Szerző Téma: 2Péter 2  (Megtekintve 3613 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2012. Május 28. - 07:59:19

Kamilla

  • Vendég

1.Voltak pedig hamis *próféták is a nép között, a miképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta
** őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.
*Ezékiel 13:2-3
Embernek fia! prófétálj Izráel prófétái ellen, a kik prófétálnak, és mondjad azoknak, a kik önnön szívükből próféták: Halljátok meg az Úr beszédét!
Így szól az Úr Isten: Jaj a bolond prófétáknak, a kik az önnön lelkük után mennek, mert semmit sem láttak.
Máté 25:11-12
Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk.
Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.
** 1János 2:22
Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.

2. És sokan fogják követni azoknak romlottságát;* a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog.
1Timotheosz 4:1-2
A Szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben.

3. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk* nem szunnyad.
*5Mózes 32:34-35
Nincsen-é ez elrejtve nálam, lepecsételve az én kincseim között?
Enyém a bosszúállás és megfizetés, a mikor lábuk megtántorodik; mert közel van az ő veszedelmük napja, és siet, a mi rájuk vár!

4. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak,* hanem mélységbe taszítván, a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;
*Júdás 6
És az angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.

5. És ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét* az igazság hirdetőjét, nyolcadmagával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát.
*1Mózes 7:17-23

6. És ha Sodoma* és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak;
*1Mózes 19:24-25;

7. És ha megszabadította az igaz Lótot*, a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;
*1Mózes 19:12; 16-22;

 (folyt.köv.)   vf11

2012. Május 28. - 08:00:30
Válasz #1

Kamilla

  • Vendég

8. (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötörte az ő igaz lelkét):

9. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből,* a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.
*1Korinthosz 10:13-14
Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.

10. Főképpen pedig azokat, a kik a testet követvén,* tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, magoknak kedveskedők, a kik a méltóságokat káromolni nem** rettegnek:
*Júdás 3-4
Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott.
Mert belopózkodtak valami emberek, a kik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.
7-10
Miképpen Sodoma és Gomora és a körülöttük lévő városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.
Hasonlóképen mégis ezek is álomba merülvén, a testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják.
Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta: Dorgáljon meg téged az Úr!
Ezek pedig azokat káromolják, a miket nem tudnak; a miket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak.
16-19
Ezek zúgolódók, panaszkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájuk kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók.
Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, a melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.
Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, a kik az ő istentelen kívánságai szerint járnak.
Ezek azok, a kik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Szellem.
**Róma 13:1-5
Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek.
Azért, a ki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek.
Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól.
Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, a ki gonoszt cselekszik.
Annak okáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is.

  (folyt.köv.)   vf11

2012. Május 28. - 08:02:07
Válasz #2

Kamilla

  • Vendég

11. Holott az* angyalok, a kik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet.
*Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta: Dorgáljon meg téged az Úr!

12. De ezek, mint oktalan természeti állatok, a melyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, a miket nem ismernek,* káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni,
*Júdás 10-13
Ezek pedig azokat káromolják, a miket nem tudnak; a miket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak.
Jaj nékik! mert a Káin útján indultak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el.
Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hizlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák;
Tengernek megvadult habjai, a magok rútságát tajtékozók; tévelygő csillagok, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.

13. Megkapván gonoszságuk díját, mint a kik gyönyörűségnek tartják a naponkénti dobzódást; undokságok* és fertelmek, a kik kéjelegnek az ő csalárdságukban, mikor együtt lakmároznak veletek;
*Júdás 12
Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hizlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák;

14. A kiknek szemei* paráznasággal telve, bűnnel telhetetlenek; elhitetik az állhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei;
*Máté 5:27-28
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!
Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.

15. A kik elhagyván az egyenes utat, eltévelyedtek, követvén* Bálámnak, Bosor fiának útját, a ki a gonoszság díját kedvelte.
*4Mózes 22:7-21; 32

16. De megfeddetett az ő törvénytelenségéért: egy igavonó néma állat emberi szóval* szólván, megakadályozta a próféta esztelenségét.
*4Mózes 22-24

17. Ezek víztelen* kútfők, széltől hányatott fellegek, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.
*Júdás 12
Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hizlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák;

  (folyt.köv.)   vf11

2012. Május 28. - 08:03:28
Válasz #3

Kamilla

  • Vendég

18. Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi* kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől,
*Júdás 16
Ezek zúgolódók, panaszkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájuk kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók.

19. Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság* szolgái; mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
*v. 10-15
János 8:34
Felelt nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.

20. Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által* a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotuk gonoszabbá** lett az elsőnél.
*Filippi 3:6-11
Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.
De a melyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.
Sőt annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.
**Zsidó 10:26-27
Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,
Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.

21. Mert jobb volna rájuk nézve, ha meg sem* ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól.
*Lukács 12:47-48
És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;
A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.

22. De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az *eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe.
*Példabeszédek 26:11
Mint az eb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát.

  vége     vf11

2012. Május 28. - 08:03:38
Válasz #4

Kamilla

  • Vendég
18. Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi* kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől,
*Júdás 16
Ezek zúgolódók, panaszkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájuk kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók.

19. Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság* szolgái; mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
*v. 10-15
János 8:34
Felelt nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.

20. Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által* a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotuk gonoszabbá** lett az elsőnél.
*Filippi 3:6-11
Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.
De a melyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.
Sőt annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.
**Zsidó 10:26-27
Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,
Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.

21. Mert jobb volna rájuk nézve, ha meg sem* ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól.
*Lukács 12:47-48
És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;
A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.

22. De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az *eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe.
*Példabeszédek 26:11
Mint az eb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát.

  vége     vf11

2012. Október 30. - 18:54:25
Válasz #5

mariann72

  • Vendég
Sziasztok!

Ezek az -Igék aktuálisabbak mint valaha. Érdemes őket többször is elolvasni, akár vissza- visszatérni egyikre másikra .

További szép estét !
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu