Szerző Téma: Harag  (Megtekintve 4267 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2014. Szeptember 01. - 11:12:07

Kamilla

  • Vendég

Kol 3:5 
Öldököljétek meg azért földi tagjaitokat: a paráznaságot, tisztátalanságot, bűnös szenvedélyt, gonosz kívánságot és a telhetetlenséget, amely bálványimádás.
Kol 3:6 
MELYEK MIATT jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;


Gal 5:19-21 
A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók.
Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.
Ef 2:1-3 
Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik.
Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is.
Róm 1:17-19 
Mert az Isten igazsága nyilvánul meg abban hitből hitbe, ahogy meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.
Mert Isten haragja a mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják, hiszen ami Istenből megismerhető, nyilvánvaló előttük, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra.
Róm 3:9-18 
Akkor most mi a helyzet?
Különbek vagyunk?
Semmiképpen sem!
Már korábban kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak, amint meg van írva: Nincs egy igaz sem, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent.
Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek.
Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlenegy sem.
Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspiskígyó mérge van a nyelvük alatt.
Szájuk telve átokkal és keserűséggel.
Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság van útjaikon, és a békesség útját nem ismerik.
Nincs istenfélelem a szemük előtt.
Róm 11:32 
Mert Isten mindenkit engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenkin könyörüljön.
Gal 3:22 
De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.
Ef 5:3-4 
Paráznaság pedig és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még szóba se jöjjön köztetek, amint az a szentekhez méltó, sem trágárság vagy bolond, kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás.
Máté 3:7 
Amikor pedig látta, hogy farizeusok és szadduceusok is sokan jönnek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, így szólt hozzájuk: Mérges kígyók fajzatai! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek Isten eljövendő haragja elől?

1Thess 1:9-10 
Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és miként fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok és várjátok az ő Fiát a mennyből, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, és aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.

 (folyt.köv.)

2014. Szeptember 01. - 11:14:08
Válasz #1

Kamilla

  • Vendég


Ef 2:1
Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt,

Ef 2:2 
melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik.
Ef 2:3 
Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is
.

1Kor 1:11-12 
Mert, testvéreim, Khloé embereitől megtudtam, hogy viszályok vannak közöttetek.
Arról beszélek, hogy közöttetek mindenki ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én pedig Krisztusé.
2Pét 2:18-21 
Fellengzős, üres szólamokat hangoztatva kicsapongásaikkal testi kívánságaik kielégítésére csábítják azokat, akik még alig szakadtak el a tévelygésben élőktől, szabadságot ígérnek nekik, holott ők maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte.
Mert ha az Úrnak és az Üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeitől egyszer már megszabadultak, de ezekbe ismét belekeveredve vereséget szenvednek, utolsó állapotuk rosszabb lesz az elsőnél.
Mert jobb volna nekik, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól.
Gal 5:16 
Azért azt mondom: Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez!
5Móz 10:16 
Metéljétek azért körül a szíveteket, és ne legyetek ezután keménynyakúak.
Róm 2:28-29 
Mert nem az a zsidó, aki külső látszatra az, és a körülmetélés sem az, ami a testen külsőképpen látszik, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és szívének a Lélek által történő, nem betű szerinti körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van.
Fil 3:3 
Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik lélekben szolgálunk Istennek, és Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk.
Róm 7:22 
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint
2Kor 5:3 
ha ugyan felöltözötten is mezítelennek nem találtatunk.
2Kor 5:4 
Mert akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, mert nem levetkőzni akarunk, hanem felöltözni, hogy a halandót elnyelje az élet.

       (folyt.köv.)

2014. Szeptember 01. - 13:20:25
Válasz #2

Kamilla

  • Vendég

2Móz 22:24 
Fölgerjed haragom, és megöllek titeket fegyverrel, és feleségeitek özvegyekké lesznek, fiaitok pedig árvákká.
2Móz 32:10 
Azért hagyj békét nekem, hadd gerjedjen föl a haragom ellenük, és hadd töröljem el őket! Téged azonban nagy néppé teszlek.
2Móz 33:5 
Így szólt az ÚR Mózeshez: Mondd meg Izráel fiainak: „Keménynyakú nép vagy, ha közéd mennék, egy pillantás alatt megsemmisítenélek. Azért most tedd le ékességeidet magadról, azután meglátom, mit cselekedjem veled.”
4Móz 11:1 
Történt, hogy a nép az ÚR hallatára zúgolódni kezdett, hogy rosszul megy a dolga. Az ÚR meghallotta, és haragra gerjedt, felgyulladt ellenük az ÚR tüze, és megemésztette a tábor szélét.
4Móz 11:10 
Mózes meghallotta, hogy a nép minden nemzetsége siránkozik a sátra bejáratánál.
Akkor igen fölgerjedt az ÚR haragja, és Mózesnek sem tetszett ez.
4Móz 11:33 
A hús még a foguk között volt, és meg sem rágták, amikor az ÚR haragja fölgerjedt a népre, és megverte az ÚR a népet igen nagy csapással.
4Móz 12:9 
És haragra gyúlt ellenük az ÚR, és elment.
4Móz 14:11 
és azt mondta az ÚR Mózesnek: Meddig gyaláz engem ez a nép?
Meddig nem hisznek nekem a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük cselekedtem?
4Móz 16:20-21 
Ekkor így szólt az ÚR Mózeshez és Áronhoz:
Váljatok külön e gyülekezettől, hogy megemésszem őket egy szempillantás alatt.
4Móz 25:3 
Odaszegődött Izráel BaalPeórhoz, az ÚR haragja pedig fölgerjedt Izráel ellen.
4Móz 25:4 
Azt mondta az ÚR Mózesnek: Fogasd el e nép minden főemberét, és akasztasd föl őket az ÚR előtt fényes nappal, hogy elforduljon Izráelről az ÚR fölgerjedt haragja.
4Móz 25:11 
Fineás, Eleázár fia, Áron pap unokája elfordította haragomat Izráel fiairól, mivel haragom szerint bánt velük.
Ezért nem pusztítom ki felindulásomban Izráel fiait.
4Móz 32:10-11 
Ezért fellobbant az ÚR haragja azon a napon, és így esküdött meg:
Az Egyiptomból feljött emberek húszesztendőstől fölfelé nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, mivel nem követtek engem tökéletesen.
4Móz 32:13 
Föllángolt az ÚR haragja Izráel ellen, és negyven esztendeig hagyta őket bolyongani a pusztában, amíg el nem pusztult az az egész nemzedék, amely gonoszt cselekedett az ÚR szemében.
5Móz 32:22 
Mert tűz lobban föl haragomban, és ég a Seol fenekéig, megemészti a földet és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait.
5Móz 6:14-15 
Ne kövess más isteneket azoknak a népeknek az istenei közül, amelyek körülötted vannak – mert az ÚR, a te Istened, aki közötted van, féltőn szerető Isten –, hogy az ÚRnak, a te Istenednek a haragja föl ne gerjedjen ellened, és el ne töröljön téged a föld színéről.
5Móz 9:18 
Azután leborultam az ÚR előtt úgy, mint azelőtt, negyven nap és negyven éjjel kenyeret sem ettem, és vizet sem ittam minden bűnötök miatt, amelyet elkövettetek, és azt tettétek, ami gonosz az ÚR előtt, hogy haragra ingereljétek őt.
5Móz 9:19-20 
Mert féltem attól a haragtól és nekibúsulástól, amellyel úgy megharagudott rátok az ÚR, hogy el akart pusztítani benneteket.
De akkor is meghallgatott engem az ÚR.
Áronra is igen megneheztelt az ÚR, és őt is el akarta pusztítani.
De Áronért is imádkoztam ugyanakkor.

    (folyt.köv.)

2014. Szeptember 01. - 13:21:26
Válasz #3

Kamilla

  • Vendég

5Móz 32:21-22
 Azzal ingereltek ők, ami nem isten, hiábavalóságaikkal bosszantottak engem.
Én pedig azzal ingerlem őket, ami nem nép, bolond nemzettel bosszantom őket.
Mert tűz lobban föl haragomban, és ég a Seol fenekéig, megemészti a földet és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait.
Józs 7:1 
De Izráel fiai hűtlenül bántak a teljesen Istennek szentelt dolgokkal.
Mert a Júda nemzetségéből való Ákán, Karmi fia, aki Zabdi fia, aki Zerah fia, elvett a teljesen Istennek szentelt dolgokból.
Ezért fölgerjedt az ÚR haragja Izráel fiai ellen.
Józs 7:26 
Nagy kőhalmot raktak föléjük, amely mind e napig megvan.
És megszűnt az ÚR haragjának lángolása.
Ezért nevezik azt a helyet Ákór völgyének mind a mai napig.
Józs 23:16 
Ha áthágjátok Isteneteknek, az ÚRnak szövetségét, amelyet ő rendelt nektek, és elmentek, és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok előttük, akkor fölgerjed ellenetek az ÚR haragja, és hamarosan kivesztek e jó földről, amelyet ő adott nektek.
Józs 23:16 
Ha áthágjátok Isteneteknek, az ÚRnak szövetségét, amelyet ő rendelt nektek, és elmentek, és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok előttük, akkor fölgerjed ellenetek az ÚR haragja, és hamarosan kivesztek e jó földről, amelyet ő adott nektek.
2Sám 6:6-7 
Amikor Nákón szérűjére jutottak, Uzzá az Isten ládájához kapott, hogy megtartsa, mert az ökrök megbillentették.
Ezért fölgerjedt az ÚR haragja Uzzá ellen, nyomban lesújtott rá ott vakmerőségéért, és meghalt ott, Isten ládája mellett.
2Sám 22:7-9 
Szükségemben az URat hívtam, és Istenemhez kiáltottam. Meghallotta lakóhelyéről szavamat, és kiáltásom eljutott a fülébe.
Akkor megrendült és rengett a föld, az ég alapjai inogtak és megrendültek, mert ő haragra gyúlt.
Füst szállt föl orrából és emésztő tűz szájából, parázs izzott benne.
1Kir 11:9-10 
Megharagudott azért az ÚR Salamonra, mivel elfordult szíve az ÚRtól, Izráel Istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és azt parancsolta neki, hogy ne kövessen idegen isteneket, és mégsem őrizte meg az ÚR parancsolatát.
Ézs 42:24-25 
Ki adta oda Jákóbot és Izráelt prédául a fosztogatóknak?
Hát nem az ÚR, aki ellen vétkeztünk?
Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására.
Ezért árasztotta rájuk heves haragját és a háború tombolását.
Körülöttük lángolt, de nem értettek belőle, megégtek tőle, de nem tértek észre!
Ézs 48:9 
De nevemért késleltettem haragomat, és dicsőségemért fékeztem magamat veled szemben, hogy ki ne irtsalak.


    (folyt.köv.)

2014. Szeptember 01. - 13:22:07
Válasz #4

Kamilla

  • Vendég

Jer 23:19-20 
Íme, az ÚR szélvésze nagy haraggal tör elő, és a hitetlenek feje fölött forgószél örvénylik.
Nem szűnik meg az ÚR haragja, amíg meg nem valósítja és be nem teljesíti szívének gondolatait.
Az utolsó napokban világosodik meg előttetek e dolog értelme.
Jer 25:15-38 
Mert ezt mondta nekem az ÚR, Izráel Istene: Vedd el kezemből a harag borának ezt a poharát, és itasd meg vele mindazokat a nemzeteket, amelyekhez küldelek.
Igyanak, és tántorogjanak részegen a fegyver miatt, amelyet közéjük bocsátok.
Erre elvettem a poharat az ÚR kezéből, és megitattam mindazokat a népeket, amelyekhez az ÚR küldött engem: Jeruzsálemet és Júda városait, királyait és fejedelmeit, hogy pusztasággá, iszonyattá, szörnyűséggé és átokká tegyem őket, ahogyan ma is van; megitattam a fáraót, Egyiptom királyát, szolgáit, fejedelmeit és minden népét.
És minden keverék népet, Úc földjének minden királyát meg a filiszteusok földjének minden királyát; Askelónt, Gázát, Ekrónt és Asdód maradékát; Edómot, Móábot és Ammón fiait; Tírusz minden királyát, Szidón minden királyát és a szigetek minden királyát, akik a tengeren túl vannak: Dedánt, Témát, Búzt és mindazokat, akik lenyírt üstökűek;
Arábia minden királyát és a keveredett népek minden királyát, akik a pusztában laknak;
Zimri minden királyát, Élám minden királyát és a médek minden királyát; észak minden királyát, a közel valókat és a távolvalókat, egyiket a másik után, és a föld minden országát, amelyek e föld színén vannak.
Mindezek után pedig Sésak királyának kell innia.
Azért ezt mondd nekik: Azt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: „Igyatok és részegüljetek meg, okádjatok és hulljatok el, és ne keljetek föl a fegyvertől, amelyet én küldök közétek.”
És ha majd nem akarják elvenni kezedből a poharat, hogy igyanak belőle, ezt mondd nekik: Így szól a Seregek URa: „Meg kell innotok!
Mert íme, ha arra a városra, amely az én nevemet viseli, veszedelmet hozok, ti vajon büntetlenül maradhattok-e?
Nem maradtok büntetlenül, mert fegyvert hozok e föld minden lakosára” – ezt mondja a Seregek URa.
Te pedig prófétáld meg nekik mindezt a szót, és ezt mondd nekik: Az ÚR a magasságból harsog, és az ő szent lakhelyéről mennydörög.
Harsányan harsog nyájára, riogatva kiált e föld minden lakójára, mint a szőlőtaposók.
Elhat ez a harsogás a föld végéig, mert pere van az ÚRnak a népekkel; ő minden test ítélő bírája, a hitetleneket fegyver elé veti – ezt mondja az ÚR.
Így szól a Seregek URa: Íme, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzethez, és nagy szélvész támad a föld széléről.
Azon a napon az ÚR sokakat megöl a föld egyik végétől a föld másik végéig.
Nem siratják, nem szedik össze és nem is temetik el őket.
Olyanok lesznek a föld színén, mint a ganéj.
Jajgassatok, pásztorok, és kiáltsatok, heverjetek a porban, ti vezérei a nyájnak, mert eljön a megöletéseteknek és a szétszóratásotoknak az ideje; leestek és összetörtök, mint a drága edények.
Nincs hová futniuk a pásztoroknak és menekülniük a nyáj vezéreinek.
Hallatszik már a pásztorok kiáltozása és a nyáj vezéreinek jajgatása, mert elpusztította legelőjüket az ÚR.
Elhagyottá lettek a békés legelők az ÚR fölgerjedt haragja miatt.
Elhagyta azokat, mint búvóhelyét az oroszlán, mert pusztasággá lett földjük a zsarnok dühe és fölgerjedt haragja miatt.


      (folyt.köv.)

2014. Szeptember 01. - 13:32:05
Válasz #5

Kamilla

  • Vendég

Máté 22:7 
A király ekkor haragra gerjedt, elküldte hadait, elvesztette a gyilkosokat, és városukat fölégette.
Máté 22:13 
Akkor a király azt mondta a szolgáinak: Vigyétek el, és kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek őt a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
Róm 1:18 
Mert Isten haragja a mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják
Róm 2:5-11 
De te konokságod és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor Isten igazságos ítélete nyilvánvaló lesz, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök életet ad, de a viszálykodóknak, akik nem engedelmeskednek az igazságnak, hanem a hamisságnak engednek, bosszúállással és haraggal.
Nyomorúságban és gyötrelemben lesz része minden gonoszt cselekvő ember lelkének, zsidónak először, de görögnek is; ámde dicsőség, tisztesség és békesség illet minden jót cselekvőt, zsidót először, de görögöt is, mert Isten nem személyválogató.
Ef 5:6 
Senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten haragja a hitetlenség fiaira.
Zsid 3:10-13 
Azért megharagudtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam: Mindig tévelyegnek szívükben, mert nem ismerték meg az én utaimat.
Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.
Vigyázzatok, testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást mindennap, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményedjék meg a bűn csalárdsága által.


      (folyt.köv.)

2014. Szeptember 01. - 22:04:32
Válasz #6

Kamilla

  • Vendég

Jel 6:15-17 
És a föld királyai, a fejedelmek, a vezérek, a gazdagok, a hatalmasak, minden szolga és minden szabad barlangokba és a hegyek kőszikláiba rejtőzött, és így szóltak a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a trónon ül, és a Bárány haragja elől!
Mert eljött haragjuk nagy napja, és ki állhat meg?
Jel 14:9-10 
Egy harmadik angyal is követte azokat, aki hangosan ezt mondta: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét homlokára vagy kezére, az is iszik majd Isten haragjának borából, amelyet elegyítetlenül készített el haragjának poharában, és tűzben és kénkőben gyötrődik a szent angyalok előtt és a Bárány előtt.
Jel 15:1 
És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben: hét angyalt, akiknél a hét utolsó csapás volt, mert ezekkel teljesedett be Isten haragja.
Jel 15:7 
És a négy élőlény közül az egyik a hét angyalnak hét aranypoharat adott, amely az örökkön-örökké élő Isten haragjával volt tele.
Jel 16:19 
A nagy város három részre szakadt, és a pogányok városai összedőltek, és Isten megemlékezett a nagy Babilonról, hogy inni adjon neki bosszúálló haragja borának poharából.
Jel 19:15 
Szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, vasvesszővel fogja legeltetni őket.
A mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját fogja taposni.

   (folyt.köv.)

2014. Szeptember 02. - 07:35:20
Válasz #7

Kamilla

  • Vendég

Teljesen összeroskadtam, míg ezeket az Igéket kiírtam…. van még, de nem bírom tovább, most.
Látni, hogy Isten haragját mik váltják ki, milyen dolgok, magatartás, cselekedetek miatt haragszik, és ezt a haragját kitöltötte Jézusra… helyettünk!
DE!
Ha megmaradunk bennük, ha ezeket cselekedjük, akkor bizony lesújt ránk!
Elnézve az egyházakat, gyülekezeteket, sok keresztény életét, csodálom Istent, és kezdem megérteni a Kegyelem mibenlétét.
Mert vagy nincs köztük az ÚR, vagy akkora a kegyelem a megsokasodott bűn miatt, hogy az elképesztő!
Mert nincsenek tömeges halálesetek, csapások, pedig lehetnének…
jaj, jaj, jaj…
Mi lesz, amikor hamarosan vége lesz?
Mert először Isten Házán kezdődik az ítélet!
Mi lesz sokakkal, amikor elkezdődik a nagy próba itt is, Magyarországon?
Először rejtetten, ami már tart is, aztán egyre nyíltabban, durvábban?
Akkor mi lesz?
Tanuljunk a megírtakból, amíg nem késő!
Ezek mind-mind tanulságunkra írattak meg!
2Tim 3:16-17 
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere.

1Thess 5:1-10 
Az időkről és időpontokról pedig, testvéreim, nem szükséges írnom nektek, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj.
Mert amikor ezt mondják: „Békesség és biztonság”, akkor tör rájuk hirtelen a végveszély, mint a szülési fájdalom a várandós asszonyra, és már nem menekülnek meg.
De ti, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg.
Ti mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem pedig a sötétségé!
Ne aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.
Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik részegek, éjjel részegednek meg.
Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk mértékletesek, öltsük fel a hit és szeretet páncélját és sisak gyanánt az üdvösség reménységét.
Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk.Isten nem haragra rendelt minket!
DE ahhoz, hogy elkerüljön minket Isten haragja, tennünk kell, engedelmeskednünk, és követnünk a Jó Pásztor Királyt, a Messiást!
Kol 1:12-23 
Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett Fiának országába.
Benne van a mi váltságunk, bűneink bocsánata, aki képe a láthatatlan Istennek, és minden teremtmény előtt született.
Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és őrá nézve teremtetett.
Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.

Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben övé legyen az elsőség.
Mert tetszett az Atyának, hogy benne lakozzék az egész teljesség, és hogy általa békéltessen meg mindent magával úgy a földön, mint a mennyben, békességet szerezve keresztjének vére által.
Titeket is, akik egykor idegenek és ellenséges érzületűek voltatok a gonosz cselekedetek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.
Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és rendíthetetlenül, és nem tántorodtok el az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.


2Pét 3:8-12 
Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap.
Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszútűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig égve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek.

Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetnétek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

              ok25
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ircsi, kis virág, Csilla67

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu