Szerző Téma: Főpapunk  (Megtekintve 5829 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2012. Április 20. - 12:26:30

Kamilla

 • Vendég

 Sziasztok   bye

 Ma délelőtt Urunkról gondolkodtam, mint Főpapról és olvastam a
 Zsidókhoz írt levelet.
 Kiírtam pár gondolatot az Igéből. (ez csak az Ige :) )

Krisztus a Főpap:
Zsidó levél 4:14-5:10;
• keresztülhatolt az egeken

• hozzánk hasonlóan minden megpróbáltatást átélt, kivéve a bűnt, ezért részvétet érez erőtlenségeink miatt!

• ha Hozzájárulunk, akkor a kegyelem trónjához járulunk, ahol részesülünk az együttérzésből, kegyelmet találunk, mindenkor, amikor csak segítségre szorulunk.

• Krisztus, amikor hús-vér testben a földön töltötte napjait, könyörgéseket és védelemért folyamodó imákat vitt áldozatul hangos kiáltások és könnyek közepette az Atya trónjához, és meghallgattatott istenfélelme miatt abból, amit elszenvedett Isten fiaként, megtanulta az engedelmességet és mikor elérte a beteljesedést, örökkévaló szabadulás forrásává lett mindazok számára, akik Neki engedelmeskednek
 (Jn 15; 9-10; 9. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.).

• Ezért Isten Melkicedek rendje szerinti Főpappá nyilvánította Őt!

Zsidó levél 7:15-20;
• a Melkicedek szerinti pap felemelkedése nem testi parancs törvénye alapján történik, hanem elpusztíthatatlan élet ereje által. Ezt eskü erősíti meg:
 Zsolt 110:4; Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.

• Krisztus Jézus örökké él, ezért átruházhatatlanul viseli a papságot
ezért képes folyamatosan (minden korban) megszabadítani azokat, akik Általa járulnak Istenhez, hiszen mindig él, hogy közben járjon értük.

• ilyen Főpap szükséges nekünk:
     -   tiszta; ártatlan; mentes a rossztól; a bűnösöktől elkülönített; Aki az egeknél följebb került; egyszeri, tökéletes áldozatot mutatott be;

• a Törvény után elhangzott eskü szava örökre tökéletessé tette a Fiút.

Zsidó levél 8:1-6;
• olyan Főpapunk van, Aki a Fenséges trónjának a jobbjára ült a mennyekben, annak a Szentélynek, az igazi Sátornak a szolgájaként, amelyet az Úr állított öl, nem pedig ember olyan Szövetség közbenjárója, amely jobb ígéretekre alapozva emelkedett törvényerőre: 2Kor 3:6;  A ki alkalmatossá tett minket arra, hogy Új Szövetség (Jer 31:31-34) szolgái legyünk, nem betűé, hanem a Szellemé; mert a betű megöl, a Szellem viszont életre kelt..

Zsidó levél 9:11-15;
De a megjelenő Krisztus, a leendő /már létrejött, már meglévő/ jó dolgok főpapja, a nagyobb és tökéletesebb Sátoron keresztül - amelyet nem kéz állított fel, vagyis nem a Teremtés része / nem teremtmény/ - .  nem kecskebakok és borjak vére, hanem saját vére által lépett be egyszer s mindenkorra a Szentélybe, s ezzel örök megváltást szerzett.
Hiszen ha kecskebakok és bikák vére meg egy fiatal tehén hamva a hétköznapi életben  forgolódókra ráhintve megszentel a test megtisztításának céljából,  akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló Szellem által önmagát mutatta be hibátlan áldozatul az Istennek, mennyivel inkább meg fogja tisztítani lelkiismeretünket a halott cselekedetektől, hogy az Élő Istennek szolgáljunk.
És azért / e(vér) által/, új szövetség közbenjárója ő, hogy halálával megváltást  szerezzen  az első szövetségben elkövetett törvényszegésekért, hogy az elhívottak megkaphassák a megígért örökkévaló örökséget.


Zsidó levél 10. fejezet:
• betöltötte az áldozatokat testében!
5-19;
  Ezért, amikor eljön a világba, így szól: "Áldozatot és felajánlást /thüszia és proszfora/  nem kívántál, viszont testet formáltál nekem; egészen elégő és bűnökért adott áldozatok nem tetszettek Neked.
  Akkor ezt mondtam: "Íme, eljöttem, a könyvtekercsben írva áll rólam, hogy  teljesítsem, Isten, akaratodat."
  Először azt mondja, hogy áldozatokat, felajánlásokat, egészen elégő, ill. bűnökért való áldozatokat - amelyeket a Törvénynek megfelelően mutatnak be - "nem kívántál", sem pedig "nem tetszettek Neked"; "akkor" így szólt: "Íme, eljöttem....hogy teljesítsem...akaratodat." hatályon kívül helyezi az elsőt, hogy jogerőre emelje a másodikat - ezzel az "akarat"-tal váltunk megszenteltekké Jézus Krisztus testének egyszer s mindenkorra történt feláldozása által.
  És míg minden pap naponta szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek megszüntetni a bűnöket; - addig ő, egyetlen áldozatot mutatott be örökre a bűnökért, "leült az Isten jobbján", várakozva a továbbiakban, hogy "ellenségei zsámolyként lába alá vettessenek".
  Ugyanis, egyetlen áldozattal eltörölte örökre /folyamatosan, szüntelenül, minden időre/  tökéletessé tette a megszentelteket.
  A Szent Szellem is tanúságot tesz nekünk erről, mert miután azt mondja: "...ez az a szövetség, amelyet kötök majd velük azoknak a napoknak elmúltával, mondja  az Úr: - Törvényeimet szívükre helyezem, az értelmükbe írom föl azokat...."  utána így szól:"...és minden bűneikről és törvénytelenségeikről semmiképpen meg nem emlékezem többé."
  Már pedig ahol ezek el vannak törölve, ott nincs többé áldozat a bűnökért.
Miután tehát, testvérek, bátran beléphetünk a Szentek Szentjébe Jézus Krisztus vére által”  Dicsőség Krisztus Jézusnak, Aki Főpapunk, Királyunk, Közbenjárónk!   s25
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
OZsuzsa, masut, lakatos brigitta, Paulus

2012. Április 20. - 13:27:37
Válasz #1

Kamilla

 • Vendég

  Megváltónk!  Főpapunk!!   ht1 

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=I50d9jpTg2E" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=I50d9jpTg2E</a>
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2012. Április 27. - 20:57:56
Válasz #2

Kamilla

 • Vendég
 1Mózes 14:18-20;
   
Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja vala.   
És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.
Áldott a Magasságos Isten, a ki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada néki mindenből. Zsidó 7:1-3;
    
Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta,    
A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,   
Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.


2012. Május 02. - 09:05:25
Válasz #3

Kamilla

 • Vendég
 Jelenések könyve 1:8-18;
   
Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható.
   
Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért.
   
Szellemben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáét,
    
A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és:

 Amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában.
   
Megfordultam azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszélt;
megfordulván pedig, láttam hét arany gyertyatartót;
   
És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.
   
Az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó;
és a szemei olyanok, mint a tűzláng;
   
És a lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása.
   
Volt pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jött ki; és az ő orcája, mint a nap a mikor fénylik az ő erejében.
   
Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám tette az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó,
   
És az Élő; pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai
.


      ok25     ok25     ok25     ok25

2012. Május 02. - 09:15:56
Válasz #4

Kamilla

 • Vendég
 Jelenések könyve 5:4-14;

  Én azért igen sírtam, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem:

  És egy a Vének közül mondta nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.

  És láttam a királyi szék és a négy szellemi lény között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Szelleme, a mely elküldetett az egész földre.

  És eljöve és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobbkezéből.

  És mikor elvette a könyvet, a négy szellemi lény állat és a huszonnégy Vén leborult a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, a mik a szentek imádságai.

  És énekeltek új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecsétjeit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,

  És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.


  És láttam, és hallottam a királyi szék, a szellemi lények, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;

  Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.

  Sőt hallottam, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala:
 A királyi székben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.

  És a négy szellemi lény monda: Ámen.

  És a huszonnégy Vén leborult és imádta az örökkön örökké élőt.


         ok25     ok25    ok25     ok25    ok25     ok25

2012. Május 02. - 18:40:30
Válasz #5

Kamilla

 • Vendég

A Főpap menyasszonya =

 3Mózes 21:13-14;

Hajadont vegyen feleségül.

   
Özvegyet, elűzöttet, megszeplősítettet, paráznát: ilyeneket el ne vegyen, hanem hajadont vegyen feleségül az ő népe közül

=
  1Kor 6,9    
Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
  1Kor 6,10    
Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.

  Jel 22,15    
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.

     

2012. Május 04. - 21:06:27
Válasz #6

Kamilla

 • Vendég

 Jelenések 19:11-16;

És láttam, hogy az ég megnyílt, és ímé volt egy fehér ló, és a ki azon ült,
hivatott Hűnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.

És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és
 az ő fején sok korona;
az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga.

És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.
   
És mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
   
És az ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat;
és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel;
és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
    
És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.


         ok25     ok25     ok25     ok25   

2012. Május 09. - 07:54:18
Válasz #7

Kamilla

 • Vendég

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=W9_q2b1ySUY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=W9_q2b1ySUY</a>


      sw3
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
oszo

2012. Május 09. - 08:18:48
Válasz #8

OZsuzsa

 • Vendég

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=W9_q2b1ySUY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=W9_q2b1ySUY</a>


      sw3

Csak azt tudom mondani, mint az előbb. Illéske (így szólítják a CD-borítón) jól gitározik és imádkoztott többedmagukkal, hogy megszülessen a cd. (de közben nem szóld Isten nekik, hogy Meácskának szóljanak, ugyan már legalább a fehérneműpántját takarja el a kb 8 képen ami kikerül 100-ak kezébe - akik mind keresztények. És Illéske ne írja ki nyilávnosan, hogy neki egy Jézus paródia I. része a kedvenc vígjátéka...

2012. Május 09. - 08:21:54
Válasz #9

OZsuzsa

 • Vendég
Jogos a felháborodásom? Jogos! Nem járunk gyülibe testhez álló ruhába vagy nagyon mini szoknyában (sőt semmilyen mini szoknyában - mint az egész Golgota - ezért hagytuk ott őket)
Hol a keresztényi feddhetetlenség...?

2012. Május 09. - 18:56:01
Válasz #10

Kamilla

 • Vendég

 <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zrDQw6R2AtE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zrDQw6R2AtE</a>

         ok25     s25

2012. Május 17. - 21:43:23
Válasz #11

Kamilla

 • Vendég
 Kolosse 1:12-23;

Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;   
A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;   
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;    
A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;   
Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;    
És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.   
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;   
Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;   
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.   
Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valtatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett.   
Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé:
Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává.


     ok25    ok25     ok25    ok25   
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Paulus

2012. Május 19. - 11:24:14
Válasz #12

Kamilla

 • Vendég

CSILLAGOK FÖLÖTT
 

Csillagok fölött
Király él az örök.
Hangja mint tenger zúg
Szava sziklákat zúz.

Felhőbe öltözött
Övé minden erő.
Szól s hátrál a sötét.
Remeg a mindenség.

R:Oly nagy vagy Urunk,
  Énekeljük nagy vagy Urunk,
  Együtt zengjük nagy és Szent vagy Urunk.

Bridg:Neved életmentő név,
      Országod véget nem ér!
      Szívem tiéd mert nagy vagy Urunk!

        ok25    ok25    s25    ok25

2012. Szeptember 24. - 10:27:41
Válasz #13

Kamilla

 • Vendég
János evangéliuma 17. fejezet

Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged;
    
A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál.
   
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
   
Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.
   
És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt.
   
Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
   
Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál:
   
Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
   
Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.
   
És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsőíttetem ő bennük.
   
És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
   
Mikor velök valék a világon, én megtartám őket a te nevedben; a kiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.
   
Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.
    
Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
   
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
   
Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
    
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
    
Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
   
És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.

De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
   
Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.

És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:

Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.
   
Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.

Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;

És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu