Szerző Téma: Kronológikus evangélium  (Megtekintve 15032 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2014. Március 03. - 20:47:44
Válasz #30

Kamilla

  • Vendég
Mt 12:46-50;
     12:46 

Még szólt a tömeghez, amikor egxszer csak kint megállt az anyja és a testvérei, mert beszélni akartak vele.
Mk 6:3 
- Hát nem az ács fia ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Talán a húgai nem itt élnek közöttünk?

    12:47-50 
Valaki ezt mondta neki: - Nézd, anyád és testvéreid kint állnak, és beszélni akarnak veled!
Ő így válaszolt annak, aki szólt neki: - Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?
És kinyújtotta a kezét, rámutatott tanítványaira, majd így szólt: - Nézzétek: az anyám és a testvéreim!

Mert aki megteszi a mennyekben élő Atyám akaratát, az az én öcsém, húgom és anyám!
Jn 15:14 
- Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek.

// Mk 3:31-35;

// Lk 8:19-21;
  Elmentek hozzá anyja és testvérei.....
 - Az én anyám és testvéreim azok, akik hallgatják Isten Igéjét, és meg is cselekszik!    Lk 11:37-54;
       11:37-38 

Miközben beszélt, meghívta őt egy farizeus ebédre.
Jézus bement hát hozzá,és letelepedett.

 Mikor pedig látta a farizeus, hogy étkezés előtt nem mosdott meg, meglepődött.
Mk 7:3 
A farizeusok és a júdeaiak mindannyian, nem esznek anélkül, hogy meg ne mosták volna a kezüket, ragaszkodva a vének hagyományaihoz.

      11:39-41
Az Úr azonban azt mondta neki: - Ti, farizeusok, a pohár és a tál külsejét megtisztogatjátok, bensőtök azonban tele van rablott dolgokkal és gonoszsággal! Esztelenek, aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta a bensőt is?!
Adjátok oda adományképpen, ami belül van, és meglátjátok: minden tiszta lesz nektek!

Mt 23:25 
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztogatjátok a pohár és a tál külsejét, de belül tele van rablott dolgokkal és telhetetlenséggel!
Tit 1:15 
Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük.

     11:42
De jaj nektek, farizeusok, mert megadjátok a tizedet a mentából, a rutából és mindenfajta zöldségből, de elhagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét: pedig ezt is gyakorolni kell, és amazt sem szabad elhanyagolni!
3Móz 27:30 
A földnek minden tizede a baromnak, juhnak, mindabból, ami a vessző alatt átmegy, a tizedik az Úrnak legyen szentelve.
Mt 23:23
 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megadjátok a tizedet a mentából, a kaporból (ánizst is jelent) és a köményből, de elhagyjátok a törvény nehezebb részét, az ítéletet, az irgalmasságot és a hitet (hűséget), pedig ezeket kell gyakorolni, és amazokat sem elhagyni.

    11:43 
Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek a főhelyeket a zsinagógákban és a köszöntéseket a tereken!
Mt 23:6-7 
Szeretitek a főhelyeket a fogadásokon (a római típusú lakomákon fekve ettek.
A prótoklinészisz = első fekvőhely a legtekintélyesebb meghívottaknak volt fenntartva, mivel igen szigorú "fekvési rend" volt)
 az első helyet a gyülekezetekben, az üdvözléseket a tereken, és azt, ha az emberek rabbinak szólítják őket.
Mk 12:38-39 
Tanítás közben Jézus így szólt: - Óvakodjatok az írástudóktól, akik előszeretettel járnak hosszú köpenyekben  (sztolé: lepelszerű, hosszú köpeny, "stóla"; Majdnem, vagy egészen a földet érte, amelybe egyúttal nyaktól lefelé teljesen be is burkolóztak.)  és szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha ők foglalhatják el a főhelyeket a gyülekezetekben, valamint a diszhelyeket a fogadásokon.

    11:44
Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok (a mózesi törvény szerint súlyos rituális tisztátalanság állapotába került az az ember, aki bármilyen formában sírral érintkezett fizikailag.
Ezért az ókori Izraelben minden sírt jól láthatóvá tettek pl. kimeszelték, hogy az emberek messziről elkerülhessék.
A fenti példázatban ez nem így történt, ezért az emberek tudtukon kívül tisztátalanokká váltak a sírokon járkálva): az emberek nem is tudják, hogy rajtuk járkálnak!
Mt 23:27-28 
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert olyanok vagytok, mint a kimeszelt sírok, melyek kivülről ugyan tetszetősek, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal.                     
Ti is kívülről igazaknak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és törvénytelenséggel!     
   
  11:45-46 
Erre az egyik törvénytudó így felelt neki: - Mester, mikor ilyeneket mondasz, minket is sértesz!
Ő azonban azt mondta erre: - Jaj nektek is, törvénytudók, mert elviselhetetlen terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egyetlen ujjal sem nyúltok azokhoz!
Mt 23:4 
Súlyos, elviselhetelen terheket kötnek egybe, és az emberek vállára rakják, ők azonban ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani.
Csel 15:10
 Akkor most miért teszitek próbára Istent azzal, hogy olyan igát raktok a tanítványok nyakára, amit sem apáink, sem mi nem voltunk képesek hordozni?!

   11:47-48
 Jaj nektek, mert építitek a próféták síremlékeit, pedig atyáitok ölték meg őket!
Így tanúságot tesztek atyáitok tetteiről, sőt egyet is értetek azokkal, minthogy ők megölték a prófétákat, ti pedig felépítitek síremlékeiket!

Mt 23:29-32 
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert sírokat építetek a prófétáknak, és az igazak síremlékeit díszítgetitek, miközben így beszéltek:
 "Ha apáink idejében éltünk volna, nem lettünk volna bűntársaik a próféták vérének kiontásában!"
Úgyhogy ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok.
Ti is töltsétek be apáitok mértékét!
Csel 7:52 
Melyik prófétát nem üldözték atyáitok?! Sőt megölték őket, akik előre hirdették az Igaz eljövetelét, akinek most ti lettetek árulóivá és gyilkosaivá.

   11:49
Ezért mondja az Isten bölcsessége: küldök hozzájuk prófétákat és apostolokat, és közülük egyeseket megölnek és üldöznek majd,
Csel 7:59 

    11:50-51
 hogy számot adjon ez a nemzedék minden próféta véréért, amelyet a világ megalapítása óta kiontottak.
Ábel vérétől fogva Zakariás véréig, akit az oltár és az előcsarnok között gyilkoltak meg!

Igen, azt mondom nektek, számon lesz kérve ettől a nemzedéktől!
1Móz 4:8 
És szól s beszél vala Káin Ábellel, az ő atyjafiával.
És lőn, mikor a mezőn voltak, támadt Kain Ábelre az ő atyjafiára és megölte őt.
       4:10 
Mondta pedig az Úr: - Mit cselekedtél?
A te atyádfiának vére kiált hozzám a földről!
2Krón 24:20-22 
Az Isten Szelleme pedig felindította Zakariást, a Jójada pap fiát, aki felállt a nép között, és mondta nekik: - Ezt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úr parancsolatait? - mert az nem használ nektek.
Ha elhagytátok az urat, Ő is elhagy titeket. - Azok pedig rátámadván, ott az Úr háza pitvarában megkövezték őt, a király parancsolatából.
És nem emlékezett meg joás király a jótéteményről, mellyel annak atyja, Jójada volt hozzá életében, hanem megölette a fiát. Mikor pedig meghalna, ezt mondta:
- Látja az Úr és bosszút áll!

   11:52 
Jaj nektek, törvénytudók, mert magatokhoz ragadtátok az ismeret kulcsát: ti magatok nem mentek be, és akik befelé igyekeztek, azokat is meggátoltátok!
Mt 23:13 
De jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, hogy bezárjátok e mennyek királyságát az emberek előtt: mert it nem mentek be, de azokat sem engeditek be, akik befelé igyekeznek.

   11:53-54 
S amint Jézus eljött onnan, a tanítók és a farizeusok nagyon feldühödtek rá, és sok mindenről kezdték kérdezgetni, miközben titokban figyelték, és vadásztak arra, hátha valami olyat talál mondani amivel vád alá helyezhetnék.

   (folyt.köv.)

2014. Március 03. - 20:49:40
Válasz #31

Kamilla

  • Vendég
  Lk 12:1-59;
      12:1-2 

Mialatt több tízezernyi tömeg gyűlt össze úgy, hogy már-már letaposták egyműást, először a tanítványaihoz kezdett beszélni: - Őrizzétek meg magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatás! (hüpokritész: 'titokban, alattomban, vminek az álcája alatt ítélkező v. beszélő ember' , valaki szerepet játszik, színészkedik, színlel, tettet, megjátszik vmit; álarc, maszk mögött ítéletet mondó ember; jól kifejezi a vallásos ítélkezők magatartását)
Nincs olyan leplezett dolog, ami le ne lepleződen, és semmi elrejtett, ami ki ne tudódna!
Préd 12:16 
Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az!

     12:3-4 
Éppen ezért, amit a sötétségben mondatatok, a világosságban fog meghallatszani, és amit a belső szobákban fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják hirdetni!
Azt mondom nektek, barátaimnak: ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de azután ennél többet nem tehetnek!

Jn 15:14 
Ti a baráteim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek.

    12:5 
De megmutatom nektek, kitől féljetek: attól féletek, akinek miután megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennába vessen!
Igen, azt mondom nektek, Tőle féljetek!

Jel 14:7 
Ezt mondván nagy szóval: - Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, Aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
Jel 14:10 
Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett ki tűzzel és kénkővel, a szent angyalok előtt és a Bárány előtt.

    12:6-7 
Ugye 5 verébfiókát adnak 2 fillérkéért? (asszarion: a római as pénzegység kicsinyítőképzős alakja)
Mégsincs közülük egy sem elfelejtve Isten előtt! Nektek pedig még a hajszálaitok is mind számon vannak tartva!
Ne féljetek, hiszen többet értek sok verébfiókánál!

Lk 21:18 
De fejetek egyetlen hajszála sem vész el.

    12:8
 Azt mondom nektek: mindazt, aki meg fog vallani engem ('ugyanazt mondja, mint én; egyetért velem; azonos velem; elismer, elfogad engem (az emberek előtt)) az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt;
Jel 3:5 
Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az Ő angyalai előtt.

    12:9
aki pedig megtagad engem az embrek előtt, megtagadtatik Isten angyalai előtt!
Mk 8:38 
Mert aki szégyell engem és a szavaimat e házasságtörő és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal!

    12:10
 És mindenki, aki az Emberfia ellen fog beszélni, bocsánatot nyer; de aki a Szent Szellemet káromolja, az nem nyer bocsánatot!
Mt 12:31-32
 Ezért azt mondom nektek: minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a Szellem káromlása nem bocsáttatik meg.
Aki az emberfia ellen beszél, az bocsánatot fog nyerni; de aki a Szent Szellem ellen beszél, az nem nyer bocsánatot sem ebben a világkorszakban, sem a következőben!
Mk 3:28-30 
Úgy van, ahogy mondom nektek: minden bűn, amelyet az emberek fiai elkövetnek, bocsánatot nyer, még a káromlások is, bármennyi káromlás hagyja is el a szájukat; de aki a Szent Szellemt káromolja, az sohasem nyer bocsánatot, hanem bűntette miatt vétkes marad mindörökre!

   12:11-12
Amikor pedig gyülekezetek (zsinagógák), fejedelmek és hatóságok (hatalmasságok) elé visznek benneteket, ne aggódjatok azon, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szent Szellem abban az órában (en auté té hórá; hórá = gör. minden olyan időszak, ami természeti törv. által meghatározott módon szabályszerűen (ciklikusan) ismétlődik: évszak, napszak, óra, stb.)  megtanít titeket arra, hogy mit kell mondanotok.
Mt 10:19-20
 De amikor átadnak benneteket, ne aggódjatok, hogyan vagy mit beszéljetek, mert abban az órában megkapjátok, hogy mit mondjatok: nem ti beszéltek ugyanis, hanem Atyátok Szelleme beszél bennetek.
Mk 13:11 
Mikor majd odavisznek titeket, és átadnak nekik, ne aggodalmaskodjatok azon, hogy mit fogtok mondani, hanem amit kaptok abban az órában, azt mondjátok: nem ti szóltok ugyanis, hanem a Szent Szellem!
Lk 21:12-15
 De még mindezek előtt kezüket rátok vetik, és üldözni fognak, gyülekezeteknek 
 (zsinagógáknak: bírói funkciót is elláttak a zsidó társadalomban, így a nekik való átadatás arra vonatkozik, hogy büntethettek is.) adnak át, és börtönbe vetnek, királyok és uralkodók elé hurcolnak benneteket az én nevemért - de ez arra szolgál, hogy tanúbizonyságot tehessetek (de nektek ez bizonxságul fog szolgálni).
Tökéljétek el tehát a szívetekben, hogy nem foglalkozotok előre azzal, hogyan fogtok védekezni, mert én majd adok nektek olyan szájat és bölcsességet, amelynek nem lesznek képesek ellenállni, sem ellentmondani azok, akik nektek ellenszegülnek.
Jn 14:26 
De a Pártfogó, a Szent Szellem, akit az Atya küld majd a nevemben, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek.
1Kor 2:13
 és ezeket hirdetjük is, de nem az emberi bölcsességből fakadó kimódolt szavakkal, hanem a Szent Szellem tanításaival, a szellemi dolgokhoz szellemi dolgokat kötve.
 (a szellemi embereknek szellemi dolgokaz magyarázva; a szellemiekhez szellemieket kötve/kapcsolva)

      12:13-15
Valaki a tömegből így szólt hozzá: - Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!
- Ember, kicsoda tett engem bíróvá vagy osztóvá közöttetek? - felete nek, majd így folytatta: - Vigyázzatok és őrizkedjetek minden telhetetlenségtől, mert annak az élete sem a vagyonból származik, aki jólétben él!
1Tim 6:6-11 
De valóban nagy nyereség az istenfélelem, megelégedéssel: mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.
Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.
Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukatátszegezték sok fájdalommal.
De te, óh Isten embere, ezeket kerüld!
Hanem kövesd az igazságot, az isetenfélelmet, a hitet, a szeretet, a békességes tűrést, a szelídséget!

    12:16-21 
És egy példázatot is mondott nekik: - Egy gazdag embernek jól termett a földje, ezért így tanakodott magában: "Mit tegyek? Nincs hová begyűjtenem a termést." Majd így azólt: "Ezt fogom tenni: lebontom a magtáraimat, és nagyobbakat építek, azokba behordok minden gabonát, egész vagyonomat,
    12:19 
s akkor elmondhatom majd magamnak: "Sok javad van sok évre eltéve: pihenj, egyél, igyál, mulassál!"
Préd 8:15 
Annakoáért dicséremtem a világosságot, hogy nincsen embernek jobb e világon, hanem hogy egyék, igyék és vígadjon; és ez kísérje őt munkájában életének napjaiban, amelyeket ad neki Isten a nap alatt.
    12:20 
 Isten azonban azt mondta neki: "Te esztelen, ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, és kié lesz, amit szereztél?!"
Jer 17:11
 Mint a fogoly madár, mely fiakat gyűjt, melyeket nem ő költött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán; a napjainak felén elhagyja azt, a végén pedig bolonddá lesz.
   
    12:21
Így van mindenki, aki magának halmozza kincseit, és nem Istenre nézve gazdag.
1Tim 6:17-19 
Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent a táplálásunkra; hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők, kincseket gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet.
Zsolt 49:17-18 
Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége; mert semmit sem vihet magával, ha meghal; dicsősége nem száll le utána.

  12:22 
Tanítványaihoz pedig így szólt: - Ezért nektek azt mondom: ne aggódjatok az életetek felől, (lelketek felől = pszükhé: benne van a biológiai létezés is)  hogy mit egyetek, se a testetek felől, hogy mibe öltözködejetek!
Zsolt 55:23
Vessed az Úrra a terhedet, Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.
Lk 21:34 
De vigyázzatok magatokra, hogy szívetek sose nehezedjék el mámortól (kábulat; másnaposság; szellemi-lelki csömör, undor, kiábrándultság, szellemi kábultság), részegségtől és az élet gondjaitól (gond, bánat, aggodalom, gondolat, törekvés; biosz: 'biológiai, testi, evilági élet; vagyon), hogy ne lepjen meg benneteteket az a nap váratlanul...

    12:23-24
Mert az élet több a tápláléknál, és a test a ruhánál. Figyeljétek meg a hollókat: nem vetnek, nem aratnak, se kamrájuk, se magtáruk nincsen, Isten mégis táplálja őket.
Menniyel fontosabbak vagytok ti a madaraknál!

Jób 39:3 
Ki szerez a hollónak eledelt, mikor fiai Istenhez kiáltoznak; kóvályognak, mert nincs mit enniük?
Zsolt 147:9 
Aki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, amelyek kárognak.

   12:25-27 
Melyikőtök képes aggódásával élete idejéhez ( vagy testmagasságához)  egy arasznyit is hozzátenni?!
Ha tehát a legapróbb dolgot sem tudjátok megtenni, mit aggodalmaskodtok a többi felől?
Figyeljétek meg a liliomokat, hogyan növekednek: nem fonnak, nem szőnek, mégis - azt mondom nektek - Salamon teljes dicsőségében sem volt úgy öltözve, mint ezek közül egy!
1Kir 10:4-7
 És mikor látta Séba királynéasszonya Salamon minden bölcsességét és a házat, amelyet épített, és asztalának étkeit, és szolgáinak lakásait, és szolgái udvarlásának módját, és azok öltözeteit, és pohárszékeit és áldozatát, amellyel az Úr házában áldozott, a lélegzete is elállt; és mondta a királyné:
 - Mind igaz, amit földemben hallottam dolgaid felől, és bölcsességedről.
De én hinni sem akartam azoka a beszédeket, míg én magam el nem jöttem, és szemeimmel nem láttam.
És ímé, nekem a felét sem beszélték el: te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, amelyet hallottam felőled.

     (folyt.köv.)

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu