Szerző Téma: Zsidó imádságok  (Megtekintve 20824 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2011. Március 04. - 14:01:00

Batiszrael

 • Vendég
Áhitatért való esdeklés.

Jóságos Atyám!
Mily végtelen a Te kegyelmed, melyet gyermekeidre árasztasz. Megengeded nekik, hogy minden időben Eléd járuljanak érzéseik, vágyaik, könyörgéseik szavával. Mily lélekemelő, mily vigazstaló a gondolat, hogy Te meghallgatod az őszinte könyörgést, s kegyesen veszed a dicséneket, mely hálás szivek mélyéből fakad! - Te meghallgatod esedezsést az ártatlan üldözöttnek, ki szent szárnyaid alá menekszik és igazságot szolgáltatsz neki. A szükség- és szenveésben Hozzád felsirónbak látod könnyeit s a vigazstalás meleg sugarával száritod fel azokat.
Óh jóságos Isten! E vigasz, e remény nélkül, az imádság nélkül, hány gyermeked pusztult volna ár el az élet viharában! Az im a a mi védelmünk az élet sok bajában, az őriz meg bennünket a gőgtől a szerencsében, a kétségbeeséstől a balsors vészei között. Őh mint emeljem fel lelkemet felséges szinedig, óh mint imádjalak Tégedet? Adj erőt szellememnek, hogy lerázhassa a földi gondolatok és vágyak salakját, hogy tisztán lebegjen Előtted Istenem! Ihless kegyelmeddel, hogy tiszta legyen keblem, melyből neved dicséretét zengő imáim fakadnak, engedd, hogy lelkem teljék ez az Irántad való hódolatnak és szeretetnek ö9rök melegével. Ne hadd, hogy földi javak vaágya szövődjék imámba. Oly javakért engedj esdekelnem, melyek által rendeltetésem eléréshez juthatok. Adj bölcsességet és erényt nekem! Ne hagyd, Atyám, hogy keblemből kihaljon a felebartaim iránt való szeretet, tartsd és erősitsd azt szivemben, hogy embertársaim gyongéit melyektől mentes én sem lehetek, örömset megbocsássam, hogy a bosszú soha el ne vakithasson, hogy halálos ellnemnek se kivánjak rosszat. Óvj Uram, hogy imámból ne az önérdek sugalma szólnon, de a legforróbb hálaérzet, irántam való végtelen irgalmadért! Ily érzésekkel való esdeklésre segits engem, óh Uram! hogy bizó hittel várjam buzgó könyörgésem meghallgatását. Amen.

2011. Március 04. - 14:07:15
Válasz #1

Batiszrael

 • Vendég
Reggeli ima I.

Uram! Hallgasd meg az én fohászomat, melyet reménnyel telt szivem e fölújuló reggelen Te hozzád küld. Az érzelmek árja fölpezsdül bennem, tiszta iádsággá válva, fölrepül kegyelmed zsámolyához köszönetet rebegni, mert üditő álom után fölébresztettél s ragogó napodat ismét láttatod velem.
Új napra virradtam a mai nap reggelén óh Uram, mellyel rám új foglalatosságok, új költelességek teljesitése vár. Én pedig Te reád függesztem szemeimet, Tőled várom a kegyelmet, Tőled a tanitást, hogy rövid életem mivoltát megértsem s nagy rendeltetésemet buzgón teljesithessem.
Uram! Légy nekem vezérem az életnek zivataros tengerén, áldd meg fáradozásomat, vidd elébb jó szándékaimat, törekvéseimet, bátorits feltételeim kersztülvitelére s add bőséges áldásodat munkám sikeréhez.
Legyenek szájam szavai és szivem gondolatai kedvesek Te előtted, én Istenem. Amen.

2011. Március 04. - 14:27:35
Válasz #2

Batiszrael

 • Vendég
Asztali ima

Mindenható Isten!
Ki jóvoltodból, szeretetedből és kegyelmedből táplálsz minden élőlényt, hiányt nem éreztetsz velünk sohasem, nekem és enyéimnek is megadtad a napi kenyeret: Dicsértessél Örökkévaló, aki mindeneket táplálsz,
Hálát adunk Neked, Örökkévaló! a sok jótettért, melyet nekünk és atyáinknak nyújtottál, szent tanaidért, melyet nekünk kinyilatkoztattál, a frigyért, melyet velünk kötöttél, az életért, melyet nekünk ajándékoztál és a táplálékért, mely életünket megtartja s emly atyai gondoskodásod folytán, nálunk sohasem hiányzik. Mindezekért magasztunk a szentirás szavaival: "Ha ettél és jóllaktál, áldd az Örökkévaló,t a Te Istenedet az örökségért, melyet adott néked!"
Hála Neked örökségünkért és tápálékunkért! Könyörület Atyja! Atyánk és Pásztorunk! Táplálj minket a jövőben is! Add, hogy szükségleteinket gondtalanul megszerezhessük. Add. hogy mi és egész Izrael mentek legyünk minden bajtól, hogy ne legyünk senki másnak az alárendeltjei.
Add óh Atyánk, hogy ne szoruljunk senkinek a támogatására, ajándékára vagy kölcsönére, hanem csak a Te bőséggel telt kezedre, amely mindenkor nyitva és tárva van, akarunk számitani, onnan nyerni, ami létünk fenntartására szükséges, nehogy megszégyenüljünk, nehogy pirulnunk kelljen.
Óh tárd ki reánk védő karodat mindenkoora! Óh küldd áldásodat házunkra s az asztalra, amelyen étkezünk!
(Szombat és ünnepnapon)
Óh áldd meg szombatunkat - ünnepünket - s adj nekünk e szent napon örömet, békességet és üdvösséget.

Óh áldd meg (férjemet, szülőimet, gyermekeimet). Áldj meg mindnyájunkat, Ábrahám, Izsák és Jákób áldásával, hogy kegyelmet és tetszést találjunk a Te szemedben oh Urunk és az emberk szemében. Amen.

2011. Március 04. - 14:39:32
Válasz #3

Batiszrael

 • Vendég
Várandós állapotban.

Mindenhatóm!
Méltattál én Istenem arra, hogy szivem alatt a hitvesi szeretet zálogát viseljem, hogy oly lénynek adjak életet, kinek lelke halhatatlan, kihivatva van Téged megismerni és a TE ismerésed által üdvözülni. Óh méltass engemet isteni kegyedre a jelen időszakomban, amidőn minden gondolatom, cselekvésem azon kedves teherre vonatkozik, melyet bennem képezel. Én Uram, szivem érzetei kimondhatatlanok, ajkaim mozognak, mint mozogtak hajdan Hanna ajkai szent szined előtt, de a szi kimondhatatlan fohászait csak Te érted Uram egyedül. - Óvj meg Atyám terhességem alatt minden szenvedélytől és érzékiségtől, távoztass el tőlem minden veszélyt és esélytm ami gyermekemre kárt vagy sérelmet hozhatna. Tarts meg engem Istenem az ő kedvéért, hogy gyermekemet bölcs szeretettel viselhessem, hogy soha se feledjem, miszerint ő inkább a Te mint az én tulajdonom.
Erősits meg én Istenem s óvj meg, miként megóvtad mindazon jámbor nőket, akik az enyémhez hasonló állapotukban atyai kegyelmedért esdekeltek.
Árnyékozz be engem segélyed szárnyaival, hgoy boldog anyának nevezzenek majd egykoron. Amen.

2011. Március 04. - 14:53:29
Válasz #4

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Yeshua  Nevében.

ÁMEN!


 ok25
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2011. Március 04. - 14:58:06
Válasz #5

Nem elérhető julika

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 779
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2015. Március 09. - 16:09:10
 • Testvér
 • Regisztrált: 23/12/2010
   
בָּרוּךְ  אַתָּה  יְהֹוָה  אֱלֹהֵינוּ  מֶלֶךְ  הָעוֹלָם  אֲשֶׁר  קִדְּשָׁנוּ  בְּמִצְוֹתָיו  וְצִוָּנוּ  לְהַדְלִיק  נֵר שֶׁל שַׁבָּת:
Áldott  légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki törvényeiddel megszenteltél, és  megparancsoltad nekünk, hogy meggyújtsuk a szombati lángokat.


2011. Március 04. - 15:05:59
Válasz #6

Nem elérhető julika

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 779
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2015. Március 09. - 16:09:10
 • Testvér
 • Regisztrált: 23/12/2010
reggeli Ima!

Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki értelmet adott a kakasnak, hogy meg tudja különböztetni a nappalt az éjjeltől!
 
Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki nem teremtett más   nép-ből valónak! Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki nem   teremtett szolgának!
 
Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki nem teremtett nőnek!* (A nők így mondják: „...aki kedve szerint teremtett!”)
 
Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki felnyitja a világtalanok szemeit!
 
Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki ruhát ad a mezítelenekre!
 
Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki kiszabadítja a rabokat!
 
Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki fölegyenesíti a görnyed-teket!
 
Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki a szárazföldet a vizek fö-lé emelte!
 
Áldott vagy te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki minden szükségletemről gondoskodik!
 
Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki irányítja az ember lépte-it!
 
Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki erőt ad Izraelnek!

2011. Március 04. - 15:07:45
Válasz #7

Nem elérhető julika

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 779
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2015. Március 09. - 16:09:10
 • Testvér
 • Regisztrált: 23/12/2010
Legyen kedvedre, Örök Istenünk, őseink Istene, hogy   gya-koroljuk Tórádat, és ragaszkodjunk parancsolataidhoz, s ne vígy   minket se bűnbe, se vétségbe vagy kihágásba, se kísértésbe, se   gyalázatba, s ne en-gedd, hogy a rossz hajlam erőt vegyen rajtunk; tarts   távol minket rossz embertől, hamis baráttól, hadd tartsunk ki a jó   hajlam és a jó tett mellett; hajtsd természetünket szolgálatodba,   engedd, hogy ma és mindennap tet-szést, jóakaratot és kegyet találjunk   szemedben és mindenki szemében, akivel találkozunk, és jutalmazz meg   minket jó tetteiddel! Áldott vagy te, Örök Istenünk, aki jó tettekkel   jutalmazza népét, Izraelt!
 
  Legyen kedvedre, Örök Istenem, őseim Istene, hogy ma és mindennap tarts   távol az arcátlanoktól, az arcátlanságtól, a rossz em-bertől, hamis   baráttól, rossz szomszédtól, súlyos csapástól, a Gonosz rontásától,   súlyos ítélettől, kemény pereskedő féltől, akár népünkből való, akár   nem!
 

2011. Március 04. - 15:08:49
Válasz #8

Batiszrael

 • Vendég
   
בָּרוּךְ  אַתָּה  יְהֹוָה  אֱלֹהֵינוּ  מֶלֶךְ  הָעוֹלָם  אֲשֶׁר  קִדְּשָׁנוּ  בְּמִצְוֹתָיו  וְצִוָּנוּ  לְהַדְלִיק  נֵר שֶׁל שַׁבָּת:
BÓRUCH  ÁTÓ ÁDAJNOJ ELAJHÉNU MELECH HOAJLOM, ÁSER KIDSÓNU BÖMICVAJSZOV VÖCIVÓNU,  LÖHÁDLIK NÉR SEL-SÁBOSZ.

Áldott  légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki törvényeiddel megszenteltél, és  megparancsoltad nekünk, hogy meggyújtsuk a szombati lángokat.Kedves Julika!
Had irjam le a jelenlegi héber kiejtés szerint is, ugyanis ezt a fajta kiejtésmódot csak a hászidok használják, bevallom őszintén, hogy számomra érthetetlen. Kb. olyan, mintha valaki igy beszélne magyarul: Látjátok feleim szümtükkel mik vogymuk, isá pur es homu vogymuk...  Látjátok feleim szemeitekkel mik vagyunk? Csak por és hamu vagyunk...
Szóval:
Báruch átá Ádonáj Elohéjnu meleh háolám áser kidsánu bömicvotáv vöcivánu lehádlik nér sel sábát (kodes!)
Szóval a mai Izraelben ezt igy mondják és igy mindenki megérti, nem csak a hászidok!

2011. Március 04. - 15:15:24
Válasz #9

Nem elérhető julika

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 779
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2015. Március 09. - 16:09:10
 • Testvér
 • Regisztrált: 23/12/2010
HM
 nemtudok én zsidoul és hádiszok nyelvénse vf11

2011. Március 04. - 15:26:53
Válasz #10

Batiszrael

 • Vendég
HM-
 nemtudok én zsidoul és hádiszok nyelvénse vf11

Valószinűleg azért nem is érzed a különbséget. Hihetetlenül nehéz megérteni egy izraelinek a hászid nyelvjárást, hacsak nem Jesivába tanitják, ezen a nyelvezeten. A Sábát pld. sin-bét-táv-val van irva, és azt sábátnak kéne ejteni, ehelyett sábosznak mondják..., és tele van ilyenekkel! Volt hogy kértek egyszer forditsak le egy ilyen dalt, de képtelen vagyok, mert nem értem. Nem tanultam Jesivában. Az imádságaikat sem értem.

2011. Március 04. - 16:09:02
Válasz #11

Nem elérhető julika

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 779
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2015. Március 09. - 16:09:10
 • Testvér
 • Regisztrált: 23/12/2010
Köszi hogy kiegészitesz! cw6 s34

2013. Szeptember 14. - 10:57:03
Válasz #12

Batiszrael

 • Vendég
"Istenem óvd meg nyelvemet a rossztól, és ajkaimat a hamis beszédtől! Lelkem maradjon nyugton, ha átkoznak is, legyen lelkem olyan, mint a por mindenki előtt! Nyisd fel szivemet tanod előtt, lelkem rendeleteidet kövesse, de akik rosszat forralnak ellenem, egyhamar hiúsitsd meg terveiket, és húzd keresztül számitásukat!
Tedd ezt Neved kedvéért, tedd jobbod kedvéért, szentséged kedvéért, hogy akik Téged szeretnek, megmeneküljenek! Segits meg jobboddal, és hallgass meg! Fogadd szivesen szám szólását és szivem gondolatait, Örökkévaló, Szirtem és Megváltóm! Aki békét teremt magasságaiban, az hozzon békességet ránk és egész Izraelre, s mondjunk erre áment!"
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Mariann

2013. Szeptember 14. - 11:00:36
Válasz #13

Batiszrael

 • Vendég
Osze Sálom bimromáv...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9Bi2avvJ9ew/youtube]

2013. Október 06. - 14:50:53
Válasz #14

Batiszrael

 • Vendég
Báruch Átá Adonáj...

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu