. Ezen a szervezeten belül, a szervezeti struktúrával összekötve nagyon eltérő, sőt teljesen ellentétes gondolatok vannak, amelyek egymással díszharmóniában vannak; semmi kapcsolat a szellemiéletben közöttük.
Ez külső helyettesítése a belső dolgoknak. A nagy veszély, amit én látok, az az, hogy mi elfogadjuk a külsőt, mint a belső
helyettesítését, és aztán nem veszünk tudomást a belsőről. Ennek következménye: ma keresztények tömegei vannak a Krisztus Testén belül rossz kapcsolatban egymással, és még csak tudatában sincsenek annak, hogy valami nincs rendben.
Egy éjszaka, a szolgálat alatt öten jöttek előre a gyógyulásért. Úgy vezetett az Úr, hogy neheztelés a szívükben bárki felé. ötből hárman azt mondták: Igen van. Így válaszoltam:
-Nos, igazában akarjátok, hogy én imádkozzam értetek? Én megcselekedhetek a mozdulatokat, de vajon ti milyen hatást vártok ettől az imától?
- És tudjátok, hogy mit mondtak?
- Hát akkor menjünk és tegyük rendbe a dolgokat s azután visszajövünk. Figyelemre méltó. De ami igazán figyelemre méltó, az az, hogy ezek az emberek nem voltak tudatában a rossz kapcsolatuknak.
Miért voltak ők becsapva? Azért, mert megengedték egy külső helyettesnek, egy külső helyettesítésnek, hogy megvakítsa őket a belső valóság felé.
Ha mi Krisztus Testének a belső állapotára néznénk ma, meg lennénk döbbenve azon, amit látnánk.

KAPCSOK ÉS KÖTELEK

Ha a külső egységnek semmi köze a belső, szellemi kapcsolathoz Krisztus Testén belül, akkor mi az, ami a Krisztus Testét összetartja?
Mi az egységnek igazi forrása és természete?
Mi úgy találjuk, hogy a válasz erre a fontos kérdésre két igerészben található, az Efézusi és Kolossébeli levelekben.
Az Efézus 4,76-ban Pál beszél Krisztusról mint a Test fejéről: 16Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. A Kolossé 2,19-ben hasonló szövegrészben Pál beszél Krisztusról mint a Főről, de nem ragaszkodik a Főhöz: pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az őáltala növekszik az Isten szerinti növekedéssel.
Két dolog van, amelyekről Pál azt mondja, hogy összekötik a test tagjait: kapcsok és kötelek.
Ugyanúgy, ahogyan a csuklóizületek a fizikai tagokat összetartják. Mik ezek a kapcsok és kötelek?
Nagyon gyakorlati módon úgy mondanám nektek, hogy a kapcsok a Test tagjai közötti kapcsolatok, a kötelek pedig azok a viszonyok, magatartások, amelyek közöttük uralkodnak.
Természetes módon a karomban három csont van. Bár minden egyes csont erős és egészséges önmagában, ezek hathatós működése függ egy kapocstól, csuklórésztől, amelyet mi könyöknek hívunk. Ezek a csontoknak mindegyike önmagában véve tökéletesen
egészséges lehet, és mégis, a kar teljesen működésképtelen, ha a kapocs nem mozog megfelelően.
És ez ugyanígy igaz Krisztus Testéről. Tehát több a követelmény, mint a te egyéni stabilitásod, ahhoz, hogy te hathatós légy.
A másokkal való kapcsolatod az a kapocs, amely téged beilleszt a Testbe. És amíg a másokkal való kapcsolatod nem jó, addig nem tudsz a Test hathatós tagja lenni.
Megint az Efézusi és Kolossébeli levélben beszél Pál azokról a nagy kötelekről, amelyek összekötik az egész Testet. Az Efézus 4,3-ban ezt mondja: 3i.gyekezzetek megtartani a Lélek(Szellem) egységét a békesség kötelékével.
A kötés ugyanaz, mint az előző helyeken használt. A Kolossé 3,14-ben pedig ezt mondja:
14Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.
A legalapvetőbb kötél, kötelék, amely Krisztus Testét összeköti igazi egységbe, az a szeretet.
A másik pedig a békesség. Minket összetart egy egésszé az, amit én úgy nevezek, hogy a szeretet és a békesség magatartása, viszonya.
De ahol nem létezik ez a viszony, a Test egész működése teljesen leromlott.
Ha mi rossz kapcsolatban vagyunk keresztény társainkkal, a Test nem tud működni, és mi sem tudjuk megkapni, amire szükségünk van;
nemcsak másokat zárunk el az áldástól, hanem mi magunkat is elzárjuk és kizárjuk.
És mégis a legkülönbözőbb helyzetekben és csoportokban a tapasztalatom az volt, hogy a gyakorló gyülekezetek tagjainak több mint fele
rossz kapcsolatban, rossz viszonyban van másokkal, és egészen gyakran ezek a rossz kapcsolatok ugyanannak a gyülekezetnek más tagjaival vannak.
Egyszer - miután prédikáltam egy bizonyos pünkösdi gyülekezetben, ahol Isten igazán működött - elmentem egy másik pünkösdi gyülekezetbe és ugyanazt az üzenetet prédikáltam.
De ezen a második összejövetelen, ebben a második gyülekezetben semmi sem történt.
Gondolkoztam, mi a rossz. Tudjátok, hogy mit fedeztem fel? Ott volt egy gyülekezet, kb. 400 emberrel, akik rendszeresen jártak ide vasárnap, és mégis, ez a gyülekezet megoszlott.
Pontosan közepén. Az emberek a jobb kezem felől nem beszéltek a bal kezem felől lévő emberekkel már öt éve.
Amikor az utcán közeledtek egymáshoz, átmentek a másik oldalra, hogy elkerüljék a beszélgetést. Következésképpen számomra ezeknek prédikálni csak időpocsékolás volt, mivelhogy nem volt a Szentléleknek lehetősége arra, hogy működjék ebben a gyülekezetben.
Furcsa módon sok hasonló körülményt találtam: ilyen gyülekezetekben az emberek képesek hibáztatni a pásztorokat, vagy más evangélistát hívni, vagy bármit megtenni, kivéve azt az egyet, amit meg kell tenni, azt, hogy egymással rendezzék a kapcsolataikat.

A MEG NEM BOCSÁTÓ SZOLGA

Ha visszafordulunk a Máté 18,23-35-ig tartó igerészhez, ott találjuk a meg nem bocsátó szolga példázatát.
A fejezet utolsó verse világosan megmutatja számunkra, hogy Jézus itt gyakorló keresztényekre utal.
A példázatban az első szolga tízezer talentummal tartozott, a mai számítások szerint kb. 6 millió dollárral.
Mivelhogy képtelen volt fizetni, börtönbe kellett volna mennie. De ő elnyerte urának irgalmát, aki megbocsátott és elengedte neki a tartozását. De ahogy ő kiment, talált egy szolgatársat, aki ugyanezen számítások szerint kb. 1000 dollárral volt adósa.
- Fizess nekem! - követelte a szolgától.
- Nem tudok - válaszolta a másik.
- Nos hát, akkor én börtönbe csukatlak téged. -Várj, ki fogom fizetni, megszerzem az
1000 dollárt, ki fogom fizetni.
- Nem - mondta. - Ha nem tudsz fizetni, mész a börtönbe.
Természetesen a többi szolga rettenetesen megdöbbent, és elmentek és elmondták az uruknak:Ismered azt a szolgát, akinek te elengedtél hatmilliót! Rögtön, ahogyan kiment a te hivatalodból, találkozott egy szolgatársunkkal, aki 1000 dollárral tartozott neki, amit nem
tudott megfizetni, és ezt az embert ő börtönbe záratta.
És a Biblia azt mondja: A szolga ura haragra gerjedt. És miután hívatta őt és kérdezősködött, hogy mi történt, azt mondta: Te gonosz szolga.
És kiadta a parancsot: Adjátok át a hóhéroknak, amíg mindent ki nem fizet, amivel tartozik. És az utolsó vers így szól:
Eképpen cselekszik majd az én mennyei Atyám veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.
Hadd mutassak rá két fontos tényre.
Először: ha valaki nem hajlandó megbocsátani, az gonoszság. Az Úr mondta: Te gonosz szolga. A meg nem bocsátás nem csak bűn, gonoszság is.
Másodszor: a meg nem bocsátó szolgát átadták a hóhérok kezébe. És az Úr ezt mondja: Ugyanígy cselekszik veletek az én mennyei Atyám is. Te keresztény! Ha te nem bocsátasz meg, ha te nem bocsátod meg a te atyádfiának az ő vétkeit szívedből, bármilyen kárt,
bármilyen sértést, bármilyen adósságot, az Úr Jézus mondta: Isten ugyanúgy fog bánni veled, ahogyan az úr bánt a meg nem bocsátó szolgával, vagyis: átad a hóhéroknak.
Megértettem ezt a szövegrészt, mert különleges szolgálataim során gyakorló keresztények tömegeit találtam hóhérok kezében.
Szellemi kínzás, elmekínzás, fizikai kínzás közepette. És azt gondoltam magamban: Istenem, hogy lehet ez.
Emberek, akik Jézus nevét hívják segítségül, emberek, akik az üdvösséget megvallják, gyakorolják, emberek, akik Úrnak ismerik el Jézus Krisztust, és mégis a kínzók kezében vannak.
Gonosz lelkek kezében vannak. Nincsen békességük, nincsen örömük. A félelem gyötri őket. A gondolataik nyugtalanok, és jönnek hozzám szabadulásért.
Ha még a gyülekezeten kívül lenne, megérteném, de ez benn van a gyülekezetben. És az Úr azt mondta nekem: ők kínzók, hóhérok kezében vannak, mert Ő átadta őket nekik.
Ha Isten valakit a hóhérok kezébe adott, nincs a földön olyan teremtmény, aki őt onnan ki tudná hozni.
Egyetlenegy sincs! Sok prédikátor megpróbálja, és még több ember akarja, hogy a prédikátorok megpróbálják, és ráveszik őket, hogy megpróbálják, de mégsem történik meg.
Ha Isten átadott téged a hóhéroknak, ott fogsz maradni addig, amíg meg nem felelsz Isten feltételeinek, hogy kiszabadulj.
Időszakosan megkönnyebbülhetsz esetleg, de ez nem minden.
Nem lehet igazi békességed, igazi szabadulásod, fölszabadulásod addig, amíg szabad szívvel meg nem bocsátottal mindenkinek,
akire valaha is nehezteltél. Ez Isten változhatatlan feltétele. Nincs mód a megkerülésére.


IMA ÉS MEGBOCSÁTÁS

Az Úr imája, a Miatyánk minden hívő keresztény számára minta. Jézus azt mondja az ő tanítványainak, mikor megkérdezték őt, hogyan imádkozzanak: Ti azért így imádkozzatok!
Ezt úgy értem, ez azt jelenti, hogy ez minta, nem pedig azt, hogy nekünk ugyanazokat a szavakat kell szükségszerűen használnunk.
A lényeg az, hogy az Úr imájába foglalt elvek változhatatlanok.
Jézus azt mondja, hogy így imádkozzunk: ... bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Te nem tudod ezt megváltoztatni. Te ugyanabban a mértékben kérhetsz bocsánatot Istentől, ahogyan megbocsátasz másoknak, nem jobban. Ha te nem bocsátasz meg másoknak, Isten sem bocsát meg neked.
Ez az egyedülirésze a Miatyánknak, amelyről Jézus szükségesnek látta, hogy még hozzátegyen. Máté 6,14-15:
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei Atyátok.
Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Azt akarom mondani - olyan hangsúlyosan és világosan, ahogy csak tudom -, ha van valaki, akinek te nem bocsátottal meg, ne csald magadat: neked nincs Istentől bocsánatod.
Ez minden problémádnak a forrása. Neked nincs teljes bűn-bocsánatod. A Márk 11,23-25-ben Jézus nagy szavakat mond:
Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjai a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.
Újra! Nincs ennél nagyobb hatalom, ez minden hatalom, amire szükség van. A következő versben még ehhez hozzáteszi:
Azért mondom nektek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz nektek.
Ti azt mondjátok: csodálatos! De várjatok egy percre. A 25-26. vers ezt mondja: És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotokvan; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket.
Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Ez teljesen világos. Az angolban: ha bárki ellen panaszotok van, bocsássatok meg. A „bárki ellen panasz" senkit és semmit nem hagy ki.
Ha panaszotok van bárki ellen, én nem hiszem, hogy készek vagytok a mennyre. Bár nekem nincs utolsó szavam ebben a dologban,
de nem tudom megérteni, hogyan juthatna valaki a mennybe, akinek a bűnei nincsenek megbocsátva.
És nagyon világos: ha te nem bocsátottál meg másoknak, neked sincs megbocsátva.
Szeretném, ha észrevennétek az Efézus 1,7-ben, hogy a megváltás együtt szól a megbocsátással:
Akiben van a mi váltságunk, az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
Más szavakkal: ha minden bűnt meg bocsátottal, akkor megvan neked a megváltás teljes joga,
de ha van valahol megbocsátatlan bűnterületed, akkor nincs meg a teljes megváltásod joga.
Viszont, ha megvan a teljes megváltottságod joga, akkor az ördögnek nincs ereje rajtad és nincs helye benned.
Ha tehát bárhol benned működik a megváltás joga, az ördög tud erről.
Tudja, hogy ha megbocsátatlan bűn van az életedben, neki joga van hozzád, és nem tudod őt kiverni.
Kiálthatsz őrá, ráronthatsz, kérheted a prédikátort, hogy imádkozzon, de ha legális joga van, hogy ott legyen,
semmi sem tudja őt onnan kiűzni.
Ezért nem lehet szabadulásod addig, amíg szabad szívből meg nem bocsátottál mindenkinek, aki ellen bármi panaszod volt.
Mi a Miatyánknak az utolsó kérése? A szabadulás kérése. Szabadíts meg bennünket a gonosztól!
Ez a megfelelő fordítás. De nincs jogod imádkozni ezt az imát addig, amíg nem imádkoztad azt:
Bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek.
Ha egyszer a megbocsátás kérdése el van rendezve, a szabadulás már nem probléma.
Emlékezz erre: ha nem vagy megbocsátó szellemben és magatartásban bárki felé, akkor az ördögnek legális helye van a te életedben.

LEGYÉL BŰNELEGENDŐ!

A János 20,22-23. így szól: És amikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:
Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak.
Hatalmas felelősség bűnmegbocsátóvá és bűnmegtartóvá lenni. Legelőször hadd mondjam hangsúlyosan,
hogy nem találok utalást arra, hogy Jézusnak ezen szavai bizonyos korlátozott csoportnak szóltak volna.
Nem találok arra sem bizonyítékot, hogy akik ezt megkapták, valamiféle hatalmat kaptak volna, hogy másoknak átadják. Ellenkezőleg.
Világosnak látszik, hogy ez az előjog úgy jelentkezik, mint eredménye egy határozott, közvetlen, személyes találkozásnak Jézussal.
Te szemtől szembe találod magad Jézussal azért, hogy Ő Szent Szellemét beléd lehelje.
Ez éppúgy vonatkozik rád is, mint az apostolokra. És hiszem, hogy ez az igerész pontosan azt gondolja, arról szól, amit mond:
Akinek a bűneit megbocsátjátok, azok megbocsáttatnak. Tehát a Szent Szellem életünkbe költözésének
eredményeképpen mi, vagyis te, bűnbocsátó leszel.
De itt a probléma. Isten gyermekei bűnt tartanak meg Isten más gyermekeinek életében, és az eredmény az,
hogy az egész gyülekezet meg van kötözve az egymás felé fenntartott bűn légkörében. Te benne tarthatsz mást az ő bűnében, és nagyon sokan teszik ezt a bűnbocsánat helyett.
Sok feleség vágyakozik férje megtéréséért, de azért, mivel nem hajlandó annak megbocsátani, ő tartja vissza bűnében,
ő az a valaki, aki kötelékben tartja a férjét. Ha neked meg nem bocsátás van a szívedben bárki felé, akkor te hozzá vagy kötve.
Ezer mérföldekre lehet messze, de mégis egy láthatatlan kötelékkel vagy hozzákötve. És az egyedüli mód, hogy
ezt a megkötésedet elvágd, a megbocsátás.
Hadd tegyem még hozzá, hogy a bűnbocsánatot, a megbocsátást az idő múlása nem teszi szükségtelenné.
Bármennyire is 40 vagy 50 éve volt a neheztelés a szívedben, neked még most is meg kell tenned a megfelelő lépést.
Ez egyáltalán nem változik meg, nem évül el azáltal, hogy már régen történt az, amit meg kell bocsátanod.

CSALÁDI KAPCSOLATOK

Az élet ténye, hogy gyakran a legveszélyesebbek, legkárosabbak, legmérgezőbbek a kapcsolataink azokkal az emberekkel, akikkel a legszorosabban élünk együtt.
Különösen gyakori gond a fiatalok és szüleik rossz kapcsolata. Azt merném állítani, hogy az Egyesült Államokban a fiataloknak a túlnyomó többsége valamilyen módon ellenállásban vagy lázadásban van a szüleivel szemben, és nagyon sok esetben a szülőknek el
kell ismerniük, hogy ezért a felelősség nagy része őket terheli.
Ez így nem jó. Nem a fiatal a bűnös, hanem a felnőtt. A felnőtt hibája ez. De annak ellenére én mindig azt mondom a fiataloknak, ha neked neheztelés, gyűlölet és lázadás van a szívedben a szüleid felé, emlékezz, hogy nem a te szüleid fognak a legtöbbet szenvedni, hanem te.
Az, aki neheztel, többet szen-ved, mint az, akire neheztel. Ezen felül az Írás azt mondja: Az első parancsolat ígérettel ez:
tiszteld atyádat és anyádat, hogy jól legyen dolgod. Soha nem lesz neked jó dolgod, ha nem tiszteled atyádat és anyádat.
Nem lehetséges! Ez ellentétes az isteni törvénnyel.
A másik terület, ahol legkiemelkedőbb ez a probléma, az a férj-feleség kapcsolat.
Legtöbb asszonynak nincs nehézsége a fűszeressel vagy a gázóra-leolvasóval, aki egyszer jön egy hónapban, mert nem került útjába.
De az a személy, akivel megosztod az ágyadat, az problémát jelent.
Én nem tudom pontosan, hogy hány férj neheztel a feleségére, vagy hogy hány feleség neheztel a férjére, de a mennyiség elképesztően nagy. Térjünk vissza arra a mondatra: ha ketten közületek egy akaraton belül lesznek minden dolog felől ... Ki az a két
ember a földön, akiknek nyilvánvalóan meg kell egyezniük? A férj és feleség. És vajon hányan egyeznek meg valóban közülük? Nem szeretnék erre válaszolni.
Sok asszony buzgó a gyülekezeti feladatokban csak azért, mert nem tud megegyezni a férjével.
Szaladnak a gyülekezetbe, nem azért, mert az Urat akarják szolgálni, hanem azért, mert kimenekedéstkeresnek a sajátotthoniproblémáikból. Emlékszem, egyszer imádkoztam egy fiatal férjes nővel szabadulásért.
Miután csodálatos szabaduláson ment át, azt mondta: Ó,Prince testvér, én úgy gondolom, hogy misszionárius leszek vagy legalábbis vasárnapi iskolai tanító.
Azt mondtam neki: Testvérnő, hallgass rám egy pillanatra. A legfontosabb szolgálatod az, hogy a legjobb felesége legyél a férjednek
és a legjobb anya, amilyen csak lehetsz gyermekeid számára.
Minden más másodlagos ehhez képest. Tedd a maguk helyére a dolgokat.
Sok testvérnő jön hozzám és azt mondja: Prince testvér, nekem megvan a Szentlélek-keresztségem, de a férjem nem hisz benne.
És én rendszerint azt válaszolom: Mutattál már fel valamit a férjednek, hogy azt elhiggye?
Jobb feleség lettél a keresztség eredményeképpen? Kedvesebb hely lett az otthonod? Szeretőbb ott a légkör?
Nagyobb törődést mutattál a férjed iránt, mint azelőtt? Ha nem, ne kérd őt, hogy higgyen a keresztségben, mert nem fog.
Ha az az egész keresztség csak azt teszi veled, hogy elszaladsz a találkozókra, otthonhagyod a férjedet
egyedül, akkor valószínűleg életed hátralévő részében olyan társsal leszel megterhelve, aki nem hiszi azt, amit te hiszel.
Tudjátok, hogy az utolsó szó az Ószövetségben az átok? Malakiás utolsó szavai így hangzanak:
Hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. És tudjátok, hogy mi az oka ennek az átoknak?
Ez az utolsó rész, utolsó szavak előtti részben van megmagyarázva
(Malakiás 4,5-6.):
Ímé, én elküldöm nektek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek ésmeg ne verjem e földet átokkal.
A Szent Szellem bizonyára előre látta e korszak végén lévő körülményeket. És Ő tévedés nélkül ujját a mai, első számú problémára,
az otthonra tette.
Szétdúlt otthonok, olyan férjekkel és feleségekkel, akik nem tudnak megegyezni, akik a maguk útján járnak és elhanyagolják gyermekeiket. Tudjátok, miért választotta Isten Ábrahámot? 1 Mózes 18,17-19-ben így szól:
És mondta az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, amit tenni akarok?
Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.
Ez titok. Az Úr Ábrahámot választotta, mert bízott benne, hogy olyan kapcsolatban lesz családjával, hogy tud parancsolni gyermekeinek és házanépének, hogy megtartsák az Úr útját.
A fordítottja is ugyanígy igaz. Olyan nemzet (bármely nemzet), ahol a férjek és apák elmulasztják kötelességüket családjuk iránt, nem marad nagy és hatalmas nemzet. Ha az otthoni élet nem változik meg ebben a nemzedékben és nemzetben, nincs remény számára.
Vége van. Az írás ott van a falon. És én fenntartom azt, hogy Szent Szellemmel keresztelt
emberek, a teljes evangéliumi üzenettel kell, hogy választ tudjanak adni erre a problémára.
És ha nekünk nincs válaszunk, vajon a világ hol keresse a választ?
Valóban tragikus, hogy tömegei vannak olyan Szent Szellemmel keresztelt családoknak, amelyekben nincs harmónia férj és feleség között.
Ha valamit is megértek, az az, hogy a Szent Szellemmel fölkenetett embereknek üzenetük van koruk számára. Nem hiszem, hogy nekünk
összetett kezekkel kell ülnünk, és mondanunk: „a helyzet ellenőrizhetetlen.
Semmit nem tehetünk". Én hiszem, hogy a megoldás Jézus Krisztus Egyházán belül van. Hiszem, hogy a Gyülekezet a föld sója, a világ világossága. De ha a só elvesztette ízét, vagyis, ha nem javítja meg a világot, ha nem tartja vissza a romlás erőit, akkor semmire sem jó, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek (Máté 5,13.).
Itt van most az amerikai gyülekezet. De ennek nem szükséges így lennie. Tudjátok a gyógyszert?
Bánjátok meg bűneiteket, jöjjetek rendbe Istennel és jöjjetek rendbe otthonotokkal.
Ne járjátok körbe a világot, hogy megoldást ajánljatok fel problémákra, amikor ez nem hatékony a saját otthonotokban.
Ez nevetséges. Ha nincs több nektek, mint nyomorúság és zűrzavar, amit exportálhattok, akkor azt ne exportáljátok.
A gyülekezetnek olyan messzire tekint a szeme - a világ végéig -, hogy nem lát az orra hegyéig. Az első dolog,amire szükségetek van,
hogy a hozzátok legközelebbi emberrel rendbe jöjjetek. Kezdjétek itt.Béküljetek ki, tegyétek le keserűségeteket, nehezteléseiteket, gyűlöleteteket.

ÉRZELMEK KONTRA AKARAT

Néhányan azt mondják nekem: Prince testvér, én nem úgy érzem, hogy megtudok bocsátani.
Erre a válaszom: jó hírem van számodra. Nem kell érezned. Elhatároznod kell. Ez nem a te érzelmeid dolga.
Á jelenkori prédikálás nagy része célját téveszti, mert az emberek érzelmeire hat, és ezért mindaz, amit produkál: érzelmek.
De minden egyes prédikátor, akit Isten valaha használt, hogy életeket megváltoztasson, az az emberek akaratához beszélt.
Finey azt mondta: engemet semmi más nem érdekel, csak az akarat. Így tehát neked nem kell érezned a megbocsátást, hanem akarnod kell a megbocsátást.Ha te Isten újjászületett gyermeke vagy, akkor az a te hatalmadban van, hogy megtedd.
Jézus rálehelt tanítványaira és azt mondta: Vegyetek Szent Szellemet, s akinek bűneit megbocsátjátok, azok
megbocsáttatnak, és akik bűnét megtartjátok, megtartatnak. Ha te megtartod valakinek a bűnét, akkor te is megmaradsz a magad bűnében. Te kötelékkel vagy odakötözve ahhoz a személyhez.
Te már elválhattál a férjedtől 20 évvel ezelőtt, de ha nem bocsátottál meg neki,még hozzá vagy kötve.
A legnevetségesebb dolog történt nemrégen egy kis találkozón. Egy nő odajött hozzám és azt mondta:
- Prince testvér, szeretném, ha imádkozna értem. Látja olyan kerületben lakom, ahol
minden ember sört iszik. Mi vagyunk az egyedüli család a környéken, aki nem iszik sört. Ki akarok kerülni abból a kerületből.
Minden mondat, amit csak kiejtett, tartalmazta a sör szót. Egy pillanat múlva azt mondtam neki:
-Testvérnő, te megérezted, hogy te alkoholista vagy tudat alatt. Neked éppen annyi
dolgod van a sörrel, mint annak, aki a rabszolgája. Nem hiszem, ha te átmennél egy másik
kerületbe, akkor a dolgok megjavulnának, mert a probléma nem az emberekben van, hanem tebenned.
Aztán megkérdeztem őt a férjéről: - Megbocsátottál neki?
- Igen - mondta -, ő régen sok sört ivott, de megtért, és én megbocsátottam neki.
- Ez csodálatos - válaszoltam. Van valaki, akinek nem bocsátottál meg?
- Nos - mondta -, nem tudtam megbocsátani a vendéglősnek.
-Ó - mondtam -, ez nagyon rossz. Ha te nem tudsz megbocsátani a vendéglősnek, Isten sem tud megbocsátani neked.
- Hát - mondta -, nem tudom.
Mondtam neki, üljön le, és döntse el: meg akar-e bocsátani, meg tud-e bocsátani a vendéglősnek, vagy nem.
Körülbelül 15 perc elteltével visszajött és azt mondta:
- Elhatároztam.
- Mit fogsz tenni? - kérdeztem.
- Meg fogok neki bocsátani.
Így tehát vezettem őt az imában: „Uram, én megbocsátok a vendéglősnek ugyanúgy, ahogy akarom, hogy te megbocsáss nekem."
Mikor elmondta az imát, terhe felemelkedett, mély sóhaj hagyta el, és zokogni kezdett.
A kötelek el lettek vágva ... és 20 perccel később kiment arról a helyről, és mindenkit megölelt. Milyen jellemző.
Csak gondold meg: hagyod,hogy egy vendéglős mindent elrontson a számodra. És mégis ez tipikus a hívők tömegénél.
Pedig a megbocsátás egyszerű. Ez az akaratnak a cselekedete és a szavaknak a kimondása. Te elhatározod, kimondod és megvan.
Nevezd meg a személyt. „Uram, én megbocsátok a férjemnek." „Megbocsátok a vejemnek." Légy következetes.
„Ahogy akarom, hogy te megbocsáss nekem, Uram, én megbocsátok ugyanúgy nekik." Kimondod és megvan.
Ne menj vissza és ne mondd újra. Ha jön a kísértés, mondd: „Uram, én pénteken megbocsátottam neki, el van rendezve."
Mi van akkor, ha még mindig neheztelést érzel? Kezdj el imádkozni azért a személyért.
Imádságodban a negatívumokat cseréld fel pozitívumokkal. Ha te bocsánatot akarsz, Isten azt
követeli, hogy te megbocsáss másoknak. Ha azt akarod, hogy az imáidra választ kapj, meg kell bocsátanod.
Ha át akarod élni az örömöt, a békességet és a kiteljesedést, ami - mint kereszténynek - jár, akkor a bűnbocsánatnak működésben kell lennie életedben. A választás rajtad áll. Választhatod azt, hogy a meg nem bocsátás lerombolja az életedet, vagy
elhatározódhatod az akaratod által, hogy megbocsáss és megszabadulj.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2012. Május 31. - 08:12:26
Válasz #14

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Derek Prince
Az igazság szelleme
Fordította: Rácz Roland

Kedves Barátom!
„És én kérem az Atyát és más segítőt ad nektek, hogy bennetek lakjon mindörökké, az igazság Szellemét, akit a világ nem képes befogadni, mert sem nem látja, sem nem ismeri őt. De ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (Jn 14,16-17. angol ford.alapján)
Amikor Jézus megígérte tanítványainak, hogy az Atyától isteni segítőt kér számukra, Ő ennek a segítőnek különleges nevet adott, az igazság Szellemének hívta őt. Ugyanakkor azonban figyelmeztette őket, hogy a világ nem lesz képes befogadni ezt a segítőt.
Miért nem? Ezt a Szentírás két indokkal támasztja alá. Az első, hogy amióta az emberek lázadó módon elfordultak Istentől, egyszerűen nem hajlandóak elfogadni azt az igazságot, amely napvilágra hozza igazságtalan tetteiket. Ők tehát az igazságot igazságtalansággal, avagy hamissággal nyomják el (Róm 1,18).
A második pedig, hogy az Isteni elleni lázadás az emberiséget kiszolgáltatottá tette evilág istenének az uralma, vagyis a Sátán előtt, aki az egész világot elhiteti (Jel 12,9). A Sátán elsősorban a hitetést használja fel annak érdekében, hogy az emberiséget uralma alatt tartsa. Amint e képességétől megfosztják, már csak egy dolgot lesz képes felkínálni: helyet maga mellett az örök tűz tavában!
A századok folyamán az emberi filozófia soha nem volt képes kielégítően meghatározni az igazság fogalmát. A Biblia viszont három választ is kínál. Először is, Jézus kijelentette, hogy Én vagyok az igazság. (Jn 14,6). Másodszor, amikor a Megváltó az Atyához imádkozott, így szólt: A te Igéd igazság. (Jn 14,7) Harmadszor, János apostol írja: A (Szent) Szellem igazság. (1Jn 5,6).
A szellemi szférában tehát az igazság három koordinátája létezik: Jézus, a Szentírás, és a Szent Szellem. Amikor e három együtt van, nem kétséges, hogy eljutottunk az igazsághoz, mégpedig az abszolút igazsághoz. Azonban fontos megvizsgálnunk mindhárom koordinátát, mielőtt bármilyen következtetésre jutnánk. Minden szellemi témával kapcsolatban fel kell tennünk három kérdést: Valóban Jézust képviseli? Összhangban van a Szentírással? Bizonyságot tesz róla a Szent Szellem?
A történelem során az Egyház számos hibát és hitetést kiküszöbölhetett volna, ha mindig megvizsgálja az igazság mindhárom koordinátáját. Nem elég, ha egy tanító Jézusról, mint tökéletes erkölcsi példáról vonzó képet fest. Az sem, ha egy pásztor igeversek sortüzét zúdítja gyülekezetére, vagy ha egy evangélista a természetfeletti érdekfeszítő bemutatásával kápráztatja el a hallgatóságot. Mielőtt bevennénk azt, amit igazságként tálalnak, ügyeljük rá, hogy mindhárom koordináta helyén van-e, vagyis Jézus, a Szentírás és a Szent Szellem.
Az igazság bemutatásakor a Szent Szellemnek különösen az a feladata, hogy bizonyságot tegyen. „A Szellem az, aki bizonyságot tesz.” (1Jn 5,6 angol ford. alapján) A Szent Szellem tesz bizonyságot Jézusról, mint Isten örökkévaló Fiáról, aki bűneinkért tökéletes áldozatként vérét ontotta a kereszten.
Charles Wesley szavaival élve:
A Szellem mindig ezt mondja a vérre: Istentől születtél, testvérem!
A Szent Szellem szintén bizonyságot tesz az igazságról és a Szentírás hatalmáról, amint arról Pál is írt a Tesszalonikiben élőknek: „Hogy a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is” (1Tessz 1,5)

Ananiás és Zafira
Nem jöhet létre semmiféle kompromisszum a Szent Szellem, aki az igazság Szelleme és a Sátán között, aki hazug és a hazugság atyja (Jn 8,44). Ez az ellentét drámaian mutatkozott meg az ősegyházban, amikor Ananiás és Zafira hazudtak a gyülekezetnek felajánlott pénzükkel kapcsolatban. Azt állították, hogy eladott birtokuk teljes árát beadták, holott annak egy részét visszatartották. Azonban a Péterben lakozó igazság Szellemét nem tudták megtéveszteni. Az apostol azzal vádolta Ananiást, hogy nem csupán embereknek, hanem magának a Szent Szellemnek hazudott, aki nem más mint a színtiszta igazság Szelleme.
„Mondta pedig Péter: Ananiás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Szellemet és a mezőnek árából félre tégy? Nemde megmaradva neked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Hallva pedig Ananiás e szavakat, lerogyott és meghalt; és mindenkiben nagy félelem támadt, akik ezeket hallották.” (Csel 5,3-5)
Három óra múlva eljött Zafira és megismételte ugyanazt a hazugságot. Férjéhez hasonlóan ő is életével fizetett érte. Ananiás és Zafira voltaképpen a képmutatás, vagyis a vallásos tettetés bűnét követték el. Azt színlelték, hogy nagylelkűbbek és elszántabbak az Úr iránt, mint amilyenek valójában voltak. Jézus a legszigorúbb intéseket erre, a kor vallási vezetőiben is leledző bűnre tartogatta. A Máté 23-ban hétszer mondta nekik, hogy Jaj nektek képmutatók!
Mi a képmutatás?
Az angol képmutató szó, a hypocrite egyenesen a görög hüpokritesz szóból származik, aminek a jelentése színész. A szóban benne van a képmutatás lényege, a vallásos színészkedés. Vallásos körökben valószínűleg nincs még egy ilyen gyakori bűn. Sőt, némely vallás egyenesen megköveteli.
Amikor az emberek bizonyos vallási épülethez közelednek, egész magatartásuk megváltozik. Felhagynak a természetes, szabad, nyílt viselkedéssel. Mintha valami láthatalan görcs állna beléjük. Úgy érzik, kötelező feltenni a vallásos maszkot. A vallás különféle ágazatai megkövetelhetik e maszk viselését, viszont nagyon ritka az olyan vallás, amelyik hagyja, hogy az ember valódi önmaga legyen.
Amikor a prédikátor elítél bizonyos bűnöket, az ilyen emberek kötelességtudó Ámen! felkiáltással reagálnak. Azonban a templomon kívül elkövetik ugyanazokat a bűnöket, méghozzá csipetnyi lelkiismeret-furdalás nélkül. Amikor hangosan imádkoznak, hangszínük jellegzetesen elváltozik és gyakran külön imaszókincset használnak. Nem jut eszükbe, hogy vajon egy apa mit érezne, ha a gyermeke ilyen mesterséges nyelvezettel szólítaná meg, vagy természetellenes viselkedést venne fel a hatás kedvéért.
A Biblia Istenének nincs ideje a képmutatókra. Ez egyértelműen kitűnik Jób történetéből. Jób három barátja ontotta magából a vallásos közhelyek tömkelegét. Lényegében azt mondták, hogy Isten mindig megáldja az igazakat, akik soha nem szenvednek jogtalanul. Vagy másképpen: Isten mindig elítéli a gonoszokat, akik soha nem bővölködnek. A történelmi tények viszont azt mutatják, hogy ez nem igaz, hanem vallásos maszlag! Másrészt Jób teljesen őszinte volt. Ő magában úgy nyugtázta, hogy Isten nem bánik velem igazságosan. Semmit nem tettem, amivel mindezt kiérdemelhetném. De, még ha meg is öl, bízni fogok benne.
A Jób 42,7-ben Isten értékelte Jóbnak és barátainak magatartását. „Az (Úr) szólt a Témánból való Elifáznak: Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám, Jób.” Érdemes feltenni magunknak azt a kérdést, hogy ez a vallásos hozzáállás mennyiben különbözik Ananiás és Zafira életet követelő bűnétől?
Az igazság pillanata
Dávid király, karrierje egy adott pontján két szörnyű bűnt követett el. Előbb házasságtörést Betsabéval, aki szomszédjának, Uriásnak volt a felesége. Majd bűnét elfedezendő, kieszközölte Uriás halálát.
Dávid nyilvánvalóan azt gondolta, hogy mindezt megengedheti magának. Továbbra is a megszokott módon imádta az Urat. Még mindig a királyi palotában élt. Kívülről semmi nem változott meg mígnem Isten küldöttje, Nátán próféta szembesítette Dávidot bűnével. Abban a pillanatban, ahogy ez megtörtént, Dávidnak döntenie kellett örök élet és halál között. Isten kegyelméből jól reagált. Nem mentegetőzött, nem próbálta meg takargatni tettét. Bűnt követtem el ismerte be. (2Sám 12,1-15)
Később, az 51. zsoltárban Dávid megvallást tett és kegyelemért kiáltott. A hetes és a nyolcas vers is az íme szóval kezdődik, ami egy lényeges igazság hirtelen felismerését fejezi ki. Íme, szól a hetes vers, én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Dávid nem csupán arra döbbent rá, hogy ő maga micsoda bűnöket követett el, hanem valami olyanra is, amit kizárólag az igazság Szelleme képes kijelenteni: Ádám minden egyes leszármazottjában benne lakozik az örökölt bűn borzasztóan gonosz ereje.
A nyolcas versből kiderül, hogy Isten csak minek alapján ad szabadítást a bennünk lakozó bűn erejétől: „Íme, te az igazságban gyönyörködsz, amely a benső részekben van” (angol ford.). Dávid még a bűne után is a királyi szerepéhez illő viselkedés külső jegyeit mutatta. Azonban ekkor hatalmas szakadék tátongott külső magatartása és szívének belső állapota között. Képmutatóvá vált és egy olyan szerepet kezdett játszani, ami már nem egyezett azzal, ami a szívében volt. Erre csupán egy gyógymód létezett: őszinte megvallás és megtérés teljes szívből.
Virágvasárnaptól nagypéntekig
Van egy igazság, ami az egész Bibliát áthatja: Isten soha nem fog kompromisszumot kötni a bűnnel. Ezt remekül példázza Jézus életének két napja: virágvasárnap és nagypéntek.
Virágvasárnap Jézus nemzeti hősként vonult be Jeruzsálembe a galileai Názáretből való prófétaként. (Mt 21,11). Az egész város szívesen fogadta. Könnyedén félreállíthatta volna ádáz ellenségeit, a vallási vezetőket, és megalapíthatta volna királyságát. Az emberek erre vágytak. Ő mégis mást választott. Öt nappal később elutasítottan és meztelenül függött a kegyetlen kereszten. Miért? Mert Isten soha nem fog kompromisszumot kötni a bűnnel és egyedül Jézus keresztáldozata által lehetett elbánni vele.
Manapság sok keresztény beszél ébredésről és imádkozik érte. Gyakran figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy van az ébredésnek egy olyan gátja, amit nem lehet megkerülni. Ez pedig a bűn. Amíg a bűnnel le nem számolunk, valódi ébredés nem fog bekövetkezni. És a bűnnel egyféleképpen lehet leszámolni: „Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.” (Péld 28,13).
Őszintén szólva, korunk egyházának több szekciója tele van elfedezett bűnnel. Íme néhány azok közül, amelyeket a keresztények gyakran igyekeznek takargatni:
1. Gyermekek fizikális, érzelmi vagy szexuális molesztálása.
2. Megszegett házastársi eskük.
3. Etikátlan pénzkezelés.
4. A pornográfia szenvedélye. (Elképedve fedeztem fel, hogy ez milyen gyakori a gyülekezeti vezetők körében.)
5. Mohóság fizikai vágyaink túlzott mértékű kielégítése.
Isten erre két dolgot ajánl. Az egyik a bűn megvallása, a másik annak elhagyása. Általában nem valami könnyű megvallani bűneinket. Még sincs más megoldás. „Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (1Jn 1,9). Isten azt soha nem ígérte, hogy olyan bűnöket megbocsát, amelyeket nem vagyunk hajlandóak megvallani. De a megvallás önmagában nem elég. El is kell hagynunk a bűnt. Szilárdan el kell határoznunk, hogy többé nem követjük el a már megvallott vétkeinket. Érdemes megfogadnunk azt a fajsúlyos tanácsot, amit Dániel adott Nabukodonozor királynak. és vétkeidtől igazság által szabadulj (Dán 4,24). Az igazság és a bűn között nincs középút. Minden igazságtalanság bűn. (1Jn 5,17) Amiben nincs igazság, az bűn.

Nehéz döntés előtt állsz?
Ha e levél arra késztet, hogy megkérdőjelezz az életedben eddig elfogadott dolgokat, illetve rájöttél, hogy bizonyos területeken engedetlen vagy, tárulkozz fel az igazság Szelleme előtt! Ő készen áll, és hajlandó a segítségedre lenni.


Derek Prince
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Kamilla, nekoda
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu