Szerző Téma: Utolsó idők próféciái  (Megtekintve 7113 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2011. November 23. - 21:15:26

Kamilla

 • Vendég
 Az utolsó idők próféciái nagyon izgalmasak, egyre több beteljesülését
 látjuk és ez nagy öröm és egyben nagy istenfélelemre ad okot.
 
 Most a Jeremiás 31-ben találhatóról szeretnék megosztani veletek
 néhány gondolatot.
 Ez a prófécia vonatkozik ránk, nemzetekbeliekre is, de leginkább a
 zsidókra, úgy gondolom, mert mindenki csak Krisztus Jézusba vetett
 hite alapján nyerhet üdvösséget.
 Tehát a mostani időkre is, és arra az időre is vonatkozik, amikor Krisztus
 Jézus Izraelért fog eljönni, mikor felismerik Benne a Messiást!

Jeremiás 31:31-34;

31. Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.
32. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr.
33. Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

34. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.

A 34. vsz-ban azt mondja az Úr, mindnyájan meg fogják Őt ismerni, kicsik és nagyok, ezért nem lesz szükség arra, hogy egymást tanítsák majd.
Mi ennek a feltétele?
A bűnbocsánat: „mert megbocsátom bűneiket és vétkeikről nem emlékezem meg”!!
Azért, mert megbocsát!
Hiszen amíg bűneinkben vagyunk, ránk sem néz Istenünk!
Ézsaiás 59:
1. Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna;
2. Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.


Ahogyan Jézusra sem nézett a kereszten!
Mt 27,46    
Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiáltott Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért hagytál el engemet?
Pedig Ő maga bűntelen volt, de rá lett téve a MI bűnünk, vétkünk, minden, ami elválaszt Istentől!
2Korinthosz 5:21
Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
 
DE: Krisztus Jézus kereszt áldozatában vétkeink, bűneink ára ki lett fizetve Vére által!

Így lehetséges az Istenhez közel kerülni, Vele megbékülni és Általa tanítottnak lenni!
Ebben pedig a Szent Szellem segít, Ő tanít:
János 14:26.    
Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
János 16:
13. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
14. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
15. Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Azokat, akiknek bűneik ki vannak fizetve, akiknek szívükben Krisztus a Király, akik tanítványai, hűséges, engedelmes követői.


Tehát a sorrend:
1. Megbocsát az Úr = I. a Kereszt! Utána minden más!
2. Leomlik a választófal, megbékül velünk Isten, és mi Ővele, és megismerjük Őt
3. A Szent Szellem betölt, és tanít
4. Istentől tanítottak leszünk Szellem által


És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr”
HOGYAN LEHETSÉGES?
A Kereszt által!
 Azért,
mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. !!!!!!

 hallelujah!
     
     cw6

 
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
ugar11, ircsi, ditte

2011. November 23. - 22:37:04
Válasz #1

mariann35

 • Vendég
 s38 Nagyon rendben van. Köszönöm, hogy leirtad.  REmélem más is olvassa.  kisss2

2011. November 25. - 20:10:23
Válasz #2

Kamilla

 • Vendég


     ok18      s56

2012. Április 21. - 20:17:57
Válasz #3

Kamilla

 • Vendég
 Utolsó idők próféciája az Ezékiel 37:1-14;

Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr Szellem által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala.
 És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala.
 És monda nékem: Embernek fia! vajon megélednek-é ezek a tetemek? és mondtam: Uram Isten, te tudod!
 És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét!
 Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek szellemet, hogy megéledjetek.
 És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek szellemet, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
 És én prófétáltam, a mint parancsolva vala nékem.
És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybementek a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.
És láttam, és ímé inak valának rajtok, és hús növekedett, és felül bőr borította be őket; de szellem nem vala még bennük.
 És monda nékem: Prófétálj a szellemnek, prófétálj embernek fia, és mondjad a szellemnek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jőjj elő szellem, és lehelj ezekbe a megölöttekbe, hogy megéledjenek!
 És prófétáltam a mint parancsolta. És beléjük mént a lélek s megéledtek, s állának lábaikra, felette igen nagy sereg.
 És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza.
 Ímé, ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!
Annak okáért prófétálj, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére.
 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem!
És adom az én szellememet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.


  Ez a prófécia a jövőre is mutat és a mai korra is. 

 = Izrael és az Egyház összegyűjtése = Krisztus Teste!!!

 Megnéztem, mi is a csont, mi a szerepe:
A csont (latinul os, többes számban ossa) a gerincesekben megtalálható kemény szerv.
A csontokat magasan mineralizált csontszövet alkotja.
A csontváz a test alakját adja meg és védi azt a külső behatásokkal szemben.
 A csontrendszer (systema sceleti) az élő emberi test súlyának hozzávetőlegesen 10%-át kitevő része.

Alapvető funkciói: 
• meghatározza a test alakját és méreteit, annak belső szilárd vázát, az endoskeletont alkotja
• védelem – elhatárolja a különböző testüregeket, s a bennük lévő szerveket védi a külső hatásokkal szemben. Például a koponya csontjai védik az agyat
• vérképzés – a csontvelőüregben található a csontvelő, amely a vér sejtes elemeit képezi
• az emberi test mozgásának passzív szerve
• ásványi anyagok raktára – a csontban raktározódik a kalcium és a foszfor, ahonnan szükség esetén mobilizálódnak
• sav-bázis egyensúly – a csont képes különböző bázisok megkötésére vagy felszabadítására
• méregtelenítés – a nehézfémek gyors megkötésére képes, kivédve ezáltal káros hatásukat. Később kis, ártalmatlan mennyiségekben adja le

Felépítés: 
Az emberi csontváz felépítésében a járulékos csontokat leszámítva mintegy 206 csont vesz részt.
A csontokat az élő és egészséges szervezetben az ízületeken keresztül szalagok és egyéb járulékos elemek egyesítik csontvázzá.
 A csontok kemény, szilárd és egyúttal rugalmas képletek.

Összetétele: 
A gerincesek csontjait a támasztószövetek csoportjába tartozó csontszövet építi fel.
A csontok, illetve a csontszövet 10%-a víz, a száraz anyagban szervetlen (anorganikus) és a szerves (organikus) alkotórészek egyaránt szerepelnek.  (Wikipedia)

   A csont az, amire felépül a test.
A teremtésnél látjuk, hogy: „Ez már csontomból való csont és testemből való test..” (1Móz 2:23a)
Nekünk, Krisztus Testének ugyanígy kell származnunk a Messiás Testéből, Belőle kell megszületnünk!
  A csont tartja az egész testet, tartást ad neki, minden rá épül!


  Érdemes további szellemi jelentőségét megfigyelni a csontoknak, inaknak, szöveteknek, a Bibliában......hogy megértsük a próféciát...  s56

               vf11

2012. Április 22. - 17:47:50
Válasz #4

Kamilla

 • Vendég
 A  CSONT:
- Isten akaratának ismerete az életünkben
- állandóság jelképe!
- Isten megtiltotta a csont-törését! Szellemet adhat bele!

4Mózes 9:12
Ne hagyjanak meg abból semmit reggelig, és annak csontját meg ne törjék;
a páskhának minden rendtartása szerint készítsék el azt.

Zsolt 34:21
Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
Zsolt 37:17
Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr.
Jn 19,36    
Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás:
Az ő csontja meg ne törettessék


A CSONTVELŐ = ’olaj’ is, megeleveníti a testet, mert vért állít elő, ami nélkülözhetetlen az élethez!

   megélednek a száraz csontok:
Ezék 37:6;
 „És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.”

  "adok belétek lelket" = szellemet = olajat = életet

Ezzel párhuzamos:
Kolosse 2:19
"nem ragaszkodva a főhöz, akiből az egész, kapcsok és kötelek által megtartott és összefogott test növekszik az Istentől való növekedéssel."

        vf11

2012. Június 30. - 16:31:27
Válasz #5

Kamilla

 • Vendég

Egy hatalmas vízesés jön a mennyből, széles sávban és folyóvá válik:
 
Ezékiel 47:8-12;
„És lészen, hogy minden élő állat, a mely nyüzsög, valahova e folyam bemegy, élni fog; és a halaknak nagy bőségük lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahova e folyó bement.
És lészen, hogy halászok állnak rajta Éngeditől Énegláimig: varsák kivető helye lészen; nemük szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger halai, nagy bőséggel.

Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, só helyei lesznek.
És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája növekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük onnét a szenthelyből folyik ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók.”[/i]

„Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, só helyei lesznek.”
 = sós talaj = szikes talaj

Szikes talaj:
A szikesek nagyon nehezen művelhető talajok.
Tömörödött, rossz szerkezetük miatt a bennük zajló mikrobiológiai folyamatok vontatottak. Az elporosodott talajfelszín miatt nehezen veszik be a vizet, de ha mégis beáznak, akkor felületük ellatyakosodik, alul viszont megmarad a száraz por.
Nagyobb esőzések hatására belvizes területekké válnak.
Ha a talaj kiszárad, akkor mély repedések keletkeznek benne, amelyek a növények gyökérzetét széttépik.

A szikesedés folyamata
A szikesedés során a vízben oldódó sók felhalmozódnak a talajban.
Ezek sók a vízben oldódnak, és együtt mozognak azzal.
Amikor a víz elpárolog, hátramaradnak, felhalmozódnak.
A sók kötődhetnek kolloidokhoz, vagy oldható alakban felgyűlnek a talaj felső szintjében.
A szikesedés igen elterjedt a szárazabb vidékeken, Ázsia, Afrika, Ausztrália sivatagjain, azonban nagy kiterjedésben előfordul a mérsékelt égöv alatt is.

A szikesedés veszélyei 
A sók felhalmozódása (különösen a nátriumsóké) az ökoszisztémákra nézve az egyik legnagyobb fiziológiai veszély.
A só megzavarja a növények növekedését azzal, hogy korlátozza a tápanyag-felvételt és rontja a növény rendelkezésére álló víz minőségét.
Hatással van a talajban található organizmusok anyagcseréjére is, és a talaj termékenységének jelentős csökkenéséhez vezet.
A talaj kiterjedt szikesedése a növények sorvadását idézi elő az ozmózisnyomás növekedése és a só mérgező hatása miatt.
A túlzott sómennyiség a talaj szerkezetének romlásához vezet, a talaj az oxigénhiány miatt képtelen lesz fenntartani a növények növekedését vagy az állati életet. (netről)

Mocsár
A mocsár állóvíztől teljesen felázott terület, melyet általában sűrű és buja növényzet, néha egybefüggő, mozdulatlan víztükör borít.
Éles határt vonni a tó és a mocsár közt alig lehet, a tavak szélein gyakoriak a mocsarak, amelyeknek a kiterjedése a tó vízállásával változik.
Hasonlóképpen a szabályozatlan folyók vize is mocsarakat hozhat létre.
Leginkább a folyók deltavidékét lepi el a víz, mely sós, ha a tenger dagálya visszaduzzasztja és édes, ha csak a folyó árvizéből táplálkozik.
Az Alföldön a folyók szabályozása előtt igen nagy területeket borítottak el a mocsarak, melyeket mezőgazdasági célokból, az ökológiai szempontok mellőzésével jórészt lecsapoltak.

Érdekes, hogy a Bibliában a só pozitív: só-szövetség; „ti vagytok a sók a világban..”, de baj van, ha megízetlenül… lehet, hogy akkor ez lesz a sorsa?
Ezt jelenti, hogy:
Máté 5:13;
„Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg?
Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.”


A megízetlenült só már nem az a só, ami hasznos, tartósít, ízesít, hanem mérgező, káros.
Nem csak az emberek tapossák meg ezeket az emberek, akik sók voltak, de megízetlenültek, hanem kikerülnek Isten folyójának áramlatából és élettelenné válnak, sőt azt a helyet, ahová kerülnek, ők maguk teszik élettelenné, terméketlenné, illetve megzavarják a területen lévő növények fejlődését, sorvadáshoz és végül pusztuláshoz vezet .…és nem csak a növények járnak így, hanem az ott maradt halak, azokat széteszi a só, ha addig meg nem fulladtak oxigénhiány miatt, a nagy koncentrátumú só jelenléte miatt a vízben, amíg az el nem párolog.


Ott kell lennünk, ahol a mennyei folyó halad, mert különben….

          vf11
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ircsi

2012. November 25. - 14:35:24
Válasz #6

Kamilla

 • Vendég
Sziasztok

A Zakariás 11. fejezetét tanulmányoztam és - számomra legalábbis - pár érdekes dolgot fedeztem fel, vagyis hitem szerint Isten Szelleme mutatta meg ezeket, gondoltam, megosztom veletek is :)

Zakariás 11:1-13;
„Tárd ki kapuidat, Libánon, hadd eméssze cédrusaidat a tűz!
Jajgassatok, ciprusok, mert ledőltek a cédrusok, elpusztultak a hatalmas fák!
Jajgassatok, Básán tölgyei, mert földre dőlt a rengeteg erdő.
Pásztorok jajszava hangzik, mert elpusztult pompás legelőjük.
Oroszlánkölykök ordítása hangzik, mert elpusztult a Jordán bozótja!
Így szól az én Istenem, az ÚR: Legeltesd a levágni való juhokat, amelyeket megvásárlóik levágnak, és nem tartják azt bűnnek, eladóik pedig ezt mondják: Áldott legyen az ÚR, mert meggazdagodtam!
Pásztoraik sem szánják őket.
Én sem szánom többé az ország lakóit! - így szól az ÚR.
Én kiszolgáltatom az embereket egymásnak és királyuknak, darabokra szaggatják az országot, és én nem mentem meg őket.
Legeltettem tehát a levágni való juhokat a juhkereskedők számára.
Fogtam két botot, az egyiket elneveztem jóakaratnak, a másikat pedig egyetértésnek; így legeltettem a nyájat.
De három pásztort küldtem el egy hónap alatt, mert elfogyott a türelmem irántuk; de ők is meguntak engem.
Ezért azt mondtam: Nem legeltetlek benneteket! Haljon meg, aki halálra való, pusztuljon, aki pusztulásra való, a megmaradtak pedig marják egymás húsát!

Fogtam a jóakarat nevű botomat, és eltörtem, és ezzel felbontottam a szövetséget, amelyet valamennyi néppel kötöttem.
Fel is bomlott az azon a napon, és a juhkereskedők, akik ügyeltek rám, megértették, hogy az ÚR akarata ez.
Akkor ezt mondtam nekik: Ha jónak látjátok, adjátok meg béremet!
De ha nem, akkor tartsátok meg!
Ekkor kifizették a béremet: harminc ezüstöt.
Az ÚR pedig ezt mondta nekem: Dobd oda a kincsek közé ezt a becses értéket, amire engem becsültek!
Fogtam tehát a harminc ezüstöt, és odadobtam az ÚR házának a kincsei közé.

  
Pálca, bot = hatalom, uralom
Zsolt 125:3;
„Mert nem pihen meg a gonoszság pálcája az igazak részén, hogy rosszra ne nyújtsák ki kezeiket az igazak.”
// „Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek.”

Első bot: jóakarat / szépség / kedvesség / kegyelem!!
11:10;
„Fogtam a jóakarat / szépség / kedvesség / kegyelem nevű botomat, és eltörtem, és ezzel felbontottam a szövetséget, amelyet valamennyi néppel kötöttem.”

Hogy jött létre ez a szövetség, amit itt az Úr felbont?
A Máté evangélium 21. fejezetében leírt szőlősgazda történetéből tudjuk meg: 21:33-44;
21:37-43
„Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni.
De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös: gyertek, öljük meg, és azután mienk lesz az öröksége.
Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték.
Vajon majd ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal?"
Ezt felelték neki: "Mivel gonoszak, õ is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében."
Erre megkérdezte tőlük Jézus: "Sohasem olvastátok az Írásokban: Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben.

Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét.

Jézus azt mondta, hogy Ő csak Izrael Házához küldetett, de mivel ők megvetették, ezért a pogányokkal lépett szövetségre Vére által.
A Szövetség ára Jézus Vére = 30 ezüst.
Zakariás 11:11-13;
„Fel is bomlott az azon a napon, és a juhkereskedők, akik ügyeltek rám, megértették, hogy az ÚR akarata ez.
Akkor ezt mondtam nekik: Ha jónak látjátok, adjátok meg béremet!
De ha nem, akkor tartsátok meg!
Ekkor kifizették a béremet: harminc ezüstöt.
Az ÚR pedig ezt mondta nekem: Dobd oda a kincsek közé ezt a becses értéket, amire engem becsültek!
Fogtam tehát a harminc ezüstöt, és odadobtam az ÚR házának a kincsei közé
.”


Érdekes, amit ezzel a 30 ezüsttel kapcsolatban a Máté evangéliumban olvasunk:
Máté 27:3-8;
27:3-6;
„Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: "Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el."
De azok ezt mondták: "Mi közünk hozzá? A te dolgod."
Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát.
A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak: "Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj."


Ők megvetették a Vért, megvetették a Szegletkövet!

Az Úr becses értéknek látja a 30 ezüstöt, a Fia Vérének árát, az Engesztelés Vérének árát és a kincsei közé tetette.
A főpapok megvetették, az ő szemükben vérdíj volt, bűnös pénz, amit nem mertek a templom kincsei közé tenni.

Lezárul a Kegyelem korszaka hamarosan!!!
„Én kiszolgáltatom az embereket egymásnak és királyuknak, darabokra szaggatják az országot, és én nem mentem meg őket.”
11:10;
„Fogtam a jóakarat / szépség / kedvesség/ kegyelem nevű botomat, és eltörtem, és ezzel felbontottam a szövetséget, amelyet valamennyi néppel kötöttem.”
Ezt a szövetséget fel fogja az Úr bontani.
Azért is szükséges ez, mert máskülönben hogyan harcolna a nemzetek ellen?
A szövetségesei ellen nem szokott senki harcolni.
Eltöri a botot = átadja a hatalmat, uralmat.
Ez lesz a végső csata előtt, amikor már nyilvánvaló lesz, ki kinek a Királyságába tartozik.
Megtörik a pogányok az Úr szövetségét, amibe behívta őket a kegyelem, az engesztelés vére által, egyértelműen elvetik ők is azzal, hogy az Antikrisztust választják, megvetik a Messiás Királyt, mint annak idején a zsidók és ezért Isten is felbontja velük szövetségét, mert addig, míg ezt nem teszi meg, Őt kötelezi a Szövetség, amibe Ő hívta be az embereket.

Személyesen a Messiás Király fog harcolni az Antikrisztus ellen, sereg sereg ellen, két ellentétes szövetség csap majd össze!
Jelenések 19:11-21;
„És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé volt egy fehér ló, és a ki azon ült, hívták Hűnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.   
És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel volt írva, a mit senki nem tud, csak ő maga.   
És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve és a neve Isten Igéjének neveztetik.    
És mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.    
És az ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.    
És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.

És láttam egy angyalt állani a napban, és kiáltott nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdestek az ég közepette: Jöjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára;   
Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét
És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ült és az ő serege ellen.

És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:   
A többiek pedig megölettek a lovon ülőnek kardjával, a mely az ő szájából jött ki; és a madarak mind megelégedtek azoknak húsával.”


A zsidókkal NEM bontotta fel az Úr a Szövetségét, hanem szétszórta őket, hogy ne tudják folytatni a szövetségtörő életmódot kollektívan és leplet tett rájuk, hogy ne érthessék az Örömhírt, az Igét – azért, hogy nemzetek létszámának teljessége be tudjon menni az örök életre -, aztán majd velük is fog „foglalkozni”.
De a nemzetekből valókra nincs lepel téve, hanem minden lehetőség meg van adva, hogy meg tudjanak térni, hogy üdvösségre jussanak Krisztus Jézusban.

                    cw6
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2012. November 28. - 17:05:19
Válasz #7

Kamilla

 • Vendég
A Nightlight rádió műsorvezetője, Simon Peterson és Joseph a bukott angyalok és leszármazottaik, a nefilimek földi megjelenéséről beszélgetnek, Noé napjaiban és azt követően.

„A miképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.
Mert a miképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába ment.
És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadta: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.”
– Máté 24:37-39

A műsorban idézett bibliai részek:

Máté 24:37-39, I. Mózes 6:1-8, 11-13, IV. Mózes 13:31-33, Józsué 16:10, Bírák 1:19, 20, 28, 2:2-3, Józsué 10:13-14, II. Sámuel 1:18-19, Júdás 1:14-15, I. Mózes 5:23-24, Zsidók 11:5, Jelenések 3:14-19, Dániel 8:23, 25, Júdás 1:6, II. Péter 2:4, I. Mózes 3:15, 10:25


http://idokjelei.hu/2012/11/nightlight-radio-bukott-angyalok/

2013. Január 14. - 07:47:03
Válasz #8

Nem elérhető Varga Zoltán

 • fórumtag
 • ***
 • Hozzászólások: 185
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2018. Június 10. - 16:56:37
 • Testvér
 • Regisztrált: 17/02/2011
4.6 Az Ítélet napja

A Biblia tanítása az ítéletről az egyik legalapvetőbb tantétele az egy igaz hitnek, szükséges, hogy tisztában legyünk vele a bemerítkezés előtt (ApCsel.24:25; Zsid.6:2). Az Biblia gyakran beszél az "ítélet napjáról" (pl. 2Pt.2:9; 3:7; 1Jn.4:17; Júd.6), ez lesz az az idő, amikor azok, akik megismerték Isten akaratát, meg fogják kapni jutalmukat. Mindezek az emberek oda fognak "állni Isten ítélőszéke elé" (Róm.14:10), "mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé" (2Kor.5:10), hogy elvegyük életünk jutalmát fizikaitestben.

Dániel látomásai Krisztus második eljövetelére vonatkozólag tartalmaznak egy trón formájú ítélőszéket (Dán.7:9-14). A példabeszédek segítenek a részleteket némiképp meglátni. A talentumokról szóló példázat egy hazatérő Úrhoz hasonlítja, aki hívatja szolgáit, és számonkéri tölük, hogy mennyire tudták bölcsen használni a rájuk bízott pénzt (Mt.25:14-29). A halászok példázata az Evangélium hívását kerítőhálóhoz hasonlítja, amely mindenfajta embert összegyűjt, majd a halászok leülnek (vö. ítéletet tartani), és kiválogatják a jó halakat a rosszak közül (Mt.13:47-49). Az értelmezése félreérthetetlen: "Így lesz a világ végén is: eljönnek az angyalok és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül".

Abból amit eddig láttunk indokolt a feltételezés, hogy az Úr visszatérése és a feltámadás után egybegyűjtése fog történni mindazoknak, akik elhívatottak voltak az Evangéliumra, egy bizonyos helyre és egy speciális időpontban, amikor is Krisztussal fogunk találkozni. Számot kell majd adnunk, és Jézus meg fogja mutatni, hogy vajon elfogadhatóak vagyunk-e arra, hogy megkapjuk a Királyságba való bemenetel jutalmát vagy sem. Ez az egyetlen időpont, amikor az igazságosak megkapják jutalmukat. Mindez bennefoglaltatik a kecskékről és juhokról szóló példázatban: "amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dícsősége trónjára (Dávid jeruzsálemi trónjára Lk.1:32,33). Összegyűjtenek eléje minden népet (azaz minden nemzetből embereket vö. Mt.28:19), ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." Akkor így szól a Király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek Atyám áldottai örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot" (Mt.25:31-34).

Isten Országának öröklése, az Ábrahámnak tett ígéretekben való részesülés lesz a jutalma az igazságosaknak. Mindez az ítélet után fog bekövetkezni, amely Krisztus visszatérésekor lesz. Tehát lehetetlen megkapni a halhatatlanná vált test megígért jutalmát Krisztus visszatérése előtt, mindebből pedig az következik, hogy a halál időpontjától a feltámadásig a hívőknek egyáltalában nincs öntudatos létezésük, mivel lehetetlenség létezni test nélkül.

Egy megismételt ibliai tanítás, hogy amikor Krisztus visszatér, akkor kapjuk meg jutalmunkat - és nem előbb:

    - "És amikor megjelenik a főpásztor (Jézus), elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját" (1Pt.5:4 vö. 1:13).

    - "Krisztus Jézus... aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára... az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon" (2Tim.4:1,8).

    - A Messiás visszatérésekor az utolsó napon "Azok közül, akik alusznak a föld porában (vö. 1Móz.3:19), sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra" (Dán.12:2).

    - Amikor Krisztus eljön ítélni, akkor azok, "akik a sírban vannak... kijönnek; Akik a jót tették az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel" (Jn.5:25-29).

    - "Íme, eljövök (én Jézus) hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint" (Jel.22:12). Nem mi megyünk a mennybe, hogy elvegyük jutalmunkat - Krisztus hozza el nekünk a mennyből.

Az, hogy Krisztus hozza magával a jutalmunkat magában foglalja azt is, hogy az számunkra a mennyben lett elkészítve, de a földre lesz elhozva Krisztus második adventjekor, ez az értelme az Ábrahámnak tett ígéretnek a föld örökségéről, "a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben" Krisztus eljövetelekor (1Pt.1:4,5).

Mindezt tisztán látva képesek leszünk helyesen értelmezni a Jn.14:2,3 félremagyarázott verseit: "elmegyek (én Jézus) helyet készíteni a számotokra... És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek (vö. a jutalom "a mennyben van fenntartva"), ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is". Jézus máshol azt mondja, hogy ismét el fog jönni, hogy megadja jutalmunkat (Jel.22:12), és láthattuk, hogy mindez az ítélőszéknél fog bekövetkezni. Dávid trónján, Jeruzsálemben fog örökké uralkodni (Lk.1:32,33). Az örökkévalóságot a földön fogja eltölteni, és ahol ő lesz - Isten földi Országában -, mi is ott leszünk. Az ígéretét annak, hogy "magam mellé veszlek benneteket" úgy olvashatjuk, mint annak a leírását, hogy elfogad minket az ítéletkor. Az eredeti szövegben a görög kifejezés "magam mellé veszlek" a Mt.1:20-ban is előfordul, amint József maga mellé veszi Máriát, mint feleségét. Tehát nem szükségszerű, hogy egy Jézus felé tartó fizikai mozgásra gondoljunk.

Abból, hogy a jutalom csak az ítéletkor, Krisztus visszatérésekor lesz kiosztva az következik, hogy az igazságosak és bűnösök ugyanoda kerülnek, amikor meghalnak, azaz egy gödörbe. Nincs különbség téve köztük a halálukban. A következő idézetek bizonyítják ezt:

    - Jonathán igazságos volt, Saul bűnös, mégis "a halálban sem váltak el" (2Sám.1:23).

    - Saul, Jonathán és Sámuel mind ugyanarra a helyre kerültek halálukkor (1Sám.28:19).

    - Az igazságos Ábrahám "elődei mellé került", amikor meghalt, elődei azonban bálványtisztelők voltak (1Móz.25:8; Józs.24:2).

    - A bölcsek és bolondok ugyanazt a halált tapasztalják meg (Préd.2:15,16).

Mindez éles ellentétben áll a népszerű ‘keresztény’ állításokkal. Az a tanítás, hogy az igazak azonnal a mennybe jutnak a halálukkor, lerombolja a feltámadás és ítélet szükségességét. Láttuk, hogy ezek alapvető események Isten megváltási tervében és így az Evangélium üzenetében. Az elterjedt elképzelés feltételezi, hogy egy igazságos ember ha meghal, azonnal jutalomban részesül azáltal, hogy a mennybe költözik, majd mások is követik ebben a következő napokban, hónapokban, években. Ez ellentétben áll a Biblia tanításával, miszerint minden igazságos együtt és egy időpontban lesz megjutalmazva.

    - A juhok el lesznek választva a kecskéktől az ítéletkor, egyen-egyenként. Amikor majd az ítélet befejeződik, Krisztus beszélni fog az összes juhhoz, akik majd az ő jobb keze felől lesznek egybegyűlve.

    "Jöjjetek Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot" (Mt.25:34). Tehát az összes "juh" ugyanabban az időpontban örökli az országot (vö. 1Kor.15:52).

    - Az "aratáskor", Krisztus visszatérésekor és ítéletekor, mindazok, akik az Evangéliumért munkálkodtak együtt fognak örvendezni (Jn.14:35,36 vö. Mt.13:39).

    - Jel.11:18 meghatározza, hogy a "halottak felett való ítélet ideje" az az idő, amikor Isten megadja "a jutalmat" szolgáinak, a prófétáknak és a szenteknek és azoknak, akik félik Isten nevét -, azaz minden egyes igaz hívőnek.

A zsidókhoz írt levél 11. fejezete egy listát tartalmaz az Ószövetség idején élt igazságos emberekről. A 13. vers megjegyzi: "Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek", amelyek Ábrahámnak voltak téve az üdvösségről, az Isten Királyságába való bemenetelről (Zsid.11:8-12). Mindebből következik, hogy ezek az emberek, amikor meghaltak, nem mentek fel egyesével a mennybe, hogy elvegyék jutalmukat. Ennek az okát a 39-es és 40-es versekből tudjuk meg: "És mindezeken... nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre". Az ok, ami miatt Isten késlelteti megadni nekik a megígért jutalmukat abban áll, hogy Isten terve, hogy a hűségesek egyszerre "jussanak el a teljességre", ugyanabban az időpontban. Ez az ítéletkor, Krisztus visszatérésekor lesz.
varga zoltán/police/

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu