Szerző Téma: Ezékiel 18. fejezet  (Megtekintve 7475 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2014. Augusztus 26. - 20:14:21

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:1 
Majd így szólt hozzám az ÚR szava:

Ez 18:2 
mondogatjátok ezt a mondást Izráel földjén: „Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott bele”?

Jer 31:29-34 
Ama napokban nem mondják többé: Az apák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott bele.
Sőt inkább mindenki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, aki egrest eszik, a saját foga vásik el bele.
Íme, eljönnek majd a napok – ezt mondja az ÚR –, és új szövetséget kötök Izráel és Júda házával.
Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam – így szól az ÚR.
Hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izráel házával – ezt mondja az ÚR –, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
És nem tanítja többé senki a felebarátját és senki a testvérét ekképpen: Ismerjétek meg az URat!
Mert ők mindnyájan ismernek majd engem, kicsinytől a nagyig – ezt mondja az ÚR –, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg.
2Móz 33:19 
Erre azt mondta az ÚR: Megteszem, hogy elvonuljon előtted egész fenségem, és kijelentem előtted az ÚR nevét: könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek.
JSir 5:7 
Atyáink, akik vétkeztek, már nincsenek; mi hordozzuk vétkeiket.

 (folyt.köv.)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
bist

2014. Augusztus 26. - 20:15:47
Válasz #1

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:3 
Élek én – mondja az én Uram, az ÚR –, hogy nem lesz többé helye köztetek ennek a mondásnak Izráelben.

2Móz 34:7 
Irgalmas marad ezer ízig, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt.
De nem hagyja a bűnt büntetlenül, meglátogatja az atyák vétkéért a fiakat és unokáikat harmad- és negyed ízig.


Ez 18:4 
Íme, minden lélek az enyém.
Az atyák lelke ugyanúgy az enyém, mint a fiak lelke.
Amelyik lélek vétkezik, annak kell meghalnia!

Ez 18:5 
Ha valaki igaz, és törvény szerint, igazságot cselekszik,

Ézs 58:7 
Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bujdosókat; ha mezítelent látsz, felruházod, és nem zárkózol el saját testvéred elől.
Máté 25:35-36 
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
Jak 2:15-16 
Ha pedig egy férfi- vagy nőtestvérnek nincs rendes ruhája, és nincs meg a mindennapi eledele, és közületek valaki ezt mondja nekik: „Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól”, de nem adjátok meg nekik, amire szüksége van a testnek, mit használ az?
Ez 20:11 
Rendelkezéseket adtam nekik, megismertettem velük törvényeimet, amelyeket ha megcselekszik az ember, él általuk.
3Móz 18:3-5 
Ne cselekedjetek úgy, ahogy Egyiptom földjén szokás, ahol laktatok.
Úgy se cselekedjetek, ahogy Kánaán földjén szokás, ahová beviszlek titeket.
járjatok szokásaik szerint!
Az én végzéseim szerint cselekedjetek, és az én rendelkezésemet tartsátok meg.
Azok szerint járjatok. Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek.
Ezért tartsátok meg rendeleteimet és végzéseimet, amelyeket ha megcselekszik az ember, él általuk. Én vagyok az ÚR.

 (folyt.köv.)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
bist

2014. Augusztus 26. - 20:17:00
Válasz #2

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:6 
ha nem eszik a hegyeken, és
szemét nem emeli föl Izráel házának bálványaira,
nem teszi tisztátalanná felebarátja feleségét, és
nem közeledik asszonyhoz tisztátalanságában,

Ézs 65:7 
Vétkeitekért és atyáitok vétkeiért egyaránt – így szól az ÚR –, akik a hegyeken tömjéneztek és a halmokon csúfoltak meg engem, visszamérem keblükbe előbbi tetteik büntetését.
2Kir 21:3-7 
Mert újra megépítette a magaslatokat, amelyeket apja, Ezékiás leromboltatott, és oltárokat emelt a Baalnak, és Asérát állított, amint Aháb, Izráel királya cselekedett, és leborult az ég minden serege előtt, és nekik szolgált.
Oltárokat is építtetett az ÚR házában, amelyről pedig azt mondta az ÚR: Jeruzsálembe helyezem nevemet!
Oltárokat építtetett az egész mennyei seregnek az ÚR házának mind a két udvarában.
A fiát is átvitte a tűzön, és igézést és jelmagyarázást űzött, meg ördöngösöket és titokfejtőket tartott.
Az ÚR szemében sok gonosz dolgot cselekedett, hogy őt haragra ingerelje.
És az Asérá-bálványt, amelyet készített, bevitte abba a házba, amelyről azt mondta az ÚR Dávidnak és fiának, Salamonnak: Ebbe a házba és Jeruzsálembe helyezem nevem mindörökké, mert ezt választottam Izráel minden nemzetsége közül.
Hós 4:13 
A hegyek tetején áldoznak, és a halmokon tömjéneznek: cserfa, nyárfa és tölgyfa alatt, mert kellemes az árnyékuk.
paráznák leányaitok, és házasságtörők menyeitek.
Ézs 57:4-12 
Ki fölött gúnyolódtok?
Ki ellen tátjátok föl szátokat, és öltitek ki nyelveteket?
Vajon nem ti vagytok a bűn gyermekei, a hazugság magva, akiket szenvedély fűt a tölgyfáknál és minden buja fa alatt, akik megölitek gyermekeiteket a völgyekben és a sziklák hasadékainál?
A patak sima köveiben van az örökséged, az a te részed.
Nekik öntesz ki italáldozatot, és viszel ételáldozatot, és én még jó néven vegyem ezeket?
Magasba emelkedő hegyre helyezted ágyadat, oda is fölmész áldozatot bemutatni.
Az ajtó és az ajtófélfa mögé tetted bálványjeleidet, eltávolodtál tőlem, és kitakartad ágyadat, aztán belefeküdtél és kiszélesítetted.
Szövetséget kötöttél velük, akiknek ágyát szeretted, amerre csak láttad.
A Molokhoz mentél olajoddal és bőséges keneteiddel.
Messze földre küldted követeidet, mélyre le, a Seolig.
Nagy utadon elfáradtál, mégsem mondtad: Mindez hasztalan!
Újra erőre kaptál, és nem lankadtál el.
Kitől féltél és rettegtél, hogy hazudnod kellett, miért nem emlékeztél meg rólam, és miért nem gondoltál rám a szívedben?
Vagy azért nem félsz engem, mert már régóta hallgatok?
Én jelentem ki igazságodat, de amit teszel, nem használ neked.
Zsolt 106:28 
Majd csatlakoztak a Baal-Peórhoz, és ettek a holtaknak fölajánlott áldozatokból.
3Móz 18:19-20 
Ne közeledj asszonyhoz az ő havi tisztátalansága alatt, hogy fölfedjed szemérmét.
Felebarátod feleségével ne egyesülj, mert azzal megfertőzteted magadat.
Ez 22:9 
Rágalmazók voltak benned, hogy vért ontsanak, a hegyeken ettek, fajtalanságot cselekedtek körödben.
Ez 22:12 
Ajándékokat fogadtak el benned vérontásért, uzsorát és kamatot szedtél, csalárdan nyerészkedtél felebarátaidon, rólam pedig elfelejtkeztél – ezt mondja az én Uram, az ÚR.
3Móz 20:18 
valaki havibajos asszonnyal hál, és fölfedi szemérmét, forrását feltakarja, és az asszony is felfedi vérének forrását, mindketten irtassanak ki népükből.

 (folyt.köv.)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
bist

2014. Augusztus 27. - 06:43:08
Válasz #3

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:7 
ha senkit sem nyomorgat,
visszaadja adósának a zálogot,
semmit nem vesz el erőszakkal,
kenyeréből ad az éhezőnek, és
ruhával fedi be a mezítelent,

2Móz 22:21-23 
A jövevényen ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd őt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén.
Egy özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg.
Ha nyomorgatod, és hozzám kiált, meghallgatom kiáltását.
5Móz 24:10-17 
Ha kölcsönadsz valamit felebarátodnak, ne menj be a házába, hogy magad végy zálogot tőle!
Kívül állj meg, és az az ember, akinek kölcsönadsz, maga vigye ki hozzád a zálogát.
Ha szegény ember, ne feküdj le a tőle zálogba vett ruhában: bizony, add vissza neki azt a zálogot napnyugtakor, hogy saját ruhájában fekhessen le, és áldjon téged. Igazságul lesz ez neked az ÚR, a te Istened előtt.
A szegény és nyomorult napszámost ne használd ki, akár atyádfia, akár jövevény azok közül, akik földeden vagy városod ban vannak.
Még aznap add meg a bérét, mielőtt lemegy a nap – mert szegény ő, és kívánkozik az után a lelke –, hogy ne kiáltson ellened az ÚRhoz, és ne találtass bűnösnek ezért.
Az apák ne lakoljanak halállal a fiakért, se a fiak ne lakoljanak halállal az apákért. Mindenkinek a maga bűnéért kell meghalnia.
A jövevény és árva igazságát ne forgasd ki, és az özvegy ruháját ne vedd zálogba.
5Móz 15:7-8 
Ha mégis szegénnyé lesz valaki a testvéreid közül valamelyik lakóhelyeteken, azon a földön, amelyet az ÚR, a te Istened ad neked, ne keményítsd meg a szívedet, és ne zárd be kezedet a te szegény testvéred előtt, hanem örömest nyisd meg neki kezedet, és örömest adj neki annyit kölcsön, amennyire szüksége van, amikor szükséget szenved.
Ézs 58:6-7 
Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz?
Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bujdosókat; ha mezítelent látsz, felruházod, és nem zárkózol el saját testvéred elől.

   (folyt.köv.)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
bist

2014. Augusztus 27. - 06:44:05
Válasz #4

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:8 
Nem kölcsönöz uzsorára,
nem kér kamatot, tartózkodik az álnokságtól,
igaz ítéletet hoz a felek közt,

2Móz 22:25-26 
Ha pénzt adsz kölcsön népemnek, a veled levő szegénynek, ne légy hozzá olyan, mint a hitelező. Ne vessetek ki rá uzsorát.
Ha zálogba veszed felebarátod felsőruháját, naplemente előtt add vissza neki.
3Móz 25:35-37 
Ha felebarátod elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted.
Ne végy tőle kamatot vagy uzsorát, hanem féld Istenedet, hogy megélhessen melletted atyádfia.
A pénzedet ne add neki kamatra, és eleséget se adj neki uzsorára.
Zsolt 15:5 
Nem adja pénzét uzsorára, és nem fogad el vesztegetést az ártatlan rovására.
Aki így cselekszik, nem rendül meg soha.

      (folyt.köv.)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
bist

2014. Augusztus 27. - 06:45:03
Válasz #5

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:9 
rendelkezéseim szerint jár, és
törvényeimet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék: az ilyen ember igaz, és biztosan élni fog – ezt mondja az én Uram, az ÚR.

3Móz 18:3-5 
Ne cselekedjetek úgy, ahogy Egyiptom földjén szokás, ahol laktatok. Úgy se cselekedjetek, ahogy Kánaán földjén szokás, ahová beviszlek titeket.
Ne járjatok szokásaik szerint!
Az én végzéseim szerint cselekedjetek, és az én rendelkezésemet tartsátok meg.
Azok szerint járjatok.
Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek.
Ezért tartsátok meg rendeleteimet és végzéseimet, amelyeket ha megcselekszik az ember, él általuk.
Én vagyok az ÚR.

        (folyt.köv.)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
bist

2014. Augusztus 28. - 19:26:59
Válasz #6

Kamilla

 • Vendég
Ez 18:10 
De ha erőszakos fiút nemz, aki vért ont, és csak egyet is cselekszik ezekből,

5Móz 28:15 
Ha pedig nem hallgatsz az ÚRnak, a te Istenednek a szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma parancsolok neked, reád szállnak mindezek az átkok, és beteljesednek rajtad.Ez 18:11 
bár atyja nem tette ezeket: vagyis eszik a hegyeken,
tisztátalanná teszi felebarátja feleségét,

Ez 18:12 
nyomorgatja a szűkölködőt és szegényt, és
erőszakkal elveszi a másét,
nem adja vissza a zálogot,
a bálványokra emeli a szemét, és
utálatosságot cselekszik,


Ez 18:13 
uzsorára kölcsönöz, és kamatot kér – éljen az ilyen?
Nem fog élni!
Mivel megcselekedte mindezeket az utálatosságokat, ezért bizonnyal meghal, és vére őrajta!

3Móz 20:9 
És aki szidalmazza apját vagy anyját, halállal lakoljon.
Apját és anyját szidalmazta, vére rajta.
2Sám 1:16 
Dávid azt mondta neki: Vére szálljon a fejedre, mert saját szád vallott ellened, mikor azt mondtad: Én öltem meg az ÚR fölkentjét.

    (folyt.köv.)

2014. Augusztus 28. - 19:30:18
Válasz #7

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:14 
S íme, ha valaki fiat nemz, és az látja apja minden vétkét, amiket cselekszik, látja, de nem cselekszi azokat:


Ez 18:15 
nem eszik a hegyeken,
szemét nem emeli föl Izráel házának bálványaira,
nem teszi tisztátalanná felebarátja feleségét,


Ez 18:16 
senkit sem nyomorgat,
zálogot sem kér,
semmit sem vesz el erőszakkal, kenyeréből ad az éhezőnek, és
befedi ruhával a mezítelent,

Jób 31:16-22 
Ha megtagadtam a szegények kívánságát, és az özvegy szemét epedni engedtem; ha falatomat egymagam ettem meg, és az árva nem evett abból, aki ifjúságom óta úgy nevelkedett nálam, mint saját apjánál, és gyermekségétől fogva vezettem.
Ha elnéztem, hogy elvész a ruhátlan, és takaró nélkül van a szegény; ha nem áldott volna engem a dereka, mert megmelegedett juhaim gyapjával; ha az árva ellen fölemeltem a kezem, mert láttam, hogy a kapuban engem támogatnak, akkor essék le vállam a lapockámról, és szakadjon le tőből a karom!


Ez 18:17 
a szegényre nem veti rá a kezét,
uzsorát és kamatot nem kér,
törvényeim szerint cselekszik,
rendelkezéseim szerint jár – az ilyen nem hal meg apja vétkéért, hanem élni fog.    (folyt.köv.)

2014. Augusztus 29. - 09:49:45
Válasz #8

Kamilla

 • Vendég
Ez 18:18 
Apja viszont, mivel elnyomta a szegényt, és erőszakkal elvette, ami a testvéréé, és azt cselekedte népe között, ami nem jó: íme, meghal a maga bűnéért.


Ez 18:19 
Ti azt mondjátok: Miért ne viselje a fiú is az apa büntetését?
Mivel a fiú törvény szerint és igazságosan jár el, minden rendelkezésemet megtartja, s megcselekszi azokat: ezért élni fog.

5Móz 24:16 
Az apák ne lakoljanak halállal a fiakért, se a fiak ne lakoljanak halállal az apákért. Mindenkinek a maga bűnéért kell meghalnia.

Ez 18:20 
Amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia.
A fiú ne viselje az apa büntetését, az apa se viselje a fiú büntetését.

Az igazon legyen az ő igazsága és a gonoszon is az ő gonoszsága.
2Kir 14:6 
De a gyilkosok fiait nem ölette meg, amint meg van írva Mózes törvénykönyvében, amelyben az ÚR megparancsolta és megmondta: Meg ne öljék az atyákat a fiakért, se a fiakat meg ne öljék az atyákért!
Ki-ki saját bűnéért haljon meg!
Jer 31:30 
Sőt inkább mindenki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, aki egrest eszik, a saját foga vásik el bele.


      (folyt.köv.)

2014. Augusztus 29. - 09:51:48
Válasz #9

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:20 
Amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia.
A fiú ne viselje az apa büntetését, az apa se viselje a fiú büntetését.
Az igazon legyen az ő igazsága és a gonoszon is az ő gonoszsága.


Ez 18:21 
És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, amiket cselekedett, és megtartja minden rendelkezésemet, és törvény szerint és igazságosan cselekszik: akkor élni fog, és nem hal meg.


Ez 18:22 
Nem emlékezem meg többé semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett. Igazságáért, amelyet cselekedett, élni fog.


      (folyt.köv.)

2014. Augusztus 29. - 19:41:45
Válasz #10

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:23 
Hát kívánom én a gonosz halálát? – ezt kérdi az én Uram, az ÚR.
Nem, hanem inkább azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen!

Ez 33:11 
Mondd meg nekik: Élek én – ezt mondja az én Uram, az ÚR –, hogy nem gyönyörködöm a gonosz halálában, hanem abban, hogy a gonosz megtérjen az útjáról, és éljen.
Térjetek meg, térjetek meg gonosz útjaitokról!
Miért halnátok meg, ó, Izráel háza?
Ez 18:32 
Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában – ezt mondja az én Uram, az ÚR.
Térjetek meg azért, és éljetek!

        (folyt.köv.)

2014. Augusztus 29. - 19:42:48
Válasz #11

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:24 
És ha az igaz elhajol az igazságtól, és gonoszságot cselekszik, olyan utálatosságokat, amelyeket a hitetlen szokott cselekedni: az ilyen életben maradjon-e?
Nem emlékezem meg semmi igazságáról, amelyet cselekedett.
Gonoszságáért, amelyet cselekedett, és vétkéért, amellyel vétkezett, meg kell halnia!

Ez 3:20 
És ha elfordul az igaz az igazságától, és álnokságot cselekszik, csapdát állítok eléje, és meg fog halni.
Ha nem intetted meg őt, saját vétke miatt hal meg, és nem lesz emléke igaz cselekedeteinek, de vérét a te kezedből kérem számon.
Ez 33:12-13 
Te pedig, embernek fia, szólj néped fiaihoz: Az igazat nem menti meg igazsága azon a napon, amelyen vétkezik, és a gonosz sem esik el gonoszsága miatt azon a napon, amelyen megtér gonoszságából.
Az igaz nem élhet az ő igazsága által azon a napon, amelyen vétkezik.
Ha azt mondom az igaznak, hogy biztosan életben marad, de ő igazságában bizakodva gonoszságot cselekszik, akkor nem lesz emlékezete semmilyen igazságának, hanem meghal gonoszsága miatt, amelyet cselekedett.

      (folyt.köv.)

2014. Augusztus 30. - 07:11:42
Válasz #12

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:25 
Ti azt mondjátok: Nem egyenes az ÚR útja!
Halljátok meg, Izráel háza: nem egyenes az én utam?
Inkább a ti útjaitok nem egyenesek!


Ez 18:26 
Ha elhajol az igaz az igazságtól, és gonoszságot cselekszik, és amiatt meghal: gonoszsága miatt hal meg, amelyet cselekedett.


Ez 18:27 
És ha a gonosztevő megtér gonoszságából, amelyet cselekedett, és törvény szerint és igazságosan cselekszik, megmenti lelkét az életre.


Ez 18:28 
Mivel belátja, és megtér minden gonoszságából, melyeket cselekedett: élni fog, és nem hal meg.


       (folyt.köv.)

2014. Augusztus 30. - 19:51:34
Válasz #13

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:30 
Ezért mindegyikőtöket az ő útjai szerint ítélem meg, Izráel háza – ezt mondja az én Uram, az ÚR.
Térjetek meg, és forduljatok el minden vétketektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok!

Jer 32:39 
És egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jól legyen dolguk nekik és fiaiknak őutánuk.
Ez 11:19-21 
Akkor egy szívet adok nekik, és új lelket adok beléjük.
Eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint járjanak, és törvényeimet megőrizzék és megcselekedjék.
Akkor népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek.
De akiknek a szívük förtelmességeik és utálatosságaik után jár, azoknak útját a fejükre olvasom! – ezt mondja a szívről az én Uram, az ÚR.
Ez 18:31 
Vessétek el magatoktól minden vétketeket, amelyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket!
Miért halnátok meg, ó, Izráel háza?
Mal 3:7 
Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, és nem tartottátok meg azokat.
Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek! – ezt mondja a Seregek URa.
De ti azt kérditek: Miből térjünk meg?
Zak 1:3 
Azért ezt mondd nekik: Azt mondja a Seregek URa: Térjetek hozzám – így szól a Seregek URa –, és én is hozzátok térek – mondja a Seregek URa.

     (folyt.köv.)

2014. Augusztus 30. - 19:54:02
Válasz #14

Kamilla

 • Vendég

Ez 18:31 
Vessétek el magatoktól minden vétketeket, amelyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket!
Miért halnátok meg, ó, Izráel háza?


Ez 18:32 
Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában – ezt mondja az én Uram, az ÚR.
Térjetek meg azért, és éljetek!  Ámen!   ok25
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu