Szerző Téma: Halálos bűnök  (Megtekintve 4587 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2012. Április 11. - 21:30:14

Kamilla

  • Vendég

 Sziasztok

 Itt fel lehet sorolni, mik azok a halálos bűnök, amelyek elkövetőiért
 nem kell imádkozni, az  1Jn 5,16 alapján

Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, a ki nem halálos bűnnel vétkezik.
Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.


 Nos, mik ezek a bűnök?

       vf11

2012. Április 11. - 21:52:50
Válasz #1

Kamilla

  • Vendég
Máté 12:31-32;
Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.   
Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.Zsidó 6:4-8;
Mert lehetetlen dolog, hogy a kik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek,    
És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit,   
És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint a kik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt
.
   
Mert a föld, a mely beissza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől;   
A mely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége megégetés.
Mert a föld, a mely beissza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől;   
A mely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége megégetés.


Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2012. Április 11. - 21:57:43
Válasz #2

Kamilla

  • Vendég
2Péter 2:9-22;   
Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.   
Főképen pedig azokat, a kik a testet követvén, tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik.
Vakmerők, magoknak kedveskedők, a kik a méltóságokat káromolni nem rettegnek:   
Holott az angyalok, a kik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet.   
De ezek, mint oktalan természeti állatok, a melyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, a miket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni,
Megkapván gonoszságuk díját, mint a kik gyönyörűségnek tartják a naponkénti dobzódást; undokságok és fertelmek, a kik kéjelegnek az ő csalárdságukban, mikor együtt lakmároznak veletek;   
A kiknek szemei paráznasággal telvék, bűnnel telhetetlenek; elhitetik az állhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei;   
A kik elhagyván az egyenes utat, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, a ki a gonoszság díját kedvelte.    
De megfeddetett az ő törvénytelenségéért: egy igavonó néma állat emberi szóval szólván, megakadályozta a próféta esztelenségét.   
Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.   
Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől,   
Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.   
Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotuk gonoszabbá lett az elsőnél.   
Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól.
De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe.

Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2012. Április 11. - 22:01:00
Válasz #3

Kamilla

  • Vendég
 Zsidó 10:26-31;   
Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,   
Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.    
A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal;    
Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?    
Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.    
Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.

Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2012. Április 13. - 15:04:48
Válasz #4

Kamilla

  • Vendég
Gondolkoztam ezeken az Igéken.
Vajon milyen szörnyűséget kell ahhoz valakinek elkövetnie, hogy már ne legyen bűnökért való bocsánat, amire már Jézus Vére sem elegendő, vagyis ha ezeket valaki elköveti, akkor biztos a kárhozat.
Pál apostol élete jutott eszembe, amikor még Saul volt, vagyis megtérése előtt.
Apcsel 9:1-2;
„Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz,
Kért ő tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe.”


Pál is beszámol erről, és elmondja, hogy neki mi volt a mentsége:
1Timotheosz 1:13
„aki korábban káromló, üldöző és erőszakos ember voltam - de megsajnált – mert TUDATLANSÁGBÓL TETTEM, A HITETLENSÉG MIATT”

„ káromló” = ’szidalmazó = nem csak Isten, hanem ember elleni beszédre is vonatkozik’
„erőszakos” = ’kevély, gőgös, önhitt, elbizakodott, önkényes, féktelen, vad, gátlástalan, arcátlan, zabolátlan, gyalázkodó, bántalmazó..”
= hübrisztész = ’olyan ember, aki sem Isten, sem emberek irányában nem ismeri a mértéket, gátlástalanul túllép minden határt’

Saulus tehát nem volt megtérve, csak vallásos volt, elvakult farizeus, aki tűzzel-vassal akarta védelmezni a Törvény betűit és persze a Szanhedrin, a főpapok, írástudók érdekeit, hatalmát.
 Ilyen az, amikor a testi-lelki üldözi a szellemit!

Jézus odaállt elé a damaszkuszi úton:
Apcsel 9:4-5
„És ő leesvén a földre, hallott szózatot, mely ezt mondta néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem?
És monda: Kicsoda vagy, Uram?
 Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.


Jézus odaállt közé és tanítványai közé, azonosult Övéivel és bemutatta hatalmát Saulnak.
De nem csak hatalmát, hanem szeretetét és kegyelmét is:
1Timotheosz 1:14
„a mi Urunk kegyelme pedig fölülmúlta bőségben mindezt a Krisztus Jézusban lévő hittel és szeretettel.”

 Tehát a tudatlanság idejét elnézte neki az Úr!
Csel 17,30    
„E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek”

DE: amikor valaki már megtért, megmosta a Vér, megtisztította az Úr és megismerhette Őt, kegyelmét, a Szent Szellemet, erejét, a menny csodáját…és ezek után teszi mindezeket, akkor már lábbal tapossa a Vért, Krisztust, a kegyelmet és erre már nincs semmi mentség, nincs ár, semmi, hiszen a legnagyobbat, a legdrágábbat tagadta, gyalázta meg, amit az Atya adhatott, egyetlen Fiának Vérét, Nevét, Személyét.
Ez a sátán akciója.

Eszembe jutott még a következő Igehely:
Máté 24:9-13;
„Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
De a ki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.”

és a
2Timotheosz 3:1-5;
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be.
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.”


        bye

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu