Szerző Téma: Júdás levelének összehasonlítása Jézus tanításaival  (Megtekintve 2837 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2012. December 05. - 12:35:42

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Júdás levelének összehasonlítása Jézus tanításaival, valamint az apostolok leveleiben olvasható alátámasztásokkal kiegészítve.

A megszólításban nincsen tényleges megemlítve személy, v. gyülekezet így mindenkinek, minden  Jézus Krisztusban hívőnek szól. Átolvasva a levél tartalmát  az utolsó időkről, annak jellemzőiről kapunk figyelmeztető leírást.


1 Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia, az elhívottaknak akik az Atya Istentől megszenteltettek és Jézus Krisztustól megtartattak:
2 Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen.
3 Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott.

-Fil 1.9-10 És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben,
Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára;


4 Mert belopózkodtak valami emberek, akik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.
-Figyelmeztetőleg ír arról ami az utólsó időkre jellemző, hogy sok hitető, Istentelen lessz található a gyülekezetekben. 
Jézus figyelmeztetései erre vonatkozólag:
Mát. 24,4 És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
Mát. 24,5 Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
Mát. 7,15 Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.

Gal. 2,4
Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, a kik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:
Gal. 2,5
Kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangyéliom igazsága megmaradjon számotokra.


5 Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet Égyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, akik nem hittek, elvesztette.
6 És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.
7 Miképpen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.

-Az 5-6-7 vers okulás céljából emlékeztet arra, hogy mi lett a sorsuk akik engedetlenek voltak egykor az Urnak.
-I Kor. 10.5-6 De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak.A lázadó angyalok bilincsekben megkötözve tartatnak fen az itélet napjáig,a paráznák büntetése pedig örök tűz.8 Hasonlóképen mégis ezek is álomba merülvén, a testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják.
 9 Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!
 10 Ezek pedig azokat káromolják, a miket nem tudnak; a miket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak.
 11 Jaj nékik! mert a Kain útján indultak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el.

-A 8-9-10-11 vers pontos leírást ad cselekedeteikről, azoknak kövezkezményeíről, romlásuk útjáról. Káin, Bálám, és Kóré eseteit példázva.
-II Pét 2,15  A kik elhagyván az egyenes útat, eltévelyedtek, követvén   Bálámnak, Bosor fiának útját, a ki a gonoszság díját kedvelte.
II.Pét 2.10  Főképen pedig azokat, a kik a testet követvén,  tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, magoknak kedveskedők, a kik a méltóságokat káromolni nem   rettegnek:
2 Tim. 3,3 Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
2 Tim. 3,7 Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.


12 Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hízlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák;
 -Ez a versszak szemléltei milyenek cselekedeteik és mihez hasnlíthatók.
Jézus tanításai róluk:
  -Mát. 23,6 És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elölűlést.
-Mát. 23,27 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.
 -Mát. 23,28 Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.
 -Mát. 7,16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
 -Mát. 7,17 Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
 -Mát. 3,10 A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.


 
13 Tengernek megvadult habjai, a magok rútságát tajtékozók; tévelygő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.
 14 Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével,
 15 Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek,és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene
 16 Ezek zúgolódók, panaszolkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájok kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók.

 -A 13-14-15-16.versek a végüket, az itélet végrehalytásainak eszközeit szemlélteti, amely már megvolt jövendőlve Énok álltal.a '6 vers leírja a rájuk jellemző viselkedéseket.
Jézus tanításai róluk:
-Márk. 3,29 De a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó;
 -Mát. 12,32 Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik
-Mát. 25,31Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.

-.Ján. 8,4 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
 

17 Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.
18 Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak.
19 Ezek azok, akik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek.

 -A 17-18-19 Emlékeztet, hogy taratsuk észben azokat a tanításokat amelyeket az apostólok tanítottak, akik előre megmondták az utólsó idők jellemzőit.
 Jézus tanításában jó példázat erre a buza és a konkoly. /Máté 13.24-30./
Jézus tanításai róluk:
 -Márk. 7,9 És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.
 -Luk. 16,15És monda nékik: Ti vagytok, a kik az emberek előtt magatokat megigazítjátok; de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert a mi az emberek közt magasztos, az Isten előtt útálatos.
 -Mát.18,7 Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, a ki által a botránkozás esik.

- II.Pét 3,3 Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek,
-I.Tim4.1:  A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben  némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.


20 Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,
21 Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.

Jézus tanításai:
 -Ján. 4,23 De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
 -Ján. 4,24 Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
 -Mát. 21,22 És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.22 És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket.
Jézus az irgalmas szamarítánius lelkületével példázza a könyörületességet a hitben gyengébbek, elesettebbek felé./Lukács 10.30.- 37./
-Luk. 10,36 E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, a ki a rablók kezébe esett?
-Luk. 10,37 Az pedig monda: Az, a ki könyörült rajta. Monda azért néki Jézus: Eredj el, és te is a képen cselekedjél.
-Mát. 18,33 Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, a miképen én is könyörültem te rajtad? 
Mát. 9,36
Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.
Márk. 1,41
Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.
Márk. 5,19
De Jézus nem engedé meg néki, hanem monda néki: Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad.
Luk. 7,13
És látván őt az Úr, megkönyörüle rajta, és monda néki: Ne sírj.

-Kol. 3,12 Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;


23 Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett.
Jézus tanítása arról mi szennyezi be az embert:
-Márk. 7,15 Nincs semmi az emberen kívülvaló, a mi bemenvén ő belé, megfertőztethetné őt; hanem a mik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert.
 -Márk. 7,20 Monda továbbá: A mi az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert.
 -Márk. 7,21 Mert onnan belőlről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok,
 -Márk. 7,22Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság:
 -Márk. 7,23Mind ezek a gonoszságok belőlről jőnek ki, és megfertőztetik az embert.


-rettentéssel mentsetek meg:
 Jézus azért jött, hogy minden ember üdvözüljön, nem akarja, hogy egy is elvesszen. Ha tudjuk, hogy a másik olyan bűnben van ami veszélyezteti üdvösségét nekünk figyelmeztetnünk kell. Kiragadván őt a tűzből, amely az örök kárhozat helye.
-Mát. 18,15 Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;
-Jakab 5,19.20  Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki,  [
 Tudja meg, hogy a   ki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.

-I Pét 4,8  Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez. 

24 Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,
25 Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.

Jézus kijelentései az Őt követőkről.
 -Mát. 19,28 Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.
 -Mát. 16,28 Bizony mondom néktek: Azok között, a kik itt állanak, vannak némelyek, a kik nem kóstolják meg a halált, a míg meg nem látják az embernek Fiát eljőni az ő országába.Forrás:Biblia, Ihlette a SZ.SZ, irnok:Ircsi.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
ĂĄldottvagyok
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu