Szerző Téma: A jó Pásztor  (Megtekintve 3441 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2014. Május 23. - 19:11:21

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
A jó Pásztor hatalommal   

Az én Uram, az ÚR jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. 11. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.
Ézs 40,10-11

Egy Pásztor, Akinek hatalma van, mégis mint Pásztor szeliden terelgeti nyáját, karjára gyűjti bárányait.

Nagyon sokszor csak a szerető és kegyelmes Istenről beszélnek sokan.  Ám így sohasem fogjuk igazán megérteni azt a biztonságot, amelyet csak egy mindennél nagyobb hatalmú Pásztor nyújthat.

URam, őseink Istene! Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán! A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben.
2Krón 20,6

Dávid példáján is láthatjuk, hogy a pásztoroláshoz nem csak megértő mosoly kell, hanem erő!

Dávid azonban így felelt Saulnak: Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, 35. utánamentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem, és megöltem.
1.Sám 17,34-35

A pásztor bot sem azért van, hogy elpüfölje vele az eltévedt juhokat, hanem, hogy megvédje nyáját a vad állatoktól.  Ha ilyen Pásztorunk van, nem kell félni még a halál árnyékának völgyében sem.

Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 3. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 4. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 5. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 6. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.
Zsolt 23

A mi Pásztorunknak mindennél nagyobb hatalma és ereje van.  Igazából Ő maga Hatalom és Ő maga az Erő. Ha Ő gyűjti karjaiba bárányait, tökéletes a biztonság! Senki és semmi nem ragadhatja őket onnan ki.

Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. 28. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. 29. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. 30. Én és az Atya egy vagyunk."
Jn 10,27-30

A mi Pásztorunk karjaiban csodálatos reménységünk van:

Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent 12. eképpen: "Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen." 13. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: "Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?" 14. Ezt mondtam nekik: "Uram, te tudod". Mire ő így válaszolt: "Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. 15. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. 16. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, 17. mert a Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet."
Jel 7,11-17


Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2014. Június 04. - 15:36:33
Válasz #1

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. 13. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izráel hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. 14. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izráel magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izráel hegyein. 15. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. 16. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell.
Ez 34,12-16

 ok25
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ircsi, Mariann
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2014. Június 05. - 08:50:36
Válasz #2

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Ján.10.
14
Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,
15
Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.
16
Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.


Eféz.2.
11
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21
Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.


Jézus mind a zsidókért, mind a más nemzetből valókért letette az életét és meghalt a világ bűneiért !
Aki meghallja az Ő hangját beletartozik az Ő nyájába, egy akol van és egy Pásztor!
Isten életünkben levő dicsősége tesz minket eggyé  Őbenne. Az Atya terve számunkra az, hogy együtt legyünk tökéletesen egy testté Őbenne ,hit által mindannyian Jézus nyájához tartozunk.  ms7
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Mariann, Lilla
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2014. Június 05. - 11:42:25
Válasz #3

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
ÁMEN!

Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. 12. Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben.
Kol 3,11-15

 ok25
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2014. Szeptember 22. - 23:12:09
Válasz #4

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.
Mk 6,34
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu