Szerző Téma: Gyermekek, ifjak példaképei a Bibliában  (Megtekintve 4491 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2012. Július 04. - 16:56:26

Kamilla

 • Vendég

 A gyermek Jézus

   Lk 2:39b- 52;
      2:39b-42

...visszatértek városukba, a galileai Názáretbe.
 A gyermek pedig növekedett és erősödött, beteljesedve bölcsességgel és Isten kegyelme volt rajta.
Szülei évről évre felmentek Jeruzsálembe a pészach ünnepére.
Mikor Jézus 12 éves lett, szokás szerint felmentek Jeruzsálembe az ünnepre.

  szokás szerint: a korabeli zsidó felfogás értelmében a gyermek 12 éves korában szellemi-erkölcsi értelemben felnőtté válik (bar-michvá, azaz a parancsolat fia lesz).
A férfivá avatás úgy történt, hogy abban az évben, amikor a 12. évét betöltötte, pészachkor a fiú, szüleivel együtt felment Jeruzsálembe, hogy bemutassa élete első áldozatát, mint olyan ember, aki immár képes Istennel közösségbe lépni, és már felelős tetteiért.
 A szokás szerint ilyenkor a család pészachi bárányát a fiú vitte fel a papoknak a Templomba, hogy azok levágják.
 A papok "levizsgáztatták", hogy ismeri-e a Törvényt, tud-e olvasni (5-12 éves korig minden fiúgyermeknek kötelező volt iskolába járnia a farizeusok rendelkezése nyomán), tud-e imádkozni; majd megölve a pészachi bárányt, ő vitte azt vissza a családhoz.
Ezzel megtörtént a férfivá avatása.
Ezzel magyarázható, hogy Jézus ezt követően már nem tekintette bűnnek azt, hogy szülei tudta és engedélye nélkül több napra "eltűnve" a Szentírást tanulmányozta a jeruzsálemi rabbikkal.
Ugyanakkor, mint a későbbiekben  kiderül, a teljes felnőtt korúságáig még továbbra is engedelmeskedett szüleinek. (5Móz 16:1-8; 16;)

  2:43-47
Mikor azután az ünnepek elteltével visszatértek, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, anélkül, hogy szülei tudtak volna róla.
Mivel azt gondolták, hogy az úti társaságban van, már egynapi járóföldre elmentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között, de minthogy nem találták meg, Jeruzsálembe visszatérve keresték tovább.
Végül is 3 nap múlva akadtak rá a Templomban, amint ott ült a tanítómesterek között, hallgatva és kérdezgetve őket.

Akik csak hallották, mind magukon kívül voltak a megdöbbenéstől (extázis) bölcsessége és feleletei miatt. [/i]
 
  2:48-49 
Mikor szülei meglátták, megrendültek (nagy megrázkódtatást éltek át/feldúltak lettek/ megrémültek... "kiakadtak") és anyja így szólt hozzá: - Gyermekem, miért tetted ezt velünk?! Látod, apád és én szomorúan kerestünk téged!
Mire ő azt mondta nekik: - Minek kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaival kell foglalkoznom?
Jn 4:34 
Erre Jézus így szólt hozzájuk: - Az én ételem az, hogy annak akaratát tegyem, aki küldött, és az Ő munkáját befejezzem.

  2:50-52
 Ők azonban nem fogták fel, amit mondott nekik.
Ezután elindult velük, lement Názáretbe, és engedelmes volt nekik.
Anyja mindent
(minden "rhémát" = minden dolgot, eseményt, beszédet, ügyet, /term.feletti/ kijelentést) gondosan megőrzött a szívében.
Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, termetében, valamint kedvességben Isten és az emberek előtt.

// Sámuel  1Sám 2:21; 26; a gyermek Sámuel
Péld 3:3-4
 A kegyelem és az igazság  ne hagyjon el téged; kösd a nyakadba, írd a szíved táblájára, s kedvességet, jó értelmet fogsz találni Isten és ember előtt.

     :)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2012. Július 05. - 19:04:09
Válasz #1

Kamilla

 • Vendég

 Dániel és társai

Dániel 1. fejezet
Jojakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállá azt.   
És kezébe adá az Úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét; és vivé azokat Sineár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevivé az ő istenének kincsesházába.   
És mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izráel fiai közül és királyi magból való s előkelő származású ifjakat,   
A kikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem a kik ábrázatra nézve szépek, minden bölcseségre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz, és a kik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában; és tanítsák meg azokat a Káldeusok írására és nyelvére.   
És rendele nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, melyből ő iszik vala, hogy így nevelje őket három esztendeig, és azután álljanak a király előtt.    
Valának pedig ezek között a Júda fiai közül: Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás.   
És az udvarmesterek fejedelme neveket ada nékik; tudniillik elnevezé Dánielt Baltazárnak, Ananiást Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást Abednegónak.   
De Dániel eltökélé az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, a melyből az iszik vala, és kéré az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie.   
És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tevé Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt;   
És mondá az udvarmesterek fejedelme Dánielnek: Félek én az én uramtól, a királytól, a ki megrendelte a ti ételeteket és italotokat; minek lássa, hogy a ti orczátok hitványabb amaz ifjakénál, a kik egykorúak veletek? és így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál.   
És mondá Dániel a felügyelőnek, a kire az udvarmesterek fejedelme bízta vala Dánielt, Ananiást, Misáelt és Azariást:    
Tégy próbát, kérlek, a te szolgáiddal tíz napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk.   
Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat és amaz ifjak ábrázatát, a kik a király ételével élnek, és a szerint cselekedjél majd a te szolgáiddal.   
És engede nékik ebben a dologban, és próbát tőn velük tíz napig.   
És tíz nap mulva szebbnek látszék az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek valának mindazoknál az ifjaknál, a kik a király ételével élnek vala.   
Elvevé azért a felügyelő az ő ételöket és az ő italokul rendelt bort, és ad vala nékik zöldségféléket.    
És ada az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcseséget; Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is.    
Miután pedig elmúlt az idő, a mikorra meghagyta vala a király, hogy eléje vigyék őket, bevivé őket az udvarmesterek fejedelme Nabukodonozor elé.    
És szóla velök a király, és mindnyájok között sem találtaték olyan, mint Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás, és állának a király előtt.    
És minden bölcs és értelmes dologban, a mely felől a király tőlök tudakozódék, tízszerte okosabbaknak találá őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, a kik egész országában valának.    
És ott vala Dániel a Cyrus király első esztendejéig.

 Dáneil 3. fejezet
9-18;
Szólának pedig és mondák Nabukodonozor királynak: Király! örökké élj!
Te, oh király! parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, cziterának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát: boruljon le, és imádja az arany állóképet;
A ki pedig nem borul le és nem imádja, vettessék be az égő, tüzes kemenczébe.
Vannak zsidó férfiak, a kiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó: ezek a férfiak nem becsülnek téged, oh király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, a melyet felállíttattál, nem imádják.
Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyá, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót; erre elhozák a férfiakat a király elé.
Szóla Nabukodonozor, és monda nékik: Sidrák, Misák és Abednégó! Szántszándékból nem tisztelitek-é az én istenemet és nem imádjátok-é az arany állóképet, a melyet felállíttattam?
Ha tehát készek vagytok: mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, cziterának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, a melyet én csináltattam. De ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő, tüzes kemenczébe; és kicsoda az az Isten, a ki kiszabadítson titeket az én kezeimből?
Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Oh Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk néked.
Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemenczéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket.
De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, a melyet felállíttatál, nem imádjuk.

 :)

2017. Október 25. - 07:01:12
Válasz #2

Nem elérhető BabyMotoya

 • BabyMotoya
 • újonc tag
 • *
 • Hozzászólások: 2
 • Ország: 00
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2017. December 04. - 08:39:11
 • Testvér
 • Regisztrált: 25/10/2017
   • sbobet
italokul rendelt bort, és ad vala nékik zöldségféléket.   
És ada az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcseséget; Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is.   
Miután pedig elmúlt az idő, a mikorra meghagyta vala a király, hogy eléje vigy

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu