Szerző Téma: Mindent Isten dicsőségére!  (Megtekintve 4136 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2014. Augusztus 30. - 21:21:28

Kamilla

  • Vendég

1Kor 10:31 
Tehát akár esztek, akár isztok, akármit cselekedtek, mindent Isten dicsőségére tegyetek.

Kol 3:17 
És mindent, amit csak tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Atya Istennek.


Tehát: Mindent az Úr Jézus Nevében, általa hálát adva, az Atya Isten dicsőségére tegyetek!

Ef 4:29 
Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.

Máté 12:36 
De mondom nektek: Minden haszontalan beszédért számot adnak majd az emberek az ítélet napján.
Máté 12:37 
Mert a beszédedből ítélnek majd igaznak, és a beszédedből marasztalnak el téged.
Kol 3:16 
Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel.
Szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak!
2Tim 2:14 
Ezekre emlékeztesd és kérve kérjed őket Isten színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatók romlására.
Ef 5:4 
sem trágárság vagy bolond, kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás.
1Thess 5:18 
Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra.
Kol 3:8 
Most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, a káromkodást és szátokból a mocskos beszédet.
Ef 4:22 
Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki csalárd kívánságok által megromlott
Ef 4:25 
Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a felebarátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk.
Ef 4:31 
Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt.

     (folyt.köv.)

2014. Augusztus 30. - 21:24:15
Válasz #1

Kamilla

  • Vendég

Máté 5:37 
hanem beszédetekben az igen igen, a nem nem legyen, mert ami ennél több, az a gonosztól van.

2Kor 1:17-22 
Talán könnyelmű voltam, amikor ez volt a szándékom?
Vagy amit akarok, test szerint akarom-e, úgy, hogy nálam az „igen, igen” lehet „nem, nem” is?
De Isten a tanúm, hogy a mi beszédünk nálatok nem volt egyszerre igen és nem.
Mert az Isten Fia, Jézus Krisztus, akit én, Szilvánusz és Timóteus közöttetek hirdettünk, nem volt „igen” is és „nem” is, hanem az „igen” vált valóra őbenne.
Mert Isten valamennyi ígérete őbenne lett igenné, és őbenne lett ámenné az Isten dicsőségére miáltalunk.
Isten az, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken.
Ő pecsételt el minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.
Jak 5:12 
Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ne essetek ítélet alá.
1Pét 5:8-9 
Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el.
Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban.
2Kor 11:3 
Félek azonban, hogy amint a kígyó ravaszságával megcsalta Évát, úgy a ti gondolataitok is eltávolodnak a Krisztus iránti tisztaságtól és őszinteségtől.
Máté 12:35-37 
A jó ember a maga jó kincseiből hozza elő a jókat.
A gonosz ember pedig a maga gonosz raktárából hozza elő a gonosz dolgokat.
De mondom nektek: Minden haszontalan beszédért számot adnak majd az emberek az ítélet napján.
Mert a beszédedből ítélnek majd igaznak, és a beszédedből marasztalnak el téged.

     (folyt.köv.)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2014. Augusztus 31. - 19:39:51
Válasz #2

Kamilla

  • Vendég

Kol 3:15 
És a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhívattatok egy testben, és háládatosak legyetek.
Ef 6:18 
Minden alkalommal minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a Lélek által.
Ebben legyetek éberek minden állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért,
Róm 12:12 
A reménységben örvendezők, a nyomorúságban kitartók, az imádkozásban állhatatosak
Ján 14:11-16 
Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van, ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.
Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az én Atyámhoz megyek.
Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt.
Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké
Fil 4:6 
Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.
Fil 4:19 
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

   (folyt.köv.)

2014. Augusztus 31. - 19:40:54
Válasz #3

Kamilla

  • Vendég

1Pét 5:7 
Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok.

Péld 16:3 
Bízzad az ÚRra dolgaidat, és teljesülnek szándékaid!
Zsolt 37:5 
Hagyjad az ÚRra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
Máté 6:25 
Azért azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit egyetek, és mit igyatok; se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek.
Bizony több az élet az eledelnél és a test az öltözetnél.
Fil 4:6 
Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.
1Tim 6:6-7 
De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk semmit.
Zsid 13:5 
Ne legyetek pénzsóvárak, elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.
1Tim 5:5 
A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig reménységét Istenbe veti, és kitart a könyörgésben és imádságban éjjel és nappal.
Kol 1:9-11 
Ezért amely naptól fogva ezeket hallottuk, mi sem szűnünk meg értetek imádkozni, és kérni, hogy beteljesedjetek az ő akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok az Úrhoz méltóan, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremve, és növekedjetek Isten megismerésében, és hogy minden erővel megerősödjetek dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre, örömmel

   (folyt.köv.)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2014. Szeptember 01. - 07:46:44
Válasz #4

Kamilla

  • Vendég

1Thess 5:17 
Szüntelen imádkozzatok!

Luk 18:1 
Mondott nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és nem szabad meglankadni. (bíró-özv.asszony)
Róm 12:12 
A reménységben örvendezők, a nyomorúságban kitartók, az imádkozásban állhatatosak
Kol 4:2 
Az imádságban állhatatosak, éberek legyetek, hálaadással.
Luk 21:36 
Legyetek éberek, és imádkozzatok minden időben, hogy el tudjátok kerülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az Emberfia előtt!
1Pét 5:7 
Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok.
1Thess 5:18 
Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra.
Kol 1:12 
Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban


1Pét 4:11 
Ha valaki szól, Isten igéjét mondja, ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.
2Kor 2:17 
Mert nem vagyunk olyanok, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem tisztán, mintegy Istenből szólunk Isten előtt, Krisztusban.
2Kor 3:5-6 
Nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy saját magunk eldöntsünk dolgokat. Ellenkezőleg: a mi alkalmas voltunk Istentől van, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Szellemé, mert a betű megöl, a Szellem pedig megelevenít.
Zsid 13:15 
Általa vigyük fel a dicséret áldozatát mindenkor Istennek, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkak gyümölcsét.

           (folyt.köv.)

2014. Szeptember 01. - 22:06:14
Válasz #5

Kamilla

  • Vendég

Kol 3:18 
Ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban.
Kol 3:19 
Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek.
Kol 3:20 
Ti, gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak.
Kol 3:21 
Ti, apák, ne keserítsétek el gyermekeiteket, nehogy elcsüggedjenek.
Kol 3:22 
Ti, szolgák, fogadjatok szót mindenben test szerint való uraitoknak, nem színből szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat.
Kol 3:23 
Bármit tesztek, szellemből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek,
Kol 3:24 
tudva, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát; mert ti az Úr Krisztusnak szolgáltok.
Kol 3:25 
Aki pedig igazságtalan, visszakapja, amit igazságtalanul tett, mert nincs részrehajlás.

  Ámen!    ok25

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu