Szerző Téma: igei megvallások!  (Megtekintve 4396 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2014. Szeptember 01. - 20:41:58

Nem elérhető Ibolya009

 • ifjú tag
 • **
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 115
 • Ország: 00
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Szeptember 07. - 20:56:00
 • Testvér
 • Regisztrált: 24/04/2012

Ima a családomért
Az Úr Jézus az én békességem, és az Úr Jézus az én családom békessége, aki eggyé tette a családomat, és lerontotta a közbevetett választófalat, lerontotta az ellenségeskedést az Ő testében, és eltörölte azt, hogy Önmagában ama kettőt egy új emberré teremtse: békességet szerezvén, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést Önmagában, és eljövén békességet hirdetett az én családomnak. Az én családom Istennek házanépe lett, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Jézus Krisztusban az egész családom szép renddel összeillesztve, növekedik szent templommá az Úrban. Jézus Krisztusban együtt épül az én családom Isten hajlékává a drága Szent Szellem által. (Ef. 2,14–22.)

Az én családom az igazságot szólja szeretetben, és mindenestől fogva növekedik abban, aki a fej, a Krisztus Jézusban, akiből az egész családom szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve, az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére, szeretetben. (Ef. 4,15–16.)

Az én családom ragaszkodik a Főhöz, akiből az egész családom minden tagja, a kapcsok és kötelek által ellátva és egybeszerkesztve, növekedik az Isten szerint való növekedéssel, a szeretet kötelékében. (Kol. 2,19.)

Hogy vigasztalást vegyen az én családom szíve, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. (Kol. 2,2–3.)

Atyám, az Úrnak Szellemével és erejével a gyermekeim szívét térítsd az engedetlenségről az igazak bölcsességére, készítsd fel őket, mint az Úrnak tökéletes népet. (Luk. 1,17.)

Abba, Atyám, azért imádkozom, hogy a gyermekeim szeretete még jobban és jobban bővölködjék ismeretben és minden megértésben, hogy megítélhessék, mi a rossz és mi a jó, hogy legyenek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára, hogy teljesek legyenek a megigazulás gyümölcseivel, melyet Jézus Krisztus teremt bennük az Isten dicsőségére és magasztalására. (Fil. 1,9–11.)

És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi gyermekeim szívét és gondolatait a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,7.)

Abba, Atyám, Istenem, nem szűnöm meg a gyermekeimért imádkozni, és kérni, hogy beteljesedjenek az Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és megértésben, hogy járjanak méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremjenek, és növekedjenek, Abba, Atyám, Istenem, a Te megismerésedben. Minden erővel legyenek megerősítve a Te dicsőséged hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel. (Kol. 1,9–11.)

Hálákat adok Neked, Atyám, hogy alkalmassá tetted őket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, hogy megszabadítottad őket a sötétség hatalmából, és általvitted őket a Te szerelmes Fiadnak királyságába, Jézus Krisztus királyságába, akiben van az ő váltságuk a szent vér által, bűneiknek eltörlése. (Kol. 1,12–14.)

Atyám, Te vagy a békesség Istene, Te, aki kihoztad a halálból a juhoknak nagy pásztorát, gyermekeim hatalmas pásztorát, örök szövetség vére által, az én Uramat, Jézust, tedd készségessé gyermekeim szívét minden jóra, hogy cselekedjék a Te akaratodat; azt munkáld bennem és bennük, ami kedves Teelőtted, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. (Zsid. 13,20–21.)

Abba, Atyám, Istenem, Te vagy az, aki munkálod gyermekeimben mind az akarást, mind a cselekvést, a Te jókedvedből, hogy legyenek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség között, akik között fénylenek, mint a csillagok e világon. (Fil. 2,13. 15.)

Atyám, hálát adok Neked, hogy mint az agyag a fazekas kezében, olyan gyermekeim szíve, és olyan családom minden tagjának szíve az Úr Jézus kezében. (Jer. 18,6.)

Abba, Atyám, Te, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhetsz a bennem és gyermekeimben munkálkodó erő szerint, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, Néked legyen dicsőség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. (Ef. 3,20–21.)

Atyám, köszönöm Neked, hogy az angyalok seregei és a hatalmas Szent Szellem közbenjárása elhozzák minden testvéreimet minden népek közül ajándékul az Úrnak. Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak énelőttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. (Ésa. 66,20. 22.)

Szent Atyám, gyermekeimet és családom minden tagját a szent vér oltalma alá helyezem, és kérem rájuk a szent vér meghintését. A családomban az Istentől elrendelt kapcsokra és kötelekre is kérem a szent vér meghintését, az ellenség nem érintheti ezeket. Köszönöm Atyám, hogy a szent vér megtisztító és oltalmazó ereje működik családom minden tagjának életében. Ahogy írva van, megszólal felettük a szent vér, és jobbat beszél, mint az Ábel vére. A teljes váltságukat és mindenre kiterjedő üdvösségüket szólja a Szellem ereje által Jézus nevének hatalmában. Ámen. (1Pét. 1,2. Zsid. 12,22–24.)

Abba, Atyám, hálát adok Neked, hogy gyermekeimet és családom minden tagját üdvösségben, tökéletességben, békességben, engedelmességben, szent egészségben és beteljesedésben állíthatom a Te trónod elé teljes hitben, a Te erőd szerint, mely bennünk hatalmasan munkálkodik. (Kol. 1,28.) Ámen.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2014. Szeptember 01. - 20:42:46
Válasz #1

Nem elérhető Ibolya009

 • ifjú tag
 • **
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 115
 • Ország: 00
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Szeptember 07. - 20:56:00
 • Testvér
 • Regisztrált: 24/04/2012

Ima Krisztus véréről
Drága mennyei Atyám! Jézus szent nevében Eléd jövök imádságban. Hálát adok Neked, hogy megigazultam a Te kegyelmedből a Krisztus Jézusban való váltság által, akit eleve elrendeltél engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy megmutasd a Te igazságodat, mert hosszútűrésedből elnézted a korábbi időkben elkövetett bűnöket. (Róm. 3,24–25.)

Minekutána azért most megigazultam Krisztus vére által, sokkal inkább megmenekülök a haragtól Őáltala. Megbékéltem Istennel az Ő Fiának halála által. (Róm. 5,9–10.)

Jézus Krisztusban van az én megváltásom az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. (Ef. 1,7.)

Megszentel Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja az én lelkiismeretemet a holt cselekedetektől, hogy szolgáljak az élő Istennek. (Zsid. 9,14.)

A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust, készségessé tesz engem minden jóra, hogy cselekedjem az Ő akaratát. (Zsid. 13,20–21.)

Ki vagyok választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Szent Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adatik nekem bőségesen. (1Pét. 1,2.)

Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattam meg, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén. (1Pét. 1,18–19.)

Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít engem minden bűntől. (1Ján. 1,7.)

Bizodalmam van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. (Zsid. 10,19.) Ezért drága Jézusom, belépek a mennyei szentélybe a meghintés vére által és Hozzád járulok, mint az új szövetség közbenjárójához. Úr Jézus, Hozzád járulok és a meghintésnek véréhez. (Zsid. 12,22–24.)

A meghintés vére által megszentelve, megigazultan állok Előtted mennyei Atyám. Bizalommal járulok Eléd, a kegyelem és irgalom királyi trónja elé. Meghajtom térdeimet Előtted, mennyei Atyám, mint az én Uram, Jézus Krisztusom Atyja előtt. Hálával teljes a szívem, hogy Eléd hozhatom szívem minden kívánságát. (Zsid. 4,16. Ef. 3,14.)

Bizonyságul hívom minden ügyem és dolgom felett a Bárány vérét, a meghintés vérét, az új szövetség vérét, melyet Istenem számomra rendeltél. (Zsid. 9,20.)

Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben az igazságról, hogy legyőztem a világot: az Atya, az Ige és a Szent Szellem. (1Ján. 5,7.)

És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön a megváltásomról: a Szellem, a víz és a vér. (1Ján. 5,8.)

Ezért bizonyságul hívom a szent vért magam, a gyermekeim, a családom, a szeretteim, a szolgálatom és az egész életem felett, tegyen bizonyságot a megváltásról a Szent Szellem ereje által, szólja ez a szent vér a megváltást, mert meg van írva: Krisztus vére jobbat beszél, mint Ábel vére. (Zsid. 12,24.)

A meghintés vére tesz bizonyságot a Szent Szellem által e terület teljes és tökéletes megváltásáról. (1Ján. 5,8.)

Jézus Krisztus szent vére alá helyezem magam, és meghúzom a drága, szeplőtelen, védelmező, oltalmazó vér vonalát magam, a gyermekeim, a szeretteim és az egész gyülekezet körül. Az ellenség ezt a területet nem érintheti, lábát erre a földre nem teheti, mert ez a terület Istenhez tartozik, melyet drága véren vásárolt meg. Megtiltom az ellenségnek, hogy a védelem vonalán belülre tegye a lábát, megtiltom minden cselvetését és gonosz munkáját. Életem minden lépését, be- és kijövetelemet, gyermekeimet, családomat és minden javamat ezen szent vér vonalával veszem körbe Jézus nevében. (2Móz. 12,7. 12. 22–23.) Győztes vagyok a Bárány vére által és a bizonyságtételem beszédei által. Ámen. (Jel. 12,11.)

Igyatok ebből mindnyájan; mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek eltörlésére. (Mát. 26,27–28.)

És vette (Jézus) a poharat, és hálákat adván, adta nékik; és ittak abból mindnyájan; és monda nékik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. (Márk 14,23–24.)

Hasonlóképpen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely tiérettetek kiontatik. […] És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az Ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. (Luk. 22,20. 44.)

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban. (Ján. 6,56.)

Mikor pedig Jézushoz értek és látták, hogy Ő már halott, nem törték meg az Ő lábszárait; hanem egy a vitézek közül dárdával döfte meg az Ő oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki abból. (Ján. 19,33–34.)

Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten Gyülekezetének pásztorlására, amelyet a tulajdon vérével szerzett. (Csel. 20,28.)

Megigazulván ingyen az Ő (Isten) kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy megmutassa az Ő igazságát, mert hosszútűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket. (Róm. 3,24–25.)

Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megmenekülünk a haragtól Őáltala. (Róm. 5,9.)

A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? (1Kor. 10,16.)

Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. (1Kor. 11,25.)

Akiben van a mi megváltásunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. (Ef. 1,7.)

Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. (Ef. 2,13.)

Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának királyságába; akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek eltörlése. (Kol. 1,13–14.)

És hogy Őáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. (Kol. 1,20.)

Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt. (Zsid. 2,14.)

És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. (Zsid. 9,12–14.)

… bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. (Zsid. 10,19.)

Hanem járultatok… az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. (Zsid. 12,22. 24.)

A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az Ő akaratát, azt munkálván bennetek, ami kedves Őelőtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. (Zsid. 13,20–21.)

Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. (1Pét. 1,2.)

Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg…; hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén. (1Pét. 1,18–19.)

… Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1Ján. 1,7.)

Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Szellem az, aki bizonyságot tesz, mert a Szellem az igazság. (1Ján. 5,6.)

És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön: a Szellem, a víz és a vér; és ez a három is egy. (1Ján. 5,8.)

Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő; és a hét Szellemtől, amely az Ő királyiszéke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: Néki legyen dicsőség és hatalom mindörökkön örökké! Ámen. (Jel. 1,4–6.)

Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a Te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön. (Jel. 5,9–10.)

Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak Néki éjjel és nappal az Ő templomában; és aki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség: mert a Bárány, aki a királyiszéknek közepette van, pásztorolja és vezeti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. (Jel. 7,14–17.)

És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig. (Jel. 12,11.)
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2014. Szeptember 01. - 20:43:17
Válasz #2

Nem elérhető Ibolya009

 • ifjú tag
 • **
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 115
 • Ország: 00
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Szeptember 07. - 20:56:00
 • Testvér
 • Regisztrált: 24/04/2012
Az Igét jelek és csodák követik
Prédikálom az Evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által. (1Pét. 1,12.)

Hálát adok az én Istenemnek mindenkor az Isten ama kegyelméért, mely nékem a Krisztus Jézusban adatott, mivelhogy mindenben meggazdagodtam Őbenne, minden beszédben és minden ismeretben. (1Kor. 1,4–5.)

Az én beszédem és az én prédikálásom Szellemnek és erőnek megmutatásában áll. (1Kor. 2,4.)

Prédikálok oly beszédekkel, amelyekre a Szent Szellem tanít. (1Kor. 2,13.)

Bátran prédikálok az Úrban, aki bizonyságot tesz az Ő kegyelmének Igéje mellett, és megadja, hogy jelek és csodák történjenek az én kezeim által. (Csel. 14,3.)

Nagy erővel teszek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem van rajtam. (Csel. 4,33.)

Az Isten előtt a Krisztusban szólok a szentek épülésére. Tisztán, sőt Istenből szólom Isten Igéjét Isten előtt a Krisztusban. (2Kor. 12,19. 2,17.)

Én az Istenből való Szellemet kaptam a szívembe, hogy megismerjem azokat, amiket Isten kegyelemben ajándékozott nekem. Ezeket szólom is, nem emberi bölcsesség tanította szavakkal, hanem a Szellem tanításaiban, szellemiekhez szellemieket kapcsolva. (1Kor. 2,12–13.)

Adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az Evangélium titkát, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. (Ef. 6,19–20.)

Velem együtt tesz bizonyságot az Úrról az én Istenem, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőmegnyilvánulással s a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata szerint. (Zsid. 2,4.)

Hatalmad által add a Te szolgádnak, hogy teljes bátorsággal szóljam a Te beszédedet, a Te kezedet nyújtsd ki gyógyításra, és add, hogy jelek és csodák történjenek a Te szent Fiadnak, Jézusnak neve által. (Csel. 4,29–30.)

Szent Szellemmel, hittel, erővel és bölcsességgel teljes vagyok, ezért senki sem állhat ellen a bölcsességnek és a Szent Szellemnek, amely által szólok. Az Úr nagy csodákat és jeleket cselekszik a nép között. (Csel. 6,3. 5. 8. 10.)

Hatalmat adott nekem az Úr, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjak, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nekem. (Luk. 10,19.)

Jézus hatalmat adott nekem a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzem azokat, és gyógyítsak minden betegséget és minden erőtlenséget. (Mát. 10,1.)

Az én evangéliumom nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is. (1Thess. 1,5.)

Imádkozom, hogy az Isten nyissa meg előttem az Ige ajtaját, hogy szólhassam a Krisztus titkát, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. (Kol. 4,3–4.)

És az Isten Igéje növekedik; és sokasodik nagyon a tanítványok száma, és nagyon sokan követik a hitet. (Csel. 6,7.)

Növekedik és terjed az Úrnak Igéje az egész országban. Az Úrnak Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz. (Csel. 12,24. 13,49. 19,20.)

Szakaszd meg az egeket, Uram, és szállj alá, hogy az orcád előtt a hegyek megolvadjanak, hogy nevedet ellenségeidnek megjelentsd, hogy Előtted reszkessenek a népek, hogy cselekedj rettenetes dolgokat, hogy leszállj és orcád előtt a hegyek megolvadjanak. Hogy elébe menj annak, aki örvend és igazságot cselekszik, akik a Te útjaidban megemlékeznek Rólad! (Ésa. 64,1–5.)

Mikor szólom az Igéket, leszáll a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatják e beszédet, és kitöltetik a Szent Szellem ajándéka. (Csel. 10,44–45.)

Krisztus cselekszik általam szóval és tettel, jelek és csodák ereje által, az Isten Szellemének ereje által. (Róm. 15,18–19.)

Ha szólok, mintegy Isten Igéit szólom, ha szolgálok, azzal az erővel szolgálok, amelyet Isten ád: hogy mindenben dicsőíttessék az Isten a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké! Ámen. (1Pét. 4,11.)

Prédikálok, és az Úr együtt munkál az Igével, és megerősíti azt a jelek által, amelyek követik. (Márk 16,20.)

Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem. (Luk. 4,18.)

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. (Zsolt. 118,17.)

Az Úr mellém áll és erőt önt belém, megerősít engem, hogy általam az igehirdetés teljességre jusson, és meghallják a nemzetek mind; és kiragadott az oroszlán szájából. Kiragad engem az Úr a gonosz minden munkájából, és megtart az Ő mennyei országára. (2Tim. 4,17–18.) Ámen.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2014. Szeptember 01. - 20:43:48
Válasz #3

Nem elérhető Ibolya009

 • ifjú tag
 • **
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 115
 • Ország: 00
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Szeptember 07. - 20:56:00
 • Testvér
 • Regisztrált: 24/04/2012
Isten erejében járni
Az én erőm ékessége Te vagy; a Te jóakaratoddal emeled fel az én szarvamat. Hálát adok Neked Uram, hogy megtaláltál engem, szent olajoddal kentél fel engem, állandóan velem van a Te kezed, sőt a Te karod erősít meg engem. Velem van a Te hűséged és kegyelmed, és a Te neveddel magasztaltatik fel az én szarvam. (Zsolt. 89,17. 20–21. 24.)

Uram, teljes tetszésedre és örömödre akarok lenni, mert meg van írva: Az Úr öröme az én erősségem. (Neh. 8,10.)

Az Úr az Ő népének ereje, és az Ő felkentjének megtartó erőssége. Az Úr az én erőm, az Úr az én életemnek erőssége. Erős vagyok, mert az Úr az én erősségem. (Zsolt. 28,8. 27,1.)

Isten az, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat. Kívánom az Urat és az Ő erejét; keresem az Ő orcáját szüntelen. (Zsolt. 18,32. 105,4.) Áldott vagyok, mert Te vagy az én erősségem, s a Te ösvényeid vannak szívemben. Erőről erőre jutok, míg megjelenek Isten előtt a Sionon. (Zsolt. 84,5. 7.)

Én az örökkévaló Istenben bízom, ha megfáradok erőt ad, ha erőtlen vagyok, erőmet megsokasítja. Az Úrra várok, így erőm megújul, szárnyra kelek mint a saskeselyű, futok és nem lankadok meg, járok és nem fáradok el. (Ésa. 40,28–29. 31.)

Az Úrhoz méltón járok, az Ő teljes tetszésére. Minden jó cselekedettel gyümölcsöt termek, és növekszem az Isten megismerésében. Minden erővel meg vagyok erősítve az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel. Újjászülettem, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. (Kol. 1,10–11. 2Kor. 5,17. Fil. 4,13.)

Isten az én oldalamon áll. Isten bennem lakozik és velem jár, ki lehet ellenem? (2Kor. 6,16. Róm. 8,31.)

Én az Istentől születtem, és a bennem lévő hit legyőzte a világot, mert nagyobb Ő, aki bennem van, mint az, aki e világban van. (1Ján. 4,4. 5,4.)

Őbenne vagyok, nincs saját igazságom a törvényből, hanem Istentől van az igazságom a Krisztusban való hit által: hogy megismerjem Őt és az Ő feltámadásának erejét. (Fil. 3,9–10.)

Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott engem, ami az életre és istenfélelemre való. Igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg engem, hogy azok által az isteni természet részesévé legyek. (2Pét. 1,3–4.)

Jézus nekem adta a nevében lévő hatalmat. Ezáltal amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lesz; és amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lesz. (Mát. 18,18.)

Erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmának erejében. Felöltöm Isten minden fegyverét, hogy megállhassak az ördögnek minden ravaszságával szemben. Jézus Krisztus nevében hatalmam van a sötétség minden ereje felett. Felöltöm Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassak ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassak. Előállok, körülövezvén derekamat igazsággal, és felöltve a megigazultság mellvasát, és felsaruzva lábaimat a békesség Evangéliumának készségével. Mindezekhez fölveszem a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoltom. Az üdvösség sisakját is fölveszem és a Szellemnek kardját, amely az Isten Igéje. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozom minden időben engedelmesen a Szellem által minden szentekért. Mindezek által eljutok Isten fiainak dicsőséges szabadságára. (Ef. 6,10–18. Róm. 8,21.) Ámen.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2014. Szeptember 01. - 20:44:15
Válasz #4

Nem elérhető Ibolya009

 • ifjú tag
 • **
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 115
 • Ország: 00
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Szeptember 07. - 20:56:00
 • Testvér
 • Regisztrált: 24/04/2012
Megtörik az iga a kenet alatt
Nagy örömöt szereztél nekem Uram, örvendezek Előtted az aratók örömével. Mert az ellenség terhes igáját, vesszejét és az engem nyomorgatónak botját összetörted. (Ésa. 9,3–4.)

Eltávozik a gonosz terhe vállamról és igája nyakamról, és megsemmisül az iga a kenet alatt. Eltávozik rólam az ellenség igája, és terhe vállamról eltávozik. (Ésa. 10,27. 14,25.)

Megesküdött a Seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen, mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém: Kiesik a szeg, mely erős helyre veretett, és levágatik és leesik és összetörik a teher, mely rajta volt, mert az Úr mondá. (Ésa. 14,24. 22,25.)

Ezt mondja az Úr, a Seregeknek Ura: Bizony régóta széttörtem a te igádat, és letéptem köteleidet. (Jer. 2,20.)

Én, az Úr, eltöröm jármod keresztfáit, és kimentelek téged a szorongatónak kezéből. (Ezék. 34,27.)

Hitem szerzője és bevégzője, megvallásaim Főpapja elé járulok, aki az Úr Jézus Krisztus, és megteszem a hitem megvallását: Úgy van nekem, ahogy meg van írva. Teljes hittel kijelentem, hogy szabad vagyok az ellenség minden igájától, a gonosz minden terhe leesett a vállamról. Eltávozott a gonosz terhe vállamról és igája nyakamról, és teljesen megsemmisült az iga a Szent Szellem kenete alatt. Az Úr az engem nyomorgatónak botját összetörte. Kiesett a szeg, mely erős helyre veretett, és levágatott és leesett és összetört a teher, mely rajta volt, mert az Úr szája szólt. Ő szólt és meglett, Ő parancsolt, és előállott. Így Isten fiainak dicsőséges szabadságában járok. (Ésa. 9,3–4. 10,27. 14,25. 22,24–25. Zsolt. 33,9. Róm. 8,21.)

Az ellenség igája helyett az Úr igáját vettem magamra, mely gyönyörűséges a szívemnek és könnyű a lelkemnek, mert az Írás mondja: az Ő igája gyönyörűséges, és az Ő terhe könnyű. Az Úr Jézus terhe van a vállamon és igája nyakamon, és ez gyönyörűséges és könnyű nekem, és gyümölcsöző Istennek. (Ésa. 9,3–4. 10,27. 14,25. Ésa. 22,24–25. Mát. 11,28–30)

2014. Szeptember 01. - 20:44:47
Válasz #5

Nem elérhető Ibolya009

 • ifjú tag
 • **
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 115
 • Ország: 00
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Szeptember 07. - 20:56:00
 • Testvér
 • Regisztrált: 24/04/2012
Örvendezzünk az Úrban!
Uram, a Te erősségedben örülök, és a Te üdvösségedben felette örvendezek. Szívem kívánságát megadtad nekem; és ajkaim kérését nem tagadtad meg. Sőt, elém hoztad javaidnak áldásait; színarany koronát tettél fejemre. Életet kértem Tőled: adtál nekem hosszú időt, örökkévalót és végtelent. Nagy az én dicsőségem a Te üdvösséged által; fényt és méltóságot adtál reám. Sőt áldássá tettél engem örökké, megvidámítottál engem színed örömével. Bizony bízom az Úrban, és nem ingok meg, mert velem van a Magasságosnak kegyelme. (Zsolt. 21,1–7.)

Atyám, ez az a nap, amit az Úr rendelt: örvendezek és vigadok ezen, boldog vagyok. (Zsolt. 118,24.)

Vigadok és örvendezek, mert kívánom a Te igazságodat, és mindenkor azt mondom: Magasztaltassék az Úr, aki gyönyörködik az Ő szolgájának gyarapodásában. (Zsolt. 35,27.)

Mindig és mindenkor vigadok Tebenned, és újra mondom: Örvendezek Benned. Gyönyörködöm Benned, Uram. (Fil. 4,4. Zsolt. 119,47.)

Az Úrra nézek szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van Tenálad; a Te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. (Zsolt. 16,8–9. 11.)

Magasztallak Uram és boldog vagyok, mert az én Istenem az Úr. (Zsolt. 144,15.)

Atyám, a szám dicsőít Téged örömteli ajkakkal, áldalak Téged életem fogytáig. (Zsolt. 63,4.)

Atyám, azt mondod az Igédben, hogy örülsz felettem örömmel, meghallgatsz szerelmedben, énekléssel örvendezel nekem. (Sof. 3,17.)

Meg vagyok váltva. Énekléssel, ujjongással és örökké tartó örömmel jövök Eléd. Örömben, boldogságban és vigasságban vagyok, a szomorúság, a sóhaj, a gyász és a fájdalom szelleme elfut előlem. Az örvendezés, a vígság, az öröm és a nevetés szelleme az én örökségem. (Ésa. 51,11.)

Uram, Te elébe mész annak, aki örvend és igazságot cselekszik, aki útjaiban Rólad emlékezik. (Ésa. 64,5.)

Szeretem az igazságot és gyűlölöm a hamisságot; annak okáért felkent engem az Isten, az én Istenem örömnek olajával. (Zsid. 1,9.)

Isten országa bennem van, mely megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által. (Luk. 17,21. Róm. 14,17.)

Beteljesedek a Te örömödben Szent Szellemmel; zsoltárokban, dicséretekben és szellemi énekekben mondok dicséretet szívemben az Úrnak. (Ef. 5,18–19.)

Mindenkor örülök, szüntelen imádkozom. Mindenben hálát adok a Krisztus Jézusban, mert ez az Isten akarata. (1Thess. 5,16–18.)

Szívem boldogsága jó orvosság, és elmém vidámsága gyógyulást hoz. Szemeim fényessége, világa megvidámítja mások szívét. Jó hírrel szolgálok mindenki felé, ami megerősíti a csontokat. Uram, hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim. (Péld. 17,22. 15,13. 30. Zsolt. 51,8.)

Isten könyörült rajtam és megszabadított engem, mert váltságdíjat talált értem! Ezért nézhetem a Te színed nagy örömmel, visszaadtad az igazságomat. Az egész valóm a világosságot nézi, világolok az élet világosságával. Uram, Istenem, a Te vigasztalásaid megvidámítják az én lelkemet. (Jób 33,24. 26. 28. 30. Zsolt. 94,19.)

És fölzendül énekem, mint a szent ünnepek éjszakáján, és örvendez szívem, mint azoké, akik fuvolaszóra mennek az Úr hegyére, Izrael Kősziklájához. (Ésa. 30,29.)

Az én Istenem adott nekem gazdagságot és kincseket, és megengedte, hogy egyek abból és részemet elvegyem, és örvendezzek az én munkámnak, mert az én szívem örömét az Isten kedveli. (Préd. 5,19–20.)

Atyám, köszönöm Neked, hogy az imádságaim gyümölcsöt teremnek. Uram, imádkozom, hogy a Te örömöd megmaradjon énbennem, és így az én örömöm az Ige szerint beteljék. (Ján. 15,8. 11.)

Isten igazságává tétettem Jézus Krisztusban. Isten országához tartozom, és megigazultságban, békességben és a Szent Szellem által örömben élek. (2Kor. 5,21. Róm. 14,17.)

Hálát adok Neked Atyám, hogy megjelentetted nékem az életnek útjait; betöltesz engem örömmel a Te orcád előtt. (Csel. 2,28.)

Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mirajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk; és a mi kezünk munkáját tedd állandóvá. (Zsolt. 90,15. 17.)

A reménységnek Istene betölt engem minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjek a reménységben a Szent Szellem ereje által. (Róm. 15,13.) Ámen.

2014. Szeptember 01. - 20:45:10
Válasz #6

Nem elérhető Ibolya009

 • ifjú tag
 • **
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 115
 • Ország: 00
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Szeptember 07. - 20:56:00
 • Testvér
 • Regisztrált: 24/04/2012
Hálaadás a növekedést adó Istenemnek
Hálát adok Neked Atyám Jézus nevében, mert Te vagy a növekedést adó Isten. Atyám, Te adod nekem a növekedést. A Te Igéd erősen növekedik és hatalmat vesz a szívemben. (1Kor. 3,6–7. Csel. 19,20.)

Gyarapít engem az Úr, engem és az én fiaimat. (Zsolt. 115,14.)

Magasra növeszted az én szarvamat, elárasztasz csillogó olajjal. (Zsolt. 92,10.)

Engem pedig gyarapít az Úr és bőségessé tesz a szeretetben. (1Thess. 3,12.)

Mindenkor hálaadással tartozom Neked Istenem, mivel felettébb megnövekedett az én hitem, és bővölködik bennem a szeretet. (2Thess. 1,3.)

Szép renddel növekedem szent templommá az Úr Jézus Krisztusban; Isten hajlékává építtetem a Szellem által. Mindenestül fogva növekedem abban, aki a fej, a Krisztusban. (Ef. 2,21–22. 4,15.)

Ragaszkodom Hozzád Uram, a kapcsok és kötelek által segítséget veszek és növekedem az Isten szerint való növekedéssel. (Kol. 2,19.)

Növekedem szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve a Testben, az Úr Jézus segítségének minden kapcsaival; az én mértékem szerint való munkássággal teljesítem a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. (Ef. 4,16.)

Azért imádkozom szent Atyám, hogy az én szeretetem még jobban és jobban bővölködjék a Te ismeretedben és minden megértésben. (Fil. 1,9.) Jézus nevében! Ámen.

2014. Szeptember 01. - 20:45:38
Válasz #7

Nem elérhető Ibolya009

 • ifjú tag
 • **
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 115
 • Ország: 00
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Szeptember 07. - 20:56:00
 • Testvér
 • Regisztrált: 24/04/2012

Szenteltessék meg a Te neved
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. (Zsolt. 103,1.) Dicsérem az Úr nevét, áldott legyen az Úr neve örökké. Napkelettől fogva napnyugatig dicsértessék az Úr neve! (Zsolt. 113,1–3.)

Szenteltessék meg a Te neved Elohim, mennynek és földnek Teremtője, aki a kezdetektől fogva vagy. (1Móz. 1,1.) Minden a Te kezed munkáját dicséri, áldott legyen a Te neved örökké. Áldottja vagyok az Úrnak, aki dicsőséggel és tisztességgel koronázott meg engem. (Zsolt. 113,2. 8,5. 115,15.) A hatalom és erő Istene vagy.

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved El Shaddai, az áldások Mindenható Istene. (1Móz. 17,1.) Te vagy az Isten, aki több, mint elegendő. Te vagy a pajzsom, minden szükségemet betöltöd, Te vagy a bőség Istene. (1Móz. 15,1.) Áldott legyen az Isten, és az én Uram, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott engem minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. (Ef. 1,3.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Adonáj; az egész föld Urának neveztetel. (Józs. 3,11. 13.) Te vagy a mindig és mindenhol jelenlevő teljesség, Jézusban kinyilatkoztatott Istenség. Az Atya egyszülöttjének dicsősége, a megtestesült Ige: Jézus, aki teljes vagy kegyelemmel és igazsággal. A Te teljességedből vettem kegyelmet a kegyelemre. (Ján. 1,14. 16.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Jire, a Gondviselés Istene; aki látod minden szükségemet, és betöltöd azokat a Te gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Te gondoskodsz rólam. (1Móz. 22,14. Fil. 4,9.) Nem szűkölködöm a kegyelmi ajándékokban, mivelhogy mindenben meggazdagodtam Őbenne, minden beszédben és minden ismeretben. (1Kor. 1,5. 7.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Raffa, az Úr az én gyógyítóm. (2Móz. 15,26.) Megbocsátottad minden bűnömet, és meggyógyítottad minden betegségemet. (Zsolt. 103,3.) Jézus a maga testében felvitte bűneimet a fára, így meghaltam a bűnnek és az igazságnak élek. Jézus sebeivel gyógyultam meg. (1Pét. 2,24.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Nisszi, az Úr az én zászlóm; aki hadakozik helyettem és győzelemre visz. (2Móz. 17,15.) Az Úr szerelme győzelmi zászlóként lobog felettem. (Én. 2,4.) Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet engem a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általam. (2Kor. 2,14.) Győztes vagyok a Bárány vére és a bizonyságtételem beszéde által. (Jel. 12,11.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve M’Kaddesh, az Úr, aki megszentel engem. (3Móz. 20,8.) Én az Istentől vagyok a Krisztus Jézusban, aki szentségül lett nekem. (1Kor. 1,30.) Magasztallak Uram, mert megszenteltél engem a Te igazságoddal. (Ján. 17,17.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Salom, a békesség Istene. Jézus az Ő békességét adta nekem. Jézus békességet szerzett nekem az Ő keresztjének vére által, az én békességem büntetése volt Rajta. Ezért nem nyugtalankodik a szívem, és nem félek. (Bir. 6,24. Ján. 14,27. Kol. 1,20. Ésa. 53,5.) Istennek minden értelmet felülhaladó békessége megőrzi szívemet és gondolataimat a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,7.) Maga pedig a békesség Istene megszentel engem mindenestől; és feddhetetlenül megőrzi a szellemem, a lelkem és a testem az én Uram Jézus Krisztus eljövetelére. (1Thess. 5,23.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Cidkénu, az Úr az én Megigazulásom. (Jer. 23,6.) Köszönöm Neked Istenem, hogy Jézust, aki bűnt nem ismert, bűnné tetted értem, így én a Te igazságod lettem Jézusban. (2Kor. 5,21.) Megigazultam ingyen a Te kegyelmedből a Krisztus Jézusban való váltság által. (Róm. 3,24.) Isten igazsága lettem Jézus Krisztusban. Isten országához tartozom, és megigazultságban, békességben és a Szent Szellem által örömben élek. (2Kor. 5,21. Róm. 14,17.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Roi; az Úr az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtatsz engem és csendes vizekhez terelgetsz engem. Lelkemet megvidámítod, a megigazultság ösvényein vezetsz engem a Te nevedért. (Zsolt. 23,1–3.) Jézus a Jó Pásztor, aki az életét adta értem, hogy életem legyen és bőségben éljek. (Ján. 10,10–11.) Én meghallom a Jó Pásztor hangját, és az ellenség hangjára nem figyelek. (Ján. 10,27. 5.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Samma, az Úr ott van. (Ezék. 48,35.) Te velem vagy minden napon a világ végezetéig (Mát. 28,20.), soha nem hagysz el, és el nem távozol tőlem. (Zsid. 13,5.) Te így szólsz hozzám: Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek! (Ésa. 41,10. 13.) Én az Úr, aki előtted megyek, én leszek teveled; el nem maradok tőled, sem el nem hagylak; ne félj és ne rettegj! (5Móz. 31,8.) Mert irgalmas Isten az Úr, az én Istenem, nem hagy el engem, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a szövetségéről, amely felől megesküdt az Úr. (5Móz. 4,31.) Köszönöm Atyám az örök hűségedet Jézus nevében.

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szenteltessék meg a Te neved. Ámen.

2014. Szeptember 01. - 20:47:05
Válasz #8

Nem elérhető Ibolya009

 • ifjú tag
 • **
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 115
 • Ország: 00
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Szeptember 07. - 20:56:00
 • Testvér
 • Regisztrált: 24/04/2012

Az Atya, aki bennem van: Ima a Szent Szellemről    drága  Szent Szellem – Te, az Atya, aki bennem vagy –, köszönöm, hogy Te vagy az én örök Vigasztalóm és Segítőm. Köszönöm, hogy befogadhattalak Téged, és megismerhettelek Téged, mert nálam laksz és bennem maradsz (Ján. 14,16. 17.)

És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. (Ján. 14,16.) Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. (Ján. 14,16–17.)

Drága Szent Szellem – Te, az Atya, aki bennem vagy –, Te vagy a Vigasztalóm, akit Jézus nevében küldött az Atya, Te mindenre megtanítasz engem, és eszembe juttatod mindazokat, amiket Jézus mondott. Te rálehelsz az elmémre, és az Krisztus elméjévé válik. Te rálehelsz az életemre, és az Isten tökéletes akaratában beteljesedik. (Ján. 14,26.)

Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. (Ján. 14,26.)

Drága Szent Szellem – Te, az Atya, aki bennem vagy –, Te vagy a Vigasztalóm, akit Jézus küldött a szívembe az Atyától, Te vagy az Igazságnak Szelleme; Te, aki az Atyától származol, Te teszel Jézusról bizonyságot mindenkor. (Ján. 15,26.) Drága Szent Szellem –Te, az Atya, aki bennem vagy –, Te vagy az Igazságnak Szelleme, Te elvezérelsz engem minden igazságra. Mert nem magadtól szólsz, hanem azokat szólod, amiket hallasz az Atyánál, és a bekövetkezendőket megjelented nekem. Te Jézust dicsőíted, mert az Atyától és Jézustól hallottakat megjelented nekem. (Ján. 16,13–14.)

Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Ő tesz majd énrólam bizonyságot. (Ján. 15,26.) De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. (Ján. 16,13–14.)

Te vagy a fiúság Szelleme, Általad kiáltom: Abba, Atyám! Drága Szent Szellem – Te, az Atya, aki bennem vagy –, Te bizonyságot teszel az én szellememmel együtt, hogy Isten szent vérével meghintett gyermeke vagyok. (Róm. 8,15–16.)

Drága Szent Szellem – Te, az Atya, aki bennem vagy –, Te segítségemre vagy az én erőtlenségemben. Mert azt, amit kérnem kell, amint kellene, nem tudom pontosan; de Te magad esedezel érettem kimondhatatlan fohászkodásokkal. (Róm. 8,26.)

Az Úrral egyesültem, így egy szellem lettem Teveled, drága Szent Szellem, örökre. (1Kor. 6,17.)

Nem e világnak szellemét vettem, hanem az Istenből való Szellemet; Téged drága Szent Szellem – Téged, Aki az Atya vagy énbennem –, hogy megismerjem azokat, amiket Abba ajándékozott nekem. (1Kor. 2,12.)

Nekem Isten kijelenti az Ő Szelleme által – Általad, drága Szent Szellem, aki az Atya vagy énbennem –, amiket szem nem látott, fül nem hallott és az embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy kijelented nekem azokat, amiket Abba Atyám készített nekem, mert Őt teljes szívemből szeretem. (1Kor. 2,9. 10.)

Isten temploma vagyok, és az Isten Szelleme lakozik bennem. Drága Szent Szellem – Te, az Atya, aki bennem vagy –, köszönöm, hogy bennem lakozol örökre. Köszöntelek, mint az örökre bennem lakozót, Jézus nevében. (1Kor. 3,16.)

Az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertem; és nem a magamé vagyok. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy a testem a szent vérrel meghintett templomod lehet örökre. (1Kor. 6,19.)

Megmosattam, megszenteltettem, megigazíttattam az Úr Jézusnak nevében és az én Istenem Szelleme által. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy megmostál, megszenteltél, megigazítottál az Úr Jézusnak nevében. (1Kor. 6,11.)

Aki pedig engem Krisztusban megerősít és felken, az Isten az; aki el is pecsételt engem, és a Szellemet, mint foglalót adta az én szívembe. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy foglalóként jöttél a szívembe. (2Kor. 1,21–22.)

Drága Szent Szellem, Te laksz énbennem, aki feltámasztottad Jézust a halálból, és Te, aki feltámasztottad Krisztus Jézust a halálból, a feltámadás erejével megeleveníted az én halandó testemet is a Te bennem való lakozásod által. (Róm. 8,11.)

Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság. Én pedig az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélem, és ugyanazon ábrázatra elváltozom, dicsőségről dicsőségre az Úrnak Szellemétől. Drága Szent Szellem, köszönöm, hogy amerre csak járok, kiáradsz és szabadságot szolgáltatsz bennem és általam minden kötés alól. Köszönöm, hogy minden igát megtörsz az életemben. Általad bemegyek a nekem rendelt teljességbe. Köszönöm, hogy az Úrnak dicsőségét szemlélteted velem, és elváltoztatsz Jézus gyönyörűséges ábrázatára, dicsőségről dicsőségre. Mindezt Te végzed bennem, drága Szent Szellem – Te, aki az Atya vagy énbennem. (2Kor. 3,17–18.)

A hitnek bennem is ugyanaz a Szelleme van, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszek én is, és azért szólok. Tudom, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által engem is feltámaszt és előállít, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Aki pedig engem erre elkészített, az Isten az, aki a Szellemet foglalóként adta nekem. És Te segítőtárs vagy nekem mindebben, drága Szent Szellem, Általad hiszek, Általad szólok, Általad kapok bizonyságot minden igazságról, Te sokasítod meg a kegyelmet az életem felett, Te osztod a szellemi ajándékokat az életemben és Te teszed a hálaadást bőségessé Isten dicsőségére. (2Kor. 4,13–15. 5,5.)

Köszönöm Atyám a Szent Szellemet, aki hatalmas dolgokat cselekszik bennem. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy hatalmas dolgokat cselekszel bennem. (Gal. 3,5.)

A Szellem gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség hatalmasan növekednek bennem, Általad, drága Szent Szellem, aki Isten szerint való növekedést szolgáltatsz nekem. (Gal. 5,22.)

Minthogy pedig fia vagyok, kibocsátotta Isten az Ő Fiának Szellemét az én szívembe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! Drága Szent Szellem, Általad kiáltom, Abba, Atyám. (Gal. 4,6.)

Szellem szerint élek, Szellem szerint is járok. Szellem szerint járok, és a test kívánságát nem viszem véghez. Köszönöm, hogy segítségemre vagy ebben, hogy a test kívánságát ne vigyem véghez. (Gal. 5,16. 25.)

Növekedem szent templommá az Úrban, Krisztusban Isten hajlékává építtetem a Szellem által. Általad növekszem szent templommá az Úrban, Általad építtetem fel Isten hajlékává Krisztusban. Köszönöm, hogy végzed ezt bennem, kegyelem Szelleme. Köszönöm, hogy szent templomod falai között őrjáratot tartva őrzöl engem. (Ef. 2,21–22.)

Az én mennyei Atyám megadja nekem az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmas erővel megerősödjek az Ő Szelleme által a belső emberben. Köszönöm Neked, drága Szent Szellem, hogy a belső emberben megerősítesz hatalmas erővel, így soha nem lankadok, és nem fáradok el. (Ef. 3,16.)

Istennek Szent Szelleme által elpecsételtettem a teljes váltságnak napjára. Drága Szent Szellem, Általad elpecsételtettem a teljes váltságnak napjára. (Ef. 4,30.)

Mindenkor hálaadással tartozom az Istennek, mert szeret engem az Úr, kezdettől fogva kiválasztott engem Isten az üdvösségre; a Szellem szentelésében és az igazság hitében elhívott engem az én Uram, Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy megszenteltél az én Uram, Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. (2Thess. 2,13–14.)

Az Ő irgalmasságából tartott meg engem az újjászületés fürdője és a Szent Szellem megújítása által, amit kitöltött reám bőséggel az én megtartó Jézus Krisztusom által; hogy az Ő kegyelméből megigazulván, örökös legyek az örök élet reménysége szerint. Köszönöm drága Szent Szellem a megújításodat, hogy a belső emberben megújítasz napról napra, és kijelentésekkel árasztod el a szívemet a Jézus Krisztusom megismerésére. (Tit. 3,5–7.)

Hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által, hogy ki vagyok választva az Atya Isten rendelése szerint, a Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adatik nékem bőségesen. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy kegyelmet és békességet szolgáltatsz nekem bőségesen a megszentelésedben. (1Pét. 1,2.)

Az Ő parancsolatait megtartom, Őbenne maradok és Ő is bennem; és abból a Szellemből ismerem meg, hogy bennem marad, amelyet nékem adott. Drága Szent Szellem, Belőled, a Te kijelentéseidből és bizonyságtevéseidből ismerem meg, hogy én Jézusban maradok és Jézus is bennem marad. (1Ján. 3,24.) Erről ismerem meg, hogy Őbenne maradok és Ő énbennem, mert a maga Szelleméből adott nekem. Teáltalad ismerem meg, drága Szent Szellem, hogy én Jézusban maradok, és Jézus énbennem. (1Ján. 4,13.)

Mennyei Atyám, hálát adok Neked a Szent Szellem közléseiért és ajándékainak szétosztásáért. Drága Szent Szellem, köszönöm a Te közléseidet, az ajándékaidnak szétosztását, amiben engem is részesítesz. Köszönöm, hogy szólod nekem azokat, amiket hallasz, és segítesz abban, hogy meghalljam azokat. Füleimet felnyitottad, hogy meghalljalak Téged, mint a tanítványok. (Zsid. 2,4.)

Mennyei Atyám, hálát adok Neked, hogy a Szent Szellem közössége van velem. Drága Szent Szellem, köszönöm Neked, hogy növekedést engedsz nekem a Veled való közösségben. (2Kor. 13,13.)

Legyen az imádságom és áldozatom Abba, Előtted kedves, és Általad, drága Szent Szellem, megszentelt. Szenteld meg minden imádságomat és áldozatomat, drága Szent Szellem, örökre. (Róm. 15,16.) Ámen.

2014. Szeptember 01. - 20:47:33
Válasz #9

Nem elérhető Ibolya009

 • ifjú tag
 • **
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 115
 • Ország: 00
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Szeptember 07. - 20:56:00
 • Testvér
 • Regisztrált: 24/04/2012

Amint Ő van, úgy vagyok én is e világban
(Felöltözötten, az Úr Jézus kötelékében)

Az Úr Jézus bölcsessége
az én bölcsességem.

Az Úr Jézus értelme
az én értelmem.

Az Úr Jézus tanácsa
az én vezetésem.

Az Úr Jézus hatalma
az én uralkodásom.

Az Úr Jézus ismerete
az én drága kincsem és örök életem.

Az Úr Jézus félelme
az én ellenségeim megrettentése.

Az Úr Jézus kijelentése
az én megértésem.

Az Úr Jézus szentsége
az én szentségem.

Az Úr Jézus tisztasága és szeplőtelensége
az én szeplőtelenségem.

Az Úr Jézus szerelme
az örök tűz a szívemben.

Az Úr Jézus gondolatai
az én gondolataim.

Az Úr Jézus útjai
az én útjaim.

Az Úr Jézus békessége
az én békességem.

Az Úr Jézus szépsége
az én szépségem.

Az Úr Jézus dicsősége
az én világosságom.

Az Úr Jézus irgalma
az én megváltásom.

Az Úr Jézus igazsága
az én megigazultságom.

Az Úr Jézus élete
az én örök életem.

Az Úr Jézus akaratának megcselekedése
az én eledelem.

Az Úr Jézus öröme
az én erősségem.

Az Úr Jézus gazdagsága
az én örökségem.

Az Úr Jézus gondviselése
az én biztonságom.

Az Úr Jézus mindenható jobbja
az én szabadításom.

Az Úr Jézus Igéje
az én megvallásom.

Az Úr Jézus vére
az én váltságom.

Az Úr Jézus sebei
az én gyógyulásom.

Az Úr Jézus testének tagja vagyok,
az Ő testéből és az Ő csontjaiból való.

Az Úr Jézus testéből való
tökéletesen egészséges test vagyok.

Az Úr Jézus csontjaiból való
tökéletesen egészséges csontozat vagyok.

Az Úr Jézus ereiből való
tökéletesen egészséges érrendszer vagyok.

Ahogy Jézus ereiben Isten dicsősége,
úgy kering az egészséges vér az én ereimben.

Tetőtől talpig olyan vagyok,
mint az Úr Jézus Krisztus, mert
a szellememre felöltöm az Abbát,
a szellemem Atyját,

a lelkemre felöltöm a drága Szent Szellemet,
a lelkem vezetőjét és vigasztalóját

a testemre felöltöm a Főpap és Király
Úr Jézus Krisztust, aki a megvallásaim Főpapja
hitem szerzője és dicsőséges bevégzője

az elmémre felöltöm a Krisztus elméjét
az indulataimra felöltöm a Krisztus indulatát
az akaratomra felöltöm a Krisztus akaratát.


A kötés hatalmával

A gondolataimat összekötöm
az Úr Jézus gondolataival;

Az útjaimat összekötöm
az Úr Jézus útjaival;

Az akaratomat összekötöm
az Úr Jézus akaratával;

Testem gyógyulásra rendelt
minden sejtjét és szervét összekötöm
az Úr Jézus szent sebeivel,
amit Isten akaratából és rendeléséből
az Úr Jézus az én gyógyulásomra szenvedett el;

Hogy minden cselekedetem
Isten dicsőségére legyen,
minden utamon áldott legyek
és áldás lehessek.

Az Úr Jézus keze
az én kézrátételem, így
a vakok látnak, a süketek hallanak
a sánták járnak, a halottak feltámadnak
és Isten Királysága hirdettetik széles e világban;

Mert amint Ő van a mennyben az Atya jobbján
úgy vagyok én is itt e világban.

Isten dicsősége a Krisztus arcán
az én örök világosságom és kiragyogásom.

Az Úr ékességében és dicsőségében haladok előre
diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért,
és rettenetesre és hatalmasra tanít meg engem
az Úr Jézus jobb keze.
Ámen!

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu