Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
VitaMax / Re:A törvény és a kegyelem.
« Utolsó üzenet: írta Lilla Dátum Ma - 15:09:39 »
Csak röviden válaszolok Neked, mert nagyon félremagyarázod a dolgokat.

Idézet
Kérdés: 1. Kivel kötötte az Úr a szövetséget?
               2. Kikre vonatkoznak a szövetség tábláján lévő igék?
A pogányokból lett hívőkre nem vonatkozik Mózes Törvénye!


Szerinted Jézus kinek magyarázta a "szeretet Törvényét?" Athénba a görögöknek, vagy Rómába a rómaiaknak?  brrr Nemde Izraelben a zsidóknak?

Nem, Jézus nem azért jött, hogy eltörölje Isten Törvényét, hanem azért, hogy a szívünkbe írja azt.

2
Pityu,  ha te ezt megfélemlítésnek veszed, az a te dolgod!

"A Sátán röhög a markába, ha Te a próféciákkal foglalkozol"

Ami pedig a Bibliskola tanítóját illeti, nagyon jól tudod, hogy te voltál az, aki ezt nekem modtad.

Nem kell tőlem bocsánatot kérned, nem engem bántottál meg, hanem Isten Ígéjét káromoltad!

Így lehet Isten Ígéjét megtaposni, amelyet Péter apostol világító lámpásnak tart a Szentlélek által.

Vagy:

Például vegyétek, atyámfiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, a kik az Úr nevében szólottak.

Jak 5,10

Aki ma Isten Ígéjét a kezébe tartva ilyen motivációval idéz be Ígéket, a másikat elhallgatva, az féligazságokat terjeszt. Mert ugye miután Jézus az általad idézett szavakat mondta, azt is tudjuk, hogy halálakor sok szent támadott fel. Akkor most mi van? Hogy mertek akkor szerinted ezek feltámadni az ítélet napja előtt?

Amikor a feltámadott Jézus találkozik az emmausi úton a tanítványokkal, nem pont éppen a prófétákat idézi fel?

Akkor ő így szólt hozzájuk: "Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! 26. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?" 27. És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.
Lk 24,25-27

Igen Jézus megbocsátott azoknak akik tudatlanságból nem hittek benne.

Akik pedig tudatosan vétettek a Szent Lélek ellen, azoknak nem lesz részük a  megbocsátásban.

...így üdvözülni fog az egész Izráel, ahogyan meg van írva: "Eljön Sionból a Megváltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, 27. és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket."
Róma 11,26-27

De ez lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával ama napok múltán kötök, így szól az Úr; törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. 11. Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét: Ismerd meg az Urat! Mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és nagyok egyaránt. 12.Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé."
Zsid 8,10-12

Én hiszek abban, hogy amit Isten kijelentett, az megváltozhatatlan, és ugyanúgy ahogy a Messiásra vonatkozó próféciák beteljesedtek, be fog a többi is maradéktalanul teljesedni.

Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az ÚR: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt.
Ez 27,9-10

Tehát a megölettek életre kelnek, és Isten Önmaga leheli bele Szent Lelkét ezekbe a megölettekbe.

Aki pedig Bibliával a kezébe akarja bebizonyítani, hogy nem egész Izrael tartatik meg, az már nem tudatlanságból cselekszik.

Nekünk az a feladatunk, hogy ma, ha halljuk Isten Ígéjét, meg ne keményítsük a mi szívünket, hanem engedelmeskedjünk Isten parancsolatainak, mert Jézus szerint örök élet az!

Természetesen senkire sem eröltetem, hogy higyjen Isten kijelentéseinek.
3


Tehát, ha Jézus megbocsátott, akkor Te kit kárhoztatsz?


Kedves Lilla!

Te milyen kárhoztatásról beszélsz?
Hol kárhoztattam én bárkit?
Mutasd meg azt a mondatomat!
Ez a kárhoztatásos szöveg nálam nem jön be kedves Lilla. Tudom, hogy ez manipuláció, megfélemlítés, azért hogy elhallgattassa a másikat. A varázslás eszközei, hogy a másikban(hamis) bűntudatot ébresszen. De hála az Úrnak ezt könnyen felismerem, az Ószövetségi könyvek nagyon szépen leleplezik (I.Kir.16-21. rész, II.Kir.9. rész). Meg kellene térni ebből, de lehet hogy szabadulásra van szükség.
Nem kérek bocsánatot az őszinteségemért.

Szeretettel: Pityu
4
VitaMax / Re:A törvény és a kegyelem.
« Utolsó üzenet: írta pityu63 Dátum Ma - 12:25:15 »
Kedves Nagyika és Lilla!

Gal.3:1. „Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg?
2. Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Lelket, avagy a hit hallásából?
3. Ennyire esztelenek vagytok? A mit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?
4. Annyit szenvedtetek hiába? ha ugyan hiába.
5. Annakokáért, a ki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é?
6. Miképen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul.
7. Értsétek meg tehát, hogy a kik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.
8. Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.
9. Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.
10. Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.
11. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.
12. A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.
13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától
, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.
15. Atyámfiai! ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testámentomát senki erőtelenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ád.
16. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, a ki a Krisztus.
17. Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharmincz esztendő multán keletkezett törvény nem teszi erőtelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.
18. Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten.
19. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, a míg eljő a Mag, a kinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.
20. A közbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy.
21. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, a mely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság.
22. De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.
23. Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
24. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.
25. De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.
26. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
27. Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.
28. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.”


Akik a törvény  cselekedeteiből vannak átok alatt vannak, de az Úr Jézus megváltott bennünket az átokból.
A 19. versben azt olvasom „amíg eljő a Mag”.
Kérdés: Meddig adatott a törvény (Mózes törvénye)?
Válasz: Addig „amíg eljő a Mag”.
Következő kérdés: „Eljő(t-e már) a Mag”?

24-25.vers
A Törvény rámutatott, hogy bűnösök vagyunk és kegyelemre van szükségünk. Odavezetett bennünket a kereszthez és az Úr Jézus áldozatába vetett hit által igazulhatunk meg. Ezt követően a hitünket tükrözik a hit cselekedetei, nem pedig Mózes törvényének cselekedetei. Hiszen a 12. versben olvassuk, hogy: „A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.” Vagyis a Törvény cselekedetei nem a hit cselekedetei.
25. vers. „De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester (Törvény) alatt.”

Mellékesen a pogányok nem is voltak soha Mózes Törvénye alatt, mert az Izrael fiainak adatott, velük kötötte meg az Úr az Ószövetséget. Ezért hívják a szövetség tábláinak a két kőtáblát.

V.Móz.5: 9. „Mikor felmegyek vala a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, a szövetségnek tábláit, a melyet az Úr kötött vala veletek, és a hegyen maradtam vala negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem ettem, sem vizet nem ittam vala.”

V.Móz.5: 1. „És szólítá Mózes az egész Izráelt, és monda nékik: Hallgasd meg Izráel a rendeléseket és a végzéseket, a melyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat!
2. Az Úr, a mi Istenünk szövetséget kötött velünk a Hóreben.
3. Nem a mi atyáinkkal kötötte az Úr e szövetséget, hanem mi velünk, a kik íme itt vagyunk e mai napon mindnyájan és élünk.”


Kérdés: 1. Kivel kötötte az Úr a szövetséget?
               2. Kikre vonatkoznak a szövetség tábláján lévő igék?
A pogányokból lett hívőkre nem vonatkozik Mózes Törvénye!
Az hogy az Izrael fiaiból Úr Jézushoz megtért hívőkre vonatkozik-e, az már fogósabb kérdés (a Gal.3:24-25. és az Apcse.15.részt összevetve). Ezt majd kijelenti annak az Úr akinek Izrael népe felé kell szolgálni. Viszont a pogányokból lett hívőknek azzal kell tisztában lenni, hogy rájuk mi vonatkozik - a Királyi törvény, a Szeretet törvénye, az Úr Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye, amely három hitem szerint ugyanaz, az „Újszövetség törvénye”.

Kedves Nagyika!

Újra azt tudom írni, hogy az új törvény életbe lépésével hatályon kívül helyeződik a régi. És ha az új tartalmazza a régi részeit, de eltér tőle az már nem a régi.
Soha nem mondtam, hogy Mózes Törvényéből nem tartalmaz parancsolatokat az Újszövetségben életben lévő törvény, sőt nagyon is sokat.

Sőt sokkal keményebbeket is:

Mt.5:21. „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre.
22. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.”
27. „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!
28. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.”


A Mózes Törvényét nem tudták megtartani, egyedül az Úr Jézus.
Kérdés: Akkor hogyan lehet ezeket a keményebb parancsolatokat megtartani?
Csak és kizárólag újjászületés által. És akkor már valóban ezek a kemény parancsolatok sem nehezek, de újjászületés nélkül nem fog menni.

Pál sohasem akarta a hívők gyermekeit a törvény parancsolataival, cselekedeteivel megigazítani, ő maga sem az által igazult meg. Ugyanis ő tudta, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg, hanem az Úr Jézus Krisztusban való hitből.

Gal.2:16 „Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.”

Hiszem, hogy amit az Újszövetségben parancsolatként olvasunk az vonatkozik ránk, akkor is ha a Mózes Törvényéből származik. Viszont azt is hiszem, hogy amit az Újszövetség nem tartalmaz az nem vonatkozik ránk, függetlenül hogy a Mózes Törvényében megtalálható.

Ha Magyarország törvénye tartalmazza, hogy „Ne ölj!” és valaki nem öl az nem azért nem teszi, hogy Mózes Törvényének engedelmeskedjen. Ha viszont valaki öl az nem Mózes Törvénye alapján lesz elítélve hanem Magyarország törvénye alapján.


Kedves Lilla!

Írod: „Kár, hogy nem veszed figyelemebe a szövegkörnyezet
Jakab apostol pont arra mutat rá, hogy ha megtartod a Törvényt egy pontját, akkor tartsd meg a többi pontját is.”

Alapjában véve nem ezt mondja, de akár így is érthetjük.
 Viszont ha így érjük és valaki a Mózes Törvénye alapján akarja megtartani azt, hogy nem öl embert az köteles a szombatot is megtartani, köteles körül is metélkedni, mert a Törvény többi (611)  ponját is meg kell neki tartani. Mert aki azt mondta ne ölj, azt is mondta hogy körül kell metélkedni.

Írod: „Vagy akkor most szabad ölni, vagy paráználkodni?”

Nem Mózes Törvénye alapján nem „szabad ölni, vagy paráználkodni”, hanem a Szeretet törvénye alapján.

Róm.13: 8. „Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.
9. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat.
10. A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.”


Írod: „Honnan tudod, hogy a jövendőmondás, a jóslás, az okkult dolgok útálatosak Isten szemében? Nemde Mózes könyvéből?”

Például a Gal.5:19-21-ből, az Apcsel.15-ből amikor Pál a jövendőmondás szellemére „megbosszankodott” holott az az igazságot mondatta ki a megszállott lánnyal.

Ugyanakkor:
 
II.Tim. 3: 16. „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
17. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”


Vagy az I.Kor.10:1-11.
Az Ószövetségi könyvek nagyon is szükségesek, sok mindenre rámutatnak, megmagyaráznak. De a pogányokból lett hívőknek nem Mózes Törvénye a mérőzsinór, hanem az Újszövetség törvénye.

Részemről ennyi. Ha ebből nem lehet megérteni amit kiakarok fejteni akkor sajnálom.

Shalom
5
VitaMax / Re:A törvény és a kegyelem.
« Utolsó üzenet: írta nagyika7 Dátum Tegnap - 19:03:44 »
Töröltem!

 hnd

üdv: nagyika7
6
VitaMax / Re:A törvény és a kegyelem.
« Utolsó üzenet: írta lucius Dátum Tegnap - 18:59:41 »
Kedves Nagyika7!

Igazat kell, hogy adjak Neked, kérlek, töröld ki ezt a hozzászólásomat. Valószínű pont azok felé nem hat, akik felé kellene, akiknek pedig
nem kellene, azok megbotránkozhatnak rajta.

Köszönettel: lucius
7
Ja, még annyit, kedves Pityu!

Volt egy Bibliaiskola tanító, aki nekem azt mondta:

"A Sátán röhög a markába, ha Te a próféciákkal foglalkozol"

Ezzel szemben, az Íge ezt mondja:

Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. 20. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, 21. mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.
2Pt 1,19-21

 sl8
8
Én is hiszek az Úr Jézusnak!

Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin.

Lk. 23:34.

Tehát, ha Jézus megbocsátott, akkor Te kit kárhoztatsz?

Jézust sohasem lehet Istennel szembeállítani! Ő nem eltörli, hanem betölti Isten mindeneggyes próféciáját!   
9
Kedves Lilla!
Hiszel-e abban, hogy a zsidó nép fel fog támadni, és a feltámdásukat követően Jézus megfogja őket győzni, és hitre fognak benne jutni még azok is, akik a földi életükben nem hitttek Benne?

Kedves Lilla!

Érdekelne a válaszod Lucius nagyon egyszerű kérdésére. Remélem fogsz rá válaszolni, hasonló egyszerűséggel.

Shalom

Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a holttestek!

Ha Isten mondja, elhiszem, és nem is olyan nehéz. Jézusnak is volt hatalma a már rothadásnak indult testét Lázárnak feltámasztani, és még Péternek is megadta az ÚR, hogy Tábitha életre kelljen. De van több példa is.

Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. 51. És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. 52. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. 53. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek.
Mt 27,50-53

A Jóeli próféciaban, hogyan lehetséges, hogy azok, akik átdöfték Jézust, a halálban adatna nekik a könyörület és a könyörgés Lelke? Ha halottak hogyan láthatják meg Jézus? Miként tarthatnak bűnbánatot?

Mindazáltal ma  és most kell hirdetnünk Jeshua tiszta Evangéliumát!

A többit bízzuk az Úrra, nekem sem saját érdemem, hogy Isten Jézusban magához vonzott. Övé egyedül a dicsőség!

Senki sem dicsekedhet önmagával!

Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR. 9. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
Ézs 55,8-9

De mostmár tényleg szeretném lezárni ezt a témát!

Kedves Lilla!

Ezek kitérő válaszokat. Egyszerűen, igennel vagy nemmel meg lehet válaszolni őket.

Zsidók hoz írt levél
9:27-28.
"És miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:
Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják ."


Ján.5:28-29."Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására."


Én hiszek az Úr Jézusnak. Legyen áldott az Ő neve. Adjon kegyelmet az Úr az Izrael fiainak a megtérésre, az újjászületésre, amely nélkül senki sem láthatja meg Isten királyságát!

Shalom
10
Kedves Mariann!

Azért tisztázzunk valamit…

Idézet
Nem is ez a topic témája, hanem a "maradék-egész" Izrael üdvössége.

Nem, sajnos nem ez a topic témája, hanem:

Re:Példázat a gonosz szőlőmunkásokról (Máté 21:33 - 21:43) (Tegyük helyre!)

Először is, senki sem vitatja itt, hogy Jézus kegyelme nem áradt volna ki a pogányokra! Itt a kérdés, miként. Nem helyettük, hanem mellettük, beoltatva.

Idézet
Elsősorban Izrael fiaiért jött Jézus. Elsősorban, de nemcsak őértük.

Ezt sem vittatta itt senki sem. Nem egészen értem mi a gond nálad?

Itt arról van szó, ahogy Nagyika is írta, hogy a hitetlen zsidók, akik ugye Pál apostol szerint kedveltek Isten szemében, azonban itt keresztény gőggel Ördög fiainak, gonosz szőllőműveseknek meg antikrisztus imádóknak lesznek titulálva.

A „maradék” nem kavarható össze az egyszer beteljesedő teljes helyreállítással. Az egész Izrael üdvözüléséről kétséget kizáróan nyilatkozik nem csak Pál apostol.

Maradék volt az, akik akkor hittek Jézusban, ám Isten kegyelméből visszoltatás által, mivel Isten szemében kedveltek, egész Izraelt helyreállítja az ÚR! Ha Pál maradékra gondolt volna, akkor maradékot is írt volna, és nem egész Izraelt.

Mégegy Mariann, én sem csak kizárólag Izrael békességéért és megtéréséért imádkozom, hanem azokért is akiknek körülöttem szükségük van erre. Amikor arra kértél Érted is imádkoztam. E kettő egymást nem zárja ki.
Idézet
Én találkoztam ilyen keresztény emberrel. Mindent, de mindent feladott Krisztusért , eladott mindent , szétosztotta a szegények között .

Ennek örülök, azért is írtam, hogy biztos van...

De itt is az ÚR tudja, mi volt a szívében... Meg is fogja kapni a jutalmát.

Azok, akik nem veszik észre, hogy azon Ígéretek, amelyket az Örökkévaló előre kijelentett, és napjainkban beteljesülnek, nem tudom milyen Bibliát olvasnak. Sőt Jézus Ígeretét sem látják.

Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé; és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje."

Lk. 21:24.    

Ez is beteljesedőben van. Jeruzsálem Izrael fővárosa lett, és főképpen már Izraeliták élnek ott.

Izrael lakossága 8.522.000 (1948-ban 806.000 volt).

Ebből zsidók: 6.377.000 (74.8%), arabok:1.771.000 (20.8%), keresztény arabok és egyéb ill. nem vallási alapon regisztráltak: 374.000.


http://hirekizraelbol.hu/?p=9518

Tehát nyilvánvaló, hogy a pogányok ideje hamarosan lejár. Isten azonban kegyelmes és vár, hogy még a pogányok a nekik kiszabott teljes számban megtérjenek.

Tehát nyilvánvaló Isten Ígéretének beteljesedése, és az Örökkévaló ha elkezdte a szűlést, le is fogja vezetni azt, és Izrael nem csak testileg, hanem lelkileg is helyre lesz állítva, amit már el is kezdett az ÚR. (Ez 37)

Eljön majd az idő - így szól az ÚR -, amikor nem azt mondják többé, hogy él az ÚR, aki fölhozta Izráel fiait Egyiptom földjéről, 8. hanem azt, hogy él az ÚR, aki fölhozta, hazahozta Izráel házának utódait észak földjéről és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket; és a maguk földjén fognak lakni.
Jer 23,7-8


Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. 2. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. 3. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. 4. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek. 5. Ezt mondja az ÚRisten, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak: 6. Én, az ÚR, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket.
Ézs 42,1-6

Eme kétséget kizáró jövendőlés az Új szövetségről szól Jézusban. Egyértelmű, hogy megajándákozza népét az Új szövetséggel, és egyben Izrael Szentjében Isten világosságával a nemzeteket!

Sámuel Isten szeretetéről tesz bizonyságot Izraelnek:

Akkor ezt mondta Sámuel a népnek: Ne féljetek! Ti ugyan elkövettétek mindezt a rosszat, de azért ne térjetek el az ÚRtól, hanem szolgáljatok az ÚRnak teljes szívből! 21. Ne térjetek el, hogy a semmiket kövessétek, amelyek tehetetlenek, és nem tudnak megmenteni, mert semmik azok. 22. Hiszen nem veti el az ÚR a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az ÚRnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket.
1Sám 12,20-22

Tehát Isten nem veti el saját népét az ő nagy nevéért! Erről tesz bizonyságot Pál apostol is:

Azt kérdem tehát: elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! Hiszen én is izráelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjámin törzséből. 2. Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott.
Róma 11,1-2
Oldalak: [1] 2 3 ... 10


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu