Szerző Téma: Kronológikus evangélium  (Megtekintve 15031 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2014. Február 17. - 07:51:22

Kamilla

 • Vendég
  JÉZUS  SZÜLETÉSE,  SZOLGÁLATBA LÉPÉSE,
                              ÉS
  KORA JÚDEAI  ÉS GALILEAI  SZOLGÁLATA


Lk 1:1-4 
 1:1-2
 Mivelhogy igazán sokan hozzáfogtak, hogy rendre elbeszéljék a közöttünk végbement eseményeket, úgy, ahogyan továbbadták nekünk, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének,
2Pt 1:16 
Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint akik szemlélői voltunk az Ő nagyságának.

1:3-4
én is jónak láttam, hogy azokat - miután elejétől kezdve (anóthen: felülről; kezdettől fogva) mindennek alaposan utánajártam - sorjában leírjam neked, nagyra becsült Theofilosz, hogy a dolgok felől, melyekre tanítottak, magad is megdönthetetlen bizonyosságot szerezhess.

Jn 1:1-5
 Kezdetben volt az Ige (logosz), az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
Kol 1:17 
és Ő van minden előtt, és minden Őbenne illeszkedik egybe.
Fil 2:6 
Aki isteni formában létezve nem tartotta zsákmánynak azt, hogy Ő Istennel egyenlő.

1:2 
Ez kezdetben Istennél volt,
Péld 8:22  Az Úr az útja elején szerzett engem, ősi cselekedetei előtt.

1:3 
minden általa jött létre, és semmi sem jött létre nélküle, ami létrejött.
Zsolt 33:6 
Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük.
1Kor 8:6 
ám számunkra az egyetlen Isten az Atya, Akitől a mindenség van, és mi is Őérte vagyunk, és az egyetlen Úr Jézus Krisztus, Aki által létezik a mindenség, és mi is Őáltala.
Kol 1:16-17
 mert Őbenne teremtetett minden az egekben és a Földön: a láthatók és a láthatatlanok, akár trónszékek, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmak (arkhai, exusziai), - mindezek általa és Érte lettek teremtve, és Ő van minden előtt, és minden Őbenne illeszkedik egybe.

1:4 
Benne élet volt, és az élet volt az emberek számára a fény -
1Jn 1:2 
És az Élet megjelent és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk.
Jn 8:12 
...- Én vagyok a világ számára a fény: aki engem követ, semmiképpen sem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.
   12:46
Én, a fény, azért jöttem el a világba, hogy senki, aki hisz Bennem, ne maradjon a sötétségben.
Zsolt 36:10 
Mert Nálad van az Élet forrása; a Te világosságod által látunk világosságot.

 
1:5
a fény pedig ragyog a sötétségben, de a sötétség nem fogadta be. (katalambaó)
Zsolt 36:10 
Mert nálad van az élet forrása; a te világosságod által látunk világosságot.
Jn 3:19 
Az ítélet pedig az, hogy a fény behatolt a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a fényt, mert tetteik gonoszak voltak.

Jn 1:9-14;
  1:9
Az igazi fény, amely minden embert megvilágít, megérkezett már a világba.
Mt 4:16 
a sötétségben lakó nép nagy fényt látott, s a halál országában és árnyékában lakók felett fény ragyogott fel! 
               
  1:10 
A világban volt, és a világ általa jött létre, mégsem ismerte meg a világ.
1Kor 2:8 
ezt a bölcsességet e világkorszak fejedelmei közül senki sem értette meg, mert ha megértették volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna keresztre.
1Jn 3:1 
Lássátok milyen nagy szeretet adott nekünk az Atya, hogy isten fiainak neveztetünk!
A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.

1:11
A saját tulajdonába jött, de saját tulajdonai nem fogadták be.
Jn 5:43 
Én az Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok el - ha más jön, a saját nevében, azt majd  elfogadjátok.

 1:12
Azoknak viszont, akik befogadták, hatalmat (jogot, szabadságot, lehetőséget, képességet) adott, hogy Isten fiaivá váljanak: azoknak, akik hisznek a nevében;
Gal 3:26 
Hiszen mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba vetett hit által.
Róma 8:14-16 
Mert akiket Isten Szelleme vezet, azok az Isten fiai. Hiszen nem a rabszolgaság szellemét kaptátok meg újra, hogy féljetek, hanem a fiúvá fogadás Szellemét, akiben így kiáltozunk: "Abba! (Édesapám! Apu!) Atyám!" A Szellem maga tanúskodik együtt a mi szellemünkkel, hogy Isten gyermekei vagyunk.

1:13
 azoknak, akik nem vérből (vérektől), nem egy test, nem egy férfi akaratából (vágyából), hanem Istentől születtek.
Jn 3:3
 - Bizony, úgy van, ahogy mondom neked: ha valaki nem születik meg újra (anóthen), nem képes
meglátni Isten birodalmát! - felelte neki Jézus.
 3:5-6
- Bizony úgy van, ahogy mondom neked: ha valaki nem születik meg víztől és Szellemtől (vízből és
Szellemből), nem tud belépni Isten birodalmába! - válaszolta Jézus. - Ami a testtől született, az test, ami pedig a Szellemtől született, az szellem.
Jak 1:18 
Az Ő akarat szült minket az igazság Igéje által, hogy az Ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
1Pt 1:23 
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten Igéje által, amely él és megmarad örökké.
1Jn 2:29 
Ha tudjátok, hogy Ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind Tőle született.
      3:9   
Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad Annak magva; és nem cselekedhet bűnt, mivelhogy Istentől született.

 1:14 
És az Ige hús-vér testté (szarx: szenvedésnek kitett biológiai test) lett, sátrat vert közöttünk, és mi láttuk (szemléltük, csodálkozva néztük, megvizsgáltuk, alaposan szemügyre vettük) a dicsőségét, mint az Atyától származó egyszülött dicsőségét, aki teljes kegyelemmel (kharisz) és valósággal (alétheia).
Gal 4:4  Amikor azonban letelt az idő /eljött az idő teljes mértéke/, Isten kiküldte Fiát, aki asszonytól lett, törvény alatt lett.
1Tim 3:16 
És minden versengés nélkül nagy a kegyesség eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott szellemben, megláttatott angyaloktól, hirdettetett a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.


   (folyt.köv.)

2014. Február 17. - 07:52:23
Válasz #1

Kamilla

 • Vendég
Jn 1:16-18
1:16
Mert mi mindannyian az Ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre halmozva:
Kol 1:19-20 
Mert úgy tetszett az Atyának, hogy Benne lakjon a teljesség, és általa békítse ki magával a mindenséget, miután keresztje vérével a földiek és az égiek körében egyaránt békességet szerzett.

 1:17
Mivel a Törvény Mózes által adatott, a kegyelem és a valóság pedig Jézus Krisztus által jött létre.
Róm 5:21 
Hogy amint uralomra jutott a a bűn a halál által, ugyanúgy a kegyelem is uralomra jusson a megigazulás által az örök életre Jézus Krisztuson, a mi Urunkon keresztül.

 1:18
 Istent soha senki nem látta- az Egyszülött Fiú mutatta meg, Aki az Atya ölében van.
Jn 6:46 
Nem mintha az Atyát látta volna bárki is: csak aki Istentől származik, az látta az Atyát.
Mt 11:27 
Mindent átadott nekem az én Atyám; és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya - és senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
2Móz 33:20
 Orcámat azonban, mondta, nem láthatod; mert nem láthat engem ember élvén.
Kol 1:15 
Aki a láthatatlan Isten képe, az egész teremtés elsőszülöttje.
1Tim 6:16 
Kié egyedül a halhatatlanság, Aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik;
Akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat; Akinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.

Mt 1:1-17;
  A Jézus Krisztus (Jésua: Szabadítás / Megmenekülés / Üdvösség / Megtartás / Gyógyulás / Jahve megszabadít / megment / megtart / meggyógyít / üdvözít ) - Dávid fia - származását tartalmazó irat: Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit; Júda nemzette Pérecet és Zerachot Támárral; Pérec nemzette Checrónt, Checrón nemzette Arámot, Arám nemzette Aminádábot, Aminádáb nemzette Szalmónt; Szalmón nemzette Boázt Ráchábbal; Szalmón nemzette Őbédet Ruttal; Óbéd nemzette Jisájt, Jisáj nemzette Dávidot, a királyt;
Dávid nemzette Salamont az Urija feleségével; Salamon nemzette Roboámot, Roboám nemzette Abiját; Abija nemzette Aszát, Asza nemzette Jehosafátot, Jehosafát nemzette Jórámot, Jórámtól származott Uzzija, Uzzija nemzette Jótámot, Jótám nemzette Ácházt, Ácház nemzette Ezékiást, Ezékiás nemzette Menassét, Menassé nemzette Ámónt, Ámón nemzette Jósiát, Jósiától származtak Jekónija és testvérei a babnilóni deportáláskor.
A babilóni deportálás után Jekóniától származott Sealtiél, Sealtiél nemzette Zorobábelt, Zorobábel nemzette Abiudot, Abiud nemzette Eljákimot, Eljákim nemzette Ázort, Ázor nemzette  Cádókot, Cádók nemzette Áchimot, Áchim nemzette Eliudot,Eliud nemzette Eleázárt, Eleázár nemzette Mattát, Matta nemzette Jákobot, Jákob nemzette Józsefet,Mária férjét,és Máriától született Jézus, akit Krisztusnak mondanak.
Az összes nemzedék tehát: Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék; Dávidtól a babilóni deportálásig
14 nemzedék;
a babilóni deportálástól a Krisztusig 14 nemzedék.

  // Lk 3:23b-38;

  (folyt.köv.)

2014. Február 17. - 07:53:12
Válasz #2

Kamilla

 • Vendég
Lk 1:5-80;
 1:5 
Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy Zakariás nevű, Abija rendjéhez tartozó
(Árontól, Mózes testvérétől származó zsidó papságot Dávid és Salamon korában 24 rendre osztották fel családfáik szerint /1Krón 24:1-19;/
A jeruzsálemi Templomban ennek megfelelő sorrendben, hetenkénti váltásban látták el a szolgálatot (a renden belül pedig sorshúzással választották az adott napra az egyes papokat).   
pap, és felesége, az Áron leányai közül származó Erzsébet.
Mt 2:1
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király napjaiban...
1Krón 24:19 
Ez az ő hivatalos rendjük szolgálatukban, hogy bejártak az Úr házába sorban, az ő atyjuknak, Áronnak rendelése szerint, amint megparancsolta neki az Úr, Izrael Istene.

1:6 
Mindketten igazak voltak Isten szemében, és feddhetetlenül éltek,betartva az Úr valamennyi parancsát és rendeletét.
1Móz 7:1 
Menj be te és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben.

1:7 
Mégsem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, s már mindketten igencsak hajlott korúak voltak.
1Móz 18:11
 Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak; megszűnt Sáránál az asszonyi természet.

 1:8-9 
Történt egyszer, hogy mikor rendjének beosztása szerint Zakariás végezte az Isten előtti papi szolgálatot,a papság között szokásos sorshúzáson rá esett a sor, hogy bemenjen az Úr Templomába, és bemutassa az illatáldozatot.
2Móz 30:7-8
 Áron pedig füstölögtessen rajta minden reggel jó illatú füstölő szert; mikor a mécseket rendbeszedi, akkor füstölögtesse azt. És amikor Áron este felrakja a mécseket, füstölögtesse azt. Szüntelen való illattétel legyen az az Úr előtt nemzetségről nemzetségre.

 1:10 
Eközben, az illatáldozat ideje alatt, az egész nép odakint imádkozott.
3Móz 16:17 
Senki se legyen a gyülekezet sátorában, amikor bemegy a szent-helybe, hogy engesztelést szerezzen, egészen az ő kijöveteléig; és végezzen engesztelést magáért, háza népéért és Izrael egész gyülekezetéért.

1:11-15
Ekkor megjelent neki az Úr angyala az illatáldozati oltár jobb oldalán állva.
( A jobb oldal hangsúlyozása az angyal magas rangját jelzi.)
Zakariás összezavarodott a látványtól, és félelem szállta meg. Az Úr angyala azonban így szólt hozzá: - Ne félj Zakariás, mert könyörgésed meghallgatásra talált, és feleséged, Erzsébet, fiút szül majd neked, akit Jánosnak fogsz nevezni! Örömödre lesz, ujjongani fogsz, és sokan fognak örülni születésének!
Mert nagy lesz ő az Úr szemében, "se bort, se részegítő italt nem iszik", már anyja méhében megtelik Szent Szellemmel,

4Móz 6:1-8 
És szólt az Úr Mózesnek, mondván: - Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik: Mikor férfiú vagy asszony külön fogadást tesz, naziruesi fogadást, hogy így az Úrnak szentelje magát: bortól és részegítő italtól szakassza el magát; borecetet és részegítő italból való ecetet ne igyék, és semmi szőlőből csinált italt se igyék, se új, se asszú szőlőt ne egyék.
Az ő nazireusságának egész idején borotva az ő fejét ne járja; míg be nem teljesednek a napok, amelyekre az Úrnak szentelte magát, szent legyen, hagyja növekedni fejének hajfürtjeit.
Az egész időn át, amelyre az Úrnak szentelte magát, megholtnak testéhez be ne menjen.
Se atyjának, se anyjának, se fiú- se lánytestvérének holttestével meg ne fertőztesse magát, mikor meghalnak, mert az ő Istenének nazireussága van az ő fején.
Az ő nazireusságának egész idejében szent legyen az Úrnak.
Mt 11:11 
Úgy van, ahogy mondom nektek: azok közül, akik asszonytól születtek, nem lépett fel (nem támadt)
nagyobb Keresztelő Jánosnál - de aki a legkisebb a mennyek királyságában, nagyobb, mint ő. 
3Móz 10:9 
Bort és szeszes italt ne igyatok te és fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok!
Örökkévaló rendtartás legyen ez a nemzetségeitekben.

 1:16-17 
és Izrael fiai közül sokakat visszatérít az Úrhoz, Istenünkhöz. Az Ő színe előtt fog járni Illés szellemével és erejével, hogy "az apák szívét a gyermekekhez fordítasa", és az engedetleneket az igazak gondolkodásmódjára (fronészisz: az egész személyiségre, az érzelmekre, akaratra, értelemre vonatkozik. = az egész személyiség "beállítottsga", "irányultsága") vezesse, hogy felkészített népet állítson az Úr elé.
Mal 3:1 
Ímé, elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az Ő templomába az Úr, Akit ti kerestek, és a szövetség követe, Akit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregek Ura.
    4:5-6 
Ímé, én elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja.
És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal.
Mt 17:11-13
 - Illés ugyan valóban eljön, és helyreállít mindent - felelte Jézus -, de én azt mondom nektek: Illés már eljött és nem ismerték fel, hanem kényük-kedvük szerint bántak vele; így kell majd az Emberfiának is szenvedniük tőlük.
Ekkor a tanítványok megértették, hogy Kereszutelő Jánosról beszél.

 1:18-19
Erre Zakariás így szólt az angyalhoz: - Miről fogom ezt felismerni? (hebraizmus: prófétai, Istentől származó ígéretek megerősítésére az Ószöv.ben gyakran kértek term.fölötti jelet) 
Hiszen vén vagyok már, és a feleségem is idős!
- Én Gábriel vagyok, aki Isten színe előtt állok - válaszolta neki az angyal -, és azért küldtek, hogy beszéljek veled és ezt az örömhírt elmondjam neked:
Zsid 1:14 
Hát nem szolgaszellemek ők mindnyájan, szolgálatra kiküldve mindazokért, akik örökölni fogják a szabadítást? (megmenekülést, üdvösséget, gyógyulást, áldást = bármilyen rossz dologtól való szabadulás ebben és az örök életben egyaránt)

   (folyt.köv.)

2014. Február 17. - 07:54:27
Válasz #3

Kamilla

 • Vendég
 1:20-25 
Lám megnémulsz, és nem tudsz megszólalni addig a napig, amíg ez meg nem történik, mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében!
Ezalatt a nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy miért időzik annyit a Templomban.

Mikor pedig végre kijött, nem tudott hozzájuk szólni - ebből rájöttek, hogy a Templomban látomást látott -, hanem mutogatott nekik, és néma maradt.
Majd miután szolgálatának napjai leteltek, hazament.
Ezt követően fogant meg felesége, Erzsébet, aki elrejtőzött 5 hónapra, mert azt mondta: - Ezt tette velem az Úr, azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye szégyenemet az emberek között!

1Móz 30:23 
És fogadott méhében és szült fiat (Ráchel), s mondta: - Elvette Isten az én gyalázatomat!

 1:26
A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt a Názáret nevű galileai városba,
Mt 2:23 
és a Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjen, ami megmondatott a próféták által: "Názáretinek fogják őt nevezni."

 1:27-30 
egy Mária nevű szűzhöz (parthenosz: szűz allapotban lévő nő, nem fiatal lány), aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese.
Az angyal bement hozzá és így szólt: - Üdvözöllek, kegyelembe fogadott, az Úr veled! Mária összezavarodott e szavaktól, és elgondolkodott: ugyan miféle köszöntés ez?
Mire az angyal ezt mondta neki: - Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!

1Móz 6:8 
De Noé kegyelmet talált az Úr előtt.

 1:31
És meglátod, fogansz majd a méhedben, és egy fiút szülsz, akit Jézusnak nevezel.
Ésa 7:14 
Ezért ad nektek jelt az Úr maga: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi Immanuelnek.
Mt 1:21-23 
Fiút fog szülni, te pedig Jézusnak nevezed el, mert Ő szabadítja majd meg (Jézus = 'szabadítás') népét annak bűneiből! Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjen, amit megmondott az Úr a próféta által:  Ésa 7:14;  - ami azt jelenti: Isten közöttünk.

1:32 
Nagy ember lesz, a Legfelsőbb  (Theosz Hüpszisztosz: Legfelsőbb Isten = a pogány görögök és rómaiak leginkább ezen a néven ismerték Izrael Istenét. Tiszteletének számos jelét találták meg a Római Birodalom szinte v.mennyi, zsidók által is lakott tartományban.
Pogány, politeista (többistenhívő) környezetben ez a név azt fejezte ki, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob Istene v.mennyi szellemi lény, a pogány "istenek"-nek tekintett démon felett áll.) Fiának hívják majd, az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját,
Jer 23:5
- Ímé, eljönnek napok - azt mondja az Úr -, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.

 1:33 
Jákob házának királya lesz mindörökké, és királyságának nem lesz vége!
Dán 2:44 
És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.
      7:14 
És adott Neki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv Neki szolgált: az Ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az Ő országa meg nem rontatik.

 1:34-35 
Mária erre azt mondta az angyalnak: - Hogyan történhet ez meg? Hiszen én nem ismerek férfit. (Nincs szexuális kapcsolatom senkivel.)
- A Szent Szellem fog rád szállni - válaszolta neki az angyal -, és a Legfelsőbb hatalma fog beárnyékolni téged.
Mt 1:18 
Jézus Krisztus születése pedig így történt: anyját, Máriát, eljegyezték Józsefnek; mielőtt egymáséi lettek (mielőtt egyesültek volna) volna, kiderült, hogy Mária várandós a Szent Szellemtől (pneuma hagion).
     1:20 
Amikor ezt így eltervezte, egyszer csak megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: - József, Dávid fia, ne félj elvenni a mennyasszonyodat, Máriát, mert aki benne fogant, a Szent Szellemtől van!
Jn 10:36 
Akkor arról mondjátok, hogy istenkáromlást szól, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, mivel azt mondtam nektek, hogy Isten Fia vagyok?!

 1:36-37 
Látod, a rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és akit meddőnek hívtak, már a 6. hónapban van - mert Isten egyetlen szava (Isten egyetlen kijelentése = rhéma ) sem hiúsulhat meg!
Mt 19:26
 Jézus rájuk nézett, és így válaszolt nekik: - Az emberek szemében ez lehetetlen, Isten szemében azonban minden lehetséges!

 1:38-42
- Az Úr szolgálólánya vagyok - felelte Mária -, történjen velem a te beszéded szerint!
Ekkor az angyal eltávozott tőle.
Azokban a napokban Mária fölkerekedett, és sietve fölment a hegyekbe, Júdea egyik városába. Bement Zakariás házába, és üdvözölte Erzsébetet.

Mikor pedig Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, a magzat rugdolózni kezdett. Erzsébet megtelt Szent Szellemmel, és hangosan kiáltott egy nagyot: - Áldott vagy te az asszonyok között, és a méhed gyümölcse is áldott!
5Móz 28:4 
Áldott lesz a te méhed gyümölcse, és földed gyümölcse, ...

1:43-45 
Hogy történhet ez meg velem, hogy az én Uram anyja eljön hozzám?! Mert képzeld csak el, amint üdvözlésed hangját meghallottam, méhemben a magzat örömében rugdalózni kezdett!
 És boldog, aki elhitte, hogy amiket megmondott neki az Úr, be fognak teljesülni!

Zsid 11:11 
Hit által vált maga a meddő Sára is képessé arra, hogy magot fogadjon be és megfoganjon idős kora ellenére, mert hűségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.

  (folyt.köv.)

2014. Február 17. - 07:55:15
Válasz #4

Kamilla

 • Vendég
 1:46-51 
Mária pedig ezt mondta: - Lelkem magasztalja az Urat, és szellemem ujjong Istennek, az én Szabadítómnak,mert meglátta szolgálólányának alázatosságát!
És látod, mostantól fogva minden nemzedék boldognak mond engem, mert nagy dolgokat cselekedett velem a Mindenható!
Szent az Ő Neve, és irgalma az Őt félőkön van nemzedékről nemzedékre! Karja erővel cselekedett: szétszórta azokat, akik szívük szándékában felfuvalkodtak,

2Sám 22:28 
Segítesz a nyomorult népen, szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.

 1:52
 hatalmasakat döntött le trónjukról, és alázatosokat emelt fel;
Jób 5:11 
Hogy alázatosokat felmagasztalja és a gyászolókat szabadulással vidámítsa.
     12:19 
A papokat fogságra viszi és a hatalmasokat megbuktatja.

1:53-55 
éhezőket lakatott jól bőségesen, és gazdagokat küldött el üres kézzel! Gondjába vette gyermekét, Izraelt, mert megemlékezett irgalmáról, amiként atyáinknak megmondta, Ábrahámnak és utódainak mindörökre!
1Móz 17:7 
És megállapítom szövetségemet én közöttem és te közötted, és utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek neked Istened, és magodnak utánad.
Gal 3:16 
Az ígéretek pedig Ábrahám számára és az ő magja számára hangzottak el. Nem azt mondja: "és a magjai " számára, azaz többes számban, hanem egyes számban: "és a magodnak" - aki a Krisztus.

 1:56-59 
Mária mintegy 3 hónapig maradt Erzsébettel, majd hazatért.
 Amikor pedig eljött Erzsébetnél a szülés ideje, fiút szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy az Úr naggyá tette rajta irgalmát, és együtt örültek vele.
Mikor azután a 8. napon eljöttek a gyermeket körülmetélni, azt javasolták, hogy apja nevéről Zakariásnak nevezzék.

1Móz 17:12 
Nyolcnapos korában körülmetéltessék nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél; akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, aki nem a te magodból való.

 1:60-68
 Anyja azonban ezt felelte: - Nem, hanem János lesz a neve! - Azok erre így válaszoltak: - Senki sincs a rokonságodban, akit így neveznének! - Odaintettek erre az apjának, hogy milyen nevet akar adni neki.
Az egy kis táblácskát kért, és ezt írta rá: "János a neve" - amin mindannyian meglepődtek.

  Ekkor megnyílt Zakariás szája, nyelve azonnal feloldódott, és Istent dicsőítve beszélni kezdett.
  Félelem fogta el az egész szomszédságát, és mindezek az események Júdea egész hegyvidékén szóbeszéd tárgyává lettek, s akik csak hallották, szívükre vették, és azt mondták: - Vajon mi lesz ebből a gyermekből?
 - mert az Úr volt vele. Apja, Zakariás pedig megtelt Szent Szellemmel, és így prófétált:

- Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy rátekintett népére, megváltást szerzett neki,
2Móz 4:11 
És hitt a nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr Izrael fiait és megtekintette nyomorúságukat.
És meghajtották magukat és leborultak.

 1:69
és gyermekének, Dávidnak házából fölemelte nekünk a szabadítás szarvát,
1Sám 2:10
 Az Úr, akik vele versengenek, megrontja, mennydörög felettük az égben. Az Úr megítéli a föld határait, királyának nagy hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát!
Zsolt 18:3 
Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, Őbenne bízom: az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem.
Jer 23:6 
Az Ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az Ő neve, amellyel neveztetik: - Az Úr a mi igazságunk!

 1:70-72 
ahogy azt szent prófétáinak száján keresztül öröktől fogva hirdette: hogy megszabadít ellenségeinktől és mindazoktól, akik gyűlölnek bennünket; hogy irgalmasságot cselekszik apáinkkal, és megemlékezik szent szövetségéről,
2Móz 2:24 
És meghallotta Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről.

 1:73
az esküről, amellyel megesküdött ősatyánknak, Ábrahámnak, hogy megadja nekünk,
1Móz 22:16-18 
És mondta: - Én magamra esküszöm - azt mondja az Úr -, mivelhogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél fiadnak, a te egyetlenegyednek. Hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, amely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni ellenségeinek kapuját.
És megáldatnak magodban a föld minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.

 1:74
 hogy ellenségeink kezéből kiragadva félelem nélkül szolgáljuk Őt,
Zsolt 97:10 
Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!
Megőrzi Ő az Ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket.
Zsid 2:14-15 
Miután tehát "a gyermekek" test és vér részesei, ő maga is hasonlóképp részesült ezekből, hogy halálával tegye cselekvésképtelenné azt, akinek hatalma van a halál fölött, ez pedig a Rágalmazó (diabolosz = szátán ), és felszabadítsa mindazokat, akik egész életükre a haláltól való félelem rabszolgaságára voltak ítélve.

 1:75
szentségben és igazságban színe előtt, életünk minden idejében!
Ef 4:24
 és öltözzétek fel az új ént, aki Istennek megfelelően igaz állapotban (dikaioszüné: igazságosságban) és valóságos szentségben (alétheia: igazi valóság szentségében, tisztaságában )  teremtetett.
1Pt 1:15-16 
Hanem amiképpen szent az, Aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, mert meg van írva: - Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 1:76
 Te pedig, kis gyermek, a Legfelsőbb prófétájának fognak nevezni, mert az Úr színe előtt fogsz járni, előtte, hogy útjait előkészítsed.
Mt 3:3 
Mert megmondatott Ésaiás próféta által: "Kiáltónak hangja a sivatagban: Készítsétek el az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!"
    11:9 
Hát akkor miért mentetek ki? Hogy lássatok egy prófétát? Igen, azt mondom nektek: prófétánál is rendkívülibbet!
Mk 1:2
 Amint meg van írva Ézsaiás prófétánál: "Látod, elküldöm majd előtted a követemet,  aki előkészíti utadat..."

1:77
 hogy a bűnbocsánattal megadd népének az üdvösség ismeretét,
Mk 1:4 
Keresztelő János a sivatagban élt, és a megtérésre szóló alámerítkezést hirdette a bűnök bocsánatára.

 1:78
 a mi Istenünk szívéből fakadó könyörületességből,
Mal 4:2 
És feltámad nektek, akik félitek az én nevemet, az igazság napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
Ef 5:14 
Mert mindaz, ami láthatóvá válik, világosság. Ezért mondja: "Ébredj fel, aki alszol, kelj fel a halottak közül, és felragyog neked a Krisztus!"

 1:79
hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétben és a halál árnyékában vesztegelnek, hogy rávezesse lábunkat a békesség útjára!
Ésa 49:9 
Így szólván a foglyoknak: - Jöjjetek ki! - és azoknak, akik a sötétben ülnek: - Lépjetek elő!
Az utakon legelnek és minden halmokon legelőjük lesz.

1:80
A kisgyermek pedig növekedett és egyre erősödött szellemben.
 A sivatagban élt egészen addig a napig, amíg meg nem mutatta magát Izrael előtt.

Lk 3:1-3 
Tiberius császár ( i.sz 14 aug.-tól ) uralkodásának 15. /isz.28-29 /évében, mikor
Pontius Pilátus volt Júdea helytartója /isz. 26-36/;
Galilea negyedes fejedelme Heródes Antipasz /i.e. 4-i.sz.30/;
Iturea és Trakhonitisz tartományának negyedes fejedelme pedig Lüsziániász volt ;  Annás és Kajafás (Joszéf Kajafa ) főpapsága idején /i.sz. 18-36/
Isten szava szólt Jánoshoz, Zakariás fiához a sivatagban.
Ezután bejárta a Jordán egész környékét, hirdetve a megtérésre szóló alámerítkezést a bűnök bocsánatára.

  (folyt.köv.)

2014. Február 17. - 07:56:05
Válasz #5

Kamilla

 • Vendég
 Mt 1:18-25;
   1:18-21
 
Jézus Krisztus születése pedig így történt: anyját, Máriát, eljegyezték Józsefnek; mielőtt azonban egymáséi lettek volna, kiderült, hogy Mária várandós a Szent Szellemtől. Vőlegénye, József igaz (igazságos; a Törvény szerint Máriát meg kellet volna kövezni 5Móz 22:23-27;)  ember volt, és nem szívesen vonta volna őt nyilvánosan felelősségre, ezért elhatározta, hogy titokban bontja fel a jegyességet.
Amikor ezt így eltervezte, egyszer csak megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: - József, Dávid fia, ne félj elvenni a menyasszonyodat, Máriát, mert aki benne fogant, a Szent Szellemtől van!
Fiút fog szülni, te pedig Jézusnak nevezed el, mert ő szabadítja majd meg népét annak bűneiből!
Csel 4:12 
És nincs senki másban szabadulás, hiszen nem is adatott az ég alatt más név az emberek között, mely által meg kell szabadulnunk.
Jn 1:29 
Másnap látta Jézust, amint az épp megjött hozzá, és így szólt: - Nézzétek, az Isten báránya, aki magára veszi a világ bűnét!

 1:22-24 
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit megmondott az Úr a próféta által: "Meglátod, várandós lesz a szűz, és fiút szül, akit Immánuelnek fognak nevezni.", ami azt jelenti: Isten közöttünk.
 Miután József felébredt álmából, úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta, és feleségül vette menyasszonyát, de nem ismerte meg őt addig, amíg meg nem szülte első fiát - aki Jézusnak nevezett el.

     
Lk 2:1-21;
  2:1-4

Augustus császár éppen az idő tájt rendeletet adott ki, hogy írják össze az egész birodalom lakosságát.
Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Küréniosz volt a helytartó
.

Augustus császár (i.e. 27- isz. 14) - összeírások: i.e. 28;  i.e. 8;  i.sz. 13; (apografé: birodalmi összeírás)
Jézus ill. Ker. János születésekor (Nagy) Heródes (i.e. 34- isz. 4) volt hatalmon ->
Jézus születésének szóba jöhető évszáma: i.e. 8/7.
Kürénosz = Caius Sulpicius Quirinus Szíria helytartója - i.sz. 6-ban, Júdea provinciává alakításakor is végzett összeírást.

 Ekkor ki-ki útra kelt a maga városába, hogy ott írják össze. Felment József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívnak - mert Dávid házából és nemzetségéből származott -,
Jn 7:42 
Hát nem azt mondja az Írás, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból jön a Krisztus, ahol Dávid élt?

2:5-11
 hogy összeírják feleségével, az áldott állapotban lévő Máriával együtt, akinél éppen akkor jött el a szülés ideje, amikor ott tartózkodtak. Meg is szülte elsőszülött fiát, bepólyálta és lefektette a jászolba, mert a szálláson nem volt számukra hely.
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és éjszakai őrségben vigyáztak nyájukra.

Ekkor az Úr angyala odalépett hozzájuk, az Úr dicsősége körülragyogta őket, és nagyon megrémültek.
De az angyal azt mondta nekik: - Ne féljetek, mert meglátjátok, jó hírt hoztam, amely nagy örömöt szerez az egész népnek: mert Dávid városában megszületett nektek ma a Szabadító, aki a Krisztus Úr!

  ( Krisztus = Felkent; Messiás -> megszületett a zsidók által régen várt Messiás = a "Felkent Úr" )
Ésa 9:6 
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az Ő vállán lesz, és hívják nevét: Csodálatosnak, Tanácsosnak, Erős Istennek, örökkévalóság Atyjának, békesség fejedelmének!

2:12 
Erről fogjátok felismerni: találtok egy újszülöttet, aki bepólyálva fekszik egy jászolban.
Ésa 7:11 
Kérj jelt magadnak az Úrtól, Istenedtől, kérj a mélységben vagy fent a magasban!
     
2:13 
Hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik így magasztalták Istent:
Dán 7:10
 Tűzfolyam folyt és jött ki az Ő színe felől; ezerszer ezren szolgáltak Neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte; ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg.

2:14 
- Dicsőség a mennyekben Istennek és békesség s földön a jóakaratú emberek között!
Ésa 57:19 
Megteremtem ajkaikon a hála gyümölcsét. békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!
Lk 19:38 
"Áldott a király, aki az Úr nevében Jön!"
Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!

  2:15-19 
Miután az angyalok elmentek tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: - Gyerünk, menjünk át most rögtön Betlehembe, és nézzük meg ezt a dolgot, amelyet az Úr tudtunkra adott! - Sietve elindultak hát, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő újszülöttet.
Mikor meglátták őket, elbeszélték a kisgyermekről nekik mondott kijelentést, és akik csak hallották, valamennyien megdöbbentek azokon, amiket a pásztorok mondtak.

Mária is megjegyezte és szívében fontolgatta őket.
Dán 7:28
Itt vége lett a beszédnek.
Engem, Dánielt pedig a gondolataim igen megrettentettek és ábrázatom elváltozott rajtam; de a beszédet megtartottam a szívemben.

2:20-21 
A pásztorok pedig visszatértek, dicsérve és magasztalva Istent azért, hogy mindent úg hallottak és láttak, ahogyan azt megmondták nekik.
Amikor a 8 nap elteltével sor került a kisgyermek körülmetélésére, a Jézus nevet kapta, ahogya az angyal nevezte, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.

1Móz 17:12 
Nyolcnapos korában körülmetéltessék nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél; akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, aki nem magodból való.

   (folyt.köv.)

2014. Február 17. - 07:57:04
Válasz #6

Kamilla

 • Vendég
 Mt 2:1-12;
   2:1-2

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király napjaiban, egyszer csak tudósok (magosz: mágus, varázsló, asztrológus, jövendőmondó.= a perzsa és babilóni bölcsek, papok, csillagjósok, udvari, királyi tanácsadók elnevezése volt, olyan személyeké, akik mind a korabeli tudományokban, mind az államigazgatásban igen magasan képzettek voltak, funkciójuk a mai "miniszterelnöki tanácsadók" , "a kormány szakemberei", sőt a miniszterek, nagykövetek szerepéhez hasonlítható, akik kifejezetten diplomáciai, politikai feladatköröket is elláttak - koruk spirituális érdeklődésével átitatva.)
érkeztek Jeruzsálembe keletről, és ezt kérdezték: - Hol van a zsidók újszülött királya?
Mert láttuk a csillagát
(= természetfeletti fényjelenség lehetett) keleten, és eljöttünk, hogy leboruljunk előtte.
4Móz 24:17 
Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel.
Csillag származik Jákobból, és királyi pálca Izraelből; és átal veri Moáb oldalát és összetöri Seth minden fiát.
Jel 22:16 
Én, Jézus küldtem angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben.
Én vagyok Dávid ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
Jer 23:5 
Íme, eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.

  2:3-6
Heródes királyt nagyon feldúlta, amikor ezt meghallotta, sőt vele együtt egész Jeruzsálem is felbolydult.
Összehívta valamennyi főpapot és a nép írástudóit, s faggatta őket, hogy hol születik meg a Krisztus.
Azok pedig így válaszoltak neki: - A júdeai Betlehemben, ugyanis így van megírva a  próféta által: "Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmei között, hiszen belőled származik majd a fejedelem, aki pásztora lesz az én népemnek, Izraelnek."

Mik 5:1-3 
Seregelj hát egybe, seregek leánya!
Ostrommal támadt ellenünk; pálcával verjék arcul Izrael bíráját!
De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nekem, aki uralkodó az Izraelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.
Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de atyjafiainak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz.

 2:7-12
Erre Heródes titokban magához hivatta a tudósokat, s alaposan kikérdezte őket a csillag megjelenésének időpontjáról, majd elküldte őket Betlehembe. - Ha odaértek, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől - mondta nekik -, és mihelyt megtaláltátok, tudassátok velem, hogy én is elmehessek és leborulhassak előtte!  - Azok meghallgatták a királyt, azután továbbmentek.
És lám, a csillag, amelyet keleten láttak, vezette őket, amíg meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt.
Ők pedig, amikor látták a csillagot, szertelenül nagy örömmel örvendeztek. Belépve a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával.
Leborulva imádták Jézust, és kinyitva kincsesládáokat, ajándékokat tettek eléje: aranyat, tömjént és mirhát.

Majd, mivel álomban azt a figyelmezetést kapták, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más útvonalon tértek haza.

  Lk 2:21-39a;
  2:21-24
 
Amikor a 8 nap elteltével sor került a kisgyermek körülmetélésére, a Jézus nevet kapta, ahogyan az angyal nevezte, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.
 Miután pedig véget értek a Mózes Törvényében megszabott tisztulási napok
(az asszonyok szülés utáni rituális megtisztulásának ideje: fiú esetén 40 nap) , felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, annak megfelelően, ahogy meg van írva az Úr Törvényében, hogy "minden fiúgyermek és hímnemű lény, amely megnyitja anyja ölét, az Úr szentjének fog hívatni.", és hogy áldozatot adjanak az Úr Törvényében mondottak szerint: "egy pár gerlét vagy két galambfiókát."   
  2:25 
Élt ekkoriban egy Simeon nevű ember Jeruzsálemben, igaz és istenfélő férfi, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szent Szellem volt rajta.
Ésa 49:13
 Ujjongjatok egek és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvigasztalja népét az Úr, és könyörül szegényein!

  2:26-29
Azt a kijelentést kapta a Szent Szellemtől, hogy nem látja meg a halált addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. Felment a Szellemben a Templomba (Szellem által vezettetve /indíttatva, betöltekezve), és amikor a csecsemő Jézust szülei a Törvény erre  vonatkozó előírásának eleget téve behozták, karjába vette, és e szavakkal áldotta Istent:  - Most bocsátod el a te rabszolgádat Uralkodó, békében, ahogyan megmondtad,
  2:30-31
mert szemem meglátta szabadításodat, amelyet minden nép színe előtt elkészítettél,
Ésa 40:5 
És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.
     52:10 
Feltűrte az Úr szent karját minden nép szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását.
Tit 2:11 
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.
Jób 19:27
 Akit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem más....
       42:5 
Az én füleim hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged.

  2:32   
hogy a nemzetek előtt a kinyilatkoztatás világossága, a Te népednek, Izraelnek pedig dicsősége legyen!
Ésa 42:6 
Én, az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezed, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
       49:6 
Így szól: - Kevés az, hogy nekem szolgám légy, a Jákob nemzetségének megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adlak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Csel 26:23
 vajon szenvednie kell-e a Messiásnak?
 Vajon elsőként támad-e fel a halottak közül, hogy világosságot hirdessen a népnek és a nemzeteknek?

  2:33-34 
József és az anyja pedig megdöbbentek a róla mondottakon. Simeon ezután megáldotta őket, anyjának, Máriának pedig ezt mondta:
- Látod, ő sokak bukására és fölemeltetésére van Izraelben, és jelül, amelynek ellentmondanak,

Ésa 8:14-15 
És Ő nektek szenthely lesz; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak.
És megütköznek köztük sokan, elesnek és összetöretnek; tőrbe esnek és megfogatnak!
Mt 13:57 
És megbotránkoztak rajta. Jézus pedig ezt mondta nekik: - Sehol sincs a próféta tisztelet nélkül, csak a hazájában és saját otthonában!
      21:42 
Jézus erre így szólt hozzájuk: - Sohasem olvastátok az Írásokban:
"A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a szemünkben."
1Pt 2:6-8 
Azért van meg az Írásban: "- Ímé szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem szégyenül." 
Tisztesség azért nektek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig:
 "- A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé, és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává."
Akik engedetlenek lévén megütköznek az Igében, amire rendeltettek is.   

  2:35-37 
 sőt a te lelkedet is éles kard vágja majd át, hogy sok szív gondolata lelepleződjön!
Ott volt Anna prófétanő is, Fanuél leánya, Áser törzséből, aki igen élemedett korú volt, szüzességétől fogva 7 évig élt férjével, s ekkor már 84 éve volt özvegy.
Ez az asszony nem hagyta el a Templomot, hanem éjjel-nappal böjtöléssel és imádkozással szolgált.

1Tim 5:5
 A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenbe veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal.

  2:38
Ugyanabban az órában ő is előállt, magasztalva az Istent, és róla beszélt mindazoknak, akik várták a megváltást (váltságdíjat) Jeruzsálemben.
Ésa 52:9 
Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalja az Úr népét, megváltja Jeruzsálemet!

  2:39
Miután pedig az Úr Törvénye szerint mindent elvégeztek, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe.
Mt 2:23 
és a Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjen, ami megmondatott a próféták által: "Názáretinek fogják őt nevezni."

 (folyt.köv.)

2014. Február 17. - 07:57:52
Válasz #7

Kamilla

 • Vendég
  Mt 2:13-23;
    2:13
 
Miután elmentek, egyszer csak megjelent az Úr angyala Józsefnek álomban, és így szólt: - Kelj fel (Ébredj fel), fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, ameddig nem szólok neked! Mert Heródes kerestetni fogja a gyermeket, hogy megölje!
Jel 12:4-6 
És a farka után vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat, és álla a sárkány a szülő asszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye.
És szüle fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az Ő királyi székéhez.

  2:14-15 
Ő pedig felkelt (felébredt), még az éjjel fogta a gyermeket és anyját, s elmenekült Egyiptomba.
(Különösen a fővárosban - Alexandriában - igen nagy létszámú zsidó közösség élt abban az időben.)
Ott tartózkodott Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit megmondott az Úr a próféta által: "Egyiptomból hívtam ki fiamat."
Hós 11:1 
Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.
4Móz 23:22 
Isten hozta ki őket Egyiptomból, az Ő ereje, mint a vad bivalyé.
2Móz 4:22-23 
Ezt mond azért a Fáraónak: - Elsőszülött fiam az Izrael. Ha azt mondom neked:  -Bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nekem és te vonakodol elbocsátani; íme én megölöm a te elsőszülött fiadat.

  2:16-18
Heródes pedig, amikor rájött, hogy a tudósok túljártak az eszén, nagyon feldühödött, és kiküldött embereivel megölette az összes fiúgyermeket, akik Betlehemben és szerte a környéken voltak, annak az időpontnak megfelelően, amely után érdeklődött a tudósoknál. Ekkor teljesedett be, ami megmondatott Jeremiás próféta által: "Hang hallatszott Rámában: siratás és nagy jajveszékelés!
A gyermekeit sirató Ráchel volt az, és nem akart megvigasztalódni, mert nincsenek."
  (Jer 31:15;)
1Móz 35:19 
És meghalt Rákhel és eltemették az Efratába (azaz Betlehembe) vivő úton.

  2:19-20
Amikor Heródesnek vége lett (a görög is ezzel a megvető fordulattal fejezi ki Heródes halálát.)
Egyiptomban egyszer csak megjelent az Úr angyala Józsefnek álomban, és így szólt: - Kelj fel, fogd a gyermeket és az anyját, s menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére (= pszükhé = lélek, tehát lelkére) törtek!

  2:21-23
Ő pedig felkelt, fogta a gyermeket és anyját, s Izrael földjére ment.
Amikor azonban meghallotta, hogy Arkelaosz uralkodik Júdában apja, Heródes helyén, félt odamenni; így miután útmutatást kapott álomban. Galilea tartományába vonult vissza, és a Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjen, ami megmondatott a próféták által:
"Názáretinek fogják őt nevezni."
Ésa 11:1 
És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.
Zak 6:12 
És szól neki, mondván: - ezt mondja a Seregek Ura, mondván: - Ímé, egy férfiú, neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úr templomát!
Jn 18:5-7 
- A názáreti Jézust - válaszolták neki. - Én vagyok - mondta nekik Jézus.
Júdás is, aki elárulta, ott állt köztük.
És amikor Jézus azt mondta nekik: "Én vagyok", hátrahőköltek, és a földre zuhantak.
Így hát újra megkérdezte őket: - Kit kerestek? - A názáreti Jézust - mondták.


   (folyt.köv.)

2014. Február 17. - 07:59:14
Válasz #8

Kamilla

 • Vendég
Lk 2:39b- 52;
      2:39b-42

...visszatértek városukba, a galileai Názáretbe.
 A gyermek pedig növekedett és erősödött, beteljesedve bölcsességgel és Isten kegyelme volt rajta.
Szülei évről évre felmentek Jeruzsálembe a pészach ünnepére.

Mikor Jézus 12 éves lett, szokás szerint felmentek Jeruzsálembe az ünnepre.


 szokás szerint: a korabeli zsidó felfogás értelmében a gyermek 12 éves korában szellemi-erkölcsi értelemben felnőtté válik (bar-michvá, azaz a parancsolat fia lesz).
A férfivá avatás úgy történt, hogy abban az évben, amikor a 12. évét betöltötte, pészachkor a fiú, szüleivel együtt felment jeruzsálembe, hogy bemutassa élete első áldozatát, mint olyan ember, aki immár képes Istennel közösségbe lépni, és már felelős tetteiért.
A szokás szerint ilyenkor a család pészachi bárányát a fiú vitte fel a papoknak a Templomba, hogy azok levágják.
A papok "levizsgáztatták", hogy ismeri-e a Törvényt, tud-e olvasni (5-12 éves korig minden fiúgyermeknek kötelező volt iskolába járnia a farizeusok rendelkezése nyomán), tud-e imádkozni; majd megölve a pészachi bárányt, ő vitte azt vissza a családhoz. Ezzel megtörtént a férfivá avatása.
Ezzel magyarázható, hogy Jézus ezt követően már nem tekintette bűnnek azt, hogy szülei tudta és engedélye nélkül több napra "eltűnve" a Szentírást tanulmányozta a jeruzsálemi rabbikkal. Ugyanakkor, mint a későbbiekben kiderül, a teljes felnőtt korúságáig még továbbra is engedelmeskedett szüleinek. (5Móz 16:1-8; 16;)

  2:43-47
Mikor azután az ünnepek elteltével visszatértek, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, anélkül, hogy szülei tudtak volna róla.
Mivel azt gondolták, hogy az úti társaságban van, már egynapi járóföldre elmentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között, de minthogy nem találták meg, Jeruzsálembe visszatérve keresték tovább.

Végül is 3 nap múlva akadtak rá a Templomban, amint ott ült a tanítómesterek között, hallgatva és kérdezgetve őket.
Akik csak hallották, mind magukon kívül voltak a megdöbbenéstől (extázis) bölcsessége és feleletei miatt.

Jn 7:15 
A júdeaiak megdöbbentek: - Hogyan értheti ez az Írásokat, holott nem tanult ember?! (- Honnan ismeri ez az írásmagyarázat alapelveit, amikor nem is volt a tanítványuk?)

  2:48-49 
Mikor szülei meglátták, megrendültek (nagy megrázkódtatást éltek át/feldúltak lettek/ megrémültek... "kiakadtak") és anyja így szólt hozzá: - Gyermekem, miért tetted ezt velünk?!
Látod, apád és én szomorúan kerestünk téged!

Mire ő azt mondta nekik: - Minek kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaival kell foglalkoznom?
Jn 4:34 
Erre Jézus így szólt hozzájuk: - Az én ételem az, hogy annak akaratát tegyem, aki küldött, és az Ő munkáját befejezzem.

  2:50-52 
Ők azonban nem fogták fel, amit mondott nekik. Ezután elindult velük, lement Názáretbe, és engedelmes volt nekik.
Anyja mindent
(minden "rhémát" = minden dolgot, eseményt, beszédet, ügyet, /term.feletti/ kijelentést) gondosan megőrzött a szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben,termetében, valamint kedvességben Isten és az emberek előtt.
// Sámuel  1Sám 2:21; 26;
Péld 3:3-4
 A kegyelem és az igazság  ne hagyjon el téged; kösd a nyakadba, írd a szíved táblájára, s kedvességet, jó értelmet fogsz találni Isten és ember előtt.


   (folyt.köv.)

2014. Február 17. - 08:00:03
Válasz #9

Kamilla

 • Vendég
Lk 3:1-18;
  3:1 

Tiberius császár uralkodásának 15. évében, mikor Pontius Pilátus volt Júdea helytartója;
Galilea negyedes fejedelme Heródes (Antipasz);
Iturea és Trakhonitisz tartományának negyedes fejedelme testvére, Fülöp
; Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüsziánász volt,

Lk 23:12 
Heródes és Pilátus ezen a napon kötöttek barátságot egymással - azelőtt ugyanis ellenséges viszonyban voltak.

  3:2 
Annás és Kajafás (Joszéf Kajafa i.sz.18-36;) főpapsága idején Isten szava szólt Jánoshoz, Zakariás fiához a sivatagban.
Jn 18:13
 s először Annáshoz vezették, mert ő volt Kajafás apósa, aki abban az évben főpap volt..

  3:3-6 
Ezután bejárta a Jordán egész környékét, hirdetve a megtérésre való alámerítkezést a bűnök bocsánatára, amint meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében: "Kiáltó hangja a sivatagban: "Készítsétek el az Úr útját, egyengessétek ösvényeit" "Minden völgy fel fog töltődni, minden hegy és minden domb le fog süllyedni, a görbe utak egyenessé, a göröngyösök simává lesznek, és minden test meglátja majd Isten szabadítását!" (Ésa 40:3-5;)
Zsolt 67:3 
Hogy megismerjék e földön, a te utadat, minden nép között a te szabadításodat.
Tit 2:11 
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.

  3:7-8
A tömeghez pedig, amely alámerítkezni ment hozzá, így beszélt:
 - Viperák ivadékai! Ki figyelmeztetett, hogy a közelgő harag elől meneküljetek?!
Teremjetek a megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek el mondogatni magatokban: "A mi ősatyánk Ábrahám!"

Mert állítom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is képes Ábrahámnak utódokat támasztani!
Jn 8:39
 - A mi atyánk Ábrahám - felelték neki. - Ha Ábrahám gyermekei volnátok -  mondta nekik Jézus -, azt tennétek, amit Ábrahám.
Csel 3:25 
Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, amelyet az Isten kötött az atyáitokkal, amikor ezt mondta Ábrahámnak: "És a te magodban áldatnak meg a föld összes nemzetei."

  3:9
És a fejsze már ott is van a fák gyökerén: így hát minden fát, amely nem hoz jó termést, kivágnak és a tűzre dobnak!
Jn 15:6
 Aki nem marad meg bennem, azt félredobják majd, mint a venyigét (= levágott, félredobott szőlővessző), és elszárad - aztán összegyűjtik, majd tűzre rakják, és elég.

  3:10-11
Akkor a tömeg megkérdezte tőle: - Mit tegyünk hát?
 - Akinek két ruhája van - felelte neki János -, adjon annak, akinek egy sincs; és akinek étele van, hasonlóan cselekedjék!

Jak 2:15-17 
Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennnapi eledel nélkül, és azt mondja nekik valaki közületek: - Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, lakjatok jól -; de nem adjátok meg nekik amikre szükségük van a testnek; mi annak a haszna?
 Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
1Jn 3:17-18
 Akinek pedig van miből élnie a világon, és elnézi, hogy az atyjafia szükségben van, és elzárja attól a szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete?
Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal!

  3:12 
Vámszedők is jöttek hozzá, hogy alámerítkezzenek, és megkérdezték: - Mester, mit tegyünk?
Mt 21:31-32 
Kettejük közül melyikük tette meg az apa akaratát? - Az első - felelték.
Erre így szólt hozzájuk Jézus: - Úgy van, ahogy mondom nektek: a vámszedők és az utcanők előbb mennek az Isten királyságába, mint ti.
Mert János eljött hozzátok az igazságosság útján, és ti nem hittetek neki, a vámszedők és az utcanők viszont hittek neki.
És ti ennek láttán sem tanúsítottatok megbánást, hogy hittetek volna neki!

  3:13-14
- Semmivel se szedjetek be többet annál, ami elő van írva! - mondta nekik.
Megkérdezték a katonák is: - Hát mi mit tegyünk? - Nekik pedig azt válaszolta: - Senkit se félemítsetek meg, és senkit se zsaroljatok: elégedjetek meg a zsoldotokkal!


  3:15-18 
Miközben a nép feszülten várakozott, és valamennyien azt fontolgatták szívükben János felől, hogy nem ő-e a Krisztus, János így felelt mindnyájuknak:
 - Én vízbe merítelek alá titeket, de eljön, aki erősebb nálam, akinek még saruja szíját kifűzni sem vagyok méltó: Ő Szent Szellembe és tűzbe merít majd alá titeket. kezében szórólapát lesz, hogy teljesen megtisztítsa szérűjét, s a gabonát csűrébe gyűjtse, a pelyvát pedig elolthatatlan tűzzel égesse el!

Emellett még sok más dologban is buzdítva őket, hirdette a népnek az evangéliumot.

// Mk 1:1-8;
   1:5-6
Kiment hozzá Júdea egész környéke, valamint a jeruzsálemiek is mind, és bűneiket megvallva alámerítkeztek általa a Jordán folyóban.
János teveszőr ruhát viselt, dereka körül pedig bőrövet, sáskát és vadmézet evett....


// Jn 1:6-8 
Fellépett egy ember, akit Isten küldött, Jánosnak hívták. Ő tanúskodni jött, hogy tanúságot tegyen a fényről, azért, hogy mindenki elkezdjen hinni általa.
Nem ő volt a fény, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a fényről.   (folyt.köv.)

2014. Február 19. - 06:44:49
Válasz #10

Kamilla

 • Vendég
 Lk 3:21-22;
Akkoriban történt, amikor az egész nép alámerítkezett, hogy miután Jézus is alámerítkezett, és imádkozott, megnyílt a menny, a Szent Szellem testi alakot öltve, galambként leszállt rá, a mennyből pedig egy hang hallatszott:
 - Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm!

Ésa 42:1 
Íme, az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel,  szellememet adtam őbelé, törvényt beszél a népeknek.
Mt 12:17-18
 ...."Nézzétek, a szolgám, akit kiválasztottam, akit szeretek (az én szeretettem), akiben lelkem gyönyörködik!
Ráhelyezem majd Szellememet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek.

//Mt 3:13-17
 Akkortájt érkezett meg Jézus a Jordánhoz Galileából, hogy János alámerítse.
De János megpróbálta visszatartani: - Nekem van szükségem arra, hogy te meríts alá engem, és te jössz énhozzám?!
- Engedj most - felelte Jézus -, mert így méltó hozzánk, hogy minden igazságosságot beteljesítsünk!

Mt 5:17 
Ne gondoljátok, hogy eltörölni jöttem a Törvényt vagy a Prófétákat: nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy teljessé tegyem (beteljesítsem) őket. 
Ekkor engedett neki.
Miután Jézus alámerítkezett, azonnal kijött a vízből, és egyszer csak megnyíltak az egek, és látta Isten Szellemét, amint leereszkedik, mint egy galamb, és rászáll.

Ésa 11:2 
Akin az Úr Szelleme megnyugszik: bölcsességnek és értelemnek Szelleme,  tanácsnak és hatalomnak Szelleme, az Úr ismeretének és félelmének Szelleme.

 Ekkor egy hang így szólt az egekből: - Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm!

// Mk 1:9-11
    Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből és János alámerítette őt a Jordánban. Rögtön kijött a vízből, és látta, amint megnyílnak (kettéválnak, meghasadnak) a mennyek, s a Szellem, mint egy galamb, rászáll; a mennyekből pedig egy hang hallatszott:
    - Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm!


 (folyt.köv.)

2014. Február 19. - 06:45:40
Válasz #11

Kamilla

 • Vendég
  Mt 4:1-11;
    4:1 

Akkor a Szellem elvitte Jézust a sivatagba, hogy a Rágalmazó próbára tegye.
Zsid 2:18
Mert amiben ő maga is elszenvedte a megpróbáltatást (kísértést), képes segíteni azoknak, akik megpróbáltatásba kerülnek.
       4:15 
Hiszen nem olyan főpapunk van, aki ne tudna részvétet érezni erőtlenségeink miatt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan minden megpróbáltatást átélt, a bűnt kivéve.

   4:2-4   
Negyven napon és negyven éjszakán át böjtölt, míg végül megéhezett. Ekkor odalépett hozzá a Kísértő (a próbára tevő/ a kipróbáló / az, aki próbára tesz ), és ezt mondta neki:
- Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké!  De Jézus így válaszolt:
- Meg van írva: "Nemcsak kenyérrel él majd az ember, hanem minden szóval, amely Isten szájából jön ki!"

5Móz 8:3 
És megsanyargatott téged, és megéheztetett, azután pedig enned adta a mannát, amelyet nem ismertél, sem atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja neked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, él az ember, ami az Úr szájából származik.

    4:5
Ekkor magával vitte őt a Rágalmazó a Szent Városba, odaállította a Templom tetőpárkányára,
Ésa 52:1 
Serkenj föl, serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város, mert nem lép beléd többé körülmetéletlen, tisztátalan!

    4:6-7
és így szólt hozzá: - Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innen, hiszen meg van írva: "Angyalainak parancsot ad majd felőled...és kezükben fognak vinni, hogy soha ne üsd kőbe a lábad!" (Zsolt 91:11-12)
Jézus így felelt neki: - Viszont az is meg van írva: "Ne tedd próbára az urat, a te Istenedet!"
5Móz 6:16 
Meg ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, miképpen a megkísértettétek Masszában!
1Kor 10:9 
És ne tegyük próbára Krisztust, mint ahogy közülük egyesek próbára tették, és kígyók pusztították el őket.

  4:8-10
 A Rágalmazó ismét magával vitte egy nagyon magas hegyre, és megmutatta neki a világ összes országát és azok dicsőségét, majd így szólt hozzá:
 - Ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem! 
Ekkor ezt mondta neki Jézus: - Menj innen, Sátán! Mert meg van írva: 
 "Az urat, a te Istenedet imádd, és csak Őt szolgáld!

5Móz 6:13
 Féljed az urat, a te Istenedet, Őneki szolgálj, és Nevére esküdjél!

  4:11
Ekkor elhagyta a Rágalmazó, és lám, angyalok érkeztek hozzá, és szolgálták.
1Kir 9:5-7 
Megerősítem birodalmadnak trónját Izraelen mindörökké, amint megígértem Dávidnak a te atyádnak, mondván: - Nem fogy el a nemzetségedből való férfiú Izrael királyi székéből. De hogyha elszakadtok ti és fiaitok tőlem, és meg nem őrzitek az én parancsolataimat, és végzéseimet, melyeket előtökbe adtam; hanem elmentek és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok azok előtt; kigyomlálom az Izraelt e föld színéről, amelyet nekik adtam; e házat, amelyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől, és az Izrael példabeszédül és meséül lesz minden nép előtt.
Jn 1:51 
- Bizony úgy van - tette hozzá -, ahogy mondom nektek: látni fogjátok a megnyílt mennyet, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az Emberfiára!
Zsid 1:6 
Ráadásul amikor bevezette az elsőszülöttet a lakott világba, így szólt:
 "- És boruljon le előtte minden angyala!"

  // Mk 1:12-13
    A Szellem ezután azonnal kivitte őt a sivatagba. Negyven napon át maradt a sivatagban, miközben Sátán próbára tette (folyamatos próbatétel), vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgálták.

//Lk 4:1-13
     4:5 
Fel is vitte őt, és egy pillanat alatt megmutatta neki a lakott világ összes országát....
    4:6
..- Neked adom mindezt a hatalmat és ezek dicsőséget, mert átadták (elárulták, kiszolgáltatták) nekem, és annak adom, akinek akarom!Ha tehát imádsz engem, mind a tiéd lesz!
    4:9
Elvitte őt Jeruzsálembe is, odaállította a Templom tetőpárkányára, ...


  (folyt.köv.)

2014. Február 19. - 06:46:26
Válasz #12

Kamilla

 • Vendég
 Jn 1:15 
János tanúságot tett róla: - Ő volt az - kiáltott fel -, akiről azt mondtam, hogy aki utánam jön, előbb született nálam, hiszen előbb volt, mint én!

   Jn 1:19-34;
     1:19-21
 
Ez János tanúságtétele: amikor a júdeaiak papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék: "Ki vagy te?", ő megmondta, nem tagadta, hanem elismerte: "Nem én vagyok a Krisztus."
Erre megkérdezték tőle: - Hát ki vagy? Illés?  - Nem vagyok - válaszolta.
- A Próféta vagy?  - Így felelt: - Nem.

Mal 4:5 
Ímé, én elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja.
Mt 11:14 
És ha meg akarjátok érteni: ő Illés, akinek el kellett jönnie.
     17:11-13 
- Illés ugyan valóban eljön, és helyreállít mindent - felelte Jézus -, de én azt mondom nektek: Illés már eljött, és nem ismerték fel, hanem kényük-kedvük szerint bántak vele; így kell majd az Emberfiának is
      szenvednie tőlük.
5Móz 18:15 
Prófétát támaszt neked az Úr, a te Istened te közüled, atyádfiai közül, olyat mint én, azt hallgassátok!
         18:18 
Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyat mint te, és igéimet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok neki.

    1:22-29 
Erre aztán megkérdezték tőle: - Akkor ki vagy, milyen választ vigyünk azoknak, akik elküldtek minket? Mit mondasz magadról? 
 Ő így felelt: - Én "a kiáltó hangja" vagyok a sivatagban: "Egyengessétek az Úr útját!" , ahogy Ézsaiás, a próféta mondta.
 A küldöttek pedig a farizeusok közül valók voltak, és megkérdezték tőle: - Akkor hát miért merítedalá az embereket, ha nem te vagy a Krisztus, sem a Próféta?

- Én vízbe merítek alá - felelt nekik János. - Köztetek van az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, akinek saruszíját sem vagyok méltó kioldani.
Ezek Betabarában (Béth-Abárá = 'átkelőhely / gázló háza') történtek, a Jordán túlsó partján, ahol János tartózkodott, mikor alámerítette az embereket.
Másnap látta Jézust, amint az épp megjött hozzá, és így szólt: - Nézzétek. az Isten báránya, aki magára veszi (felemeli, felveszi, hordozza, viszi, viseli, eltávolítja, megszünteti)  a világ bűnét!
Ésa 53:7 
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta meg!
Jer 11:19
 Én pedig olyan voltam, mint a mészárszékre hurcolt szelíd bárány, és nem tudtam, hogy terveket szőttek ellenem, mondván: - Pusztítsuk el e fát, gyümölcsével együtt; irtsuk ki ezt az élők földjéből, hogy még a nevét se emlegessék többé!
1Pt 1:18-19 
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.
1Jn 3:5
 És tudjátok, hogy Ő azért jelent meg, hogy bűneinket elvegye; és Őbenne nincsen bűn.
Jel 5:6
 És láttam a királyi szék és a a négy szellemi lény között, és a Vének között egy Bárányt állni, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Isten 7 Szelleme, amely elküldetett az egész földre.

  1:30-32
- Ő az, akiről azt mondtam, hogy jön utánam egy férfi, aki előbb született nálam, hiszen előbb volt, mint én.
Én sem ismertem őt, de hogy Izrael számára ismertté váljon, ezért jöttem én, aki vízbe merítem alá az embereket.
És János tanúságot tett e szavakkal:
- Láttam a Szellemet, mikor leszállt a mennyből mint egy galamb, és rajta maradt.

Ésa 11:2 
Akin az Úr Szelleme megnyugszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme; tanácsnak és hatalomnak szelleme; az Úr ismeretének és félelmének szelleme.

  1:33-34 
Én sem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy alámerítsem vízbe az embereket, az mondta nekem: "Akire látod, hogy a Szellem leszáll, és rajta is marad, ő az, aki Szent Szellembe meríti alá az embereket."
Én pedig láttam, és tanúsítom, hogy Ő az Isten Fia.

Jn 10:36 
Akkor arról mondjátok, hogy istenkáromlást szól, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, mivel azt mondtam, hogy Isten Fia vagyok?!
    20:31 
Ezek pedig azért lettek leírva, hogy elhiggyétek: Jézus a krisztus, az Isten Fia - és hogy nektek, akik hisztek ebben, életetek legyen az Ő nevében.
Mt 16:16
 - Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia - válaszolta Simon Péter.
      17:5 
Még beszélt, amikor egyszer csak egy fénylő felhő árnyékolta be őket, és íme egy hang ezt mondta a felhőből: - Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm: őt hallgassátok! (hallgassatok rá /engedelmeskedjetek neki/)!

  Lk 3:23a
 Jézus akkoriban, mikor elkezdte tevékenységét, a harmincas éveiben járt ....

Ha Keresztelő János Luk (2:3) szerint i.sz. 28/29-ben kezdte meg szolgálatát, és Jézus i.e. 8/7-ben született, akkor kivégzésének idején (kb. 31/32-ben) közelebb járt a negyvenhez, mint a harminchoz.

Mt 4:17 
Akkortól kezdte el Jézus hirdetni: - Térjetek meg, mert közel van már a mennyek királysága!
   "hirdetni" = "hirdet" =  kérüsszó;

   (folyt.köv.)

2014. Február 19. - 06:47:18
Válasz #13

Kamilla

 • Vendég
 Jn 1:35 - 4:45

  1:35-38
 
Másnap ismét ott állt János és ketten a tanítványai közül, és amikor meglátta Jézust, aki ott járt-kelt, így szólt: - Nézzétek, az Isten báránya!   
A két tanítvány meghallotta, amit mondott, és Jézus nyomába szegődött.
Jézus pedig hátra fordult, észrevette, hogy követik, és megkérdezte tőlük:
- Mit akartok?
 Azok így feleltek: - Rabbi - ami lefordítva azt jelenti: Mester -, hol laksz?

Mt 23:8 
- De ti ne hívassátok magatokat rabbinak: mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.

  1:39-40 
- Gyertek, nézzétek meg! - mondta nekik.
Elmentek hát, megnézték, hol lakik, és aznap nála maradtak.
Körülbelül tíz óra volt.
(kb. délután négy óra).
András, Simon Péter testvére volt a kettő közül az egyik, aki hallotta, amit János mondott, és követte Jézust.
Mk 1:16-18
 Amikor Jézus a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és testvérét, akik éppen hálót vetettek a tengerbe, ugyanis halászok voltak.
Így szólította meg őket: - Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek benneteket!
    13:3 
Amikor az Olajfák hegyén ült a Templommal szemben, Péter, Jakab, János és András külön is megkérdezték tőle....

  1:41 
Ő elsőként saját testvérével, Simonnal találkozott, és elújságolta neki: - Megtaláltuk a Messiást! - ami lefordítva azt jelenti: Felkent (Khrisztosz).
Dán 9:25 
Tudd meg azért és vésd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig 7 hét és 62 hét van és újra építtetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben.

  1:42
Elvitte Jézushoz, s amikor az meglátta, így szólt: - Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfának fognak hívni! - ami lefordítva azt jelenti: Szikla (Petrosz).
Mt 16:17-18 
Jézus erre így szólt hozzá: - Boldog vagy, Simon Jóna fia (Simon Bar-Jóna = 'galamb'), hogy nem test és vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei Atyám!
És én mondom neked: te Péter vagy, én pedig ezen a sziklaszirten (petrosz:' szikladarab, kődarab; petra:'sziklaszirt = az Atyától kapott Jézus messiási természetét közlő kinyilatkoztatás, amelyre a kinyilatkoztatást kapók,- köztük Péter is -, mint kődarabok ráépülnek /vö. 1Pt 2:4-5/,
"- Te egy kődarab vagy, én pedig ezen a sziklaszirten fogom felépíteni egyházamat."), s az alvilág kapui sem fogják legyőzni!
Gal 2:9 
és felismerték a nekem adott kegyelmet, az oszlopoknak számító Jakab, Kéfász és János....

  1:43
Másnap Jézus el akart menni Galileába, és találkozott Fülöppel.
Így szól hozzá: - Kövess engem!

Jn 6:5-7 
Amikor aztán Jézus fölnézett (fölemelte szemeit), és meglátta, hogy nagy tömeg érkezik hozzá, megkérdezte Fülöpöt: - Honnan vásároljunk kenyeret, hogy ehessenek?
De ezt azért mondta, hogy próbára tegye - hiszen ő tudta, mit akar csinálni. - Kétszáz dénárnyi kenyér sem lenne elég nekik, hogy mindenki csak néhány falatot kapjon - felelte Fülöp.
Jn 12:21-22 
Ezek (görögök) odajöttek a galileai Betszaidából való Fülöphöz, és megkérdezték: - Uram, szeretnénk látni Jézust!
Fülöp odament Andráshoz, és beszélt vele, majd András és Fülöp 

(feltűnő, hogy a görögök ügyében az a két apostol intézkedik, akik görög nevet viselnek.
 A görög névadás a zsidó családokban a hellenisztikus beállítottság jele volt.)

  odaléptek Jézushoz, és szóltak neki.
Jn 14:8-9
- Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk! - mondta neki Fülöp.
 - Ennyi ideig köztetek voltam, és nem ismertél meg, Fülöp? - kérdezte tőle Jézus.
 - Aki látott engem, az látta az Atyát: hogy érted, hogy mutassam meg nektek az Atyát?....
Mt 8:22 
De Jézus így felelt: - Kövess engem és hagyd, hogy a halottak temessék el a saját halottaikat!

  1:44 
Fülöp pedig Betszaidából, András és Péter városából való volt.
Mt 11:21
 - Jaj neked Korazin!
Jaj neked, Betszaida! mert ha Türoszban és Szidónban működtek volna azok az erők, amik bennetek, már régen megtértek volna zsákban és hamuban!

  1:45
 Ő találkozott Nataneéllel (Netaneél ='Isten adta'), és ezt mondta neki: - Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a Törvényben, és a próféták is: Jézust, József fiát, Názáretből!
Ésa 7:14 
Ezért ad jelt nektek az Úr maga: Ímé, szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek.
       9:6 
 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az Ő vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
Mt 2:23 
És a Názáret nevű városban telepedett el, hogy beteljesedjék, ami megmondatott a próféták által: "Názáretinek fogják őt nevezni."
Jn 5:39 
Tanulmányozzátok (kutatjátok, vizsgáljátok, megpróbáljátok megérteni) az Írásokat, mert úgy vélitek, hogy örök élet van bennük, s jóllehet azok mellettem tesznek tanúságot...
Lk 24:27 
Majd elkezdve Mózestől és valamennyi prófétától elmagyarázta nekik mindazt, ami valamennyi Írásban meg volt írva felőle.

  1:46 
- Származhat Názáretből valami jó? - kérdezte Natanaél. - Gyere, és nézd meg! - felelte Fülöp.
1Móz 3:15 
És ellenségeskedést szerzek közted és az asszony magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
        49:10 
Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül; míg eljő Siló, és a népek neki engednek.
5Móz 18:15; 18;  lsd fentebb.
2Sám 7:12-14
 Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elalszol atyáiddal, feltámasztom utánad magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát.
Az fog házat építeni a nevemnek, és ő lesz nekem fiam, aki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt, emberi vesszővel és emberek fiainak büntetésével.
Ésa 4:1 
És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lesz, és a föld gyümölcse nagyságos, és díszes Izrael maradékának.
      40:10-11 
Ímé, az Úr Isten jön hatalommal, és karja uralkodik!
Ímé, jutalma vele jön, és megfizetése előtte.
Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.
Ésa 53:1-12 
Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?
Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből; nem volt neki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos!
Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője!
Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt; és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket Ő viselte fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulunk meg.
Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útjára tértünk: de az Úr mindnyájunk vétkét Őreá vetette.
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta meg! A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népem bűnéért lesz rajta vereség?! És a gonoszok közt adtak sírt neki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.
És az Úr akarta Őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az Ő keze által jó szerencsés lesz.
Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket Ő viseli.
 Azért részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig Ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott!
Jer 23:5
Ímé, eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.
   33:14-15 
Ímé, eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és megbizonyítom az én jó szómat, amelyet az Izrael házának és Júda házának szóltam.
Azokban a napokban és abban az időben sarjasztok Dávidnak igaz sarjadékot, és jogot és igazságot szerez e földön.
Mik 5:2 
De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nekem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.
Zak 6:12-13 
És szólj neki, mondván: ezt mondja a Seregek ura: - Íme, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úr templomát! Mert Ő fogja megépíteni az Úr templomát, és nagy lesz az Ő dicsősége, és ülni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között.
Zak 9:9 
Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya!
Ímé, jön neked a te királyod, igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamár vemhén.             
Jn 7:52 
- Csak nem vagy te is galileai?! - felelték neki. - Nézz utána (az Írásokban), és meglátod, hogy Galileából nem származik próféta! ( <>Jónás galileai származású volt! ; Jézus pedig Júdeai születésű!!)

   1:47 
Jézus, amikor látta, hogy Natanaél közeledik hozzá, ezt mondta róla: - Nézzétek, ez valóban (őszintén, igazán izraelita) izraelita, akiben nincs ravaszság!
("ravaszság" = dolosz: csalétek, csapda, kelepce; = Natanaél olyan őszinte ember - valódi izraelita -, akiben nincsen csapda, azaz nincsenek hátsó gondolatai, bensőjében nem állít csapdát embertársának, nem csal tőrbe valamilyen csellel, viselkedése nem valamilyen csalást álcáz.)
Sof 3:13 
Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak és nem lesz, aki felrettentse őket.
Zsolt 15:2-3 
Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik és igazat szól szívében, nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat felebarátjának és nem szerez gyalázatot rokonainak.
        32:2 
Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.
Róm 9:4-5
 mindenki helyett, aki csak Izrael népéhez tartozik - akiké a fiúvá fogadás és a dicsőség, a szövetségek, a Törvénykönyv, a szolgálat és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül a Krisztus származik test szerint, aki mindenek fölött való, áldott Isten mindörökké, ámen!

  1:48-51
- Honnan ismersz engem? - kérdezte tőle Natanaél.
- Mielőtt Fülöp megszólított -  mondta Jézus -, a fügefa alatt voltál, láttalak.
- Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya! - válaszolt Natanaél.
Jézus erre így szólt hozzá: - Azért, mert azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Látsz majd nagyobbakat is ezeknél! Bizony, úgy van
(ámán ámén legó) - tette hozzá -, ahogy mondom nektek: látni fogjátok a megnyílt mennyet, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az Emberfiára!
Csel 7:56 
- Íme, látom a szétnyílt egeket, és az Emberfiát, amint az Isten jobbján áll!
Lk 22:43 
Egy angyal is megjelent neki a mennyből, hogy megerősítse.

      (folyt.köv.)

2014. Február 19. - 06:48:14
Válasz #14

Kamilla

 • Vendég
2:1-2
A harmadik napon lakodalom volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja.
Meghívták a lakodalomba Jézust és a tanítványait is.

Jn 8:31
 Ezért Jézus így szólt azokhoz a júdeaiakhoz, akik hittek neki: - Ha megmaradtok abban, amit mondok, akkor valóban a tanítványaim vagytok.

  2:3-4 
Mivel kevés volt a bor, az anyja szólt Jézusnak: - Nincs boruk.
 - Mi dolgunk nekünk egymással, asszony? Nem jött még el az én időm! - felelt neki Jézus.

7:6 
- Számomra ez még nem alkalmas idő (az én alkalmas / kijelölt időm még nincs jelen), nektek minden idő alkalmas.
7:30
 Valóban el akarták fogni, de senki nem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő ideje.

  2:5
 - Tegyétek meg, amit mond nektek! - mondta az anyja a szolgáknak.
1Móz 41:55 
De megéhezett egész Egyiptom földje is, és kenyérért kiáltott a nép a Fáraóhoz. Mondta pedig a Fáraó az Egyiptombelieknek: - Menjetek Józsefhez, és amit mond nektek, azt műveljétek!

  2:6 
Volt ott 6 kőből készült víztároló edény a zsidó tisztálkodási szokásoknak megfelelően, egyenként két, illetve három mérő (metrétész: kb 39 liter = 78, ill. 117 literes edények) űrtartalmúak.
Mk 7:3-4
 A farizeusok ugyanis, és a júdeaiak mindannyian, nem esznek anélkül, hogy meg ne mossák a kezüket, ragaszkodva a vének hagyományaihoz; és a piacról hazahozott dolgokat sem eszik meg, amíg meg nem mosták.
Sok minden mást is hagyományként őriznek: ilyen a poharak, korsók, rézedények és a fekhelyek megmosása.

  2:7-10
Jézus így szólt a szolgákhoz: - Töltsétek meg az edényeket vízzel! - Meg is töltötték csordultig.
- Most merítsetek belőle, és vigyetek a násznagynak! - mondta nekik. 
Azok pedig vittek neki. Amikor aztán a násznagy megkóstolta a borrá lett vizet - de ő nem tudta, honnan van, a szolgák viszont, akik a vizet merték, tudták -, odahívta a vőlegényt: - Minden ember először a jó bort szolgálja fel - mondta neki -, és amikor már részegek, akkor a rosszabbat, te meg mostanáig tartogattad a jó bort?!


2:11 
Ezt az első jelet (a jeleknek ezt a kezdetét) Jézus a galileai Kánában cselekedte, megmutatta dicsőségét, tanítványai pedig hinni kezdtek benne.

2:12
Ezután ő, édesanyja, testvérei és tanítványai lementek Kafarnaumba, de csak néhány napig maradtak ott.
Mt 4:13 
Elköltözött Názáretből, és Kafarnaumban telepedett le, amely a tengerparton (Galileai-tó=Genezáreti-tó), Zebulon és Naftáli (Izrael 12 törzse közül kettőnek, s egyúttal az általuk lakott észak-izraeli területeknek a neve)  határán feküdt.
Mt 13:55 
Hát nem az ács fia ez? Nem Máriának hívják az anyját, Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak az öccseit?

  2:13 
Közel volt a zsidó pészach ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe.
Jn 11:55 
Közel volt a zsidók pészach ünnepe, és sokan felmentek vidékről Jeruzsálembe, a pészach miatt, hogy megszenteljék magukat. 
     13:1 
A pészach ünnepe előtt Jézus (mivel tudta, hogy eljött az ő ideje, hogy átköltözzön ebből a világból az Atyához; és mivel szerette az övéit ebben a világban, mindvégig szerette őket;

  2:14-16 
A Templomban szarvasmarha-, birka és galambárusokat, valamint pénzváltókat talált, akik ott ültek, mire kötélből ostort csinált, és mindegyiküket kizavarta a Templomból, a birkákat és a szarvasmarhákat is, a pénzváltók aprópénzét szétszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig azt mondta:
- Vigyétek el ezeket innen! Ne tegyétek piactérré Atyám házát!

Mt 21:12-13 
Jézus pedig bement a Templomba, és kiűzött mindenkit, akik árusítottak és a galambárusok padjait felborította, és ezt mondta nekik:
- Meg van írva: "Az én házamat az imádkozás házának nevezik majd", ti pedig "rablóbarlanggá tettétek"!
Ésa 56:7 
Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának hivatik minden népek számára!
Jer 7:11 
Vajon latrok barlangjává lett ez a ház előttetek, amely az én nevemről neveztetik?
Ímé, én is látok, azt mondja az Úr.
Mal 3:1-2 
Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; Íme, eljön, azt mondja a Seregek Ura.
De kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját?
És kicsoda áll meg az Ő megjelenésekor?
Hiszen olyan Ő, mint az ötvös tüze, és a ruhamosók lúgja!
Zak 14:21 
És Jeruzsálemben és Júdában minden fazék a Seregek Urának szenteltetik, és eljönnek mind, akik áldozni akarnak, és választanak közülük és főznek azokban; és nem lesz többé Kananeus a Seregek Urának házában e napon.
Ésa 35:8
 És lesz ott ösvény és út, és szentség útjának hivatik: tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az; aki ezen az úton jár, még a bolond se téved el.

  2:17 
Tanítványainak eszükbe jutott, hogy meg van írva: "Elemészt a féltékeny szeretet házad iránt".
Zsolt 69:9-10 
Atyámfiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénnyé.
Mivel a Te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rám.

  2:18
A júdeaiak pedig megkérdezték tőle: - Milyen jelet mutatsz nekünk, hogy ilyeneket teszel?
Mk 8:11 
Kijöttek a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele: próbára akarták tenni azzal, hogy mennyei jelet követeltek tőle.
Lk 11:29 
Amikor pedig a tömeg odatódult, beszélni kezdett: - Ez egy gonosz nemzedék! Jelet akar, de nem kap, csak a Jónás jelét!
1Kor 1:22 
és minthogy a zsidók prófétai jeleket követelnek, a görögök pedig bölcsesség után kutatnak...

  2:19
- Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt felépítem! - válaszolt nekik Jézus.
Mt 27:40
 - Te, aki lerombolod a Templomot, és három nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat!
 Ha Isten Fia vagy, vegyen le a keresztről!
Mk 14:58-59 
- Mi hallottuk, amikor ezt mondta: "Lerombolom ezt a kézzel alkotott Templomot, de három nap alatt egy másikat építek a helyébe, olyat, amelyik nem emberi kéz műve!" De még így sem egyezett meg a tanúvallomásuk.

 (A korabeli rabbinikus szabályok szerint csak akkor lehetett valakit halálra ítélni, ha 2 vagy 3 tanúvallomás gyakorlatilag minden szót egybehangzóan igazolt.
Ha csak egyetlen szó tekintetében is eltértek a vallomások érvénytelenné váltak.)

Csel 6:14
 mert hallottuk, hogy aszonta (mivel a görögben Lukács is visszaadta, érzékeltette a hamis tanúk alacsony szintű stílusát, a fordításban mi is megkíséreltük ezt)  hogy ez a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja a szokásokat, amiket Mózes hagyott ránk!

   (folyt.köv.)

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu