Szerző Téma: Béthabará  (Megtekintve 4571 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2012. Június 22. - 08:29:17

Kamilla

 • Vendég
Máté 15:24
„Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz.”

Béth-Arabba; Béth-Abárá =”átkelőhely / gázló háza”

Ez a hely a Holt tenger torkolatától 8 km-re található.
Itt kelt át a Jordán folyón a 10 és fél törzs a Kánaán, azaz az Ígéret földjére – Józsué 3.
Rúben, Gád és Manassé fél nemzetsége letelepedett a Jordán innenső oldalán, de a férfiak átmentek a többiekkel, hogy segítsenek a harcban, a Honfoglalásban.
A túlparton Gilgálban telepedtek le:
Jószué 4:20-24;
„Azt a tizenkét követ is, a melyeket a Jordánból hoztak, Gilgálban állította fel Józsué.
És szólt Izráel fiainak, mondván: Ha fiaitok kérdezik majd apáiktól, mondván: Mire valók ezek a kövek?
Tudassátok majd a ti fiaitokkal, mondván: Szárazon jött át Izráel ezen a Jordánon.
Mert kiszárította az Úr, a ti Istenetek a Jordán vizét ti előttetek, míg általjöttek rajta, a miképpen cselekedett az Úr, a ti Istenetek a Veres tengerrel, a melyet megszárított előttünk; míg általjöttünk rajta.

Hogy megismerje a földnek minden népe az Úrnak kezét, hogy bizony erős az; hogy féljétek az Urat, a ti Isteneteket minden időben.”

Józsué 5 – GILGÁL: körülmetélés; ettek a föld terméséből; páska áldozat;

Béth-Arábában szolgált Bemerítő János:
János 1:19-28;
„És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?
És megvallotta és nem tagadta; és megvallotta, hogy: Nem én vagyok a Krisztus.
És kérdezték őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-e te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-e te? És ő felelt: Nem.
Mondták azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?
Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondta Ésaiás próféta.
És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak:
És megkérdezték őt és mondának néki: Miért meríted alá az embereket tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?
Felelt nékik János, mondván: Én vízbe merítek alá; de köztetek van, a kit ti nem ismertek.
Ő az, a ki utánam jő, a ki előttem lett, a kinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam.
Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, a hol János alámerítette az embereket.”


Itt keresztelkedett meg az Úr:
János 1:29-34;
„Másnap látta János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!
Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, a ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízbe merítem alá az embereket.
És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Szellemet leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugodott ő rajta.

És én nem ismertem őt; de a ki elküldött engem, hogy vízbe merítsek alá, az mondta nékem: A kire látod a Szellemet leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki Szent Szellembe merít alá.
És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.”


A Szellem elragadta Őt és 40 napig a pusztában volt, ahol a Sátán megkísértette és győzött!

Itt „születtek” első követői:
János 1:35-37;
„Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül;
És ránézvén Jézusra, amint ott járt, monda: Ímé az Isten Báránya!
És hallá őt a két tanítvány, amint szólt, és követék Jézust.”


   (folyt.köv.)   vf11

2012. Június 22. - 09:05:43
Válasz #1

Kamilla

 • Vendég
Innen indult Jézus szolgálata is!

Itt keresztelkedett meg vízben és kenetett fel a Szent Szellem által!
Itt hangzott el az isteni szózat: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben gyönyörködöm!”
Ide tért vissza a 40 napos pusztai harc és győzelem után a Szellem Erejében!
Ezt követően itt mondta János: „Íme az Isten Báránya!”
Jel 17,14    
„Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.”

Innen a galileai Kánába ment tanítványaival, akiket útja során elhívott, a galileai tenger partján.
Északra ment Urunk.
Júdeában született, Bethlehemben, Jeruzsálemben bemutatták Istennek, körülmetélték, de aztán visszamentek Názáretbe, ami az Északi királyság területén található, Galileában.

Szolgálata kezdetén Jézus odament, ahol kezdődött a nép élete Kanaán földjén, a Honfoglalás, az átkelés az Ígéret földjére, sőt Bemerítő János, aki előkészítette az utat a Messiásnak, ő is ott szolgált, keresztelt, hívott bűnbánatra, beszélt az eljövendőről, a Megígértről, Akiről az egész Ószövetség szól: a Tóra, az Írások és a Próféták és minden esemény, ami abban történt, Őróla beszél!

Javarészt északon szolgált:
Itt mutatta be csodáit, jeleit, bizonyságait Isten Országáról: Kána, Nain, Kapernaum, Betsaida, Sikem….

Názáret, ahol test szerint ismerték, mint ács fiát, és nem tudott ott csodákat tenni hitetlenségük miatt!
Mégis, pontosan itt olvasta fel a zsinagógában az Ézsiás 61:1-3;-at!!
Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;   
Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;   
Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!

 és mondta:
„Ma teljesedett be ez az írás, fületek hallására! (János 4:21)

Ekkor megkezdődött az örömhír hirdetése a nincsteleneknek, a megtört szívűek gyógyítása … hiszen Az olvasta fel az ígéret mondatait, Akire azok vonatkoztak, a Felkent, a Messiás, Akin Isten Szelleme van a szabadításra!

Sőt még a Jordánon túlra is átment – Gadara (Manasse fél törzsének területe) -, ahol a 2 és fél törzs telepedett le.

 

    (folyt.köv.)   vf11

2012. Június 23. - 16:48:16
Válasz #2

Kamilla

 • Vendég

Legtöbbet „Izrael elveszett juhainak” = az elszakadt törzsek felé szolgált, ahol volt a két város, az aranyborjúkkal, ahol álpapok, álpróféták „szolgáltak”, idegen isteneket imádtak, távol a Templomtól.
1Királyok 12:26-33;   
„És monda Jeroboám az ő szívében: Majd visszatér ez ország a Dávid házához;   
Ha felmegy a nép, hogy áldozatot tegyen Jeruzsálemben az Úrnak házában; e népnek szíve az ő urához, Roboámhoz, a Júda királyához hajol, és engem megölnek, és visszatérnek Roboámhoz, a Júda királyához.    
Tanácsot tartván azért a király, csináltatott két arany borjút, és monda nékik:
Sok néktek Jeruzsálembe felmennetek: Ímhol vannak a te isteneid, óh Izráel, a kik téged kihoztak Egyiptomnak földéből.   
És az egyiket helyeztette Béthelbe, a másikat pedig Dánba.    
És e dolog nagy bűnnek lett az okozója, mert a nép felment az egyik elé egészen Dánig.    
Azután felállította a magas helyek templomát, és papokat szerzett a nép aljából, a kik nem voltak a Lévi fiai közül.   
És szerzett Jeroboám egy ünnepet is a nyolcadik hónapban, a hónap tizenötödik napján, a Júdabeli ünnep módja szerint, és áldozott az oltáron. Hasonlóképen cselekedett Béthelben is, áldozván a borjúknak, a melyeket csinált, és szerzett Béthelben papokat a magaslatokhoz, a melyeket csinált.   
És áldozott azon az oltáron is, a melyet Béthelben állított fel, a nyolcadik hónap tizenötödik napján, abban a hónapban, a melyet az ő szívében gondolt; és ünnepet szerzett az Izráel fiainak, és felment az oltárra, hogy jó illatot szerezzen.”


  (folyt.köv.)   vf11

2012. Június 24. - 08:04:13
Válasz #3

Kamilla

 • Vendég
Ha ezt végig gondoljuk, megérthetjük, miért mondta Nátánáel azt, amit mondott, kételkedve:

Jn 1:46-50;    
„Találkozott Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.   
És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-e valami jó?
Monda néki Filep: Jer és lásd meg!
Látta Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izraelita, a kiben hamisság nincsen.   
Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem?
Felelt Jézus és monda néki: Mielőtt hívott téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.
   
Felelt Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!”
De aztán meggyőződött arról, hogy Jézus a Király!!!

És azt is megérthetjük, miért nem értették még a tanítványai sem a példabeszédeket, nem értették, miért mondja 3x is, hogy:
Mt 16,21    
„Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.”

Nem ismerték fel, hogy az Írások, a Próféták, a Tóra szavai kelnek életre, töltetnek be.
El voltak vakítva szellemben:
Ézs 42,19    
„Kicsoda vak, ha nem az én szolgám? és olyan süket, mint az én követem, a kit elbocsátok? Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája?”

              vf11

2012. Június 26. - 10:59:12
Válasz #4

Nem elérhető johann57

 • Törzstag
 • ****
 • Hozzászólások: 316
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2018. Június 18. - 12:38:45
 • Testvér
 • Regisztrált: 28/04/2011
Békesség!

Jézus Krisztus fő szolgálati területe a pogányok Galileája volt. A szinoptikusok elsősorban erről számolnak be és tesznek tanúbizonyságot. János apostol az aki viszont elsősorban a judeai és a jeruzsálemi szolgálatát írja le mivel azokról kevesebb információ volt a másik három  evangéliumi leírásban. Nem véletlen, hogy János evangéliumában csak 7%-i olyan írás van amely megtalálható a szinoptikusokban is, főleg a passiótörténet és a nagyhét eseményei.

Mit is lehet (kell) tudni a János evangéliumáról?

Szerzője:

-  János apostol, Jézus Krisztus legfiatalabb tanítványa. (Ezt abból is tudhatjuk, hogy az utolsó vacsorán Jézus bal oldalán feküdt és az mindíg a legfiatalabb felnőtt helye volt a páskavacsorán.)
- Jézus Krisztus a Boanergesz melléknevet adta neki (Mk 3,17).
- Tanúja volt: Jairus lánya feltámasztásának (Mk 5:37, Lk 8:51), Jézus megdicsőülésének a hegyen (Mk 9:2; Mt 17:1; Lk 9:28) és halálfélelmének a Getszemáni kertben (Mk 14:33; Mt 26:37). Heves volt (Lk 9:49.54), és attól sem riadt vissza, hogy közvetlenül vagy anyja által – Szalóme; Mt 27:56; Mk 15:40 - megkísérelje biztosítani helyzetét Isten országában Mt 20:24; Mk 10:41.
- Ismerte a főpapot is.(Ján 18,15) Ez csak az arisztokrata család tagjaira volt jellemző ebben az időben.
Sok judeai gazdag család akik nem voltak lojálisak a Római Birodalomhoz száműzetést szenvedtek és ezért többségük a közeli Galileában és a Pereai térségben telepedett le. Így voltak János apostol szülei is akik a Galileai tengernél alakították ki halászati vállalkozásukat.
- Innen hívja el az Úr őt és testvérét emberhalászokká.
- Pál szerint az Egyház első századi oszlopa.(Gal 2,9)
-Külső és belső bizonyítékok egész sora áll a hitelessége a szerzősége mögött.
- Vélhetően a Kr.u-90-es évek végefelé halt meg. Haláláról vita folyik, hogy természetes úton halt meg öregségében vagy vértanú lett Efézusban forró olajban megfőve.


Keletkezési helye és ideje


- A liberális teológia megpróbálta száműzni a megírás idejét a második század közepére és végére de az 1935-ben megtalált ún. Rylands papirusz János evang. töredéke ezt alaposan megcáfolta. Mivel keletkezési ideje Kr.u 120-ra tehető és  Egyiptomban bukkantak rá ezért a keletkezési ideje nem lehet későbbi mint Kr.u 95-100 között.
- Az egyházhagyomány és korai apostoli egyházatyák egységesen állítják, hogy János a Kr.u-i 70-es években Jeruzsálem pusztulása után Efézusban telepedik le. A 2 Tim 1:15-18 alapján állítható, hogy a Kisázsiai misszió a tévtanítások és személyi konfliktusok miatt összeomlott és János apostol újra kezdte itt az apostoli munkát. A keresztény gnoszticizmus alapítói és első csoportjai is ezek a gyülekezeteket elhagyó "keresztények" lehettek. (1Ján 2,19)
- A Kr.u-i nyolcvanas években a gnoszticizmus erőteljes tévtanítássá lép elő és ismét fenyegetik a Kis-Ázsiai gyülekezetek erkölcsi és tanbeli tisztaságát. János apostol ekkor írja evangéliumát amely három irányzat ellen irányult.
Doketizmus: Krisztus teste csak látszat volt, szemfényvesztés:A leggyakoribb doketista modell: Jézusra mennyei erő szállt alá megkeresztelésekor. Ez az erő kereszthalála előtt eltávozott belőle, visszatért a mennybe, Jézus külső alakjában pedig Czirénei Simont feszítették meg.
Eboniták: Szerint József és Mária fia aki Messiás lett az idők folyamán.
Cerenthus: aki a hetvenes évek végén bukkan fel Efézusban. Követői akik szerint Jézus csak egy közönséges ember volt akivel a mennyei Krisztus egyszer csak egyesült.
- Nyelvészpszichológusok szerint a János-evangélium nyelvén az öregség jelei észlelhetők, Vagyis igen előrehaladott korú ember írhatta.
- Stílusa egyszerű. Az összes evangélisták közt neki van a legkisebb szóbősége (kb. 900 szó, amikor Lukács 2000 fölött áll). Ugyanazon szavak ismétlése néha monotonnak tűnik.  A görög szöveg ritmikus és ünnepélyes.
- Mindezek figyelembe vételével a megírás ideje a Kr.u-i 80-as évek közepére helyezhető Efézus városába.

Jellegzetességei:

 - Járatos a korabeli zsidó szokásokban és jól ismeri a helyeket. Különös barátság fűzi Péterhez (13:23; 18:15; 20:3; 21:20), s ezt Lukács is megerősíti (22:8; ApCsel 3:1-4; 4:13).
 - A messiási jelekhez tanítás, beszéd fűződik az evangéliumban.
 - ánosnál. Isten országának fogalma egyetlen helyen szerepel, a Jn 18:36-ban.
 -  Hasonló kifejezésmódok, mint a qumráni esszénus iratokban. Ellentétek szembeállítása: világosság-sötétség, igazság-hazugság.
 - A sötétség" (szkotia) kifejezést sehol sem használja pusztán a természetes látási viszonyok jelölésére: ahol ez a szó felbukkan (1:5; 6:17; 8:12; 12:35.46; 20:1) mindig valamiféle szellemi valóságra is utal.
- Gyakori a "sokan hittek benne" kifejezés: (2:23, 4:39,41, 7:31,40, 8:30, 10:41-42, 11:45, 12:11,42)
- Jézus ittléte a legnagyobb teofánia, amely elhomályosítja az előzőket: a teremtést (1:1), Ábrahám (8:56), Jákob (1:51), Mózes (1:17) és a próféták látomásait. „Jahve napjának” a dicsősége (Ám 5:18) beteljesedett Jézus napjában (8:56),
- Jézus beszédeinek témája az esetek nagy többségében tárgy, János, evangéliumában személy. Jézus Krisztus személye, az ő önmagáról szóló kijelentése, a Messiás-titok feltárása. Jézus Krisztus, az egyszülött Fiú, akinek az Atyához való viszonya páratlan. Kinyilatkoztatja az Atyát, és teljességre viszi az ő művét (Jn 4:34; vö. 5:35; 9:4; 10:37–38; 17:4). Ő az egyetlen, az egyszülött Fiú (Jn 1:14–18; 3:16.18). Jézus Krisztus Istenfiúi méltóságát ábrázolja. Jézus Isten küldötte (Jn 7:29; 8:42; 3:34, Jn 10:30). E jellegzetes tartalmat kiemeli a beszédek egyedülálló stílusa és fogalmi készlete
- A szenvedéstörténet sok részletén kívül az evangéliumban hat olyan elbeszélést találunk (a templom megtisztítása 2,13-22; távolról gyógyítás 4,46-53; az ötezrek megvendégelése 6,1-13; tengeren járás 6,16-21; megkenetés 12,1-8 és a jeruzsálemi bevonulás 12,12-15) ami szerepel a szinoptikusokban is  - Egy teológus szerint Jézus nyilvános működésének 7 hetére osztható föl (7 csodajel, 7 beszéd), amelyek mindegyike egy-egy liturgikus ünnepnek felel meg, és a teremtéstörténet 7 napjával áll összhangban
- Fontosnak tartja a helyek pontos megjelölését, pl. Betánia a Jordánon túl (1:28; 10:40); Betszaida Fülöp, András és Péter városa (1:44); a galileai Kána (2:1.11; 4:46); Ainon Szalim közelében (3:23); Szikar, Szamaria egyik városa, ahol Jákob kútja volt (4:5–6); Beteszda fürdő Jeruzsálemben, a Juh-kapunál (5:2); Siloe tava (9:7); Efraim (11:54); a Gabbata (köves udvar) a praetorium mellett (19:13), végül: Jézus sírja „a kertben” (19:41; vö. 20:15). Ezek adatok túlnyomórészt Júdeából és a Jordánon túlról valók, tehát olyan helyekről, amelyeket a szinoptikusok alig említenek.
- János emellett arról is beszámol, hogy első hallásra hogyan értik félre Jézus egyes szavait. Ilyen félreértelmezéseket találunk a következőkben: 3:4 (Nikodémus); 4:11 (a szamariai asszony); 11:12 (a tanítványok); 11:24 (Márta); 14:8 (Fülöp); 14:22 (Júdás); 16:17 (a tanítványok). A félreértés ad alkalmat annak behatóbb kifejtésére, hogy valójában miről is van szó.
- Gyakori szóismétlések. Pl. az Atya(110) Tanúság(47) Hinni(98) Szeretet, Szeretni(46) Világ(78)   Dicsőség, dicsőíteni(42)  Megismerni(55)   Világosság   (23) Élet(40)   Mű(23) Bizony-bizony(25) esetben szerepel.    
- -Bensőséges, sok esetben szinte lelkileg intim evangélium: Ezt igazolják Jézus beszédei Nikodémussal, a samáriai asszonnyal, tanítványaival, Atyjával, Pilátussal és Péterrel.   

(folyt köv...)


Áldás!

Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Kamilla

2012. Június 28. - 10:23:32
Válasz #5

Kamilla

 • Vendég

 Köszönöm Johann   ok19

Várom a folytatást, áldjon az Úr!

Áldott, szép napot neked és kedves családodnak!   pááá

2012. Június 29. - 21:05:34
Válasz #6

Nem elérhető johann57

 • Törzstag
 • ****
 • Hozzászólások: 316
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2018. Június 18. - 12:38:45
 • Testvér
 • Regisztrált: 28/04/2011
Békesség!

Jézus bemerítkezése és megkísértése után Kr.u 27 tavaszán Jeruzsálembe megy a három kötelező főünnep egyikére.

A tanítványok vele vannak bár ez még nem az elhívásuk hiszen az nyáron lesz majd a Galileia tengernél hanem a szokás baráti rokoni kapcsolat a szokásos csoportos zarándoklat miatt.
Érdekes, hogy János szűkszavúan jegy meg Jézus sok csodáját és jeleit amit látogatásakor tett meg.
A templom megtisztítása ekkor történik meg először és a passió hetében megismétlődik. Ez szinte keretbe foglalja Jézus Templomi működését.

A páska telihold éjszakáján egy különös beszélgetésre kerül sor Jézus Krisztus és egy vezető farízeus között akit Nikodémusnak hívnak. Ennek a görögösített névnek a héberben tudjuk az eredetijét is.
A Talmud feljegyzi, hogy Nakdimon Ben Gurionnak hívták és egyike volt a három leggazdagabb jeruzsálemi polgárnak. Egyik unokája vezetője volt Jeruzsálem védőinek a 60-as évek második felében.
Annyira ismert volt a család és megbecsült az izraeli hagyományban, hogy Izrael állam első miniszterelnöke őmiatta változtatta át a nevét. David Grüen-ről, David ben Gurionra 1906-ban.
A Talmud azt is feljegyzi, hogy élete vége felé zsugori lett és ezért elvesztette a vagyonát is.

Szokás volt egy tanút is hívni ha két írásban igen járta személy találkozott, hogy legyen szem és fültanú a későbbi vitás dolgok elkerülése miatt. Nagyon valószínű, hogy ez a fiatal János lehetett akit választottak, hiszen arisztokrata származása is őmellette szólt.

A beszélgetés néhány mondatához egy-egy gondolat

A bizony-bizony mondom néktek kifejésnek van egy érdekes háttere. Az amen-amen kifejezés nem szerepel sem az ószövetségben sem a korabeli rabbinikus irodalomban csak az imádság végén az amen egyszer. Az 1960-as években találtak egy üzleti szerződéstöredéket Jézus korából Jeruzsálemben amelyen az "amen amen ani lo ashem" bizony bizony ártatlan vagyok esküformula jelenik meg.
Vagyis minden bizonnyal Jézus ezt a jogi formulát alkalmazza itt amikor így beszél. Mivel az amen és a hit szónak a gyökere a héberben közös ezért úgy visszaadhatjuk ezt a kifejezést, hogy Elhiheted ez minden bizonnyal igaz!

Az újjászületés gondolata nem volt idegen a rabbik és írástudók között. (Jer 31:33, 32:39, Ez 11:19, 36:26)

Ján 3:10  Felele Jézus és monda neki: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket?

A rabbik az írásokat két szinten értelmezték az első osztályozáskor ha ez megvolt akkor nyúltak a négy megközelítés módhoz és végül magyarázták a hét Hillei alapelv szerint. (Ez mind Jézusnál, mind Pálnál megfigyelhető!!)  Az egyik szint a kijelentett igazságok voltak vagyis a niggalothok és voltak az elrejtett igazságok vagyis a nistarothok. (5Móz 29,28)  Ide tartozott pl. Ezékiel szkeere a merkaba is amiről még három rabbi sem beszélhetett egymás között!
Az újjászületés viszont a próféciák alapján egyértelműen ki lett jelentve. Ezért válaszol Jézus Nikodémusnak úgy-ahogy értetlensége láttán.

Zsidó rabbik akik gematriával (számok általi tanítással)  foglalkoznak megjegyzik, hogy az első próféciában  az Édenben szereplő kígyó és a fejére taposás a Szabadító által számok által is értelmezhető. A héberben ugyanis a Messiásnak és a kígyónak is ugyanaz a számértéke.

Jézus a Biblia egyik legszebb kijelentésével válaszol Nikodémusnak és kijelenti, hogy a megmenekülés (szabadulás) csak a víz (ige) és Szellem általi újjászületés által lehetséges.

Később Nikodémusnak még komoly szerepe lesz Jézus életében. Azt nem tudni megtért-e (valószínűleg nem) de, hogy ez a bezsélgetés mély nyomot hagyott benne az bizonyos.


Áldás!


 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu