Szerző Téma: 2Thesszalonika 2. fejezet  (Megtekintve 2999 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2014. Augusztus 31. - 20:28:07

Kamilla

  • Vendég
2Thess 2:1 
Testvéreim, kérünk titeket a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a hozzá való gyülekezésünkre nézve,

2Thess 2:2 
hogy ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben, és ne rémítsen meg titeket semmilyen lélek, beszéd vagy nekünk tulajdonított levél, mintha már itt volna az Úr napja.

2Thess 2:3 
Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket.
Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.

Ef 5:6 
Senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten haragja a hitetlenség fiaira.
Máté 24:4 
Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket.
Máté 24:11 
Sok hamis próféta támad, akik sokakat megtévesztenek.
1Tim 4:1 
A Lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető lelkekre és ördögök tanításaira figyelnek
1Ján 2:18 
Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, az antikrisztus eljön, most pedig sok antikrisztus támadt, amiből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
Ján 17:12 
Amíg velük voltam, megőriztem őket a te nevedben, amelyet nekem adtál; megtartottam őket, és senki sem veszett el közülük, csak a veszedelem fia, hogy az Írás beteljesüljön.
1Ján 4:3 
és amelyik lélek nem tesz vallást Jézusról, az nincs Istentől, és az, az antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van.
Máté 24:5 
Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: „Én vagyok a Krisztus!”, és sokakat megtévesztenek.
Máté 24:24 
Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.
Apcsel 20:29 
Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat.
2Ján 1:7 
Mert sok hitető jött erre a világra, akik nem vallják Jézust testben eljött Krisztusnak.
Ez a hitető és az antikrisztus.
Jel 13:11-14 
Azután láttam egy másik fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy beszélt, mint a sárkány.
És az első fenevad minden hatalmát gyakorolja előtte, és azt is eléri, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult.
Nagy jeleket is tesz: Tüzet bocsát az égből a földre az emberek szeme láttára, és megtéveszti a föld lakosait azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad előtt képes megtenni, és azt mondja a föld lakosainak, hogy készítsék el a fenevad képmását, akin fegyverrel ejtett seb van, de életre kelt.

       (folyt.köv)

2014. Augusztus 31. - 20:29:08
Válasz #1

Kamilla

  • Vendég
2Thess 2:4 
aki ellene veti és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy imádat tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ül be Isten templomába, isten gyanánt mutogatva magát.

Ézs 14:12-14 
Miként hullottál le az égből, fényes csillag, hajnal fia?
Lehullottál a földre, aki népeken tapostál!
Holott ezt mondtad szívedben: Az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és az összegyülekezés hegyén telepszem meg, messze északon.
A magas felhők fölé megyek föl, és hasonló leszek a Magasságoshoz.
Ézs 10:13-14 
Mert azt mondta: Kezem erejével tettem ezt és saját bölcsességemmel, mivel okos vagyok. Elmozdítottam a népek határait, kincseiktől megfosztottam őket, és mint erős, letaszítottam a magasan ülőket.
Kezem elérte a népek kincseit, mint egy fészket, és amilyen könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, úgy foglaltam el az egész földet.
Nem volt senki, aki szárnyát mozdította, csőrét kinyitotta volna, vagy csak csipogott volna!
Ézs 37:24 
Szolgáid által káromoltad az URat, és ezt mondtad: Töméntelen harci szekeremmel fölmentem a hegyek magaslatára és a Libánon csúcsára, kivágtam magas cédrusait, válogatott ciprusait, és följutottam legmagasabb csúcsára és dús erdejébe!
Ez 28:2 
Embernek fia! Ezt mondd Tírusz fejedelmének: Így szól az én Uram, az ÚR: „Mivel fölfuvalkodott a szíved, és azt mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tenger szívében, holott te csak ember vagy és nem Isten, mégis olyanná tetted szívedet, amilyen Isten szíve
Ez 28:6 
ezért így szól az én Uram, az ÚR: Mivel olyanná tetted szívedet, amilyen Isten szíve
Ézs 47:8 
Most azért halld meg ezt, te bujálkodó, aki biztonságban laktál, és azt mondtad szívedben: Én vagyok, és nincs más kívülem, nem leszek özvegy, és nem ismerem meg a gyermektelenséget!
Dán 11:36 
Ez a király azt tesz, amit akar.
Fölfuvalkodik, nagyobbnak tartja magát minden istennél, és az istenek Istene ellen is vakmerően szól.
Mindaddig sikerülnek is dolgai, míg be nem telik a harag.
Mert ami el van határozva, az meg is történik.

       (folyt.köv.)

2014. Szeptember 01. - 07:44:15
Válasz #2

Kamilla

  • Vendég

2Thess 2:5 
Nem emlékeztek rá, hogy már elmondtam ezeket nektek, amikor nálatok voltam?


2Thess 2:6 
És tudjátok, hogy most még mi tartja vissza, hogy csak a maga idejében jelenjen meg?


2Thess 2:7 
Működik ugyan már a törvénytiprás titkos bűne, csakhogy azt, aki most még visszatartja, el kell távolítani az útból.


      (folyt.köv.)

2014. Szeptember 01. - 07:45:02
Válasz #3

Kamilla

  • Vendég

2Thess 2:8 
És akkor megjelenik a törvénytipró – akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével és megsemmisít megjelenésének dicsőségével –,

Jób 4:9 
Isten leheletétől elpusztulnak, haragja szelétől elvesznek.
Ézs 11:4 
Igazságosan ítél a gyöngék dolgában, és méltányosan bíráskodik a föld szegényei fölött. Megveri a földet szájának botjával, és ajka leheletével megöli a hitetlent.
Zsolt 72:1-13 
[Salamoné.] Ó, Isten, add törvényedet a királynak és igazságodat a király fiának, hadd ítélje népedet igazsággal, és szegényeidet méltányossággal!
Teremjenek a hegyek békességet a népnek és a halmok igazságot!
Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködők fiain, és törje össze az erőszakoskodót!
Féljenek téged, amíg csak nap és hold lesz nemzedékről nemzedékre.
Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet.
Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg meg nem szűnik a hold.
Uralkodjék tengertől tengerig és a folyamtól a föld határáig.
Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják a port ellenségei!
Tarsís és a szigetek királyai hozzanak neki ajándékot; Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé.
Hajoljon meg előtte minden király, és minden nemzet neki szolgáljon!
Mert megszabadítja a szűkölködőt, ha kiált, a nyomorultat, akinek nincs segítője.
Könyörül a szegényen és a szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja.

      8folyt.köv.)

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu